Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Niedziela 24.06.2018
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 38 - 17 grudnia 2002 r.

Po negocjacjach - dalej, bez wytchnienia


Uzgadnianie warunków na jakich Polska będzie mogła wejść 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej zostało zakończone. To ważne wydarzenie miało miejsce w stolicy Danii Kopenhadze 13 grudnia 2002 r. Przyjęliśmy na siebie określone zobowiązania; uzyskaliśmy określone przywileje. Ani jednych ani drugich nie można sprowadzać wyłącznie do zmagań o pieniądze. Zakończenie z powodzeniem negocjacji, nie oznacza że jesteśmy już przygotowani do przekroczenia unijnego progu. Aby wykorzystać i pomnożyć swoje szanse musimy sami u siebie zrobić jeszcze bardzo wiele. Nasze korzyści z integracji zależą głównie od tego czy wprowadzimy w życie (a nie tylko uchwalimy) nowe przepisy prawa, czy zreformujemy gospodarowanie publicznymi pieniędzmi, czy skutecznie zwalczymy (ograniczymy) korupcję, czy potrafimy tak zorganizować produkcję w rolnictwie i innych działach, aby nasze wyroby sprostały ostrej konkurencji na unijnym rynku. Ta nasza robota musi być wykonana bardzo solidnie i na czas. W końcu października 2003 r. Komisja Europejska opublikuje raport oceniający jak Polska wypełniła przedakcesyjne zobowiązania przyjęte na siebie w negocjacjach.

Co dla polskiego rolnictwa uzyskano dodatkowo w Kopenhadze?

1. Zwiększenie dopłat bezpośrednich z pieniędzy UE: z 25 do 36% stawki pełnej - za rok 2004 (płatne w 2005 r.), z 30 do 39% - za rok 2005 (płatne w 2006 r.) oraz z 35 do 42% - za rok 2005 (płatne w 2006 r.), a także zgodę na dofinansowanie z polskiego budżetu w trzech kolejnych latach odpowiednio do 55, 60 i 65% stawki pełnej (tzn. tej którą otrzymują obecnie rolnicy w krajach "piętnastki"). W przyjętym przez nas systemie uproszczonym dopłat oznacza to 211 zł, 239 zł i 265 zł na każdy hektar użytków rolnych odpowiednio w 2004, 2005 i 2006 r., a z pełnym dofinansowaniem krajowym (jego poziom wyznaczać będą bieżące możliwości naszego budżetu): 323, 363 i 405 zł/ha UR.
2. Zwiększenie powierzchni bazowej objętej dopłatami do 9454,3 mln ha.
3. Zwiększenie premii zwierzęcych: dla bydła o ok. 95 mln zł, dla owiec o ok. 1,4 mln zł.
4. Podwyższenie limitu kwoty hurtowej sprzedaży mleka o 1500 tys. ton, przy następującym podziale całej kwoty mlecznej: 8500 tys. t - sprzedaż hurtowa, 464 tys. t - sprzedaż bezpośrednia (z gospodarstwa dla konsumenta), 416 tys. t - rezerwa pozwalająca uwzględnić wzrost popytu rynkowego w wyniku ograniczenia spożycia mleka bezpośrednio w gospodarstwach.
5. Zwiększenie o 25% dotacji dla gospodarstw niskotowarowych wykazujących się największą aktywnością (z 4000 do 5000 zł rocznie wypłacanych przez okres do pięciu lat).
6. Możliwość zastosowania środków ochronnych jeżeli w wyniku bieżącej analizy importu towarów rolnych z pozostałych 24 krajów członkowskich zaistniałyby poważne trudności w naszym rolnictwie. (Taki przywilej uzyskała tylko Polska w gronie kandydatów).
W rezultacie wszystkich uzgodnień (wcześniejszych i tych ostatnich), łącznie - jak podaje branżowe Ministerstwo - do polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich po naszym wstąpieniu do Unii tylko z budżetu UE trafi w latach 2004-2006 średniorocznie około dwukrotnie więcej środków niż wynoszą wszystkie tegoroczne wydatki budżetowe na rolnictwo (bez KRUS). Ponadto pomoc będzie pochodzić z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i innych europejskich instytucji finansowych.
Niezależnie od tego polski budżet będzie bezpośrednio zasilony w latach 2005-2006 kwotą 1 miliarda euro (ok. 4 mld zł) przesuniętą w tym celu z puli funduszy strukturalnych. Uszczuplenie funduszy strukturalnych nie cieszy; przewidywana sytuacja naszego budżetu w pierwszych latach członkostwa wymagała jednak zabiegów wyjątkowych. Stabilizacja budżetu ważna jest dla całej gospodarki, ważna więc i dla rolnictwa.

Przykład średniego gospodarstwa rolnego gdzieś w świętokrzyskiem
Gospodarstwo rolne położone na obszarze o gorszych warunkach gospodarowania (takie warunki występują na blisko połowie obszaru Polski), powierzchnia ogólna 7,86 ha, użytki rolne 7,56 ha, w tym: grunty orne 5,71 ha, łąka 1 ha, pastwisko 0,65 ha, sad 0,20 ha.
Potencjalne wsparcie finansowe wynikające z objęcia przykładowego gospodarstwa Wspólna Polityka Rolną UE wyliczone przez Ministerstwo Rolnictwa wyniesie (kwoty za pierwszy rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej):
# kwoty należne: dopłaty bezpośrednie w systemie uproszczonym wypłacane corocznie (stawka rok rocznie wzrastająca) - 2442 zł (1595 zł z budżetu UE i 847 zł z budżetu RP);
# kwoty możliwe: wypłacane corocznie dla obszarów o gorszych warunkach gospodarowania (stawka 160 zł/ha) - 1210 zł; wypłacane przez 3 do 5 lat wsparcie dla najaktywniejszych rolników z gospodarstw niskotowarowych - 5000 zł; jednorazowe wsparcie dla najaktywniejszych rolników na dostosowanie do standardów rolnych UE (stawka 600 zł/ha) - 4536 zł; razem - 10.746 zł.
Maksymalne wsparcie (należne i możliwe za 2004 r.) dla takiego gospodarstwa przekracza 13 tys. zł; minimalne to 1595 zł.

Moc postępu w funduszach strukturalnych
Na tworzenie nowych i utrzymanie istniejących miejsc pracy, na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (w tym samozatrudnienie), na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury (drogi, mosty, oczyszczalnie ścieków, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne), na szkolenia podnoszące już posiadane i zapewniające nowe kwalifikacje zawodowe, na rozwój edukacji i opieki zdrowotnej - to wszystko są cele wydatnie wspierane z funduszy strukturalnych, w nich tkwi sedno rozwoju gospodarczego i społecznego, sedno rozwoju cywilizacyjnego każdego z członków europejskiej wspólnoty. Nie są to pieniądze dawane tak jak dopłaty bezpośrednie w systemie uproszczonym. Aby korzystać z funduszy strukturalnych trzeba być do tego dobrze przygotowanym. To wielkie nowe zadanie dla samorządów, radnych wszystkich szczebli, dla marszałków województw, starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów, nie wyłączając sołtysów. Będziemy się tym tematem zajmować wielokrotnie.

Pytać wszystkich, uczyć się od każdego
Na koniec warto zachęcić władze samorządowe do korzystania z doświadczeń gmin i powiatów zagranicznych z krajów "piętnastki" w ubieganiu się i pożytkowaniu środków z funduszy strukturalnych, do zawierania partnerskich umów o współpracy i wzajemnym wspieraniu się w praktycznym, bezpośrednim wchodzeniu do Unii polskich gmin, powiatów i województw. Cała filozofia rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej polega na samorządności i najsilniejszym wspieraniu społeczności regionalnych i lokalnych. Władze centralne mają tylko pomagać i w niczym nie przeszkadzać.
(wg informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A