Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza: POLSCE - przyjaznej otwartości, POLAKOM - odrodzenia braterstwa, POLKOM - wyzwolonej równości - na ten Nowy Rok! ••• 20 grudnia Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że podjął decyzję o podpisaniu uchwalonych w grudniu przez Sejm i Senat ustaw: o Sądzie Najwyższym oraz o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Za drzwiami zamkniętymi dla wiedzy obywateli - Prezydent RP z prezesem partii PiS ugadują treść szczególnie ważnych ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od 13 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Polityka zagraniczna "dobrej zmiany" sięga międzymorza - od Bałtyku do Balatonu ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków oraz Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Niedziela 21.01.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Czerwiec 2005 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 czerwca 2005
Parlament Republiki Cypryjskiej ratyfikował Traktat Konstytucyjny UE. Głosowało 50 deputowanych (sześciu było nieobecnych): za ratyfikacją padło 30 głosów, przeciw - 19, jeden deputowany wstrzymał się od głosu. Cypr jest trzynastym krajem członkowskim, w którym podjęto procedurę ratyfikacyjną i dziesiątym, w którym ją zakończono. W Niemczech pod wyrażoną już akceptacją obu izb parlamentu brakuje jeszcze podpisu prezydenta. We Francji i Holandii - pierwsze referenda dały wynik negatywny.

30 czerwca 2005
Po roku członkostwa Polski w UE poparcie dla akcesji wzrosło do 74%; przybyło 10% zwolenników, ubyło 14% przeciwników (sondaż CBOS). W ocenie 38% badanych integracja przyniosła oczekiwane rezultaty, zdaniem 18% jej skutki przewyższyły oczekiwania, 25% jest rozczarowanych. Wymieniane najczęściej korzyści: otwarte granice, wsparcie rolników, praca w krajach UE, unijne fundusze, zniesienie ceł, wzrost bezpieczeństwa międzynarodowego; wśród czynniki niekorzystnych: wzrost cen, narzucenie norm UE, spadek dochodów, konkurencja firm zachodnich.

24 czerwca 2005
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ogłosiła II edycję dorocznej honorowej nagrody za osiągnięcia we współtworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju samorządności lokalnej oraz współpracy samorządów terytorialnych i różnych form aktywności obywateli. Nagroda jest przyznawana odrębnie osobom fizycznym, organizacjom obywatelskim oraz samorządom lokalnym. Za rok 2004 laureatami zostali: Michał Gać - wiceprezydent Gdyni, Stowarzyszenie Oświatowe "Sycyna" i Gmina Pawłosiów. Kandydatów do Nagrody tegorocznej można rekomendować do 18 września. Wiecej - na stronie Fundacji.

20 czerwca 2005
Brytyjskie MSW podało, że od 1 maja 2004 do 31 marca 2005 w tamtejszych urzędach pracy zarejestrowano ponad 93 tys. Polaków (56% legalnie zatrudnionych z nowych państw UE). Polacy pracują głównie w administracji i biznesie (25 tys.), gastronomii i turystyce (24 tys.), rolnictwie (10 tys.), w przemyśle (7 tys.), przetwórstwie spożywczym (4,9 tys.), służbie zdrowia (4,7 tys.); pozostali w transporcie i budownictwie. Zdecydowana większość ma od 18 do 34 lat.

18 czerwca 2005
Parlamentarny zespół ds. absorpcji funduszy UE ogłosił, że z przyznanych nam do końca 2006 r. 12 mld euro - do 30 kwietnia br. zakontraktowaliśmy 1,3%, a wykorzystaliśmy 0,45%. Złożone wnioski przekraczają dostępną pulę; proces ich akceptacji trwa od 8 do 12 miesięcy. Według prognoz mamy szansę na absorpcję nawet 80% przyznanych funduszy, pomimo wiekszych u nas niż w Unii wymagań dokumentacyjnych i licznych zmian rozporządzeń w sprawie zasad. Najaktywniejszą grupą beneficjentów są gminy.

17 czerwca 2005
Drugiego dnia unijnego szczytu w Brukseli 7 państw (Finlandia, Hiszpania, Holandia, Szwecja i Wielka Brytania - były przeciw, Dania i Włochy - wstrzymały się od głosu) odmówiło poparcia kompromisowej propozycji budżetowej na lata 2007-2013 przygotowanej przez Luksemburg. "Stara Unia" nie uporała się w porę ze swoimi zadawnionymi problemami. Utrzymując własne skostnienie pouczała innych, bardziej zdolnych do reform i kompromisu. Brak uchwalonego budżetu godzi głównie w nowych członkowie Unii.

16 czerwca 2005
Rada Europejska w pierwszym dniu obrad w Brukseli postanowiła przedłużyć czas na ratyfikację Traktatu Konstytucyjnego do czerwca 2007 r. Państwa członkowskie UE mogą kontynuować lub wstrzymać na pewien czas proces ratyfikacji. Francuskie i holenderskie NIE dla Traktatu zrodziło problem, będący w znacznej mierze rezultatem zderzenia wybiegającej wprzód wizji z codziennością, która wyznacza zachowania większości obywateli. Zadaniem polityków jest przekonanie obywateli do lansowanej wizji, często docenianej dopiero po latach.

16 czerwca 2005
W Łodzi na naradzie nt. systemu dofinansowania inwestycji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, spotkali się przedstawiciele urzędów marszałkowskich z całej Polski. Zgłoszono wiele uwag krytycznych do systemu, wskazano że wymagania krajowe są ostrzejsze od unijnych. Ze środków przyznanych Polsce do końca 2006 r., dotąd wykorzystano nie wiele ponad 0,5%. Zdaniem Ministerstwa Finansów uproszczenie procedur grozi ich niedotrzymaniem i koniecznością zwrotu UE znacznych kwot.

14 czerwca 2005
Wojewoda Świętokrzyski podpisał z Burmistrzem Sandomierza umowę o dofinansowaniu ze środków UE (5 mln zł) realizacji projektu pn. "Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza". Projekt (o łącznej wartości 6,5 mln zł) obejmuje m.in. rewitalizację wąwozu Piszczele, przebudowę i zagospodarowanie Małego Rynku na sandomierskiej Starówce, renowację i konserwację Ratusza i Bramy Opatowskiej.

13 czerwca 2005
W wielostronnej dyskusji nad kształtem budżetu UE na lata 2007-2013, toczącej się wśród krajów członkowskich i w instytucjach wspólnotowych, Polska zabiega o zwiększenie dostępnego dla nas limitu funduszy unijnych, a nie kwoty całego budżetu (co oznaczałoby wzrost składki). Komisja Europejska proponuje dla Polski limit 4% naszego PKB a sprawujący prezydencję Luksemburg - 3,9% (różnica ok. 1,4 mld euro w ciągu 7 lat). W nowym budżecie Polska może uzyskać "na czysto" 60-64 mld euro.

10 czerwca 2005
Opublikowano rozporządzenia Ministra SWiA w sprawach: Urzędowego Rejestru Gmin, w których jest używany język pomocniczy (poz. 856) oraz Rejestru gmin, na obszarze których są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków o wpisanie do tego rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym (poz. 857). Obowiązują od 25 czerwca br. (Dz.U. 2005.102).

6 czerwca 2005
Międzynarodowy komitet monitorujący projekt Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w ramach unijnej inicjatywy Interreg III C, do wcześniej wybranych dziewięciu dodał sześć kolejnych przedsięwzięć mających otrzymać dofinansowanie wspomagające rozwój regionalny i łagodzenie społecznych skutków przekształceń w przemyśle. Wszystkie 15 zatwierdzonych wniosków zrealizuje wspólnie 45 podmiotów z województwa śląskiego (Polska), kraju Północna Nadrenia-Westfalia (Niemcy) oraz regionu Nord-Pas de Calais (Francja).

3 czerwca 2005
Brak akredytacji ze strony Komisji Europejskiej dla Agencji Restrukturyzacji i Modrnizacji Rolnictwa jako płatnika środków pomocowych dla gospodarstw niskotowarowych (wpłynęło 114 tys. wniosków) oraz gospodarstw ubiegających się o pieniądze na dostosowanie do standardów europejskich (74 tys. wniosków) spowodowany jest nie zakończeniem prac nad systemem informatycznym do obsługi tych działań i koniecznym przeszkoleniem pracowników jednostek terenowych ARiMR. Wypłaty mają nastąpić w tym roku. (Informacja ministra rolnictwa w Sejmie).

2 czerwca 2005
Po dwóch NIE, kolejne, dziesiąte TAK. O ratyfikowaniu Traktatu Konstytucyjnego UE zdecydował parlament Łotwy. W stuosobowej izbie za przyjęciem traktatu głosowało 71 deputowanych, przeciwnych było pięciu, a sześciu wstrzymało się od głosu. Wymagane dla ratyfikacji poparcie przez dwie trzecie składu izby, czyli oddanie 67 głosów ZA, zostało przekroczone.

1 czerwca 2005
Większość Holendrów uczestniczących w referendum konstytucyjnym opowiedziała się przeciw ratyfikacji Traktatu. Frekwencja ok. 63%, TAK głosowało 38,4%, NIE - 61,6%. Przekroczenie 30% frekwencji zobowiązuje Parlament holenderski, który ostatecznie zadecyduje w sprawie ratyfikacji, do uwzględnienia rezultatu referendum. Dotychczasowy wynik w 11 krajach - 9:2 na rzecz ratyfikacji, w tym w trzech referendach - 2:1 przeciw. Do wejścia w życie Traktatu potrzebna jest zgoda wszystkich państw-członków UE.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A