Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba sie do nich dobrze przygotować ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Poniedziałek 21.01.2019
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Sierpień 2005 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 sierpnia 2005
W bogatym programie obchodów 25. rocznicy narodzin polskiej "Solidarności", dającej początek głębokim wolnościowym przemianom w Europie i poza naszym kontynentem, znalazły się m.in. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność", konferencja międzynarodowa "Od Solidarności do Wolności" z udziałem wybitnych osobistości z wielu państw świata oraz organów Unii Europejskiej, liczne sesje naukowe, sympozja i koncerty okolicznościowe w Polsce i zagranicą. W Gdańsku podpisany został akt erekcyjny pod budowę na terenie Stoczni Gdańskiej Europejskiego Centrum Solidarności, które będzie monitorować przestrzeganie praw człowieka na świecie oraz upowszechniać idee demokracji, wolności i niepodległości. Honorowemu Komitetowi Obchodów przewodniczył Lech Wałęsa.

30 sierpnia 2005
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało Komisji Europejskiej wniosek o zmniejszenie podanej przed akcesją powierzchni referencyjnej (kwalifikującej do dopłat bezpośrednich) o ok. 500 tys. ha - do wartości odpowiadającej powierzchni zgłoszonej w 2005 r. we wnioskach rolników (14 337 tys. ha). Jeżeli ta korekta zostanie zaakceptowana, wówczas przypadająca Polsce pula dzielona przez skorygowaną powierzchnię referencyjną pozwoli zwiększyć tegoroczną stawkę z 55,46 euro/ha do 57,42 euro/ha.

26 sierpnia 2005
Samorządy terytorialne wykazują duże zainteresowanie programem rozwoju regionalnego ZPORR. Do końca lipca br. gminy złożyły w urzędach marszałkowskich prawie 19,5 tys. wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok. 28,6 mld zł. Pula przyznana na lata 2004−2006 została przekroczona niemal 2,5−krotnie. Dotychczas wojewodowie zatwierdzili ok. 4,5 tys. wniosków (najwięcej - 75% złożonych - w woj. wielkopolskim, najmniej - 20% - w dolnośląskim), wyczerpując 62% wspomnianej puli. Aby uzyskać należną refundację konieczne jest nie pozostawiające żadnych wątpliwości udokumentowanie poniesionych wydatków.

25 sierpnia 2005
Ministerstwa Gospodarki i Pracy przygotowuje akcję edukacyjną pod hasłem "Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów - szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego". Bezpłatne szkolenia dla zainteresowanych pozyskaniem unijnej pomocy (przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów i organizacji publicznych) mają objąć ponad 4 tysiące osób na 120 seminariach i 140 warsztatach organizowanych od września do listopada br. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenia będą odbywać się na terenie całej Polski. Informacje o terminach, miejscach oraz formularze zgłoszeniowe: www.funduszestrukturalne.gov.pl.

25 sierpnia 2005
Największe polskie miasta (w tym wszystkie wojewódzkie) zamknęły pierwsze półrocze 2005 r. nadwyżką budżetową. Pierwsza dziesiątka: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin i Katowice - łącznie wykazała wykonanie rocznego planu dochodów na poziomie 48,5%, wydatków - 41,0%. Przy planowanym w tej grupie na koniec roku deficycie ponad 1750 mln zł, po sześciu miesiącach odnotowano nadwyżkę w kwocie 725 mln zł. Opóźnienia w realizacji wydatków w każdym z wymienionych miast (od 38,1% w Katowicach do 46,4% w Lublinie), oznaczają przede wszystkim mniejsze zaangażowanie środków na inwestycje.

23 sierpnia 2005
Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowelizacją, w przypadku gdy wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest tymczasowo aresztowany, odbywa karę więzienia albo jest niezdolny do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni, jego zadania i kompetencje przejmuje zastępca. W gminach, w których nie ma zastępcy, premier - na wniosek wojewody - powołuje osobę, która przejmuje te zadania i kompetencje. Wyeliminowana została też możliwość kandydowania na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz reelekcja na te stanowiska, osób karanych za przestępstwo umyślne. Osoba, która była karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, oraz osoba, wobec której prawomocnym wyrokiem warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawie takiego przestępstwa - nie może też kandydować do rady. Inna zmiana przesądza o wygaśnięcie mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz radnego do rady gminy, powiatu, sejmiku województwa wskutek niezłożenia w terminach, określonych w odrębnych przepisach, oświadczenia o swoim stanie majątkowym, oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka lub informacji o zatrudnieniu, rozpoczęciu świadczenia pracy lub wykonywania czynności zarobkowych albo zmianie stanowiska małżonka. Ponadto o ważności referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz rady (sejmiku) może zadecydować referendum, w którym frekwencja wyniosła nie mniej niż 60% frekwencji w samorządowych wyborach bezpośrednich na danym terenie. Ustawa wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia kadencji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) następującej po kadencji, w czasie której ustawa została ogłoszona.

19 sierpnia 2005
Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych. Według znowelizowanych przepisów radni będą mogli nadawać nazwy nie tylko drogom publicznym, ale również drogom na terenach prywatnych nieruchomości (np. w osiedlach mieszkaniowych, dojazdach do gruntów rolnych i leśnych, dojazdach do obiektów firmowych, itp.). Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.

17 sierpnia 2005
Od północy zamknięte są listy kandydatów na posłów i senatorów w wyborach parlamentarnych zarządzonych na dzień 25 września br. Dziesięć Komitetów Wyborczych zarejestrowało listy we wszystkich 41 okręgach, osiem dalszych - w więcej niż jednym okręgu wyborczym. Na każde miejsce w 460−osobowym Sejmie przypada 23 kandydatów, w 100−osobowym Senacie - 6 kandydatów. W stosunku do poprzednich wyborów parlamentarnych w 2001 r. liczba chętnych do zdobycia mandatu podwoiła się.

16 sierpnia 2005
Sąd Najwyższy orzekł, że wójt, burmistrz, prezydent miasta zawieszony w czynnościach przez prokuraturę prowadzącą sprawę karną, nie ma prawa do wynagrodzenia za okres zawieszenia. Wyrok jest ostateczny (sygn. I PK 32/05).

13 sierpnia 2005
Naczelny Sąd Administracyjny prawomocnie zawyrokował, że gmina może zlecać spółkom komunalnym zadania publiczne (np. wywóz nieczystości, remonty gminnych budynków, przewozy osób i rzeczy) w trybie bezprzetargowym, jeżeli zlecenie dotyczy statutowych zadań spółki, a nie wynika zaś z odrębnie zawartej z nią umowy (sygn. II S.A. 1921/03).

12 sierpnia 2005
W Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie ministra SWiA z 29 lipca 2005 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (lub z nich wystąpiły) w całym roku 2004. (MP 2005.47.642)

12 sierpnia 2005
Trzynaście małopolskich powiatów objętych Zintegrowanym Programem Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej otrzyma w tym roku ok. 20 mln zł unijnego wsparcia na tworzenie lub zachowanie miejsc pracy, rozwijanie stref przemysłowych, zwiększanie atrakcyjności obszarów pod inwestycje. Wnioski o dofinansowanie (do 50% kosztów projektu) przyjmuje do 9 września br. Urząd Marszałkowski w Krakowie.

11 sierpnia 2005
Ministerstwo Gospodarki i Pracy podało, że wśród beneficjentów unijnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przewodzą województwa: pomorskie - do 30 czerwca br. pozyskało blisko 1,2 mld zł, wielkopolskie - ponad 1 mld zł, śląskie - 864 mln zł, mazowieckie - 844 mln zł, zachodniopomorskie - 697 mln zł. W przeliczeniu na mieszkańca na inwestycje współfinansowane w 2005 r. przez UE najwięcej wydały gminy: Goczałkowice Zdrój (woj. śląskie) 2757 zł, Karpacz (dolnośląskie) - 2740 zł, Międzyrzecz (lubuskie) - 2733 zł.

10 sierpnia 2005
Samorządy Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego podpisały porozumienie o wspólnym zainwestowaniu ponad 30 mln zł (z dofinansowaniem z funduszu PHARE wartość przedsięwzięcia wynosi 9,5 mln euro) na realizację projektu aktywizacji gospodarczej obu miast. W Ostrowcu na terenie szkoły hutniczej powstanie ośrodek aktywizacji zawodowej i centrum biurowo-konferencyjne; w Starachowicach - 36-kilometrowy kolektor sanitarny, który obejmie tereny rekreacyjne przy akwenach "Piachy" i "Lubianka". Samorządy obu gmin starają się o zwiększenie udziału funduszu PHARE w ich projekcie.

9 sierpnia 2005
Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu w porozumieniu z samorządami 34 gmin tatrzańskich i beskidzkich złożył w Komisji Europejskiej wniosek o rejestrację oscypka, bundzu, bryndzy, żętycy i redykołki jako produktów regionalnych. Powiadomiono o tym ambasadę Słowacji - kraju, który najprawdopodobniej oprotestuje nasz wniosek.

9 sierpnia 2005
ARiMR poinformowała, że najwcześniej na przełomie sierpnia i września rolnicy otrzymają dopłaty, na podstawie wniosków z 2004 r., za zalesienie gruntów mało przydatnych dla rolnictwa. Jako ostateczny termin wypłat Ministerstwo Finansów podało połowę października br. Pierwotnie obiecany termin rozpoczęcia wypłat 15 lipca - został przesunięty z powodu opóźnień w przygotowaniu systemu informatycznego. Według złożonych wniosków zalesiono ponad 17 tys. ha.

8 sierpnia 2005
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" badała opinie nt. dostępności funduszy strukturalnych UE. Zdaniem dużej grupy właścicieli przedsiębiorstw (zwłaszcza małych i mikro) poważną przeszkodą jest tutaj brak rzetelnej i jednoznacznej informacji merytorycznej, w tym porad jak unikać błędów we wnioskach. Najczęściej przeważają informacje formalne, a nie rzeczowe, szczególnie istotne dla zwiększenia szansy akceptacji wniosku. Poważną bolączką są też zmiany zasad i kryteriów w trakcie postępowania. Procedury oceny wniosków uznano za nieprzejrzyste.

7 sierpnia 2005
Weszła w życie ustawa z 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty. Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z zakwestionowania w styczniu br. dotychczasowych przepisów przez Trybunał Konstytucyjny. Odtąd informacje o naborze na stanowiska urzędnicze w samorządach terytorialnych oraz wyniki postępowania wraz z uzasadnieniem będą musiały być umieszczenie w BIP i na tablicy w danym urzędzie. Ponadto - pracownikiem samorządowym może być tylko osoba mająca średnie wykształcenie, nie karana za przestępstwa umyślne i ciesząca się nieposzlakowaną opinią. (Dz.U. 2005.122.1020)

2 sierpnia 2005
W terminach obowiązujących w 2005 r. (od 15 marca do 25 czerwca) rolnicy złożyli 1487,6 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie z UE, w tym 709,3 tys. gospodarujący na trudnych terenach (w 2004 r. odpowiednio 1399,3 tys., w tym 630 tys.). Za rok ubiegły pozytywnie załatwiono 99% wniosków. Odmówiono wypłat 13263 rolnikom z powodu nieuzupełnienia wniosków oraz sankcji nałożonych po przeprowadzonych kontrolach.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba