Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Wtorek 5.07.2022
Warto zrozumieć
 
 Lista tematów 
ZADANIA I KOMPETENCJE SAMORZĄDÓW I WOJEWODÓW

GMINA ma obowiązek zaspokajać zbiorowe potrzeby wspólnoty tworzonej przez jej mieszkańców. Zadania własne gminy obejmują w szczególności sprawy:
- ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska,
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
- lokalnego transportu zbiorowego,
- ochrony zdrowia (w tym obowiązkowych szczepień i badań, pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków),
- pomocy społecznej, w tym prowadzenie ośrodków i zakładów opiekuńczych (gmina nie może odmówić udzielenia schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym),
- gminnego budownictwa mieszkaniowego,
- oświaty, w tym szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
- kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- targowisk i hal targowych,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- cmentarzy gminnych,
- porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.
Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
# Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest rada gminy.
# Przewodniczącym Zarządu Gminy wiejskiej jest wójt, miejsko-wiejskiej i miejskiej (w miastach o liczbie mieszkańców do 100 000) - burmistrz, miejskiej (w miastach powyżej 100 000 mieszkańców) - prezydent miasta. W miastach na prawach powiatu - prezydent miasta jest odpowiednikiem starosty.

URZĘDY Gmin, Miast i Gmin oraz Miast dokonują czynności urzędowych m. in. w sprawach:
- ewidencji ludności, stanu cywilnego (wydawanie zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, aktów urodzenia, ślubu, zgonu),
- prowadzenia rejestru poborowych,
- zameldowania, wymeldowania, wydawania dowodów osobistych, nadawania numerów PESEL,
- prowadzenia rejestru działalności gospodarczej,
- poboru lokalnych podatków i opłat,
- zezwoleń na budowę, rozbudowę i rozbiórkę budynków (nadzór budowlany w powiecie),
- przydziału i wykupu mieszkania komunalnego, zezwoleń na adaptację lub przebudowę pomieszczeń w domu komunalnym,
- zakupu lub dzierżawy działki komunalnej,
- ustalania sieci i granic obwodów szkolnych,
- zakładania i prowadzenia przedszkoli, sześcioletnich szkół i trzyletnich gimnazjów (likwidacja szkoły gminnej wymaga zgody kuratora),
- zezwoleń na wycięcie drzewa,
- potwierdzania podpisów i dat na dokumentach, sporządzania testamentu (równoznaczne z czynnościami notariusza),
- wydawania pozwoleń na organizowanie zbiórek publicznych na terenie jednej gminy,
- ustalania liczby punktów sprzedaży i zasad wydawania oraz cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zakładania i rozszerzania cmentarza komunalnego.

POWIAT wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:
- edukacji publicznej (oświata ponadgimnazjalna),
- promocji i ochrony zdrowia (szpitale, pogotowie ratunkowe, zakłady lecznictwa odwykowego, izby wytrzeźwień),
- pomocy społecznej,
- polityki prorodzinnej (w powiatach działają centra pomocy rodzinie),
- wspierania osób niepełnosprawnych,
- transportu i dróg publicznych,
- kultury i ochrony dóbr kultury (organizowanie i prowadzenie instytucji kultury wpisanych wcześniej do rejestru wojewodów),
- kultury fizycznej i turystyki (organizowanie i prowadzenie bazy sportowo-rekreacyjnej),
- geodezji, kartografii i katastru,
- gospodarki nieruchomościami,
- zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego,
- gospodarki wodnej,
- ochrony środowiska i przyrody,
- rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego (nadzór sanitarno-epidemiologiczny i weterynaryjny),
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska (podczas klęski żywiołowej starosta lub wojewoda kieruje akcją społeczną, starosta może nałożyć obowiązek prac i usług przeciwklęskowych, przyjęcia pozbawionych mieszkania na kwaterę, przewozu prywatnymi środkami transportu),
- przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy (w powiatach działają urzędy pracy),
- ochrony praw konsumenta,
- utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- obronności,
- promocji powiatu,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Do zakresu działania powiatu należy również wykonywanie zadań powiatowych służb, inspekcji i straży.
Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.
Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje tej gminie zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.
Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.
Powiat może zawierać porozumienia z organami administracji rządowej w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, jak również z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu, w sprawie powierzenia tym jednostkom prowadzenia zadań publicznych.
# Organem stanowiącym i kontrolnym powiatu jest rada powiatu.
# Przewodniczącym Zarządu Powiatu jest starosta.

STAROSTWA Powiatowe dokonują czynności urzędowych m. in. w sprawach:
- zmiany imienia lub nazwiska, ustalania ich pisowni i brzmienia oraz pierwszego meldunku po zmianie,
- przyjmowania podań o nadanie lub zmianę obywatelstwa (przekazywanych dalej drogą urzędową do wojewody),
- ewidencji gruntów (wpisy i wyrysy gruntów),
- gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu,
- nadzoru budowlanego,
- organizacji i prowadzenia liceów i szkół policealnych oraz ośrodków adaptacyjno-wychowawczych, szkół i gimnazjów specjalnych,
- rejestracji pojazdów i praw jazdy,
- zezwoleń na prowadzenie ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów,
- rejestracji sprzętu pływającego,
- kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
- szczególnego sposobu korzystania z dróg powiatowych (np. organizowanie imprez na drogach),
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- kierowania do domów pomocy społecznej, ustalanie opłat za pobyt w tych domach,
- określanie i pobieranie opłat za składowanie odpadów,
- koncesji na eksploatację kopalin,
- pozwoleń na przewóz zwłok na odległość powyżej 60 km, na sprowadzenie zwłok z zagranicy i ich wywóz za granicę oraz pozwoleń na wydanie zwłok do badań naukowych i celów dydaktycznych w szkołach wyższych,
- pozwoleń na organizowanie zbiórek publicznych na terenie przekraczającym granice jednej gminy,
- nadzoru działalności stowarzyszeń (stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego nadzoruje wojewoda),
- potwierdzania podpisów i dat na dokumentach, sporządzania testamentu (równoznaczne z czynnościami notariusza).

WOJEWÓDZTWO SAMORZĄDOWE określa strategię rozwoju województwa, kreuje na jej podstawie programy wojewódzkie obejmujące m.in. zadania:
- tworzenia warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowania rynku pracy,
- utrzymania i rozbudowy infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim,
- pozyskiwania i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej,
- wspierania i prowadzenia działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli,
- racjonalnego korzystania z zasobów przyrody oraz kształtowania środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
- wspierania rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki,
- wspierania rozwoju kultury oraz ochrony i racjonalnego wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego,
- promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa.
Przy formułowaniu strategii rozwoju województwa i realizacji polityki jego rozwoju, samorząd województwa współpracuje z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa oraz z samorządem gospodarczym i zawodowym, z administracją rządową (szczególnie z wojewodą), innymi województwami i organizacjami pozarządowymi, ze szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi, a także z organizacjami międzynarodowymi i regionami innych państw, zwłaszcza sąsiednich.
Z funkcji usługowych samorząd województwa zobowiązany jest zapewnić wyspecjalizowana opiekę medyczną, szkolnictwo wyższe, wysokokwalifikowane dobra kultury.
# Organem stanowiącym i kontrolnym województwa jest sejmik województwa.
# Przewodniczącym Zarządu Województwa jest marszałek województwa.

URZĘDY Marszałkowskie dokonują czynności urzędowych m. in. w sprawach:
- upoważnień na prowadzenie kursów dokształcających kierowców przewożących materiały niebezpieczne,
- pozwoleń na zarobkowy przewóz osób samochodami nie będącymi taksówkami,
- zezwoleń na korzystanie w sposób szczególny z dróg wojewódzkich,
- gromadzenia i redystrybucji opłat za emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza,
- prowadzenia publicznego rejestru zanieczyszczeń,
- pozwoleń na organizowanie zbiórek publicznych na terenie przekraczającym jeden powiat.

WOJEWODA jest przedstawicielem Rady Ministrów, odpowiada za wykonywanie polityki rządu na obszarze województwa, do jego obowiązków m. in. należą:
- kontrola wykonywania zadań przez organy zespolonej administracji rządowej,
- kontrola wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej przez organy samorządu terytorialnego i inne samorządy,
- dostosowywanie do miejscowych warunków szczegółowych celów polityki rządu, zwłaszcza w zakresie prowadzonej na obszarze województwa polityki regionalnej państwa oraz koordynacja i kontrola wykonania wynikających stąd zadań,
- zapewnianie współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa i kierowanie ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków,
- wykonywanie i koordynowanie zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa,
- współdziałanie z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych,
- przedstawianie Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa.

# URZĘDY Wojewódzkie dokonują czynności urzędowych m. in. w sprawach:
- paszportów, uznania obywatelstwa polskiego, zatrudnienia cudzoziemców,
- korzystania ze środowiska dla inwestycji szczególnie szkodliwych ekologicznie,
- ustalania i naliczania opłat za szczególne korzystanie z wód,
- uprawnień budowlanych,
- zatwierdzania projektów budowlanych,
- odwołań dotyczących pozwoleń na budowę,
- pozwoleń na wydobywanie kopalin z powierzchni powyżej 2 ha,
- nadawania i znoszenia funkcji ochronnej lasów.

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba