Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Czwartek 9.07.2020
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Marzec 2005 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 marca 2005
Utracił moc art. 84d ust. 2 i 4 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dotyczący przepadku na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowych przejętych przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów ustawy. Niezgodność wskazanych regulacji z konstytucją RP orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 lipca 2004 r. (sygn. P 20/03) opublikowanym w Dz.U. 2004.167.1760.

30 marca 2005
Organy wykonawcze jednostek samorządu, działając w imieniu uprawnionych instytucji ze sfery edukacji, kultury i sztuki, mogą do 15 kwietnia br. składać do miejscowego wojewody wnioski o dotacje na szerokopasmowy dostęp do Internetu. Dotacja umożliwi pokrycie kosztów podłączenia sieci oraz kupna niezbędnego sprzętu. Rząd zarezerwował na ten cel 14 mln zł. Zasady reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji (Dz.U. 2005.46.439).

26 marca 2005
Od dzisiaj obowiązują opublikowane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy zaktualizowane "Ogólne wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w projektach współfinansowanych przez unijny Fundusz Spójności". Tekst na stronie Funduszu Spójności; doprecyzowano pojęcia, uszczegółowiono i poszerzono niektóre zapisy, dodano aneks - "Szczegółowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania wydatków", który ma być sukcesywnie uzupełniany.

25 marca 2005
Związek Powiatów Polskich rozpoczął testowanie w starostwach urządzeń umożliwiających rozmowy przez Internet (w tzw. systemie VoIP). Według obliczeń wdrożenie tego systemu pozwoli obniżyć wydatki na rozmowy telefoniczne do poziomu 30% kosztów ponoszonych obecnie. Urzędy korzystające z sytemu VoIP będą łączyć się między sobą bezpłatnie; wyjście z systemu do obecnie funkcjonującej sieci stacjonarnej ma być również znacznie tańsze.

21 marca 2005
Zaczęło obowiązywać zmienione rozporządzenie Rady Ministrów z 8 marca br. dotyczące warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej prowadzonej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. 2005.44.429).

19 marca 2005
Lech Kaczyński - urzędujący prezydent m.st. Warszawy - ogłosił, że zamierza kandydować na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest profesorem prawa, ma 55 lat. Niejednokrotnie, przedstawiając swoją wizję i rezultaty wprowadzanych zasad i stylu rządzenia miastem, dodawał: "można w Warszawie, można też w Państwie". Zapewnia, że w czasie kampanii Warszawa nie zostanie bez gospodarza. Wybory Prezydenta RP za pół roku.

16 marca 2005
Redakcja dziennika "Rzeczpospolita" zorganizowała w Szczecinie debatę poświęconą tematyce Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Z samorządowcami i przedsiębiorcami z Pomorza Zachodniego spotkali się wicepremier Jerzy Hausner i przedstawiciele kierownictwa gazety.

15 marca 2005
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 179 kodeksu cywilnego narzucający gminom przejmowanie wbrew ich woli nieruchomości (najczęściej zdekapitalizowanych, zdegradowanych, zagrażających bezpieczeństwu), z których notarialnie zrezygnowali ich byli właściciele, narusza zasady państwa prawa i konstytucyjne gwarancje samodzielności samorządu terytorialnego (sygn. K 9/04). Wyrok TK wejdzie w życie 15 lipca 2006 r. Ustawodawca ma 16 miesięcy na poprawienie złego prawa.

14 marca 2005
Ministerstwo Infrastruktury opracowało wytyczne do "Przygotowania programów upowszechnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu dla województw" w celu wsparcia Urzędów Marszałkowskich tworzących takie programy dla samorządów na ich terenie. Programy te mają być dofinansowane ze środków budżetowych oraz z funduszy strukturalnych UE. Pierwsze porozumienie o współpracy w tym zakresie minister infrastruktury zawarł już z marszałkiem województwa Kujawsko-Pomorskiego.

11 marca 2005
Weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz.U. 2005.33.288). Nadzór nad wojewodami został rozdzielony pomiędzy premiera (zgodność z polityką rządu) i ministra administracji (zgodność z prawem, wymogami gospodarności i rzetelności). Temu ministrowie premier może też powierzyć nadzór nad SKO.

10 marca 2005
Po zakończeniu pracy przez nadzwyczajną podkomisję do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, w Sejmie odbyło się spotkanie podkomisji ze stołecznymi burmistrzami. Istota proponowanych zmian: Rada Warszawy ma trzy miesiące na uchwalenie statutu miasta, po tym terminie statut nadaje premier (Warszawa dotąd nie ma statutu, obowiązuje tymczasowy regulamin); kompetencje dzielnic są ściśle określone w statucie miasta; burmistrzów dzielnic wskazuje prezydent miasta (obecnie wybierają ich radni).

9 marca 2005
Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przedłożenia Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, podpisanego w Rzymie 29 października 2004 r., prezydentowi RP do ratyfikacji oraz skierowania pisma przez prezesa Rady Ministrów do marszałka Sejmu RP z intencją, aby Sejm podjął decyzję o trybie ratyfikacji; przy czym Rada Ministrów opowiada się za przeprowadzeniem ogólnokrajowym referendum.

8 marca 2005
Rada Ministrów znowelizowała rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi w 2005 r. W rozporządzeniu ustalono dwumiesięczny okres przyjmowania wniosków producentów rolnych o płatności bezpośrednie - od 15 marca do 15 maja 2005 r. (Dz.U. 2005.40.378).

4 marca 2005
Obowiązujące wzory kontraktu wojewódzkiego oraz wniosku zarządu województwa samorządowego o przyznanie środków na realizację regionalnych programów operacyjnych - na podstawie delegacji zawartej w ustawie o Narodowym Planie Rozwoju - określił minister gospodarki i pracy w rozporządzeniu z 22 lutego 2005 r. (Dz.U. 2005.37.329).

3 marca 2005
W Brukseli pod przewodnictwem Komisarz Danuty Hübner zorganizowano konferencję nt. roli regionów w rozwijaniu polityki spójności w latach 2007-2013. Przykładami obecnej polityki regionalnej UE i nowej europejskiej polityki sąsiedztwa są m.in. zatwierdzone już programy współpracy transgranicznej (Interreg III): Czechy/Polska, Polska/Słowacja, Słowacja/Czechy, Polska/Białoruś/Ukraina, Litwa/Polska/Rosja (Kaliningrad), Węgry/Słowacja/Ukraina, Węgry/Rumunia, Węgry/Serbia i Czarnogóra, Słowenia/Węgry/Chorwacja. Koszt ich realizacji: 336 mln euro, w tym udział UE 77,6%.

2 marca 2005
Weszły w życie rozporządzenia:
# Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz.U. 2005.36.319). Transza za I kwartał 2005 r. trafi do gmin do 31 marca br., następne co miesiąc;
# Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych, objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. 2005.36.324). Wcześniej opublikowano inne ważne regulacje dla tych grup (Dz.U. 2005.30.258).

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba