Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Poniedziałek 22.10.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Marzec 2005 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 marca 2005
Utracił moc art. 84d ust. 2 i 4 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dotyczący przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowych przejętych przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów ustawy. Niezgodność wskazanych regulacji z konstytucją RP orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 lipca 2004 r. (sygn. P 20/03) opublikowanym w Dz.U. 2004.167.1760.

30 marca 2005
Organy wykonawcze jednostek samorządu, działając w imieniu uprawnionych instytucji ze sfery edukacji, kultury i sztuki, mogą do 15 kwietnia br. składać do miejscowego wojewody wnioski o dotacje na szerokopasmowy dostęp do Internetu. Dotacja umożliwi pokrycie kosztów podłączenia sieci oraz kupna niezbędnego sprzętu. Rząd zarezerwował na ten cel 14 mln zł. Zasady reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji (Dz.U. 2005.46.439).

26 marca 2005
Od dzisiaj obowiązują opublikowane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy zaktualizowane "Ogólne wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w projektach współfinansowanych przez unijny Fundusz Spójności". Tekst na stronie Funduszu Spójności; doprecyzowano pojęcia, uszczegółowiono i poszerzono niektóre zapisy, dodano aneks - "Szczegółowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania wydatków", który ma być sukcesywnie uzupełniany.

25 marca 2005
Związek Powiatów Polskich rozpoczął testowanie w starostwach urządzeń umożliwiających rozmowy przez Internet (w tzw. systemie VoIP). Według obliczeń wdrożenie tego systemu pozwoli obniżyć wydatki na rozmowy telefoniczne do poziomu 30% kosztów ponoszonych obecnie. Urzędy korzystające z sytemu VoIP będą łączyć się między sobą bezpłatnie; wyjście z systemu do obecnie funkcjonującej sieci stacjonarnej ma być również znacznie tańsze.

21 marca 2005
Zaczęło obowiązywać zmienione rozporządzenie Rady Ministrów z 8 marca br. dotyczące warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej prowadzonej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. 2005.44.429).

19 marca 2005
Lech Kaczyński - urzędujący prezydent m.st. Warszawy - ogłosił, że zamierza kandydować na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest profesorem prawa, ma 55 lat. Niejednokrotnie, przedstawiając swoją wizję i rezultaty wprowadzanych zasad i stylu rządzenia miastem, dodawał: "można w Warszawie, można też w Państwie". Zapewnia, że w czasie kampanii Warszawa nie zostanie bez gospodarza. Wybory Prezydenta RP za pół roku.

16 marca 2005
Redakcja dziennika "Rzeczpospolita" zorganizowała w Szczecinie debatę poświęconą tematyce Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Z samorządowcami i przedsiębiorcami z Pomorza Zachodniego spotkali się wicepremier Jerzy Hausner i przedstawiciele kierownictwa gazety.

15 marca 2005
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 179 kodeksu cywilnego narzucający gminom przejmowanie wbrew ich woli nieruchomości (najczęściej zdekapitalizowanych, zdegradowanych, zagrażających bezpieczeństwu), z których notarialnie zrezygnowali ich byli właściciele, narusza zasady państwa prawa i konstytucyjne gwarancje samodzielności samorządu terytorialnego (sygn. K 9/04). Wyrok TK wejdzie w życie 15 lipca 2006 r. Ustawodawca ma 16 miesięcy na poprawienie złego prawa.

14 marca 2005
Ministerstwo Infrastruktury opracowało wytyczne do "Przygotowania programów upowszechnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu dla województw" w celu wsparcia Urzędów Marszałkowskich tworzących takie programy dla samorządów na ich terenie. Programy te mają być dofinansowane ze środków budżetowych oraz z funduszy strukturalnych UE. Pierwsze porozumienie o współpracy w tym zakresie minister infrastruktury zawarł już z marszałkiem województwa Kujawsko-Pomorskiego.

11 marca 2005
Weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz.U. 2005.33.288). Nadzór nad wojewodami został rozdzielony pomiędzy premiera (zgodność z polityką rządu) i ministra administracji (zgodność z prawem, wymogami gospodarności i rzetelności). Temu ministrowie premier może też powierzyć nadzór nad SKO.

10 marca 2005
Po zakończeniu pracy przez nadzwyczajną podkomisję do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, w Sejmie odbyło się spotkanie podkomisji ze stołecznymi burmistrzami. Istota proponowanych zmian: Rada Warszawy ma trzy miesiące na uchwalenie statutu miasta, po tym terminie statut nadaje premier (Warszawa dotąd nie ma statutu, obowiązuje tymczasowy regulamin); kompetencje dzielnic są ściśle określone w statucie miasta; burmistrzów dzielnic wskazuje prezydent miasta (obecnie wybierają ich radni).

9 marca 2005
Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przedłożenia Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, podpisanego w Rzymie 29 października 2004 r., prezydentowi RP do ratyfikacji oraz skierowania pisma przez prezesa Rady Ministrów do marszałka Sejmu RP z intencją, aby Sejm podjął decyzję o trybie ratyfikacji; przy czym Rada Ministrów opowiada się za przeprowadzeniem ogólnokrajowym referendum.

8 marca 2005
Rada Ministrów znowelizowała rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi w 2005 r. W rozporządzeniu ustalono dwumiesięczny okres przyjmowania wniosków producentów rolnych o płatności bezpośrednie - od 15 marca do 15 maja 2005 r. (Dz.U. 2005.40.378).

4 marca 2005
Obowiązujące wzory kontraktu wojewódzkiego oraz wniosku zarządu województwa samorządowego o przyznanie środków na realizację regionalnych programów operacyjnych - na podstawie delegacji zawartej w ustawie o Narodowym Planie Rozwoju - określił minister gospodarki i pracy w rozporządzeniu z 22 lutego 2005 r. (Dz.U. 2005.37.329).

3 marca 2005
W Brukseli pod przewodnictwem Komisarz Danuty Hübner zorganizowano konferencję nt. roli regionów w rozwijaniu polityki spójności w latach 2007-2013. Przykładami obecnej polityki regionalnej UE i nowej europejskiej polityki sąsiedztwa są m.in. zatwierdzone już programy współpracy transgranicznej (Interreg III): Czechy/Polska, Polska/Słowacja, Słowacja/Czechy, Polska/Białoruś/Ukraina, Litwa/Polska/Rosja (Kaliningrad), Węgry/Słowacja/Ukraina, Węgry/Rumunia, Węgry/Serbia i Czarnogóra, Słowenia/Węgry/Chorwacja. Koszt ich realizacji: 336 mln euro, w tym udział UE 77,6%.

2 marca 2005
Weszły w życie rozporządzenia:
# Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz.U. 2005.36.319). Transza za I kwartał 2005 r. trafi do gmin do 31 marca br., następne co miesiąc;
# Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych, objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. 2005.36.324). Wcześniej opublikowano inne ważne regulacje dla tych grup (Dz.U. 2005.30.258).

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


W Y S Z U K I W A R K A