Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba się do nich dobrze przygotować ••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Środa 19.02.2020
Warto zrozumieć
 
 Lista tematów 
STANOWIENIE I OGŁASZANIE PRAWA MIEJSCOWEGO

Akty prawa miejscowego ustanawiają organy samorządu terytorialnego (rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw) oraz terenowe organy administracji rządowej (wojewodowie, organa administracji nie zespolonej). Akty te są źródłami powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły (Konstytucja RP, art. 87 i 94 - Dz.U. 1997.78.483). Omawiane akty obejmują dwie grupy przepisów: do pierwszej należą te, które są stanowione na podstawie upoważnień ustawowych (m. in. statuty jednostek samorządu terytorialnego), do drugiej - przepisy porządkowe, pozostające w kompetencji rad gmin i powiatów. Warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego (tak jak ustaw i rozporządzeń) jest ich ogłoszenie (Konstytucja RP, art. 88). Zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2007.68.449) przepisy powszechnie obowiązujące, wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, a przepisy porządkowe - po upływie trzech dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W uzasadnionych, szczególnych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie z dniem ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Żaden akt prawa nie może funkcjonować w obrocie prawnym oraz wywoływać skutków prawnych wobec jego adresatów z dniem uchwalenia, chyba że tego samego dnia został ogłoszony w odpowiednim dzienniku urzędowym i zawiera przepis że wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przepisy porządkowe mogą być wydawane w zakresie nie uregulowanym w ustawach czy innych powszechnie obowiązujących przepisach, jeżeli ich ustanowienie jest niezbędne dla ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. W przypadkach nie cierpiących zwłoki przepisy porządkowe może wydać zarząd gminy lub zarząd powiatu - w formie zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady - odpowiednio - gminy lub powiatu. Nie przedstawienie do zatwierdzenia lub nie zatwierdzenie takiego zarządzenia, skutkuje określeniem przez radę gminy lub powiatu terminu utraty jego mocy obowiązującej. Przepisy porządkowe organów samorządu gmin i powiatów ogłasza się przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych, ogłoszenia w środkach masowego przekazu lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Rozporządzenia porządkowe wydawane przez wojewodów przekazują oni niezwłocznie Prezesowi Rady Ministrów oraz marszałkom województw, starostom, prezydentom miast, burmistrzom i wójtom, na których terenie rozporządzenie ma być stosowane.

Zaskarżenie przepisu do sądu administracyjnego przysługuje każdej osobie fizycznej lub prawnej, której interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej. Zaskarżenie musi być poprzedzone bezskutecznym wezwaniem organu samorządu, który wydał przepis, do usunięcia naruszenia. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje się przepisy o terminach załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.

# RADY GMIN mogą ustanawiać przepisy gminne w zakresie:
- wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
- organizacji urzędów i instytucji gminnych,
- budżetu gminy,
- podatków i opłat określonych w odrębnych ustawach,
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- zasad zarządu mieniem gminy,
- zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
- przepisy porządkowe (uwarunkowane jak wyżej).
Urząd gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępny do powszechnego wglądu w jego siedzibie.

# RADY POWIATÓW stanowią akty prawa miejscowego w sprawach:
- wymagających uregulowania w statucie powiatu,
- budżetu powiatu,
- podatków i opłat określonych w odrębnych ustawach,
- szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu,
- zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
- przepisy porządkowe, jeżeli podane wyżej przyczyny uzasadniające ich stanowienie występują na obszarze więcej niż jednej gminy.
Starostwo powiatowe gromadzi i udostępnia zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organa powiatu.

# SEJMIKI WOJEWÓDZTW stanowią akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa lub jego części.
Dotyczą one spraw:
- wymagających uregulowania w statucie województwa,
- budżetu województwa,
- podatków i opłat określonych w odrębnych ustawach,
- zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,
- zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Ustawa nie przewiduje kompetencji sejmiku województwa w zakresie stanowienia przepisów porządkowych.

# WOJEWODOWIE oraz organa administracji niezespolonej (np. komendanci oddziałów Straży Granicznej, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych) w uzgodnieniu z właściwym wojewodą - stanowią akty prawa miejscowego na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Przepisy te obowiązują na obszarze województwa lub jego części.
W zakresie nie uregulowanym w ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących wojewodowie mogą wydawać rozporządzenia porządkowe.

Wojewódzkie Dzienniki Urzędowe są organami promulgacyjnymi dla aktów prawa miejscowego. Ogłasza się tam:
- akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej,
- akty prawa miejscowego stanowionego przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy,
- akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej,
- wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez: wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy,
- przepisy porządkowe wydane przez organ powiatu; porozumienia o powierzeniu przez wojewodę prowadzenia spraw z zakresu swojej właściwości organom samorządu terytorialnego z obszaru województwa,
- statuty województw, urzędów wojewódzkich, powiatów, gmin, związków międzygminnych, związków powiatów,
- budżety województw oraz sprawozdania z wykonania budżetów województw,
- obwieszczenia o rozwiązaniu z mocy prawa: sejmiku województwa, rady powiatu, rady gminy,
- inne akty prawne, w tym informacje i obwieszczenia, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.
Z przepisów gminnych w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym muszą być ogłaszane te, co do których istnieje wymóg ustawowy takiego ogłoszenia.
Wojewódzkie Dzienniki Urzędowe wydają wojewodowie; na nich też ciąży obowiązek prowadzenia pełnego zbioru wydanych przez siebie dzienników.

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba