Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 8.08.2020
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Sierpień 2005 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 sierpnia 2005
W bogatym programie obchodów 25. rocznicy narodzin polskiej "Solidarności", dającej początek głębokim wolnościowym przemianom w Europie i poza naszym kontynentem, znalazły się m.in. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność", konferencja międzynarodowa "Od Solidarności do Wolności" z udziałem wybitnych osobistości z wielu państw świata oraz organów Unii Europejskiej, liczne sesje naukowe, sympozja i koncerty okolicznościowe w Polsce i zagranicą. W Gdańsku podpisany został akt erekcyjny pod budowę na terenie Stoczni Gdańskiej Europejskiego Centrum Solidarności, które będzie monitorować przestrzeganie praw człowieka na świecie oraz upowszechniać idee demokracji, wolności i niepodległości. Honorowemu Komitetowi Obchodów przewodniczył Lech Wałęsa.

30 sierpnia 2005
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało Komisji Europejskiej wniosek o zmniejszenie podanej przed akcesją powierzchni referencyjnej (kwalifikującej do dopłat bezpośrednich) o ok. 500 tys. ha - do wartości odpowiadającej powierzchni zgłoszonej w 2005 r. we wnioskach rolników (14 337 tys. ha). Jeżeli ta korekta zostanie zaakceptowana, wówczas przypadająca Polsce pula dzielona przez skorygowaną powierzchnię referencyjną pozwoli zwiększyć tegoroczną stawkę z 55,46 euro/ha do 57,42 euro/ha.

26 sierpnia 2005
Samorządy terytorialne wykazują duże zainteresowanie programem rozwoju regionalnego ZPORR. Do końca lipca br. gminy złożyły w urzędach marszałkowskich prawie 19,5 tys. wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok. 28,6 mld zł. Pula przyznana na lata 2004−2006 została przekroczona niemal 2,5−krotnie. Dotychczas wojewodowie zatwierdzili ok. 4,5 tys. wniosków (najwięcej - 75% złożonych - w woj. wielkopolskim, najmniej - 20% - w dolnośląskim), wyczerpując 62% wspomnianej puli. Aby uzyskać należną refundację konieczne jest nie pozostawiające żadnych wątpliwości udokumentowanie poniesionych wydatków.

25 sierpnia 2005
Ministerstwa Gospodarki i Pracy przygotowuje akcję edukacyjną pod hasłem "Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów - szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego". Bezpłatne szkolenia dla zainteresowanych pozyskaniem unijnej pomocy (przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów i organizacji publicznych) mają objąć ponad 4 tysiące osób na 120 seminariach i 140 warsztatach organizowanych od września do listopada br. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenia będą odbywać się na terenie całej Polski. Informacje o terminach, miejscach oraz formularze zgłoszeniowe: www.funduszestrukturalne.gov.pl.

25 sierpnia 2005
Największe polskie miasta (w tym wszystkie wojewódzkie) zamknęły pierwsze półrocze 2005 r. nadwyżką budżetową. Pierwsza dziesiątka: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin i Katowice - łącznie wykazała wykonanie rocznego planu dochodów na poziomie 48,5%, wydatków - 41,0%. Przy planowanym w tej grupie na koniec roku deficycie ponad 1750 mln zł, po sześciu miesiącach odnotowano nadwyżkę w kwocie 725 mln zł. Opóźnienia w realizacji wydatków w każdym z wymienionych miast (od 38,1% w Katowicach do 46,4% w Lublinie), oznaczają przede wszystkim mniejsze zaangażowanie środków na inwestycje.

23 sierpnia 2005
Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowelizacją, w przypadku gdy wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest tymczasowo aresztowany, odbywa karę więzienia albo jest niezdolny do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni, jego zadania i kompetencje przejmuje zastępca. W gminach, w których nie ma zastępcy, premier - na wniosek wojewody - powołuje osobę, która przejmuje te zadania i kompetencje. Wyeliminowana została też możliwość kandydowania na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz reelekcja na te stanowiska, osób karanych za przestępstwo umyślne. Osoba, która była karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, oraz osoba, wobec której prawomocnym wyrokiem warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawie takiego przestępstwa - nie może też kandydować do rady. Inna zmiana przesądza o wygaśnięcie mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz radnego do rady gminy, powiatu, sejmiku województwa wskutek niezłożenia w terminach, określonych w odrębnych przepisach, oświadczenia o swoim stanie majątkowym, oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka lub informacji o zatrudnieniu, rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywania czynności zarobkowych albo zmianie stanowiska małżonka. Ponadto o ważności referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz rady (sejmiku) może zadecydować referendum, w którym frekwencja wyniosła nie mniej niż 60% frekwencji w samorządowych wyborach bezpośrednich na danym terenie. Ustawa wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia kadencji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) następującej po kadencji, w czasie której ustawa została ogłoszona.

19 sierpnia 2005
Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych. Według znowelizowanych przepisów radni będą mogli nadawać nazwy nie tylko drogom publicznym, ale również drogom na terenach prywatnych nieruchomości (np. w osiedlach mieszkaniowych, dojazdach do gruntów rolnych i leśnych, dojazdach do obiektów firmowych, itp.). Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.

17 sierpnia 2005
Od północy zamknięte są listy kandydatów na posłów i senatorów w wyborach parlamentarnych zarządzonych na dzień 25 września br. Dziesięć Komitetów Wyborczych zarejestrowało listy we wszystkich 41 okręgach, osiem dalszych - w więcej niż jednym okręgu wyborczym. Na każde miejsce w 460−osobowym Sejmie przypada 23 kandydatów, w 100−osobowym Senacie - 6 kandydatów. W stosunku do poprzednich wyborów parlamentarnych w 2001 r. liczba chętnych do zdobycia mandatu podwoiła się.

16 sierpnia 2005
Sąd Najwyższy orzekł, że wójt, burmistrz, prezydent miasta zawieszony w czynnościach przez prokuraturę prowadzącą sprawę karną, nie ma prawa do wynagrodzenia za okres zawieszenia. Wyrok jest ostateczny (sygn. I PK 32/05).

13 sierpnia 2005
Naczelny Sąd Administracyjny prawomocnie zawyrokował, że gmina może zlecać spółkom komunalnym zadania publiczne (np. wywóz nieczystości, remonty gminnych budynków, przewozy osób i rzeczy) w trybie bezprzetargowym, jeżeli zlecenie dotyczy statutowych zadań spółki, a nie wynika zaś z odrębnie zawartej z nią umowy (sygn. II S.A. 1921/03).

12 sierpnia 2005
W Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie ministra SWiA z 29 lipca 2005 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (lub z nich wystąpiły) w całym roku 2004. (MP 2005.47.642)

12 sierpnia 2005
Trzynaście małopolskich powiatów objętych Zintegrowanym Programem Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej otrzyma w tym roku ok. 20 mln zł unijnego wsparcia na tworzenie lub zachowanie miejsc pracy, rozwijanie stref przemysłowych, zwiększanie atrakcyjności obszarów pod inwestycje. Wnioski o dofinansowanie (do 50% kosztów projektu) przyjmuje do 9 września br. Urząd Marszałkowski w Krakowie.

11 sierpnia 2005
Ministerstwo Gospodarki i Pracy podało, że wśród beneficjentów unijnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przewodzą województwa: pomorskie - do 30 czerwca br. pozyskało blisko 1,2 mld zł, wielkopolskie - ponad 1 mld zł, śląskie - 864 mln zł, mazowieckie - 844 mln zł, zachodniopomorskie - 697 mln zł. W przeliczeniu na mieszkańca na inwestycje współfinansowane w 2005 r. przez UE najwięcej wydały gminy: Goczałkowice Zdrój (woj. śląskie) 2757 zł, Karpacz (dolnośląskie) - 2740 zł, Międzyrzecz (lubuskie) - 2733 zł.

10 sierpnia 2005
Samorządy Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego podpisały porozumienie o wspólnym zainwestowaniu ponad 30 mln zł (z dofinansowaniem z funduszu PHARE wartość przedsięwzięcia wynosi 9,5 mln euro) na realizację projektu aktywizacji gospodarczej obu miast. W Ostrowcu na terenie szkoły hutniczej powstanie ośrodek aktywizacji zawodowej i centrum biurowo-konferencyjne; w Starachowicach - 36-kilometrowy kolektor sanitarny, który obejmie tereny rekreacyjne przy akwenach "Piachy" i "Lubianka". Samorządy obu gmin starają się o zwiększenie udziału funduszu PHARE w ich projekcie.

9 sierpnia 2005
Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu w porozumieniu z samorządami 34 gmin tatrzańskich i beskidzkich złożył w Komisji Europejskiej wniosek o rejestrację oscypka, bundzu, bryndzy, żętycy i redykołki jako produktów regionalnych. Powiadomiono o tym ambasadę Słowacji - kraju, który najprawdopodobniej oprotestuje nasz wniosek.

9 sierpnia 2005
ARiMR poinformowała, że najwcześniej na przełomie sierpnia i września rolnicy otrzymają dopłaty, na podstawie wniosków z 2004 r., za zalesienie gruntów mało przydatnych dla rolnictwa. Jako ostateczny termin wypłat Ministerstwo Finansów podało połowę października br. Pierwotnie obiecany termin rozpoczęcia wypłat 15 lipca - został przesunięty z powodu opóźnień w przygotowaniu systemu informatycznego. Według złożonych wniosków zalesiono ponad 17 tys. ha.

8 sierpnia 2005
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" badała opinie nt. dostępności funduszy strukturalnych UE. Zdaniem dużej grupy właścicieli przedsiębiorstw (zwłaszcza małych i mikro) poważną przeszkodą jest tutaj brak rzetelnej i jednoznacznej informacji merytorycznej, w tym porad jak unikać błędów we wnioskach. Najczęściej przeważają informacje formalne, a nie rzeczowe, szczególnie istotne dla zwiększenia szansy akceptacji wniosku. Poważną bolączką są też zmiany zasad i kryteriów w trakcie postępowania. Procedury oceny wniosków uznano za nieprzejrzyste.

7 sierpnia 2005
Weszła w życie ustawa z 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty. Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z zakwestionowania w styczniu br. dotychczasowych przepisów przez Trybunał Konstytucyjny. Odtąd informacje o naborze na stanowiska urzędnicze w samorządach terytorialnych oraz wyniki postępowania wraz z uzasadnieniem będą musiały być umieszczenie w BIP i na tablicy w danym urzędzie. Ponadto - pracownikiem samorządowym może być tylko osoba mająca średnie wykształcenie, nie karana za przestępstwa umyślne i ciesząca się nieposzlakowaną opinią. (Dz.U. 2005.122.1020)

2 sierpnia 2005
W terminach obowiązujących w 2005 r. (od 15 marca do 25 czerwca) rolnicy złożyli 1487,6 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie z UE, w tym 709,3 tys. gospodarujący na trudnych terenach (w 2004 r. odpowiednio 1399,3 tys., w tym 630 tys.). Za rok ubiegły pozytywnie załatwiono 99% wniosków. Odmówiono wypłat 13263 rolnikom z powodu nieuzupełnienia wniosków oraz sankcji nałożonych po przeprowadzonych kontrolach.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba