Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Sobota 21.04.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Luty 2005 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

24 lutego 2005
Minister Rolnictwa podał przewidywaną wysokość podstawowej dopłaty obszarowej dla rolników za rok 2005. Ma ona wynosić 55,50 euro/ha. Nie jest jednak znany jeszcze kurs jaki będzie obowiązywał przy przeliczaniu euro na złote. Dopłaty za rok 2004 wynosiły 44,46 euro/ha po kursie 4,73 zł/euro. Przeliczając po 4,00 zł za 1 euro stawka podstawowa dopłat zwiększyła by się o 5,5%. Do połowy lutego br. na konta 1,23 mln rolników przelano 6 mld zł z puli dopłat za rok ubiegły.

21 lutego 2005
Ministerstwo Gospodarki i Pracy publikuje w internecie wzory prawidłowo wypełnionych gotowych wniosków (wraz z załącznikami) o dofinansowanie z UE projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego (np. budowy lub rozbudowy sieci wodociągowej, budowy lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków, zagospodarowania turystycznego gminy, rozbudowy drogi wojewódzkiej, itp.).

20 lutego 2005
W Hiszpanii odbyło się referendum w sprawie przyjęcia Traktatu Konstytucyjnego UE. Przy frekwencji 42,3% (do ważności wyników głosowania nie jest wymagane przekroczenie jakiegokolwiek progu) przyjęcie Traktatu poparło 76,2% głosujących, 17,4% było przeciw, 6,4% wrzuciło do urn białe karty bez opowiedzenia się ani "za" ani "przeciw" (takie uczestnictwo dopuszczała tamtejsza ordynacja). Referendum hiszpańskie zainaugurowało ten sposób rozstrzygania o losie Traktatu. Wcześniej w trzech krajach członkowskich Traktat Konstytucyjny przyjęły miejscowe parlamenty.

18 lutego 2005
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 48/04) utracił moc jako niezgodny z Konstytucją RP przepis ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadzający w 2005 r. czwarty szczebel skali podatkowej PIT i stawkę równą 50% (Dz.U. 2005.30.262).

17 lutego 2005
Sejm uchwalił ustawę o informatyzacji, której przepisy zobowiązują m. in. całą administrację rządową i samorządową do umożliwienia dostarczania informacji do urzędów oraz do udostępniania przez urzędy danych drogą elektroniczną. Już od 2006 r. zbiory aktów prawa gminnego i powiatowego mają być wydawane jako pliki do przesyłania e-mailem i utrwalania na nośnikach danych (np. CD). Ustawa wprowadza odpowiednie zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego. Uchwalona ustawa została przekazana do Senatu.

14 lutego 2005
Organizacje samorządowe otrzymały do opinii poselski projekt ustawy (złożony w Sejmie 15 października 2004 r.) o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych uprawniający rady gmin do nadawania nazw ulicom i placom nie tylko publicznym ale również wewnętrznym, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których zlokalizowane są nazywane ulice i place wewnętrzne.

9 lutego 2005
Ukazał się Dziennik Ustaw zawierający rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 18 stycznia br. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje cześć rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2004. Rozporządzenie wchodzi w życie 24 lutego br. (Dz.U. 2005.23.191).

2 lutego 2005
Według komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu, Polska otrzymała w 2004 r. z budżetu UE ponad 2,79 mld euro i wpłaciła składkę niespełna 1,24 mld euro. Dodatnie saldo rozliczeń Polski z UE wyniosło ponad 1,55 mld euro. Ponieważ transfery z UE nie są dochodami krajowych budżetów (dotyczyły one u nas w ubiegłym roku głównie programów przedakcesyjnych PHARE i SAPARD oraz ISPA włączonego do Funduszu Spójności), natomiast składka członkowska i udział w finansowaniu projektów UE obciążają budżet - saldo rozliczeń budżetu zamknęło się wynikiem minus 0,59 mld euro.

1 lutego 2005
Parlament Słowenii ratyfikował Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej. Spośród 90 głosujących - za ratyfikacją było 79 deputowanych, 4 przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. Wcześniej Traktat ratyfikowały parlamenty Litwy i Węgier. Pierwsze referendum konstytucyjne od będzie się 20 lutego br. w Hiszpanii; na 10 lipca br. zapowiedziano referendum w Luksemburgu.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A