Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 14.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2010  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Maj 2010 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 maja 2010
MSWiA przygotowało projekt załącznika nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. 2009.193.1492), zawierający wykaz 584 gmin w dziewięciu województwach, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, która miała miejsce w maju 2010 r. Po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów możliwe będzie skorzystanie w wyszczególnionych gminach z uproszczonych procedur postępowania przed organami administracji architektoniczo-budowlanej przewidzianych w ustawie z 11 sierpnia 2001 r. (Dz.U. 2001.84.906).

27 maja 2010
Od piętnastu miesięcy obowiązuje ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009.19.100). Z danych firmy doradczej Investment Support wynika, że w ubiegłym roku w Biuletynach Informacji Publicznej urzędów jst, spółek komunalnych, szkół i szpitali ukazało się tylko osiem ogłoszeń o zamiarze współpracy z partnerem prywatnym przy realizacji inwestycji na podstawie jej przepisów. Czterokrotnie częściej korzystano z ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2009.19.101). Jednak zainteresowanie PPP zwiększa się. W związku z tym Urząd Zamówień Publicznych przygotowuje poradnik poświęcony ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ma on być już wkrótce na stronie Od piętnastu miesięcy obowiązuje ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009.19.100). Z danych firmy doradczej Investment Support wynika, że w ubiegłym roku w Biuletynach Informacji Publicznej urzędów jst, spółek komunalnych, szkół i szpitali ukazało się tylko osiem ogłoszeń o zamiarze współpracy z partnerem prywatnym przy realizacji inwestycji na podstawie jej przepisów. Czterokrotnie częściej korzystano z ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2009.19.101). Jednak zainteresowanie PPP zwiększa się. W związku z tym Urząd Zamówień Publicznych przygotowuje poradnik poświęcony ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ma on być już wkrótce na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

25 maja 2010
Premier wydał polecenie wszystkim ministrom, aby oceniając rezerwy celowe w poszczególnych dziedzinach, zgromadzili odpowiednie kwoty, które będzie można wykorzystać na pomoc związaną z walką ze skutkami powodzi. Takie podejście ma pozwolić na szybkie uruchomienie zgromadzonych środków bez powiększania deficytu, czyli bez zwiększania zadłużenia. Podjęta została też decyzja rządowa, że na natychmiastową pomoc wykorzystane zostaną środki z rezerwy służącej dofinansowaniu projektów europejskich. Na dopłaty krajowe do środków unijnych zbudowana została rezerwa ponad 8 mld zł. Szybsze niż zakładano tempo realizowania projektów i szybsze tempo zwrotu pieniędzy przez Komisję Europejską pozwala zachować pełną zdolność do realizowaniu inwestycji wspieranych przez UE, a jednocześnie 2 mld zł z tej puli przeznaczyć na natychmiastową pomoc związaną z utratą domów i dobytku przez powodzian. 20 tys.&nbzp;zł otrzymają - bez wyceny strat przez rzeczoznawcę - wszyscy, którzy uznają, że takie wsparcie pomoże im dorowadzić domy do użytku, gdy potrzebne będą większe kwoty (do 100 tys. zł), wówczas niezbędna będzie fachowe oszacowanie strat. Przedstawiony mechanizm pomocy dotyczy wszystkich powodzian - ubezpieczonych i nieubezpieczonych, i jest niezależny o odszkodowań należnych ubezpieczonym.

24 maja 2010
Poselski projekt specjalnej ustawy ułatwiającej wykup gruntów pod infrastrukturę hydrotechniczną jest już gotowy. W przygotowaniu jest też projekt zmian w prawie wodnym zakazujący budowy na terenach zalewowych. Taka nowelizacja, gdy wejdzie w życie, może uwolnić wójtów, burmistrzów i prezydenci miast od wywieranej na nich presji, aby każdy wolny teren przeznaczyć pod zabudowę. W obecnej sytuacji odmowa urzędu gminy jest zaskarżana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, gdzie najczęściej wygrywa starający się o zgodę na budowę. W czasie wielkiej powodzi - obok wielu tysięcy zniszczonych domostw, zdarzają się również zalania "na własne życzenie".

21 maja 2010
Bezzwłocznie po wniosku Ministra SWiA Minister Finansów wydał zgodę na rozpoczęcie natychmiastowego przekazywania przez wojewodów pieniędzy dla gmin i powiatów prowadzących działania przeciwpowodziowe. Z puli rezerwy celowej budżetu państwa wszystkie samorządy walczące z żywiołem dostaną do 100 000 zł. Z tego będą mogły sfinansować m.in. zakup paliwa do pomp i pojazdów, środków dezynfekcyjnych, czy opłacić wynajem autobusów do przewozu ewakuowanych osób. Wojewoda dolnośląski zwrócił się o 1,6 mln zł, lubelski - 0,9 mln zł, małopolski - 11,2 mln zł, opolski - 3,0 mln zł, podkarpacki - 11,6 mln zł, śląski - 12,2 mln zł, świętokrzyski - 3,0 mln zł.

20 maja 2010
Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych (SKO) podsumowała ich aktywność i rezultaty pracy w 2009 r. SKO są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego. Rozpatrują odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia, żądania wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Obszar działania 49 SKO pokrywa się z poprzednim podziałem administracyjnym na tyleż województw. W ubiegłym roku SKO rozpatrywały w sumie 205 tys. spraw - o 12% więcej niż w roku 2008 i najwięcej od dziesięciu lat. Zdecydowana większość kwalifikowała się do trzech grup: sprawy dotyczące różnego rodzaju pomocy socjalnej, przepisów ordynacji podatkowej oraz zagospodarowania przestrzennego. Z tej ogólnej liczby tylko niecałe 40% decyzji organów JST zostało utrzymanych przez Kolegia. Wskaźnik zaskarżalności orzeczeń SKO do wojewódzkich sądów administracyjnych (WSA) zmalał do 6% z 10% w roku 2008. Spośród orzeczeń zaskarżonych WSA uchyliły 25%. Te dwa wskaźniki - ponad 60% zakwestionowanych decyzji JST i 25% zaskarżonych orzeczeń SKO uchylonych przez sądy - nie najlepiej świadczą o jakości rozstrzygania indywidualnych spraw mieszkańców przez powołane do tego organy "pierwszego i drugiego kontaktu".

18 maja 2010
Skrajnie niekorzystne warunki pogodowe, długotrwałe ulewne deszcze dające w czasie kilku dni opady rozkładające się zwykle na wiele tygodni, a nawet miesięcy - spowodowały w kilkuset miejscowościach województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i świętokrzyskiego liczne podtopienia i zatopienia, tysiące mieszkańców straciło dobytek domowy, uprawy i hodowle, zniszczeniu uległa duża część infrastruktury komunikacyjnej, sanitarnej, energetycznej. Po wielkiej wodzie z 1997 r., nazwanej "powodzią stulecia", tegoroczna wydaje się jeszcze większa. Wnioski z poprzedniej najlepiej wyciągnięto na opolszczyźnie, gdzie zrobiono wiele dla ochrony przed wezbraną Odrą, choć nadal zapóźnione są inwestycje przeciwpowodziowe na Nysie Kłodzkiej. Wysoka fala rzeczna przesuwa się na północ. Prognozy pogodowe są średnio pomyślne. Władze samorządowe, strażacy i wojsko niosą pomoc doraźną, władze centralne zapowiadają pomoc wszystkim poszkodowanym w odbudowie i przywracaniu warunków życia.

17 maja 2010
W dorocznym rankingu europejskich miast przyjaznych przedsiębiorcom (European Cities Entrepreneurship Ranking - ECER) prowadzonym przez francuski Banque Populaire - Warszawa zajęła trzecie miejsce (w ubiegłym roku była dziesiąta), po niemieckim Frankfurcie i szwedzkim Malmoe. Podstawą oceny były wypowiedzi 170 tys. przedsiębiorców z 37 miast w 18 krajach europejskich. Na końcowy wynik sumaryczny składały się lokaty cząstkowe: Warszawa pobiła wszystkie inne miasta, zajmując pierwsze miejsce w rankingu pod względem bardzo ważnego dla przedsiębiorców dostępu do finansowania; najsłabiej natomiast wypadła w kategorii dotyczącej szeroko rozumianego środowiska biznesu (transport, jakość życia, zasoby nieruchomości, sieci telekomunikacyjne) - 16 miejsce.

14 maja 2010
Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III", realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego ma zapewnić każdemu uczniowi bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Samorządy wojewódzkie na przygotowanie wszystkich szkół podstawowych, między innymi do przyjęcia dzieci sześcioletnich, otrzymają w latach 2010-2013 w sumie 150&nbs;mln euro (ok. 624 mln zł); 30 tys. zł to najniższa kwota dla szkoły. Wielkość kwot przyznawanych poszczególnym szkołom będą określać urzędy marszałkowskie po oszacowaniu realnych potrzeb w swoim województwie. W tym roku projekt będzie realizowany w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Organy prowadzące szkoły mogą składać wnioski do urzędów marszałkowskich lub wojewódzkich urzędów pracy.

13 maja 2010
Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego aktualna średnia wykorzystania dotacji unijnych dla wszystkich 16 województw wynosi 41,3% łącznej wartości ich programów na lata 2007-2013. Powyżej średniej lokują się: lubuskie (63% swojego RPO), pomorskie (62%), łódzkie (59%), wielkopolskie (56%), małopolskie (53%), opolskie (51%), dolnośląskie (48%). Ta siódemka ma teraz duże szanse na dodatkowe środki z rezerwy wynoszącej 512 mln euro.

12 maja 2010
Wraz z wejściem w życie zmian w ustawie o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. 2010.57.351), od 10 maja br. istnieje możliwość ubiegania się o zaliczkowe finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach siedmiu działań z PROW 2007-2013: (1) Modernizacja gospodarstw rolnych, (2) Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, (3) Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej, (4) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, (5) Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, (6) Wdrażanie projektów współpracy, (7) Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Wnioski powinny być złożone: do 8 czerwca br. przez beneficjentów, którzy mają już podpisane z ARiMR lub Samorządem Województwa umowy o przyznanie pomocy; do 30 dnia od momentu podpisania umowy o przyznanie pomocy przez tych, którzy jeszcze takiej umowy nie mają. Więcej informacji na stronie Agencji.

11 maja 2010
Państwowa Komisja Wyborcza uchyliła wczorajszą odmowę rejestracji Andrzeja Leppera jako kandydata na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. i dokonała rejestracji.
    Andrzej Zbigniew LEPPER, lat 56, wykształcenie średnie, wykonujący zawód rolnika, miejsce pracy: własne gospodarstwo rolne, zamieszkały w Zielnowie, gmina Darłowo, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej.

10 maja 2010
Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła zarejestrować dziwięciu kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.:
    Marka JURKA, lat 50, wykształcenie wyższe historyczne, wykonującego zawód historyka, miejsce pracy: Fundacja Św. Benedykta, zamieszkałego w Wólce Kozodawskiej, gmina Piaseczno, członka Prawicy Rzeczypospolitej;
    Jarosława Aleksandra KACZYŃSKIEGO, lat 60, wykształcenie wyższe prawnicze, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkałego w Warszawie, członka Prawa i Sprawiedliwości;
    Bronisława Marię KOMOROWSKIEGO, lat 57, wykształcenie wyższe historyczne, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkałego w Warszawie, członka Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej;
    Kornela Andrzeja MORAWIECKIEGO, lat 69, wykształcenie wyższe w zakresie nauk fizycznych, emerytowanego nauczyciela akademickiego, zamieszkałego we Wrocławiu;
    Janusza Ryszarda Korwin-MIKKE, lat 68, wykształcenie wyższe filozoficzne, wykonującego zawód publicysty i wydawcy, miejsce pracy: Oficyna Konserwatystów i Liberałów, zamieszkałego w Józefowie, powiat otwocki, członka partii politycznej Wolność i Praworządność;
    Andrzeja Mariana OLECHOWSKIEGO, lat 62, wykształcenie wyższe ekonomiczne, wykonującego zawód ekonomisty, miejsce pracy: samodzielna działalność gospodarcza, zamieszkałego w Warszawie;
    Grzegorza Bernarda NAPIERALSKIEGO, lat 36, wykształcenie wyższe politologiczne, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkałego w Szczecinie, członka Sojuszu Lewicy Demokratycznej;
    Waldemara PAWLAKA, lat 51, wykształcenie wyższe techniczne, zajmującego kierownicze stanowisko państwowe, pełniącego funkcję Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, zamieszkałego w Kamionce, gmina Pacyna, członka Polskiego Stronnictwa Ludowego;
    Bogusława Zbigniewa ZIĘTKA, lat 45, wykształcenie średnie, wykonującego zawód polityka, miejsce pracy: Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80", zamieszkałego w Markowiźnie, gmina Ogrodzieniec, członka Polskiej Partii Pracy - Sierpień 80.
   Jednocześnie PKW odmówiła zarejestrowania Andrzeja Zbigniewa Leppera jako kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

9 maja 2010
Tego dnia w 1950 r. francuski polityk Robert Schuman przedstawił propozycję utworzenia zorganizowanej Europy, mając na celu zapewnienie współpracę państw i łączących je stosunków pokojowych. "Deklaracja Schumana" wyznacza początek tworzenia Unii Europejskiej, a dzień 9 maja jest obchodzony jako "Dzień Europy". W krajach UE odbywają się tzw. Parady Schumana. W tym roku w czasie majowego weekendu centralną paradę zorganizowano w Warszawie. Ze względu na niedawną tragedię smoleńską, oprawa muzyczna imprez była stonowana. W programie obchodów podkreślana była integracji z osobami niepełnosprawnymi, w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

8 maja 2010
65 lat temu w Europie zakończyła się II Wojna Światowa. 8 maja 1945 r. o godz. 23:01 czasu środkowo-europejskiego zaczął obowiązywać akt bezwarunkowej kapitulacji niemieckich sił zbrojnych, podpisany dzień wcześniej w Reims (Francja), w kwaterze głównej Alianckich Sił Ekspedycyjnych generała Dwighta Eisenhowera. Na żądanie ZSRR akt ten został powtórzony w Berlinie w kwaterze marszałka Gieorgija Żukowa późnym wieczorem, gdy wg czasu moskiewskiego był już 9 maja 1945 r. Tę okrutną wojnę zakończyło ostatecznie - po sześciu latach najcięższych walk - podpisanie 2 września 1945 r. aktu bezwarunkowej kapitulacji Cesarstwa Japonii.

7 maja 2010
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o ogłoszeniu programu "Infrastruktura Bibliotek" na rok 2010. Budżet programu wynosi 4 mln zł. Pieniądze są przeznaczone na wsparcie bibliotek gminnych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich do 20 tys. mieszkańców. Program nie obejmuje gminnych bibliotek publicznych połączonych z gminnymi ośrodkami kultury lub działających w ramach urzędu gminy. Wnioski można składać do 1 czerwca br. Więcej szczegółów. Do kwalifikowanych zadań zaliczane są: remont, modernizacja, adaptacja nieruchomości w celu stworzenia dostępnej użytkownikom przestrzeni bibliotecznej (funkcjonalnej, przyjaznej i estetycznej), w tym również przestrzeni, w której będzie można zainstalować i udostępniać nowoczesny sprzęt komputerowy. Zakupwyposażenia służącego wykorzystaniu i udostępnianiu sprzętu komputerowego (np. meble). W ramach programu nie jest możliwe finansowanie ze środków Ministerstwa kosztów związanych z podłączeniem placówki do Internetu i zakupu komputerów oraz oprogramowania.

6 maja 2010
Jak podaje Urząd Zamówień Publicznych (UZP), nieodpłatnie dostępna jest - w wersji elektronicznej oraz papierowej - publikacja "Prawo zamówień publicznych po zmianach z 2009 r." przygotowana pod redakcją Jacka Sadowego, zawierająca omówienie najważniejszych zagadnień znowelizowanych w ubiegłym roku przepisów. Znalazły się w niej eksperckie opracowania: (1) Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu oceny spełniania warunków oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie; (2) Nowe definicje, usługi priorytetowe i niepriorytetowe, zmiany zakresu podmiotowego oraz wyłączenia; (3) Zmiany w procedurze wyboru oferty najkorzystniejszej; (4) Unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego; (5) Zniesienie protestu, terminy, rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz ujednolicony przez UZP tekst ustawy uwzględniający zmiany wprowadzone ustawami z 5 listopada oraz z 2 grudnia 2009 r., a także akty wykonawcze. Pozycję tę, wnikliwie analizującą obowiązujący stan prawny, należy polecić wszystkim samorządom. Można pobrać plik lub zamówić książkę - mailem: szkolenia@uzp.gov.pl, faksem: 22 4587700 bądź osobiście w siedzibie urzędu: Warszawa (02-676), ul. Postępu 17 A.

4 maja 2010
Przewodniczący Komitetu Wykonawczego partii Prawo i Sprawiedliwość - Joachim Brudziński wydał 30 kwietnia br. zakaz podejmowania w ramach doraźnej działalności partyjnej, politycznej i samorządowej na poziomie gminnym, powiatowym, okręgowym i wojewódzkim inicjatyw mających na celu upamiętnienie ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku poprzez nadawania ich imienia placom, ulicom, skwerom. Zakaz obowiązuje zarówno samorządowców-członków partii PiS, jak również tych, którzy zasiadają w klubach ugrupowania. Odpowiedzialnymi za przestrzeganie i egzekwowanie tego zakazu są szefowie Rad Regionalnych PiS i prezesi Zarządów Okręgowych tej partii. Jak podał serwis PAP po katastrofie prezydenckiego samolotu 10 kwietnia w drodze na uroczystości katyńskie zdecydowano m.in. o nadaniu imienia Lecha Kaczyńskiego jednemu z rond w Sieradzu, zgłoszono inicjatywę nadania Jego imienia ulicy w Krakowie, a także imienia Marii i Lecha Kaczyńskich jednemu z parków w Słupsku. Tego ostatniego pomysłu nie przyjęła Rada Miejska.

3 maja 2010
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 r. W wielu polskich miastach uroczyście obchodzono Święto Państwowe. Przedstawiciele najwyższych władz uczestniczyli w centralnych obchodach święta w Warszawie na Placu Marszałka Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W kościołach odprawione zostały nabożeństwa w intencji ojczyzny.

1 maja 2010
Mija sześć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Po wcześniejszych programach przedakcesyjnych w roku 2004 rozpoczęło się silne wsparcie finansowe polskiej gospodarki ze środków unijnych, zwiększył się wydatnie przepływ inwestycji z zagranicy, w wielu obszarach nastąpiło zharmonizowanie prawa polskiego z prawem UE. Od 2009 r. Polska jest największym w Europie odbiorcą funduszy strukturalnych i spójnościowych - dodatnie saldo okresu akcesyjnego wynosi 21,4 mld euro uzyskanych z UE. Taka pomoc - obok środków krajowych - pozwoliła sfinansować wiele inwestycji centralnych, regionalnych i lokalnych, wydatnie wsparła polskie rolnictwo i bezpośrednio rolników. Budżety wielu polskich rodzin zyskały łącznie kwotę jeszcze większą - Polacy pracujący w krajach UE przesłali w tym czasie do swoich bliskich w kraju ponad 24,7 mld euro. W naszym eksporcie - w znacznym stopniu osłaniającym nas przed kryzysem gospodarczym - dominują kraje UE. Ale nie tylko te sprawy świadczą o korzyściach: otworzenie granic ułatwiło podróże, znacznie wzrosła liczba Polaków na uczelniach zagranicznych, rozwinęła się wymiana kulturalna, Polacy obejmują wysokie stanowiska w unijnych instytucjach, wzrasta rola Polski w kreowaniu wizji przyszłości wspólnoty i całego kontynentu.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba