DANE OSOBOWE  użytkowników Serwisu przetwarzane są jedynie przez pliki COOKIES  Więcej informacji
Polska dziedzictwem
 

Wybory radnych i Wójta Twojej Gminy

radnych Twojego Powiatu i Twojego Województwa

Warto skorzystać
 
 
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 
 
 
Najbardziej skomplikowane wybory:
w kilkunastu tysiącach obwodowych komisji wyborczych wybieranych będzie blisko pięćdziesiąt tysięcy radnych do 2807 rad wszystkich szczebli samorządów oraz 1548 wójtów, 822 burmistrzów i 107 prezydentów miast.
W gminach do 20 tys. mieszkańców wybory radnych odbywają się w okręgach jednomandatowych - mandat dla zdobywcy największej liczby głosów (bez jakiegokolwiek przeliczania dodatkowego), w pozostałych gminach, a także w powiatach i województwach – według systemu proporcjonalnego, w którym głosy wyborców przelicza się na mandaty według reguły d’Hondta, preferującej duże ugrupowania względem mniejszych.
Do wyboru na urząd wójta, burmistrza czy prezydenta miasta wystarcza: w I turze - poparcia kandydata przez ponad połowę głosujących, w II turze, w której uczestniczy dwóch kandydatów o najwyższych notowaniach w turze I - względna przewaga głosów.
Datę wyborów ogłasza prezes Rady Ministrów. Podziału terytorium gminy na obwody do głosowania dokonuje Rada Gminy na wniosek wójta (tak jest po raz ostatni w wyborach tegorocznych). Od 1 stycznia 2019 r. podział na obwody będzie w kompetencji komisarza wyborczego - pełnomocnika Państwowej Komisji Wyborczej.
Wybory organizują pracownicy urzędów JST i nowopowołani urzędnicy wyborczy pod bacznym okiem miejscowych delegatów Krajowego Biura Wyborczego, w zgodzie z uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej oraz obowiązujacymi przepisami prawa: Konstytucji RP (art. 163-172), ordynacji wyborczej wprowadzającej daleko idące zmiany w ustawach o samorządzie terenowym na wszystkich szczeblach i Kodeksu Wyborczego, kilkakrotnie nowelizowanego przed tymi wyborami; ostatni raz 15 czerwca br.
• • Ważność (lub nieważność) wyborów stwierdza Sąd Najwyższy; obecnie SN jest w okresie istotnych zmian jego struktury, obsady i organizacji.

W 2018 r. sporo po nowemu:
kadencję samorządów wydłużono z czterech do pięciu lat,
ograniczono do dwóch kadencji, licząc od tegorocznych wyborów, możliwość sprawowania urzędu przez osoby wybrane na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,
podwojono liczbę komisji obwodowych, w każdym obwodzie inna komisja na czas głosowania, inna na czas liczenia głosów i ustalania wyników,
utworzono korpus urzędników wyborczych, powoływanych przez szefa Krajowego Biura Wyborczego. Mają zapewnić sprawne funkcjonowanie obwodowych komisji wyborczych. W gminach do 20 tys. mieszk. urzędników ma być dwóch, w gminach do 50 tys. - trzech i po jednym na każde kolejne rozpoczęte 50 tys. mieszkańców, nie więcej niż siedmiu. Urzędnik wyborczy w danej gminie nie może mieć w tej gminie miejsca zatrudnienia.
przyznano przewodniczącym rad gmin, rad powiatów, sejmików województw prawo wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędu JST, stawiając tych pracowników w sytuacji podlegania dwum zwirzchnikom służbowym - np. wójtowi i przewodniczącemu rady gminy. Do uprawnień organu stanowiącego wprowadzono uprawnienia organu wykonawczego,
obowiązuje nowa definicja znaku wskazującego wybór, dotychczasowy "x" czyli tylko dwie linie przecinające się w obrębie kratki, zmieniono na co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki; linii (różnych) może być zatem więcej (nie ma ograniczeń), byle były wśród nich takie co przecinają się w obrębie kratki,
karta do głosowania, jak karta na notatki; w kratce lub poza nią, mogą być dopisywane dodatkowo numery list i nazwy lub nazwiska, albo poczynione inne znaki; dotąd taki głos był nie ważny, teraz będzie ważny,
• • Według Państwowej Komisji Wyborczej zmiany te mogą powodować wątpliwości u wyborców, w jaki sposób oddać ważny głos, a  przede wszystkim wątpliwości obwodowych komisji ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie co do ważności głosu oddanego przez wyborcę w sposób odbiegający od znaków najczęściej spotykanych w wyborach dotychczasowych.
ograniczono możliwości wyboru, dotąd komitet mógł zgłosić dwa razy więcej kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia, teraz nie dwa razy tylko o dwie osoby wiecej,
ograniczono głosowanie korespondencyjne, umożliwiając je tylko osobom niepełnosprawnym, umiarkowanie lub znacznie.

 
 


DWA DNI
KIEDY TWÓJ GŁOS SIĘ LICZY


skorzystaj, nie rezygnuj,
następna okazja za pięć lat


21 października 2018 r.
(niedziela niehandlowa)
wybory radnych do rad gmin, do rad
dzielnic w niektórych dużych miastach,
rad powiatów i sejmików województw
oraz wójtów, burmistrzów, a  w 107
miastach - prezydentów tych miast

4 listopada 2018 r.
(niedziela handlowa)
II tura wyborów wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast, wszędzie tam
gdzie nie dokonano wyboru w i turze.

Wybieraj
kandydatów mądrych, uczciwych, zdolnych działać, znających teren,
potrzeby i postawy mieszkańców.
Nie uwiązanych instrukcjami
z dowolnej partyjnej centrali
czy rozpolitykowanej ambony.

PKW rozlosowała numery dla list kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy co najmniej w połowie okręgów wyborach do wszystkich sejmików województw i przynajmniej jednš listę do każdego sejmiku.
Oto numery list z losowania:
1 - Bezpartyjni Samorządowcy,
2 - Polskie Stronnictwo Ludowe,
3 - Partia Zieloni,
4 - Koalicja Obywatelska
     PO i Nowoczesna,
5 - SLD i Lewica Razem,
6 - Partia Razem,
7 - Ruch Narodowy RP,
8 - Kukiz’15,
9 - Wolność w Samorządzie,
10 - Prawo i Sprawiedliwość.

Numerów tych nie należy mylić z eksponowanymi na plakatach i bilbordach numerami miejsc kandydatów na liście danego komtetu.