Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Czwartek 21.09.2023
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 38 - 17 grudnia 2002 r.

Po negocjacjach - dalej, bez wytchnienia


Uzgadnianie warunków na jakich Polska będzie mogła wejść 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej zostało zakończone. To ważne wydarzenie miało miejsce w stolicy Danii Kopenhadze 13 grudnia 2002 r. Przyjęliśmy na siebie określone zobowiązania; uzyskaliśmy określone przywileje. Ani jednych ani drugich nie można sprowadzać wyłącznie do zmagań o pieniądze. Zakończenie z powodzeniem negocjacji, nie oznacza że jesteśmy już przygotowani do przekroczenia unijnego progu. Aby wykorzystać i pomnożyć swoje szanse musimy sami u siebie zrobić jeszcze bardzo wiele. Nasze korzyści z integracji zależą głównie od tego czy wprowadzimy w życie (a nie tylko uchwalimy) nowe przepisy prawa, czy zreformujemy gospodarowanie publicznymi pieniędzmi, czy skutecznie zwalczymy (ograniczymy) korupcję, czy potrafimy tak zorganizować produkcję w rolnictwie i innych działach, aby nasze wyroby sprostały ostrej konkurencji na unijnym rynku. Ta nasza robota musi być wykonana bardzo solidnie i na czas. W końcu października 2003 r. Komisja Europejska opublikuje raport oceniający jak Polska wypełniła przedakcesyjne zobowiązania przyjęte na siebie w negocjacjach.

Co dla polskiego rolnictwa uzyskano dodatkowo w Kopenhadze?

1. Zwiększenie dopłat bezpośrednich z pieniędzy UE: z 25 do 36% stawki pełnej - za rok 2004 (płatne w 2005 r.), z 30 do 39% - za rok 2005 (płatne w 2006 r.) oraz z 35 do 42% - za rok 2005 (płatne w 2006 r.), a także zgodę na dofinansowanie z polskiego budżetu w trzech kolejnych latach odpowiednio do 55, 60 i 65% stawki pełnej (tzn. tej którą otrzymują obecnie rolnicy w krajach "piętnastki"). W przyjętym przez nas systemie uproszczonym dopłat oznacza to 211 zł, 239 zł i 265 zł na każdy hektar użytków rolnych odpowiednio w 2004, 2005 i 2006 r., a z pełnym dofinansowaniem krajowym (jego poziom wyznaczać będą bieżące możliwości naszego budżetu): 323, 363 i 405 zł/ha UR.
2. Zwiększenie powierzchni bazowej objętej dopłatami do 9454,3 mln ha.
3. Zwiększenie premii zwierzęcych: dla bydła o ok. 95 mln zł, dla owiec o ok. 1,4 mln zł.
4. Podwyższenie limitu kwoty hurtowej sprzedaży mleka o 1500 tys. ton, przy następującym podziale całej kwoty mlecznej: 8500 tys. t - sprzedaż hurtowa, 464 tys. t - sprzedaż bezpośrednia (z gospodarstwa dla konsumenta), 416 tys. t - rezerwa pozwalająca uwzględnić wzrost popytu rynkowego w wyniku ograniczenia spożycia mleka bezpośrednio w gospodarstwach.
5. Zwiększenie o 25% dotacji dla gospodarstw niskotowarowych wykazujących się największą aktywnością (z 4000 do 5000 zł rocznie wypłacanych przez okres do pięciu lat).
6. Możliwość zastosowania środków ochronnych jeżeli w wyniku bieżącej analizy importu towarów rolnych z pozostałych 24 krajów członkowskich zaistniałyby poważne trudności w naszym rolnictwie. (Taki przywilej uzyskała tylko Polska w gronie kandydatów).
W rezultacie wszystkich uzgodnień (wcześniejszych i tych ostatnich), łącznie - jak podaje branżowe Ministerstwo - do polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich po naszym wstąpieniu do Unii tylko z budżetu UE trafi w latach 2004-2006 średniorocznie około dwukrotnie więcej środków niż wynoszą wszystkie tegoroczne wydatki budżetowe na rolnictwo (bez KRUS). Ponadto pomoc będzie pochodzić z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i innych europejskich instytucji finansowych.
Niezależnie od tego polski budżet będzie bezpośrednio zasilony w latach 2005-2006 kwotą 1 miliarda euro (ok. 4 mld zł) przesuniętą w tym celu z puli funduszy strukturalnych. Uszczuplenie funduszy strukturalnych nie cieszy; przewidywana sytuacja naszego budżetu w pierwszych latach członkostwa wymagała jednak zabiegów wyjątkowych. Stabilizacja budżetu ważna jest dla całej gospodarki, ważna więc i dla rolnictwa.

Przykład średniego gospodarstwa rolnego gdzieś w świętokrzyskiem
Gospodarstwo rolne położone na obszarze o gorszych warunkach gospodarowania (takie warunki występują na blisko połowie obszaru Polski), powierzchnia ogólna 7,86 ha, użytki rolne 7,56 ha, w tym: grunty orne 5,71 ha, łąka 1 ha, pastwisko 0,65 ha, sad 0,20 ha.
Potencjalne wsparcie finansowe wynikające z objęcia przykładowego gospodarstwa Wspólna Polityka Rolną UE wyliczone przez Ministerstwo Rolnictwa wyniesie (kwoty za pierwszy rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej):
# kwoty należne: dopłaty bezpośrednie w systemie uproszczonym wypłacane corocznie (stawka rok rocznie wzrastająca) - 2442 zł (1595 zł z budżetu UE i 847 zł z budżetu RP);
# kwoty możliwe: wypłacane corocznie dla obszarów o gorszych warunkach gospodarowania (stawka 160 zł/ha) - 1210 zł; wypłacane przez 3 do 5 lat wsparcie dla najaktywniejszych rolników z gospodarstw niskotowarowych - 5000 zł; jednorazowe wsparcie dla najaktywniejszych rolników na dostosowanie do standardów rolnych UE (stawka 600 zł/ha) - 4536 zł; razem - 10.746 zł.
Maksymalne wsparcie (należne i możliwe za 2004 r.) dla takiego gospodarstwa przekracza 13 tys. zł; minimalne to 1595 zł.

Moc postępu w funduszach strukturalnych
Na tworzenie nowych i utrzymanie istniejących miejsc pracy, na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (w tym samozatrudnienie), na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury (drogi, mosty, oczyszczalnie ścieków, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne), na szkolenia podnoszące już posiadane i zapewniające nowe kwalifikacje zawodowe, na rozwój edukacji i opieki zdrowotnej - to wszystko są cele wydatnie wspierane z funduszy strukturalnych, w nich tkwi sedno rozwoju gospodarczego i społecznego, sedno rozwoju cywilizacyjnego każdego z członków europejskiej wspólnoty. Nie są to pieniądze dawane tak jak dopłaty bezpośrednie w systemie uproszczonym. Aby korzystać z funduszy strukturalnych trzeba być do tego dobrze przygotowanym. To wielkie nowe zadanie dla samorządów, radnych wszystkich szczebli, dla marszałków województw, starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów, nie wyłączając sołtysów. Będziemy się tym tematem zajmować wielokrotnie.

Pytać wszystkich, uczyć się od każdego
Na koniec warto zachęcić władze samorządowe do korzystania z doświadczeń gmin i powiatów zagranicznych z krajów "piętnastki" w ubieganiu się i pożytkowaniu środków z funduszy strukturalnych, do zawierania partnerskich umów o współpracy i wzajemnym wspieraniu się w praktycznym, bezpośrednim wchodzeniu do Unii polskich gmin, powiatów i województw. Cała filozofia rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej polega na samorządności i najsilniejszym wspieraniu społeczności regionalnych i lokalnych. Władze centralne mają tylko pomagać i w niczym nie przeszkadzać.
(wg informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba