Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 5.12.2021
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2011  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Wrzesień 2011 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 września 2011
W Warszawie zakończył dwudniowe obrady szczyt "Partnerstwa Wschodniego" (PW). Jest to program współpracy Unii Europejskiej z Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią, zaprojektowany przez polskich i szwedzkich dyplomatów i zainaugurowany w 2009 w Pradze podczas czeskiej prezydencji. Uczestniczyli w szczycie reprezentanci pięciu z wymienionych krajów PW, wielu krajów UE oraz obaj przewodniczący i Rady Unii Europejskiej, i Komisji Europejskiej. W obradach nie wzięła udziału delegacja Białorusi. Przyjęta dziś w Warszawie deklaracja podkreśla uznanie europejskich aspiracji krajów PW, daje perspektywę zniesienia wiz między nimi a UE, otwiera objęcie studentów unijnym programem Erasmus i utworzenie w naszej stolicy Akademii Administracji Publicznej PW. Mocny akcent został położony w deklaracji na podstawowe dla Partnerstwa wartości i zasady: wolność, demokrację, poszanowanie praw człowieka oraz rządy prawa. Podkreślono istotne znaczenie współpracy gospodarczej. Odrębną deklarację w sprawie sytuacji na Białorusi podpisali członkowie UE, natomiast nie złożyli pod nią podpisów uczestniczący w szczycie reprezentanci krajów PW.

28 września 2011
Według badań sondażowych pracowni SMG/KRC - przeprowadzonych metodą wywiadu bezpośredniego w domach respondentów na przełomie lipca i sierpnia br. - możliwość głosowania przez internet jest oczekiwana przez jedną trzecią Polaków wybierających się na wybory. Największy odsetek (54%) gotowych skorzystać z tej nowoczesnej technologii jest wśród respondentów liczących nie więcej jak 24 lata, w przedziale 25-39 lat - 48%, 40-59 lat - 26%, powyżej 60 lat - 8%. Ponadto według szacunków Rzecznika Praw Obywatelskich około dwóch milionów osób niepełnosprawnych nie bierze udziału w wyborach, pomimo deklarowanej chęci.nawet jeżeli wyraża taką chęć. Wprowadzone w tym roku głosowanie korespondencyjne poprawia sytuacje w niewielkim stopniu. Znacznie skuteczniejszym rozwiązaniem byłoby umożliwienie oddania głosu poprzez kliknięcie myszką.

27 września 2011
W przeprowadzonym przez CBOS w sierpniu br. badaniu na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków - niemal trzy czwarte badanych (73%) opowiada się za wydobywaniem gazu łupkowego w Polsce, przeciwni temu to 4%, a prawie jedna czwarta respondentów (23%) nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie. Mniejsze poparcie wykazują respondenci gdyby eksploatacja złóż gazu niekonwencjonalnego była zlokalizowana w pobliżu miejsca ich zamieszkania: w takiej sytuacji za wydobyciem jest 56% pytanych, a krytycznie odnosi się 21%. Pierwsze komunikaty z przedsiębiorstw, które uzyskały licencje i prowadzą odwierty - potwierdzają występowanie na terenie naszego kraju złóż tego surowca. (CBOS News 25/2011).

26 września 2011
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podsumowało wartość programów unijnej pomocy za okres od początku uruchomienia funduszy z perspektywy finansowej 2007-2013 do 25 września br. W tym okresie: (a) złożono 191,8 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 431,9 mld zł; (b) podpisano z beneficjentami 60 267 umów o dofinansowanie na kwotę 267,4 mld zł wydatków kwalifikowalnych; z UE blisko 185 mld zł, co stanowi 68,3% alokacji na lata 2007-2013; (c) po realizacji przedsięwzięć złożono wnioski o płatności na kwotę ponad 97 mld zł (z UE 69,6 mld zł) wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne.

25 września 2011
Po Orlikach mają powstawać Świetliki. W budżecie państwa na 2012 r. zapisano 150 mln zł na rozpoczęcie budowy - głównie na obszarach wiejskich - nowoczesnych centrów wypoczynku, edukacji, rehabilitacji i opieki. Przez ostatnie kilka lat w całej Polsce powstało ponad 1000 boisk służących głównie dzieciom i młodzieży z małych miejscowości. Świetliki mają być realizowane według tego samego mechanizmu jak Orliki i tzw. schetynówki, tzn. w jednej trzeciej finansowane z budżetu państwa, w jednej trzeciej z budżetu województwa i w jednej trzeciej z budżetu samorządu lokalnego.

23 września 2011
Na terenie gminy Wierzchosławice, spółka ze stuprocentowym kapitałem gminy buduje farmę fotowoltaiczną (elektrownię słoneczna przetwarzająca energię światła w energię elektryczną). Spółka uzyskała koncesję na sprzedaż prądu. Odbiorcą będzie Tauron Polska Energia. Władze spółki i gminy szacują, że to odnawialne źródło energii - przy realnym nasłonecznieniu 1300 godzin rocznie - może przynieść dochód dla gminy w formie dywidendy w wysokości ok. 750 tys. zł. Więcej informacji.

20 września 2011
Za 20 dni na listach wyborczych do Sejmu i Senatu znajdą się nazwiska 1172 samorządowców (15% ogółu kandydatów). 51 wójtów i 40 burmistrzów chce opuścić swoje gminy starając się o mandat posła, podobnie 946 radnych; kolejnych sześciu szefów gmin startuje do Senatu (wśród nich prezydent Rzeszowa), o mandat w izbie wyższej ubiega się także 129 radnych. Najwięcej wójtów i burmistrzów wystartuje z list Polskiego Stronnictwa Ludowego (49), Platformy Obywatelskiej (21) i Sojuszu Lewicy Demokratycznej (13). Prawo i Sprawiedliwość ma na swoich listach 4 takich kandydatów, Polska Jest Najważniejsza - 3, a Polska Partia Pracy - jednego. Zgodnie z polskim prawem nie można pełnić jednocześnie funkcji parlamentarzysty i radnego rady lub sejmiku, funkcji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeżeli samorządowcy zdobędą mandat w Sejmie lub w Senacie, będą musieli zrezygnować z dotychczasowej, niedawno (przed niespełna rokiem) objętej pracy/funkcji w gminach, powiatach i województwach.

19 września 2011
Jeszcze dzisiaj osoby niepełnosprawne mogą zgłosić do miejscowego urzędu administracji samorządowej osobiście, pisemnie, telegraficznie, faksem lub w formie elektronicznej - zamiar głosowania w kraju korespondencyjnie lub przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille‘a, w wyborach posłów i senatorów, zarządzonych na dzień 9 października br. Według wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów (do Sejmu i Senatu, tylko do Sejmu lub tylko do Senatu), kopię orzeczenia o niepołnosprawności, żądanie załączenia nakładek w alfabecie Braille‘a, o ile wyborca ich sobie zażyczy, adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Wyborcy przebywający zagranicą (dla nich nie ma ograniczenia tylko do osób niepełnosprawnych) załatwiają te sprawy w miejscowym konsulacie RP do dnia 26 września br. Uwaga! Nie wszystkie zagraniczne komisje obsługują głosowanie korespondencyjne. Lista polskich konsulatów i ambasad, w których można głosować listownie znajduje się na stronie MSZ: Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z 12 września 2011 r. (Dz.U. 2011.193.1145).

17 września 2011
Premier kraju prezydencji Donald Tusk przekazał premierowi Chorwacji Jadrance Kosor traktat akcesyjny tego kraju do Unii Europejskiej. Po ratyfikacji traktatu przez 27 członków UE, Chorwację i Parlament Europejski - co ma nastąpić do końca 2012 r. - Zagrzeb ma dołączyć do wspólnoty 1 stycznia 2013 r., najpierw na okres przejściowy, a następnie wkroczy w pełne członkostwo.

16 września 2011
Podczas spotkania Nieformalnej Rady do Spraw Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN) we Wrocławiu, reprezentujący kraj prezydencji polski minister finansów Jacek Rostowski uzyskał zgodę wszystkich swoich resortowych kolegów z UE na przyjęcie pakietu sześciu ustaw reformujących zarządzanie gospodarcze we wspólnocie. Ustawy, których projekt Komisja Europejska zgłosiła przed rokiem, ma zagwarantować rygorystyczne przestrzeganie Paktu Stabilności i Wzrostu. Poza jego rygory znacznie wykroczyło kilka krajów "starej Unii" posługujących się walutą euro. Przypadek Grecji czy Irlandii nie jest odosobniony. Przez długi czas tzw. "sześciopak" pozostawał nie uzgodniony, a jego założenia nie przestrzegane. Po staraniach prezydencji węgierskiej, Polsce udało się znaleźć kompromis i przeforsować stanowisko akceptujące. 28 września br. sprawa będzie poddana pod głosowanie w Parlamencie Europejskim. Reforma zostanie formalnie zatwierdzona w grudniu na szczycie kończącym nasze przewodnictwo Rady UE i wejdzie w życie od stycznia 2013 r.

13 września 2011
Trybunał Konstytucyjny orzekł w środę, że odnośne przepisy ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rozumiane w taki sposób, że nie odnosi się do podziemnych wyrobisk górniczych oraz mogą odnosić się do obiektów i urządzeń zlokalizowanych w tych wyrobiskach, są zgodne z konstytucją RP. Tym samym zostało przesądzone, że wyrobiska górnicze nie są budowlami i nie podlegają opodatkowaniu. Do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze kwestia dotyczącą podziemnych urządzeń i możliwości ich opodatkowania przez gminy. Trwający od kilkunastu lat spór (eksperci wyliczyli, że firmy węglowe mogą być winne gminom na terenach górniczych ponad 1,4 mld zł) częściowo został wyjaśniony na gruncie dzisiaj obowiązującego prawa. Syngatura akt: P 33/09.

11 września 2011
Trzcianka jest pierwszą polska gminą, której wszyscy mieszkańcy mają dostęp do szerokopasmowych łączy szybkiego internetu. W wyniku porozumienia Urzędu Gminy oraz Telekomunikacji Polskiej z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, w czasie 18 miesięcy zbudowano infrastrukturę obejmującą 860 km linii kablowych, w tym ok. 70 km światłowodów oraz ponad 3 tys. przyłączy do lokali klientów, którzy zgłosili zainteresowanie usługami szerokopasmowymi. Kolejne 70 gmin zostanie objęte analogicznym planem inwestycyjnym w najbliższym czasie.

9 września 2011
Równo miesiąc przed wyborami parlamentarnymi Państwowa Komisja Wyborcza dokonała losowania jednolitych numerów dla dziesięciu list kandydatów na posłów do Sejmu zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym. Pierwsze siedem wymienionych niżej komitetów wyborczych zarejestrowało swe listy we wszystkich 41 okręgach, KW Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke - w 21 kręgach, KW Prawica - w 19 okręgach, KW NDP Samoobrona Leppera - w 9 okręgach. Na kartach do głosowania listy kandydatów na posłów będą ułożone kolejno komitetami w następującym porządku wynikającym z losowania: KW Prawo i Sprawiedliwość - nr 1, KW Polska Jest Najważniejsza - nr 2, KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - nr 3, KW Ruch Palikota - nr 4, KW Polskie Stronnictwo Ludowe - nr 5, KW Polska Partia Pracy "Sierpień 80" - nr 6, KW Platforma Obywatelska - nr 7, KW Nasz Dom Polska - Samoobrona Andrzeja Lepera - nr 8, KW Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke - nr 9, KW Prawica - nr 10. W jednym okręgu wyborczym (okr. 21 - opolszczyzna) zarejestrował swoją listę KW Mniejszość Niemiecka.

8 września 2011
Po sierpniowym (wakacyjnym w całej Europie) zwolnieniu aktywności - polska prezydencja organizuje w dniach 8-11 września we Wrocławiu Europejski Kongres Kultury. Hasło kongresu "Sztuka dla zmiany społecznej" skupi uwagę wielu twórców, ludzi nauki, animatorów i administratorów kultury z krajów UE. Kongres otworzy wykład polskiego socjologa i filozofa Zygmunta Baumana, autora wydanej ostatnio ksiażki pt. Kultura w płynnej nowoczesności. Równolegle z debatami toczyć się będzie bogaty program teatralny, muzyczny, multimedialny. Szczegóły programu.

7 września 2011
W Krynicy-Zdroju rozpoczęły się dzisiaj obrady XXI Forum Ekonomicznego. Bierze w nim udział ponad 2 tys. uczestników z 60 krajów: ekonomistów i naukowców innych specjalności, przedstawicieli największych światowych i regionalnych firm, organizacji samorządowych i pozarządowych, polityków z państw Europy Środkowo-Wschodniej. Zapowiedziany jest udział przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. Do Krynicy przyjadą także członkowie polskiej Rady Ministrów, zarządu Narodowego Banku Polskiego i innych instytucji centralnych. Główne tematy dyskusji to zmiany wspólnej polityki rolnej UE, konsekwencje kryzysu finansów publicznych w państwach grupy PWGH (ang. PIGS) - w Portugalii, Włoszech, Grecji i Hiszpanii - dla całej strefy euro, walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną w państwach dążących do integracji z Unią Europejską, szanse Europy na arenie geopolitycznej. Wśród sąsiadów Unii, szczególna uwaga poświęcona zostanie Ukrainie. Poza obradami plenarnymi debaty będą prowadzone również na forach tematycznych, poświęconych m.in.: energetyce, innowacjom, zagadnieniom społecznym, ochronie zdrowia, reformom państwa. Forum Ekonomicznemu towarzyszyć będzie Forum Regionów, odbywające się w Krynicy i Muszynie.

5 września 2011
Polska Organizacja Turystyczna (POT) od połowy 2010 r. organizuje kampanie promocyjną "Piękny Wschód" obejmującą pięć województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Pieniądze na kampanię POT pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Według najnowszego raportu za najpopularniejsze regiony Polski wschodniej uznane zostały przez rodzimych turystów Mazury i Bieszczady. Warto dodać, że Mazurskie Jeziora znalazły się w wśród 28 finalistów plebiscytu na 7 Światowych Cudów Natury, organizowanego przez szwajcarską fundację New 7 Wonders. Na Cud Natury z Polski można głosować do pierwszych dni listopada br.

2 września 2011
Spośród 19 zarejestrowanych przez PKW komitetów wyborczych zamierzających zgłosić listy kandydatów na posłów do Sejmu, tylko siedem uzyskało możliwość zgłoszenia list we wszystkich 41 okręgach wyborczych. Są to komitety wyborcze partii: Platforma Obywatelska RP, Polska Jest Najważniejsza, Polska Partia Pracy - Sierpień 80, Polskie Stronnictwo Ludowe, Prawo i Sprawiedliwość, Ruch Palikota, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Każdy z komitetów aby uczestniczyć następnie w podziale mandatów, musi zebrać w skali całego kraju co najmniej 5% głosów. Komitety, które wystawią swoje listy tylko w niektórych okręgach mają zdecydowanie mniejszą szansę osiągnięcia podanego progu. Wymóg wskazanego poparcia nie dotyczy tylko list mniejszości narodowych. Zamiar wystawienia kandydatów do Senatu zgłosiły 103 komitety. W wyborach senatorów okręgi są jednomandatowe, o głosy rywalizują osoby a nie partie. Przewaga co najmniej jednego głosu nad każdym z pozostałych kandydatów w danym okręgu daje miejsce w ławach izby wyższej. Zamknięcie wszystkich list osób kandydujących do obu izb parlamentu nastąpi 9 września br.

1 września 2011
72 lata temu hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę wywołując II Wojnę Światową. Kilkanaście dni później na nasze ziemie wkroczyły ze wschodu wojska ZSRR. Okupacja naszej Ojczyzny przez Niemców i Sowietów trwała pięć i pół roku, "opieka" Sowietów - następne 44 lata. Ta wyjątkowo zbrodnicza i ludobójcza wojna prowadzona w Europie i Azji - to zarazem bezsporny przykład do czego gotowi są wyznawcy ideologii totalitarnych - wówczas nazizmu i komunizmu. Niestety obie powstały i bezkarnie rozwinęły się w Europie, uważanej za matecznik nowożytnej cywilizacji.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba