Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Czwartek 21.09.2023
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 15 - 9 lipca 2002 r.

Polska poza Unią - Polska w Unii
Jak samemu obliczyć i porównać przychody?


Każde gospodarstwo jest inne, każde ma swój areał, swoje plony oraz swoje wyniki w hodowli i udoju. Różne modelowe wyliczenia dają ogólną orientację, ale ważne jest aby móc samemu policzyć jak mogą się zmienić przychody we własnym gospodarstwie gdy Polska wejdzie do Unii Europejskiej, w stosunku do sytuacji dzisiejszej. Podane ceny, wielkości dopłat bezpośrednich i przykłady konkretnych obliczeń pozwolą każdemu rolnikowi ocenić swoją pozycję; powinny też pomóc w rozważaniach jak ustawić się na przyszłość.


Przyjęte założenia. W przedstawionych dalej przykładowych obliczeniach założono, że polską gospodarkę stać będzie na utrzymanie cen skupu na dotychczasowym poziomie oraz że w naszych negocjacjach z Unią Europejską utrzymany zostanie plon referencyjny na poziomie 2,96 t/ha (Polska postuluje 3,61 t/ha), a dopłaty bezpośrednie - na poziomie 25% aktualnej stawki dopłat w UE (Polska postuluje poziom wyrównujący szanse producentów rolnych na jednolitym unijnym rynku). W przychodach gospodarstw nie uwzględniono: stosując podane wyżej ceny polskie - dopłat Agencji Rynku Rolnego, a stosując ceny unijne - premii zwierzęcych i dopłat eksportowych. Po rozszerzeniu UE mogą ulec korekcie relacje cen, choć w Unii ceny na produkty rolnicze w dłuższym okresie wykazują względną stabilność. Należy zaznaczyć, że obliczenia dotyczą przychodów; aby oszacować zmiany dochodów gospodarstw rolnych (dochód = przychód - koszty) trzeba uwzględnić zmiany kosztów produkcji po naszym wejściu do UE, które z pewnością wzrosną.

Średnie ceny w I kwartale 2002
# w P o l s c e: pszenica - 510 zł/t, żyto - 385 zł/t, rzepak - 830 zł/t, buraki cukrowe - 113 zł/t, trzoda - 4000 zł/t, bydło - 3200 zł/t, drób (brojlery) - 2620 zł/t, mleko - 0,80 zł/litr;
# w U n i i E u r o p e j s k i e j: pszenica - 425 zł/t, żyto - 355 zł/t, rzepak - 840 zł/t, buraki cukrowe - 160 zł/t, trzoda - 4800 zł/t, bydło - 4600 zł/t, drób (brojlery) - 2500 zł/t, mleko - 1,23 zł/litr.

Dopłaty bezpośrednie
# w s y s t e m i e s t a n d a r d o w y m (pełnym) dopłaty oblicza się w odniesieniu do produkcji w gospodarstwie: 25% stawki 63 euro/t mnoży się przez plon referencyjny (do obliczeń przyjęto 2,96 t/ha) a następnie dzieli przez plon rzeczywisty - tak otrzymuje się dopłatę w euro do każdej tony; po pomnożeniu przez aktualny kurs (1 lipca 2002 r. średni kursu NBP wynosił 1 euro = 4 złote, 25% stawki unijnej wynosi 63 zł/t) otrzymuje się roczną dopłatę w złotych na tonę ziarna wyprodukowanego w danym gospodarstwie;
# w s y s t e m i e u p r o s z c z o n y m (ryczałtowym) dopłaty oblicza się w odniesieniu do powierzchni użytków rolnych (grunty orne, łąki, pastwiska) w gospodarstwie: orientacyjna stawka 48 euro/ha, 25% tej stawki daje dopłatę w euro do każdego hektara użytków rolnych; po pomnożeniu przez aktualny kurs (1 lipca 2002 r. średni kursu NBP wynosił 1 euro = 4 złote) otrzymuje się zryczałtowaną roczną dopłatę 48 zł/ha UR.

P R Z Y K Ł A D 1
Gospodarstwo o powierzchni 40 ha użytków rolnych, w tym powierzchnia upraw 30 ha. Produkcja roczna: 47 t pszenicy z 15 ha, 33 t rzepaku z 15 ha, 500 kg trzody, 4000 l mleka.

Sprzedaż po cenach krajowych
pszenica 47 t x 510 zł/t = 23 970 zł, rzepak 33 t x 830 zł/t = 27 390 zł, trzoda 0,5 t x 4000 zł/t = 2000 zł, mleko 4000 l x 0,80 zł/l = 3200 zł.
Razem przychód ze sprzedaży wg cen polskich: 56 560 zł + dopłaty krajowe.

Sprzedaż po cenach unijnych
pszenica 47 t x 425 zł/t = 19 975 zł, rzepak 33 t x 840 zł/t = 27 720 zł, trzoda 0,5 t x 4800 zł/t = 2400 zł, mleko 4000 l x 1,23 zł/l = 4920 zł.
Razem przychód ze sprzedaży wg cen unijnych: 55 015 zł + dopłaty bezpośrednie + dopłaty eksportowe.

Dopłaty bezpośrednie
Wariant A - system standardowy: plon rzeczywisty pszenicy 47/15 = 3,13 t/ha, plon rzeczywisty rzepaku 33/15 = 2,20 t/ha
# dopłaty do produkcji pszenicy: 63 zł/t x (2,96/3,13) x 47 t = 2800 zł,
# dopłaty do produkcji rzepaku: 63 zł/t x (2,96/2,20) x 33 t = 2797 zł.
Wariant B - system uproszczony:
# dopłata do powierzchni użytków rolnych: 48 zł/ha x 40 ha = 1920 zł.

Razem z dopłatami bezpośrednimi przychód tego gospodarstwa wyniesie:
55 015 + 2800 + 2797 = 60 612 zł (wariant A) lub 55 015 + 1920 = 56 935 zł (wariant B).
W Polsce będącej w Unii Europejskiej przykładowe gospodarstwo odnotuje wzrost rocznych przychodów o 7% (przy dopłatach w systemie standardowym) lub o 0,7% (przy dopłatach w systemie uproszczonym).

P R Z Y K Ł A D 2
Gospodarstwo o powierzchni 20 ha użytków rolnych, w tym powierzchnia upraw 10 ha. Produkcja roczna: 27 t żyta z 7,5 ha, 85 t buraków cukrowych z 2,5 ha, 16 000 l mleka.

Sprzedaż po cenach krajowych
żyto 27 t x 385 zł/t = 10 395 zł, buraki 85 t x 113 zł/t = 9605 zł, mleko 16 000 l x 0,80 zł/l = 12 800 zł.
Razem przychód ze sprzedaży wg cen polskich: 32 800 zł + dopłaty krajowe.

Sprzedaż po cenach unijnych
żyto 27 t x 355 zł/t = 9585 zł, buraki 85 t x 160 zł/t = 13 600 zł, mleko 16 000 l x 1,23 zł/l = 19 680 zł.
Razem przychód ze sprzedaży wg cen unijnych: 42 865 zł + dopłaty bezpośrednie + dopłaty eksportowe.

Dopłaty bezpośrednie
Wariant A - system standardowy: plon rzeczywisty żyta 27/7,5 = 3,60 t/ha
# dopłaty do produkcji żyta: 63 zł/t x (2,96/3,60) x 27 t = 1399 zł.
Wariant B - system uproszczony:
# dopłata do powierzchni użytków rolnych: 48 zł/ha x 20 ha = 960 zł.

Razem z dopłatami bezpośrednimi przychód tego gospodarstwa wyniesie:
42 865 + 1399 = 44 264 zł (wariant A) lub 42 865 + 960 = 43 825 zł (wariant B).
W Polsce będącej w Unii Europejskiej przykładowe gospodarstwo odnotuje wzrost rocznych przychodów o 35% (przy dopłatach w systemie standardowym) lub o 34% (przy dopłatach w systemie uproszczonym). Tutaj decydująca jest produkcja mleka!

P R Z Y K Ł A D 3
Gospodarstwo o powierzchni 15 ha użytków rolnych, w tym powierzchnia upraw 11 ha. Produkcja roczna: 22,4 t pszenicy z 7 ha, 13,8 t żyta z 4 ha, 400 kg trzody, 3600 l mleka.

Sprzedaż po cenach krajowych
pszenica 23 t x 510 zł/t = 11 730 zł, żyto 13,8 t x 385 zł = 5313 zł, trzoda 0,4 t x 4000 zł/t = 1600 zł , mleko 3600 l x 0,80 zł/l = 2880 zł.
Razem przychód ze sprzedaży wg cen polskich: 21 523 zł + dopłaty krajowe.

Sprzedaż po cenach unijnych
pszenica 23 t x 425 zł/t = 9775 zł, żyto 13,8 t x 355 zł = 4899 zł, trzoda 0,4 t x 4800 zł/t = 1920 zł , mleko 3600 l x 1,23 zł/l = 4428 zł.
Razem przychód ze sprzedaży wg cen unijnych: 21 022 zł + dopłaty bezpośrednie + dopłaty eksportowe.

Dopłaty bezpośrednie
Wariant A - system standardowy: plon rzeczywisty pszenicy 22,4/7 = 3,20 t/ha, plon rzeczywisty żyta 13,8/4 = 3,45 t/ha
# dopłaty do produkcji pszenicy: 63 zł/t x (2,96/3,20) x 22,4 t = 1305 zł,
# dopłaty do produkcji żyta: 63 zł/t x (2,96/3,45) x 13,8 t = 746 zł.
Wariant B - system uproszczony:
# dopłata do powierzchni użytków rolnych: 48 zł/ha x 15 ha = 720 zł.

Razem z dopłatami bezpośrednimi przychód tego gospodarstwa wyniesie:
21 022 + 1305 + 746 = 23 073 zł (wariant A) lub 21 022 + 720 = 21 742 zł (wariant B).
W Polsce będącej w Unii Europejskiej przykładowe gospodarstwo odnotuje wzrost rocznych przychodów o 7% (przy dopłatach w systemie standardowym) lub o 1% (przy dopłatach w systemie uproszczonym).
(na podstawie materiałów Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa
i obliczeń własnych)

PS. Ceny w skupie interwencyjnym w Polsce w lipcu 2002 r.: pszenica - 440 zł/t, żyto - 325 zł/t.

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba