Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 8.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 31 - 29 października 2002 r.

Budżet Unii Europejskiej


25 października 2002 r. przywódcy 15 krajów tworzących Unię Europejską ustalili w Brukseli warunki finansowe poszerzenia wspólnoty. Określone przez "piętnastkę" kwoty nie będą już powiększane, negocjacje mogą jednak dotyczyć ograniczonego przemieszczania środków, np. z puli funduszy strukturalnych (rozwój obszarów wiejskich) do puli dopłat bezpośrednich (wypłaty dla rolników). Przyjmując, że Polska pomyślnie i w terminie doprowadzi negocjacje do końca, oraz że w wyniku naszego referendum układ akcesyjny między UE a Polską zostanie podpisany, a następnie ratyfikowany w parlamentach krajów Unii - jako członek Wspólnoty będziemy mieli przyznane na projekty podjęte w latach 2004-2006 łącznie 18,8 mld euro. Realne wypłaty dla nas w tym okresie wyniosą 12,5 mld euro (część projektów będzie finansowana dłużej), a polski wkład do budżetu UE - 7,5 mld euro. Uzyskamy więc w pierwszych trzech latach członkostwa netto (więcej niż wpłacimy) 5 mld euro - czyli średniorocznie ponad 4,7% dochodów naszego budżetu i 0,97% PKB wg stanu z 2000 r. Jakie są źródła unijnych pieniędzy?

Progi wypłat i zobowiązań. Plany finansowe Wspólnoty opracowywane są na okresy sześcioletnie (obecnie obowiązuje plan na lata 2001-2006); z nich wynikają główne elementy corocznych budżetów. Dochody pochodzą z wpłat dokonywanych przez państwa członkowskie. Wszyscy członkowie UE są zobowiązani do regularnego wpłacania swoich kontrybucji wyliczonych zgodnie z wypracowanym we wrześniu 2000 r. schematem. Przeciętnie roczna pula wspólnotowych środków na płatności wynosi od 1% do 1,19% sumy produktów krajowych brutto (PKB) państw-członków UE; w roku 2000 była to równowartość blisko 100 mld euro. Maksymalny pułap środków na płatności w danym roku budżetowym to 1,27% PKB, a środków na zobowiązania (jednoroczne i wieloletnie) - 1,335% PKB wszystkich państw członkowskich.

Tradycyjne środki własne. Ten składnik dochodów w budżecie UE tworzą opłaty rolne i cła. Pierwsze z nich obejmują opłaty nakładane na produkty rolne importowane z państw trzecich, objęte wspólnotową regulacją rynku oraz opłaty cukrowe i opłaty od produkcji izoglukozy nakładane na spółki cukrowe w związku z działaniami regulacyjnymi na rynku cukru. Środkami własnymi Unii są także cła pobierane przy imporcie towarów z państw trzecich. W ramach unii celnej stosowana jest Wspólna Taryfa Celna, która reguluje wysokość ceł na towary importowane do UE. Wysokość stawek celnych ustalana jest przez Unię Europejską, a nie indywidualnie przez poszczególne państwa członkowskie. Jednocześnie zostały zniesione cła w handlu pomiędzy państwami wewnątrz Unii. W zamian za pobieranie ceł wspólnotowych każde państwo może zatrzymać 25% pobranych ceł na koszty utrzymania administracji celnej. Reszta kwoty musi być przekazana do budżetu Unii. Obecnie z wymienionych środków własnych finansowane jest ok. 16% budżetu UE.

Wpłaty z podatku VAT. Sposób wyliczania tych wpłat jest dość złożony. Przy obliczaniu dochodów netto danego państwa z podatku VAT nie jest brany pod uwagę faktyczny zakres stosowanych stawek tego podatku, tylko dochód jaki zostałby uzyskany, gdyby zastosowano zakres podatku VAT wynikający z odpowiedniej dyrektywy UE. Tak wyliczona podstawa nie może jednak przewyższać 50% PKB tego członka Unii. Poziom udziału wpłat z tytułu podatku VAT w ogólnej kwocie dochodów budżetowych UE wynosi obecnie ok. 35% i systematycznie spada. Stan taki jest rezultatem uznania przez państwa członkowskie, że zawyżony udział VAT w finansowaniu unijnego budżetu ma negatywny wpływ na konsumpcję.

Wpłaty zależne od Produktu Krajowego Brutto. To źródło finansowania budżetu UE wprowadzone w 1988 r. należy obecnie do najważniejszych. Określa je jednolita stawka procentowa od PKB poszczególnych państw członkowskich, ustalana co roku przez Komisję Europejską. Źródło to dopełnia dochody budżetowe w związku z niewystarczającymi wpływami z tradycyjnych środków własnych i podatku VAT. Wprowadzenie wpłat zależnych od PKB ustabilizowało finanse UE oraz pozwoliło na stopniowy wzrost budżetu w średnim okresie, przy zachowaniu limitu wydatków na określonym poziomie. Ponadto bardziej sprawiedliwie (proporcjonalnie do potencjału gospodarczego) rozłożyło obciążenia państw członkowskich. Udział tego środka w finansowaniu budżetu UE wynosi obecnie ok. 50% i rośnie.

Kierunki przyszłej reformy. Komisja Europejska prowadzi studia i opracowuje projekty mające doprowadzić do maksymalnie sprawiedliwych sposobów finansowania budżetu Unii Europejskiej. W raporcie opracowanym w 1998 r. zaproponowano trzy możliwe rozwiązania: 1) oparcie źródeł własnych UE głównie na składce procentowej od PKB poszczególnych państw członkowskich, przewidując nawet rezygnację z odprowadzania do wspólnego budżetu ceł i opłat wyrównawczych na importowane produkty rolne oraz części VAT; 2) dodatkowo wprowadzenie mechanizmu korygującego taką składkę odpowiednim współczynnikiem zależnym od poziomu dobrobytu danego państwa; 3) korygowanie wydatków, które powinny odgrywać istotną rolę w równoważeniu budżetu, np. przez współfinansowanie przez każde państwo członkowskie 25% bezpośredniej unijnej pomocy trafiającej do jego rolników.

Różne propozycje nowych źródeł. We wspomnianym raporcie KE znalazły się także propozycje: wprowadzenia podatku od produktów energetycznych (rozciągnięcie akcyzy wspólnotowej na wszystkie surowce wykorzystywane do produkcji energii) oraz dodatkowej wspólnotowej stawki VAT nakładanej razem ze stawkami krajowymi, wprowadzenia podatku od transportu i usług telekomunikacyjnych, wykorzystania do zasilania unijnego budżetu akcyzy od papierosów, alkoholu i paliw oraz podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych, opodatkowania odsetek od oszczędności (to już mamy u siebie!) oraz opodatkowania dochodów Europejskiego Banku Centralnego wynikających z emisji pieniędzy. Każda z tych propozycji wymaga wielostronnych dyskusji, często ciągnących się latami by wreszcie je odrzucić. Wiele wskazuje na to, że będziemy mieli głos przy podejmowaniu decyzji dotyczących zasad budowania unijnego budżetu i planu finansowego na lata 2007-2012.
(na podstawie publikacji UKIE)

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba