Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Sobota 15.12.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Luty 2005 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

24 lutego 2005
Minister Rolnictwa podał przewidywaną wysokość podstawowej dopłaty obszarowej dla rolników za rok 2005. Ma ona wynosić 55,50 euro/ha. Nie jest jednak znany jeszcze kurs jaki będzie obowiązywał przy przeliczaniu euro na złote. Dopłaty za rok 2004 wynosiły 44,46 euro/ha po kursie 4,73 zł/euro. Przeliczając po 4,00 zł za 1 euro stawka podstawowa dopłat zwiększyła by się o 5,5%. Do połowy lutego br. na konta 1,23 mln rolników przelano 6 mld zł z puli dopłat za rok ubiegły.

21 lutego 2005
Ministerstwo Gospodarki i Pracy publikuje w internecie wzory prawidłowo wypełnionych gotowych wniosków (wraz z załącznikami) o dofinansowanie z UE projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego (np. budowy lub rozbudowy sieci wodociągowej, budowy lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków, zagospodarowania turystycznego gminy, rozbudowy drogi wojewódzkiej, itp.).

20 lutego 2005
W Hiszpanii odbyło się referendum w sprawie przyjęcia Traktatu Konstytucyjnego UE. Przy frekwencji 42,3% (do ważności wyników głosowania nie jest wymagane przekroczenie jakiegokolwiek progu) przyjęcie Traktatu poparło 76,2% głosujących, 17,4% było przeciw, 6,4% wrzuciło do urn białe karty bez opowiedzenia się ani "za" ani "przeciw" (takie uczestnictwo dopuszczała tamtejsza ordynacja). Referendum hiszpańskie zainaugurowało ten sposób rozstrzygania o losie Traktatu. Wcześniej w trzech krajach członkowskich Traktat Konstytucyjny przyjęły miejscowe parlamenty.

18 lutego 2005
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 48/04) utracił moc jako niezgodny z Konstytucją RP przepis ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadzający w 2005 r. czwarty szczebel skali podatkowej PIT i stawkę równą 50% (Dz.U. 2005.30.262).

17 lutego 2005
Sejm uchwalił ustawę o informatyzacji, której przepisy zobowiązują m. in. całą administrację rządową i samorządową do umożliwienia dostarczania informacji do urzędów oraz do udostępniania przez urzędy danych drogą elektroniczną. Już od 2006 r. zbiory aktów prawa gminnego i powiatowego mają być wydawane jako pliki do przesyłania e-mailem i utrwalania na nośnikach danych (np. CD). Ustawa wprowadza odpowiednie zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego. Uchwalona ustawa została przekazana do Senatu.

14 lutego 2005
Organizacje samorządowe otrzymały do opinii poselski projekt ustawy (złożony w Sejmie 15 października 2004 r.) o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych uprawniający rady gmin do nadawania nazw ulicom i placom nie tylko publicznym ale również wewnętrznym, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których zlokalizowane są nazywane ulice i place wewnętrzne.

9 lutego 2005
Ukazał się Dziennik Ustaw zawierający rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 18 stycznia br. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje cześć rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2004. Rozporządzenie wchodzi w życie 24 lutego br. (Dz.U. 2005.23.191).

2 lutego 2005
Według komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu, Polska otrzymała w 2004 r. z budżetu UE ponad 2,79 mld euro i wpłaciła składkę niespełna 1,24 mld euro. Dodatnie saldo rozliczeń Polski z UE wyniosło ponad 1,55 mld euro. Ponieważ transfery z UE nie są dochodami krajowych budżetów (dotyczyły one u nas w ubiegłym roku głównie programów przedakcesyjnych PHARE i SAPARD oraz ISPA włączonego do Funduszu Spójności), natomiast składka członkowska i udział w finansowaniu projektów UE obciążają budżet - saldo rozliczeń budżetu zamknęło się wynikiem minus 0,59 mld euro.

1 lutego 2005
Parlament Słowenii ratyfikował Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej. Spośród 90 głosujących - za ratyfikacją było 79 deputowanych, 4 przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. Wcześniej Traktat ratyfikowały parlamenty Litwy i Węgier. Pierwsze referendum konstytucyjne od będzie się 20 lutego br. w Hiszpanii; na 10 lipca br. zapowiedziano referendum w Luksemburgu.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


W Y S Z U K I W A R K A