Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Środa 29.11.2023
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2012  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Luty 2012 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

29 lutego 2012
Na stronie kancelarii prezydenta uruchomiona została wersja testowa witryny obywatelskiej, która ma być miejscem gromadzenia opisów dobrych praktyk współdziałania samorządów i mieszkańców. Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma być powszechnie dostępnym miejscem gromadzenia i rozpowszechniania dobrych praktyk. Forma opisów będzie dostosowana do łatwego wykorzystywania zamieszczonych doświadczeń w celu ułatwienia i zachęcenia następców aby skorzystali z drogi wskazanej przez bardziej aktywne środowiska. Regulamin witryny.

27 lutego 2012
Według danych Komendy Głównej Policji, w 2011 r. policjanci ujawnili i potwierdzili 12 192 przestępstwa korupcyjne; w blisko połowie spraw wszczęto postępowania karne. Większość prowadzonych postępowań (4049) zakwalifikowano jako sprzedajność funkcjonariusza publicznego (art. 228 par. 1-4 k.k.), ponad 3,6 tys. spraw dotyczyło przekupywania urzędników (art. 229 par. 1-4), prawie 3 tys. - przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 par. 1-3). Z cytowanych danych wynika też, że 2624 podejrzanych o korupcję nie było do tej pory karanych, 425 osób było karanych za inne przestępstwa niż korupcyjne, 139 - za przestępstwa korupcyjne lub podobne, wobec 294 nie podano danych. Kwota jaką wręczono w 4348 przestępstwach sprzedajności funkcjonariusza publicznego (tj. art. 228, 250a, 296a, 296b) to prawie 6,4 mln zł. Według prokuratury urzędnicy mieli uzależniać wydanie niektórych decyzji administracyjnych od wpłaty określonej kwoty pieniędzy na konto, poprzez zwykłe łapówki w kopertach, aż do wystawiania faktur na wyższą kwotę za materiały dostarczane dla urzędu.

26 lutego 2012
Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz skierowała w ubiegłym tygodniu do Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas pismo poruszające problem przeznaczonych do likwidacji placówek oświatowych. Zdaniem rzecznika likwidacja prowadzona nie jako planowa, poparta analizami reorganizacja sieci przedszkoli i szkół na terenie gminy lub powiatu, ale jako jednorazowa decyzja wymuszona potrzebą zaoszczędzenia określonej kwoty w przyszłorocznym budżecie budzi zrozumiały sprzeciw uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Może mieć także negatywny wpływ na realizację konstytucyjnego prawa do nauki. Pozostawienie tego problemu władzom samorządowym grozi w dłuższej perspektywie skutkami negatywnymi.

24 lutego 2012
Powołany do życia Klub Nowej Gospodarki będący reprezentacją przemysłu, nauki i administracji ma doradzać marszałkom sąsiadujących województw w zacieśnieniu współpracy Małopolski i Śląska i przyczyniać się do budowania partnerstwa na rzecz rozwoju Polski Południowej. Wśród obszarów współpracy obu regionów są transport i komunikacja, kultura, integracja gospodarcza, kształtowanie Europolu Śląsko-Krakowskiego oraz rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Do ważniejszych zadań zaliczono usprawnienie połączeń komunikacyjnych między Śląskiem a Małopolską, współpracę naukowo-badawczą miejscowych uczelni oraz skoordynowaną promocję i atrakcyjną ofertę kierowaną do inwestorów.

23 lutego 2012
W Warszawie w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone Nagrody Super Samorząd 2011, przyznane w ramach akcji "Masz Głos, Masz Wybór" prowadzonej od 2006 r. przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Honorowym patronem Nagrody jest prezydent Bronisław Komorowski. Nagroda jest wyróżnieniem dla osób i instytucji, które prowadzą najskuteczniejsze działania służące współpracy mieszkańców i władz samorządowych, promują ideę współodpowiedzialności wyborców i ich reprezentantów. Przed wyborami samorządowymi uczestnicy akcji zachęcają obywateli do świadomego udziału w wyborach ? organizują debaty z kandydatami, informują o procedurach wyborczych, prowadzą kampanie profrekwencyjne. Laureatami za rok 2011 zostali: Fundacja "Wspólne Świętochłowice" oraz władze samorządowe Świętochłowic, Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach oraz władze samorządowe Katowic, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie oraz władze samorządowe Nysy, Uczniowski Klub Sportowy "Bursa-Puławy", Stowarzyszenie "Rodzina" oraz władze samorządowe Puław, Zielonkowskie Forum Samorządowe oraz władze samorządowe Zielonki. Gratulujemy! REGIOset uczestniczy w akcji "Masz Głos, Masz Wybór".

22 lutego 2012
Po kilkunastu miesiącach konsultacji i dyskusji ministerstwa finansów z samorządami na temat mechanizmu ograniczającego deficyt całego sektora JST - na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego można było spodziewać się kompromisu. Przed tygodniem nastąpiło bowiem wyraźne zbliżenie stanowisk w zespole ds. systemu finansów publicznych KWRiST. Stało się inaczej. Reprezentanci wszystkich szczeblowych organizacji samorządowych odmówili zgody na projekt ustawy zaktualizowany przez resort pod kątem wcześniejszych uzgodnień. Wysuwano różne argumenty sprowadzające się do podsumowania, że obowiązujące dzisiaj w Polsce przepisy są wystarczające do określenia niezbędnego wkładu JST na rzecz stopniowego obniżania deficytu sektora finansów publicznych, tak aby jego wskaźnik spadł poniżej 1% PKB w 2015 roku. Projekt wrócił do dalszych prac w zespole finansów KWRiST.

20 lutego 2012
Główny Urząd Statystyczny wprowadził do prowadzonego Statystycznego Vademecum Samorządowca dane za 2010 rok, w tym wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Vademecum zawiera materiały informacyjne o poszczególnych JST dotyczące finansów publicznych, rynku pracy, pomocy społecznej, infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i gospodarki przestrzennej.

17 lutego 2012
Przygotowany przez Ministerstwo Finansów najnowszy projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych wprowadza regułę wydatkową dla samorządów. Zgodnie z projektem przekroczenie według stanu na 30 września 2012 roku limitu 10 mld zł przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i samorządowe osoby prawne, będzie jednoznaczne z zobowiązaniem tych podmiotów do ograniczenia proporcjonalnie planowanego na rok 2012 deficytu w terminie do 15 grudnia 2012 r., według wskaźnika ogłoszonego do 15 października 2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. MF zgodziło się na określenie, aby deficyt całego sektora był ustalany jako różnica między jego dochodami, a wydatkami. Procedura korekty deficytu obejmie w pierwszej kolejności inne niż chronione przyczyny i źródła deficytu. Z wyliczeń regionalnych izb obrachunkowych wynika, że wejście w życie omawianej reguły finansowej spowoduje, że 1086 JST (ponad 1/3 samorządów), będzie zmuszonych ustawowo do cięcia deficytu. Wydatki na inwestycje samorządowe spadną o 5,1 mld zł, w tym ok. 2 mld zł to zmniejszenie przypadające na 15 JST (województwa i miasta na prawach powiatu). Na 22 lutego br. zwołano w tej sprawie posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

16 lutego 2012
Według wstępnych danych ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów deficyt w jednostkach samorządu terytorialnego w 2011 r. wyniósł 10,2 mld zł; planowano 19,6 mld zł. Dochody JST zamknęły się kwotą 170,9 mld zł, 97,5% w stosunku do planu na rok 2011, i 105,3% - do dochodów w 2010 r. Łączna kwota wydatków JST w 2011 r. to 181,1 mld zł - 92,9% kwoty planowanej i 102,4% wydatków ubiegłorocznych. Rozkład deficytu na poszczególne szczeble JST przedstawia się następująco: w 2414 gminach (25,5 mln mieszkańców kraju) - łącznie 4001 mln zł deficytu (39,4% wartości dla wszystkich JST), w 314 powiatach - 482 mln zł (4,7%), w 65 miastach na prawach powiatu (12,7 mln mieszkańców) - 4527 mln zł (44,5%), w 16 województwach - 1156 mln zł (11,4%).

15 lutego 2012
Ujawnił się ostry konflikt stanowisk Związku Miast Polskich (ZMP) oraz wielu organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich dotyczący całej grupy zapisów w projekcie samorządowej ustawy prezydenckiej. ZMP postuluje wykreślenie z tego projektu wszystkich rozdziałów, które mają zapewnić mieszkańcom możliwość włączania się w podejmowanie decyzji w sprawach ich lokalnych społeczności. Rozdziały te dotyczą: konsultacji społecznych, wysłuchania obywatelskiego, zapytania obywatelskiego, obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz stowarzyszeń i komitetów aktywności lokalnej. Zdanie przeciwstawne akcentuje, że cytowany postulat stanowi zaprzeczenie pierwotnego sensu projektu ustawy, cofa myślenie o demokracji lokalnej o wiele lat. Prezydenci miast zauważają, że wprowadzanie narzędzi obywatelskich na poziomie ustawy stoi w sprzeczności z pojęciem samorządu, że proponowane zapisy na poziomie ustawy wiązałyby się z koniecznością zmian w niektórych statutach miast, a to oznaczałoby zniweczenie części dorobku polskiej demokracji lokalnej. Z drugiej strony padają przykłady inicjatyw mieszkańców i działań rad dzielnic blokowanych przez niechętnych do współpracy z mieszkańcami prezydentów i radnych miejskich. Zwolennicy ustawy podnoszą, że w wielu wypadkach demokracja bywa postrzegana przez prezydentów i burmistrzów jako prawo do czteroletniej samowoli, tylko dlatego, że uzyskali mandat w wolnych wyborach. To jednak z prawdziwą demokracją ma niewiele wspólnego. Konfrontacja stanowisk trwa. Od listopada ub.r. trwają też prace nad ustawą w komisjach sejmowych. Tekst projektu ustawy na stronie Prezydenta RP.

13 lutego 2012
W niedzielnym referendum przeprowadzonym w gminie Mielno w sprawie ewentualnej lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej we wsi Gąski - mieszkańcy odpowiadali na pytanie: Czy wyraża Pan/Pani zgodę na lokalizację elektrowni jądrowej lub wszelkiej innej infrastruktury związanej z przemysłem jądrowym i rozpoczęcie jakichkolwiek prac badawczych związanych z tymi inwestycjami na terenie Gminy Mielno? Uprawnionych do udziału w referendum było 4171 mieszkańców gminy, głosowało 2378 osób (frekwencja 57% - do ważności referendum wymagany jest udział co najmniej 30% uprawnionych), odpowiedź NIE zakreśliło 2237 osób, TAK - 125, szesnaście głosów było nieważnych. Wieś Gąski znalazła się na krótkiej liście trzech miejscowości wytypowanych na plac budowy elektrowni, wykorzystującej obecnie najnowsze technologie zachodnie. Pozostałe dwie to: Choczewo (gmina Choczewo) i Żarnowiec (gmina Krokowa). Ta ostatnia lokalizacja była wytypowana już w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Elektrownia jądrowa - wówczas według technologii stosowanej w obiektach rosyjskich - była budowana nad Jeziorem Żarnowieckim w latach 1982-1990 na terenie zlikwidowanej wsi Kartoszyno. Prace przerwano głównie pod naciskiem protestów przeciwników energetyki atomowej. Zakończono tam tylko inwestycję towarzyszącą, największą w Polsce elektrownię szczytowo-pompową (716 MW) wykorzystującą różnicę poziomów wody (ok. 60 m) między dwoma oddalonymi o ok. 2 km zbiornikami wody: górnym sztucznym Czymanowo i dolnym naturalnym - Jeziorem Żarnowieckim. Wydaje się, że mieszkańcy gminy Krokowa gotowi są zaakceptować budowę nowoczesnej elektrowni jądrowej na swoim terenie.

11 lutego 2012
Zgodnie z ustawą budżetową na 2012 r. subwencja oświatowa ma być większa od ubiegłorocznej o 4,8% i wynieść 38,7 mld zł. Zwiększona subwencja ma pokryć m.in. podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 7% od września 2011 r. oraz zaplanowaną od września 2012 r. o 3,8%. Wśród rezerw celowych w budżecie państwa na 2012 r. znalazły się m.in. pieniądze: na realizację rządowego programu "Radosna szkoła" (200 mln zł), na dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym na program "Wyprawka szkolna" (505 mln zł), na stypendia premiera dla uczniów szczególnie uzdolnionych (11 mln zł), na dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty (11,9 mln zł), na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez administrację rządową (12,4 mln zł). Dochodzą do tego dwie nowe rezerwy celowe: na pilotaż wieloletniego programu rządowego "Cyfrowa szkoła" (50 mln zł) oraz na pokrycie zwiększenia wzrostu składki rentowej po stronie pracodawcy, tzn. w przypadku większości nauczycieli po stronie samorządów (450 mln zł).

10 lutego 2012
Do najbliższego czwartku (16 lutego) można się ubiegać (w I terminie) o dofinansowanie zatrudnienia trenerów na kompleksach "Orlik" w ramach projektu "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012". W II terminie - do 16 czerwca 2012 r. Dofinansowanie jest wsparciem dla samorządów w celu zapewnieniu systematycznej działalności sportowej na boiskach orlik, zaangażowania osób inicjujących, organizujących oraz prowadzących systematyczne zajęcia i imprezy sportowe. Wynagrodzenie osoby zatrudnionej jako "Animator" w ramach wymienionego projektu składać się będzie z części wypłacanej przez wojewódzki Szkolny Związek Sportowy oraz z części wypłacanej przez właściwą jednostkę samorządu. Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie Szkolnego Związku Sportowego.

8 lutego 2012
Blisko trzystu samorządowców z całego kraju uczestniczyło w konsultacjach zorganizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w sprawie planowanej reorganizacji sieci sądów rejonowych. Kryteriami, jakimi kierował się resort sprawiedliwości przy typowaniu sądów do zniesienia były m.in.: wpływ spraw do danego sądu, liczba sędziów, liczba mieszkańców na terenie objętym właściwością danego sądu, także udogodnienia dla obywateli. Po wprowadzeniu reformy obywatele nadal mają mieć łatwy dostęp do sądu. Jak stwierdził Minister Jarosław Gowin żaden budynek sądu rejonowego nie zostanie zlikwidowany, ani zamknięty. W praktyce zmieni się tylko nazwa - sąd w miejscowości "X" stanie się wydziałem zamiejscowym, większego sądu rejonowego w miejscowości "Y". Nadal w tym samym miejscu obywatele będą mogli załatwić swoje sprawy, bez konieczności udania się do innego miasta. Nie będzie również przeszkód, by nadal działały kasy, czy biura podawcze. Decyzję w tej sprawie podejmować będą prezesi sądów. Pracownicy administracyjni zasilą wydziały orzecznicze wymagające wzmocnienia. Zakłada się, że omawiana reorganizacja - po konsultacjach z prezesami sądów apelacyjnych i okręgowych oraz Krajową Radą Sądowniczą - zostanie wprowadzona 1 lipca 2012 r.

6 lutego 2012
Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przygotowuje System Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SIPR) pozwalający operatorowi zlokalizować miejsce, z którego nastąpiło wywołanie alarmowe na numery 112, 999, 998, 997. Jest to szczególnie ważne wówczas gdy uczestnik zdarzenia sam nie potrafi określić, gdzie się znajduje. Wskazanie miejsca na mapie zapewni Centralny System Dostępowy w Warszawie i w Katowicach. Wojewódzkie ośrodki będą uruchamiane sukcesywnie. Pierwsze - najpóźniej do końca marca br. Obejmą one swoim zasięgiem najpierw obszar miast wojewódzkich, następnie przejmą obsługę najbliższych powiatów, aż do terenu całego województwa włącznie. Więcej informacji.

4 lutego 2012
Naczelna Izba Kontroli zwraca uwagę, że przy dużym zróżnicowaniu dochodów gmin na mieszkańca, pomijanie potencjału finansowego JST w procesie ustalania subwencji oświatowej, stawia gminy wiejskie w zdecydowanie niesprawiedliwej sytuacji w stosunku do miast. Ponadto, wskazuje że subwencja oświatowa i system jej naliczania są kompletnie pozbawione elementów oceny jakości edukacji. Sytuacja wymaga rzeczowej i odpowiedzialnej reakcji ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zwlekanie z systemową reakcją na istniejący stan rzeczy prowadzi do wymuszania działań samorządów na własną rękę, co nie załatwia szerokiego problemu.

2 lutego 2012
Rozpoczęła pracę nowa podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, która ma odpowiadać m.in. za sprawy jednostek samorządu terytorialnego. Magdalena Wilamowska (29) jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała na dwóch kierunkach: gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska; obecnie przygotowuje doktorat w Szkole Głównej Handlowej z finansów lokalnych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Wcześniej pracowała w Unii Metropolii Polskich, gdzie była koordynatorem komisji skarbników największych polskich miast oraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) oraz w Ośrodku Przetwarzania Informacji (przy programie Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka).

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba