Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Czwartek 7.12.2023
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2001    lipiec-wrzesień    październik    listopad    grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Grudzień 2001 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

21 grudnia 2001
Od początku 2002 r. wykaz powiatów (gmin) zagrożonych bezrobociem strukturalnym (Dz.U. 1999.110.1264, zm. 2000.120.1270) obejmie sześć nowotworzonych powiatów: gołdapski, leski, łobeski, sztumski, węgorzewski i wschowski. Liczba gmin powiększy się o gminę Dobra, która przechodzi z pow. goleniowskiego do łobeskiego.

20 grudnia 2001
Polska zaciągnie w latach 2001-2004 w Europejskim Banku Inwestycyjnym kredyt 250 mln euro przeznaczony na usuwania szkód powodziowych. Kredyt pokryje 64,9% kosztów projektu, resztę - strona polska. Realizacja projektu będzie skoordynowana z pomocą bezzwrotną na ten sam cel z programu PHARE.

18 grudnia 2001
Rada Ministrów dokonała analizy postulatu Unii Europejskiej, aby rolnicy-cudzoziemcy, którzy pragną się osiedlić w Polsce oraz podjąć pracę na roli na zasadzie samozatrudnienia nie byli poddawani innym procedurom niż te, które obowiązują obywateli polskich. Podtrzymano wymóg, by przed uzyskaniem takiego prawa dzierżawili te grunty i samodzielnie je uprawiali, zamieszkując w Polsce nieprzerwanie co najmniej przez 3 lata, a w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim (w których występuje silna koncetracja przekształceń własnościowych, w tym transakcji sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych cudzoziemcom) - co najmniej przez 7 lat. Na tym samym posiedzeniu skrócono okres przejściowy na zakup tzw. drugich domów przez obywateli Unii z 7 do 5 lat. Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają obcokrajowcom legalnie rezydującym w Polsce nabywanie nieruchomości po upływie co najmniej 5 lat od uzyskania karty stałego pobytu. Łącznie Rada Ministrów przyjęła zmodyfikowane stanowiska negocjacyjne Polski z Unią Europejską w obszarach: "Swobodny przepływ kapitału" (zakup gruntów rolnych), "Polityka transportowa" (rozkład działań przed i po akcesji) i "Swobodny przepływ osób" (zwrot kosztów leczenia).

17 grudnia 2001
Strony polska i unijna podpisały memorandum finansowe w sprawie współfinansowania z programu ISPA budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Gliwicach, Katowicach i Przemyślu. Udział Unii w wartości tych inwestycji wyniesie 74,22 mln euro, Polski - 63,58 mln euro. Przyznana nam w 2001 r. pomoc z ISPA wzrasta do 151,85 mln euro.

14 grudnia 2001
Sejm uchwalił i przesłał do Senatu ustawę przesuwającą o dwa lata obowiązek rejestrowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do 31 grudnia 2003 r. rozpoczynający działalność będą - jak dotychczas - wpisywani do ewidencji prowadzonej przez gminy, do 31 grudnia 2005 r. wszyscy działający mają złożyć wniosek o wpis do rejestru sądowego.

13 grudnia 2001
Ukazał się Dziennik Ustaw (2001 nr 142) z jednolitymi tekstami ustaw samorządowych: o samorządzie gminnym (poz. 1591), o samorządzie powiatowym (poz. 1592), o samorządzie województwa (poz. 1590), o pracownikach samorządowych (poz. 1593).

12 grudnia 2001
Rozporządzeniem Rady Ministrów powołany został Pełnomocnik Rządu ds. Informacji Europejskiej. Do jego zadań należy m.in. inicjowanie i wspieranie współdziałania organów rządowych z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w edukacji i promocji w kraju integracji europejskiej.

11 grudnia 2001
W Brukseli odbyła się ministerialna sesja negocjacyjna Konferencji Międzyrządowej RP-UE. Oficjalnie potwierdzono zamknięcie przez Polskę obszarów: prawo spółek, środowisko i swobodny przepływ towarów. Kontynuowano negocjacje w obszarach: podatki, swobodny przepływ kapitału, swobodny przepływ osób, polityka konkurencji, wymiar sprawiedliwości, sprawy wewnętrzne.

8 grudnia 2001
Kompetencje tworzenia klubów pracy, kierowania bezrobotnych na szkolenia, współdziałanie z organizatorami takich szkoleń oraz zwracanie kosztów przejazdu i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem zamieszkania - przeszły z powiatowych urzędów pracy do starosty powiatu (Dz.U. 2001.134.1511 i 1512).

7 grudnia 2001
Przedstawiciele MSZ i Komisji Europejskiej podpisali w Warszawie memorandum finansowe dotyczące przekazania Polsce kolejnej bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej z programu PHARE w wysokości 15 mln euro na odbudowę zniszczeń powodziowych. Podobnie jak w 1997 r., kiedy Polska otrzymała od UE pomoc w wysokości 65 mln euro, po ostatniej powodzi pierwsze środki w wysokości 15 mln euro otrzymaliśmy jeszcze w lipcu 2001 r. Zniszczenia spowodowane w połowie 2001 r. przez powódź obliczane są na około 700 mln euro, w przeważającej części dotyczą one województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. 85% tej kwoty - to straty w infrastrukturze komunalnej.

1 grudnia 2001
Weszło w życie Rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów tych związków (Dz.U. 2001.131.1473).

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba