Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 8.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 22 - 27 sierpnia 2002 r.

Unijny rynek cukru


Organizacja wspólnego rynku cukru w UE jest podobna do organizacji rynku zbóż. Funkcjonują: system kwot produkcyjnych i system cen interwencyjnych dla cukru oraz cena podstawowa (bazowa) i minimalna dla buraków cukrowych. Regulacje tego rynku obejmują towary: cukier buraczany, cukier trzcinowy i chemicznie czystą sacharozę w postaci stałej, buraki cukrowe i trzcinę cukrową, melas powstały z ekstrakcji lub rafinacji cukru, cukier i syrop klonowy oraz inne cukry w formie stałej i syropy cukrowe, sztuczny miód i karmel, wysłodki buraczane i inne odpady z produkcji cukru, izoglukozę i smakowe lub barwione syropy izoglukozy oraz syrop inulinowy. W podanych dalej przeliczeniach zastosowano średni kurs NBP euro do złotego z 1 lipca 2002 r. (1 EUR = 4 PLN).

Kwotowanie produkcji. Ograniczające produkcję cukru kwotowanie, jako środek przeciwdziałający powstawaniu nadwyżek bądź niedoborów oraz stabilizujący poziom sprzedaży i poziom cen cukru, wprowadzono w UE w 1968 r. Ustalono dwa rodzaje kwot na cukier i izoglukozę: kwota A to ilość cukru jaka może być wprowadzona na rynek UE (równowartość poziomu konsumpcji w państwach UE), kwota B to ilość cukru jaka może być wprowadzona na rynek UE lub wyeksportowana z dopłatami. Produkcja przekraczająca kwoty A i B zaliczana jest do kwoty C objętej zakazem sprzedaży na obszarze państw Unii Europejskiej. Kwota C musi być wyeksportowana po cenach światowych; nie dotyczą jej subsydia eksportowe.

Limity produkcyjne. Poszczególni producenci maja przyznawane limity produkcyjne jako ułamek kwoty A oraz ułamek kwoty B. Producenci, którym nie przyznano limitów produkcyjnych mają całą produkcję zaliczoną do kwoty C.

System cen cukru. Co roku Rada Ministrów UE ustala urzędowe ceny obowiązujące w całej Unii Europejskiej: cenę docelową i cenę interwencyjną na cukier biały nie pakowany standardowej jakości oraz cenę podstawową i cenę minimalną na buraki cukrowe. Tak ukształtowany system cen ma zapewniać opłacalność produkcji cukru w ramach kwot A + B. Cena interwencyjna cukru białego jest równa 95% ceny docelowej. Od sezonu 1993/94 cena interwencyjna utrzymuje się na poziomie 631,9 euro za tonę cukru (2528 zł/t); jest ona o ok. 36% wyższa od ceny interwencyjnej cukru białego w Polsce - 1850 zł/t (Dz. U. 2002.126.1072). W regionach Unii uważanych za deficytowe cena ta jest podwyższana do 646,5 a nawet do 655,3 euro/t (odpowiednio 2586 i 2621 zł/t). Cena interwencyjna na cukier surowy (cukier o wydajności 92%) jest ustalana na podstawie ceny interwencyjnej na cukier biały, po uwzględnieniu marży przetwórczej. Taki system cen obowiązuje w całej Unii, bez stosowania regionizacji.

Obowiązek skupu. Agencje interwencyjne we wszystkich krajach członkowskich są zobowiązane do zakupu po cenie interwencyjnej każdej ilości cukru, jaka została wyprodukowana w ramach kwot A i B, a nie została sprzedana na wolnym rynku. Bardzo dobra organizacja tego rynku pozwala przez wiele lat prowadzić obrót cukru bez potrzeby uruchamiania w UE skupu interwencyjnego. Nadwyżki są upłynniane przez system przetargów i eksport z dopłatami.

System cen buraków. Podstawą do obliczenia ceny bazowej buraków cukrowych jest cena interwencyjna na cukier biały z uwzględnieniem kosztów dostawy buraków do cukrowni, zawartości cukru w burakach, marży przetwórczej oraz wpływów cukrowni ze sprzedaży melasy. Od sezonu 1993/94 cena podstawowa wynosi 47,67 euro za tonę buraków (191 zł/t); jest ona o ok. 52% wyższa od ceny podstawowej buraków cukrowych w Polsce - 125,35 zł/t (Dz. U. 2002.126.1072). Z kolei cenę minimalną na buraki cukrowe ustala się na podstawie ceny podstawowej, ale różnicuje się ją w zależności od tego, do jakiej kwoty będzie zaliczony cukier wyprodukowany z danych buraków: za buraki cukrowe wykorzystane do produkcji cukru w ramach kwoty A cena minimalna wynosi 98% ceny podstawowej (obecnie 46,72 euro/t, tzn. 187 zł/t), natomiast za buraki do produkcji cukru w ramach kwoty B - 68% ceny podstawowej (32,42 euro/t, tzn. 130 zł/t).

Rozliczenia z cukrowniami. Głównym czynnikiem uwzględnianym w rozliczeniach producentów buraków z cukrowniami jest zawartość cukru w burakach. Odnosi się ją do tzw. zawartości wzorcowej równej 16%. W ten sposób powiązane są ceny buraków z cenami cukru.

Opłaty produkcyjne. Wysokie subsydia eksportowe obciążające budżet UE, są w znacznym stopniu finansowane z tzw. opłat produkcyjnych nałożonych na producentów cukru. W tym wypadku mechanizm wiąże subsydia eksportowe i ceny interwencyjne. Każdy producent ma prawo do pełnej ceny interwencyjnej jedynie dla kwoty podstawowej A, która podlega 2% opłacie produkcyjnej. Od kwoty B opłaty produkcyjne dochodzą do 39,5% ceny interwencyjnej.

Stanowiska Polski i KE. Polska zgłosiła w negocjacjach przedakcesyjnych następujące kwoty: A - cukier 1 650 tys. ton, izoglukoza 15 tys. t; B - cukier 216 tys. t, izoglukoza 5 tys. t (określone w Rozporządzeniu RM z 30 lipca br. kwoty na rok rozliczeniowy od 01.07.2003 do 30.06.2004 wynoszą: A - cukier 1540 tys. t, izoglukoza 40 tys. t; B - cukier 102,2 tys. t, izoglukoza 2,2 tys. t - Dz. U. 2002.126.1073). Propozycje Komisji Europejskiej są następujące: kwoty A - cukier 1 590,5 tys. t, izoglukoza 2,5 tys. t; kwoty B - cukier 74,5 tys. t, izoglukoza 0 (nie uwzględniona).
(na podstawie materiałów Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa
oraz rozporządzeń Rady Unii Europejskiej)

PS. W Dzienniku Ustaw nr 139 poz. 1166 z 2 września 2002 r. ogłoszono zmienione przez Radę Ministrów kwoty A cukru oraz izoglukozy w roku rozliczeniowym od 1 lipca 2003 r. do 30 czerwca 2004 r. Po zmianie kwoty A wynoszą: 1520 tys. ton cukru buraczanego oraz 60 tys. ton izoglukozy w przeliczeniu na suchą substancję zawartą w 42% roztworze fruktozy.

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba