Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Czwartek 9.07.2020
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Czerwiec 2006 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 czerwca 2006
Jeszcze przez dwa tygodnie (do 14 lipca br.) instytucje posiadająca osobowość prawną (szkoły, fundacje, stowarzyszenia) z terenu gmin wiejskich, mogą zgłaszać - w imieniu skupionej wokół nich lokalnej Grupy Działania (liczącej od 5 do 30 mieszkańców gminy) - wstępne wnioski o granty (dotacje od 5 000 do 50 000 zł oraz sprzęt multimedialny) w ramach programu "Rzeczpospolita Internetowa". Organizatorem jest Fundacja Grupy TP i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju - UNDP. Pula środków pozwala na przyznanie grantu co piątej gminie wiejskiej. Aby otrzymać grant nie jest wymagany wkład własny. Zawiązana Grupa musi wspólnie opracować projekt w jednej z trzech kategorii - obszarów działania: Edukacja i rozwój, Nasz region, Integracja i tolerancja. Następnie między 16 sierpnia a 30 września br. Grupy, których wnioski zostaną zaakceptowane, będą miały czas na opracowanie ich pełnych wersji. Realizacja wniosków rozpocznie się 16 października i potrwa do 30 maja 2007 r. Szczegółowe informacje na stronie www.rp-internetowa.pl, bezpłatna infolinia: 0 800 201 201, czynna pn-pt 10-15.

29 czerwca 2006
Minister Rozwoju Regionalnego wydała oświadczenie w sprawie algorytmów podziału środków unijnych w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013. Resort postanowił utrzymać dotychczasowe zasady podziału, stosowane już w latach 2004-2006, tzn. algorytm 80/10/10. Oznacza to rozdysponowanie 80% ogółu środków proporcjonalnie do liczby ludności w poszczególnych województwach, natomiast w podziale pozostałych 20% będą uczestniczyć te województwa, w których poziom PKB na mieszkańca jest niższy od 80% średniej krajowej oraz w których stopa bezrobocia rejestrowanego w przekroju powiatów jest wyższa od 150% średniej krajowej. Takie stanowisko Ministerstwo Rozwoju Regionalnego będzie rekomendować Radzie Ministrów, która podejmie ostateczną decyzję. Pula do podziału wynosi 16 mld euro.

28 czerwca 2006
# Komisja Europejska mianowała Jerzego Plewę (51, doktor nauk technicznych) na stanowisko wicedyrektora generalnego w dyrekcji KE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Jerzy Plewa będzie drugim, po komisarz Danucie Hübner, najwyższym polskim urzędnikiem w Komisji Europejskiej. Z racji sprawowanego urzędu będzie uczestniczył we wszystkich negocjacjach i dyskusjach z zakresu spraw tej dyrekcji na forum unijnym i międzynarodowym. Jerzy Plewa był w latach 1997-2004 wiceministrem rolnictwa, od marca 1998 r. także członkiem zespołu negocjacyjnego ds. akcesji Polski w UE odpowiedzialnym za sprawy rolne.
## Weszło w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie trybu i terminów ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej, realizującej zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska. W rozporządzeniu podano wzór wniosku o dotację (Dz.U. 2006.103.705).

27 czerwca 2006
W Poznaniu na dwudniowej XIX Ogólnopolskiej Konferencji zebrali się wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie i marszałkowie województw. Zaplanowano dyskusję w czterech zespołach: finansów publicznych, oświaty, zagospodarowania przestrzennego oraz problemów ustrojowych. Uroczysty charakter Konferencji podkreśli udział jej uczestników w obchodach 50. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. Podczas roboczego spotkania z samorządowcami premier Kazimierz Marcinkiewicz wymienił 12 listopada 2006 r. jako datę wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz pierwszej tury wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wskazany dzień to niedziela, następująca po Święcie Niepodległości 11 listopada. Oficjalny termin tegorocznych wyborów samorządowych Prezes Rady Ministrów ogłosi w rozporządzeniu, które powinno się ukazać w Dzienniku Ustaw najpóźniej w 60 dniu przed dniem wyborów, a wybory powinny się odbyć w ciągu 60 dni po upływie kadencji rad (tzn. po 27 października br.).

26 czerwca 2006
Od roku inicjatorzy pomysłu połączenia gminy wiejskiej i miasta Oświęcimia, w jedną gminę miejsko-wiejską, nie mogą osiągnąć celu. Wczorajsze referendum w gminie miejskiej zostało unieważnione z powodu zbyt niskiej frekwencji (głosowało niecałe 7% uprawnionych, a próg ważności to 30%), chociaż oddano ponad 90% głosów ZA połączeniem. Z kolei w gminie wiejskiej są trudności z zebraniem wymaganej liczby podpisów umożliwiającej rozpoczęcie procedury referendalnej (na 1300 podpisów wymaganych, zebrano 800). Zwolennicy połączenia wskazują na istotne zwiększenie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i szersze możliwości pozyskiwania pomocy unijnej; przeciwnicy - nieufność do miasta, które - ich zdaniem - i tak będzie zagospodarowywać większość dostępnych środków, zostawiając podgrodzia w gorszej sytuacji niż obecna.

22 czerwca 2006
Po długiej dyskusji Sejm przyjął informację rządu o kosztach i korzyściach wynikających z członkostwa Polski w UE. Według danych Komitetu Integracji Europejskiej pierwsze dwa lata naszego bycia we wspólnocie doprowadziły do wydatnej poprawy bilansu w handlu zagranicznym - w handlu z krajami UE była to nadwyżka równa 2,3 mld euro na koniec 2005 r., jednocześnie zachowano obroty z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Systematycznie umacnia się pozycja Polski jako beneficjenta netto oraz poprawia tempo wykorzystania oferowanych nam funduszy unijnych. Utrwalenie tych tendencji wymaga bezustannych starań, zaangażowania i dobrej pracy organizacyjnej, administracyjnej i edukacyjnej wielu urzędów, agencji, instytucji, a także samych obywateli. Centrum Informacyjne Rządu przyznaje jednak, że mimo wielu pozytywów, wciąż jeszcze przegrywamy z większością państw z naszego regionu, które przystąpiły do UE w 2004 r. i lepiej potrafią wykorzystać otrzymaną szansę.

15-16 czerwca 2006
W Brukseli obradowali przywódcy 25 krajów UE, na kolejnym spotkaniu Rady Europejskiej, zwołanej pod koniec austriackiego przewodnictwa UE. W sprawie Traktatu konstytucyjnego postanowiono, że w pierwszej połowie 2007 r. Komisji Europejska przedstawi Radzie raport z oceną rezultatów dyskusji nad Traktatem. Korzystając z niego Rada w 2008 r. podejmie decyzje o dalszych losach unijnej konstytucji. Kolejny raport ma poddać analizie zdolności absorpcyjnych Unii, w kontekście ochrona spójności i skuteczności wspólnoty. Postanowiono także o przygotowaniu do przyjęcia na wiosennym szczycie w 2007 r. planu działania w dziedzinie polityki energetycznej, w którym mają być zawarte wnioski dotyczące zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa energetycznego, w tym wsparcie projektów mających na celu otwarcie nowych dróg dostaw nośników energii (m.in. gazociągu Nabucco biegnącego od irańskich złóż kaspijskich do Europy Środkowej i Zachodniej). Rada Europejska potwierdziła rekomendację przyjęcia Słowenii - jako pierwszego państwa z grupy "dwulatków" - do strefy euro od stycznia 2007 r.

12 czerwca 2006
Program Operacyjny "Rozwój Polski Wschodniej" (dotyczy dodatkowego wsparcia pięciu najbiedniejszych województw w latach 2007-2013) jest przygotowany do uzgodnień międzyresortowych. W łącznej kwocie 2,2 mld euro, udział UE wynosi 800 mln euro. Nie zostały jeszcze zakończone prace nad wyborem sposobu podziału pieniędzy na poszczególne województwa.

8 czerwca 2006
Sejm znowelizował ustawę o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), wprowadzając możliwość określania co roku przez Radę Ministrów listy roślin energetycznych, których uprawa pozwala na otrzymanie dopłat, niezależnie od tego czy są one zakontraktowane przez firmę przerabiającą rośliny na opał, czy zużyte na potrzeby własne w gospodarstwie (w 2006 r. poziom dopłat to ok. 70 euro/ha). Intencją noweli jest rozszerzenie listy tych roślin. Najprawdopodobniej w niedługim czasie do wierzby oraz róży bezkolcowej dołączy miskant (rodzaj traw) i malwa pensylwańska. Inną sprawa ujętą w nowelizacji jest pomoc finansowa ARIMR (do 10 tys. zł) dla małych i średnich przedsiębiorstw na przygotowanie wniosku o rejestrację produktu regionalnego.

2 czerwca 2006
Podczas IV Konwentu Informatyków Samorządowych Mazowsza, który odbył się 22 i 23 maja w Warszawie, sporo uwagi poświęcono systemowi PESEL 2, który ma wejść w życie za dwa lata. W nowym systemie numer PESEL ma być podstawowym identyfikatorem osoby fizycznej, zarówno prowadzącej jak i nieprowadzącej działalności gospodarczej, podobnie jak numer zreformowanego NIP będzie podstawowym identyfikatorem dla podmiotu gospodarczego, osoby prawnej. PESEL 2 będzie funkcjonował na jednolitej platformie komunikacji i wymiany danych w administracji rządowej i samorządowej. Raz wprowadzone dane, lub wprowadzone ich zmiany, będą umieszczone na centralnym serwerze i stąd dostępne dla poszczególnych urzędów. W ten sposób odpadnie np. obowiązek dodatkowego aktualizowania danych przez obywateli w wielu urzędach, chociażby po zmianie adresu czy stanu cywilnego, bądź miejsca czy zakresu prowadzenia firmy. Każdy urząd będzie sięgał do jednego i tego samego źródła danych.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba