Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Wtorek 17.07.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Luty 2005 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

24 lutego 2005
Minister Rolnictwa podał przewidywaną wysokość podstawowej dopłaty obszarowej dla rolników za rok 2005. Ma ona wynosić 55,50 euro/ha. Nie jest jednak znany jeszcze kurs jaki będzie obowiązywał przy przeliczaniu euro na złote. Dopłaty za rok 2004 wynosiły 44,46 euro/ha po kursie 4,73 zł/euro. Przeliczając po 4,00 zł za 1 euro stawka podstawowa dopłat zwiększyła by się o 5,5%. Do połowy lutego br. na konta 1,23 mln rolników przelano 6 mld zł z puli dopłat za rok ubiegły.

21 lutego 2005
Ministerstwo Gospodarki i Pracy publikuje w internecie wzory prawidłowo wypełnionych gotowych wniosków (wraz z załącznikami) o dofinansowanie z UE projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego (np. budowy lub rozbudowy sieci wodociągowej, budowy lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków, zagospodarowania turystycznego gminy, rozbudowy drogi wojewódzkiej, itp.).

20 lutego 2005
W Hiszpanii odbyło się referendum w sprawie przyjęcia Traktatu Konstytucyjnego UE. Przy frekwencji 42,3% (do ważności wyników głosowania nie jest wymagane przekroczenie jakiegokolwiek progu) przyjęcie Traktatu poparło 76,2% głosujących, 17,4% było przeciw, 6,4% wrzuciło do urn białe karty bez opowiedzenia się ani "za" ani "przeciw" (takie uczestnictwo dopuszczała tamtejsza ordynacja). Referendum hiszpańskie zainaugurowało ten sposób rozstrzygania o losie Traktatu. Wcześniej w trzech krajach członkowskich Traktat Konstytucyjny przyjęły miejscowe parlamenty.

18 lutego 2005
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 48/04) utracił moc jako niezgodny z Konstytucją RP przepis ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadzający w 2005 r. czwarty szczebel skali podatkowej PIT i stawkę równą 50% (Dz.U. 2005.30.262).

17 lutego 2005
Sejm uchwalił ustawę o informatyzacji, której przepisy zobowiązują m. in. całą administrację rządową i samorządową do umożliwienia dostarczania informacji do urzędów oraz do udostępniania przez urzędy danych drogą elektroniczną. Już od 2006 r. zbiory aktów prawa gminnego i powiatowego mają być wydawane jako pliki do przesyłania e-mailem i utrwalania na nośnikach danych (np. CD). Ustawa wprowadza odpowiednie zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego. Uchwalona ustawa została przekazana do Senatu.

14 lutego 2005
Organizacje samorządowe otrzymały do opinii poselski projekt ustawy (złożony w Sejmie 15 października 2004 r.) o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych uprawniający rady gmin do nadawania nazw ulicom i placom nie tylko publicznym ale również wewnętrznym, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których zlokalizowane są nazywane ulice i place wewnętrzne.

9 lutego 2005
Ukazał się Dziennik Ustaw zawierający rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 18 stycznia br. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje cześć rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2004. Rozporządzenie wchodzi w życie 24 lutego br. (Dz.U. 2005.23.191).

2 lutego 2005
Według komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu, Polska otrzymała w 2004 r. z budżetu UE ponad 2,79 mld euro i wpłaciła składkę niespełna 1,24 mld euro. Dodatnie saldo rozliczeń Polski z UE wyniosło ponad 1,55 mld euro. Ponieważ transfery z UE nie są dochodami krajowych budżetów (dotyczyły one u nas w ubiegłym roku głównie programów przedakcesyjnych PHARE i SAPARD oraz ISPA włączonego do Funduszu Spójności), natomiast składka członkowska i udział w finansowaniu projektów UE obciążają budżet - saldo rozliczeń budżetu zamknęło się wynikiem minus 0,59 mld euro.

1 lutego 2005
Parlament Słowenii ratyfikował Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej. Spośród 90 głosujących - za ratyfikacją było 79 deputowanych, 4 przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. Wcześniej Traktat ratyfikowały parlamenty Litwy i Węgier. Pierwsze referendum konstytucyjne od będzie się 20 lutego br. w Hiszpanii; na 10 lipca br. zapowiedziano referendum w Luksemburgu.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A