Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Sobota 21.07.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Czerwiec 2004 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

29 czerwca 2004
Weszła w życie jednobrzmiąca zmiana do dwóch ustaw: o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U.2004.148.1551). Zmiana ta brzmi: wnioski złożone po 15 czerwca 2004 r., lecz nie później niż do 30 czerwca 2004 r., uznaje się za złożone z zachowaniem terminu.

24 czerwca 2004
Według danych Eurostatu (Urzędu Statystycznego UE) wszystkie polskie województwa charakteryzuje poziom rozwoju niższy niż 75% średniego wskaźnika dla całej wspólnoty. Różnice między województwami są dość znaczne: od 72,1% średniej w UE dla woj. mazowieckiego, które jest na progu utraty prawa do środków z unijnych funduszy strukturalnych, do 32,1% dla woj. lubuskiego. Drugie w kolejności woj. śląskie ma ten wskaźnik równy 50,2%.

19 czerwca 2004
Obradująca w Brukseli Rada Unii Europejskiej uzgodniła treść Traktatu Konstytucyjnego UE, który po ratyfikacji przez 25 państw ma wejść w życie 1 listopada 2009 r. Traktat ustala m. in. nowy system podejmowania decyzji w Radzie UE: wymagane 55% państw-członków plus 1 państwo, w których mieszka 65% ludności UE; przy decyzjach z inicjatywy Rady a nie Komisji Europejskiej pierwszy próg będzie podwyższany do 72% państw. Dodatkowo wprowadzono mechanizm skutecznego wniosku mniejszości o przedłużenie poszukiwania kompromisu. W niektórych sprawach (np. podatków) wymagana będzie jednomyślność.

15 czerwca 2004
Państwowa Komisja Wyborcza podała ostateczne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Średnia wieku 54 wybranych europarlamentarzystów z Polski - nieco poniżej 50 lat, najniższa w grupie deputowanych z LPR (45,3) i PiS (46,0), wyższa od średniej w grupie UW, PSL i SDPL. Przeważają ekonomiści, prawnicy, historycy i inżynierowie. Rozpiętość uzyskanych głosów wśród wybranych: od 173 389 dla byłego premiera Jerzego Buzka z listy PO do 13 944 dla Wiesława Kuca z listy Samoobrony. W poszczególnych okręgach wybrano od jednego (w woj. kujawsko-pomorskim) do ośmiu (w woj. śląskim) deputowanych. Wygrały partie opozycyjne, w tym wielu eurosceptyków.

14 czerwca 2004
Na wniosek Ministra rolnictwa i rozwoju wsi Komisja Europejska wyraziła zgodę na przedłużenie do 30 czerwca br. terminu składania przez rolników wniosków o dopłaty bezpośrednie bez potrąceń. Po tym terminie przez 25 dni rolnicy będą mogli w dalszym ciągu składać wnioski, ale za każdy dzień zwłoki będzie im potrącany 1% kwoty dopłat. Rada Ministrów w trybie pilnym rozpatrzy związany z tym projekt nowelizacji ustawy o płatnościach bezpośrednich.

13 czerwca 2004
W wyborach do Parlamentu Europejskiego wzięło udział tylko 20,87% uprawnionych Polaków (niższa frekwencja była jedynie na Słowacji), średnia dla całej UE - 44,2%. Wymagany próg 5% poparcia przekroczyło 8 (z 20) Komitetów Wyborczych: Platformy Obywatelskiej (uzyskano 15 mandatów), Ligi Polskich Rodzin (10), Prawa i Sprawiedliwości (7), Samoobrony (6), Sojuszu Lewicy Demokratycznej-Unii Pracy (5), Unii Wolności (4), Polskiego Stronnictwa Ludowego (4), Socjaldemokracji Polskiej (3 mandaty).

10 czerwca 2004
Rozpoczęły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Jako pierwsze zorganizowały je Holandia i Wielka Brytania, w kolejnych dwóch dniach: Irlandia, Czechy, Malta i Łotwa. W pozostałych krajach UE, w tym w Polsce, wybory zarządzono na niedzielę 13 czerwca. Czynne prawo wyborcze ma w 25 krajach ok. 340 mln osób, na listach jest blisko 15 tys. kandydatów, do obsadzenia 732 mandaty (najwięcej dla Niemców - 99, najmniej dla Maltańczyków - 5; dla Polaków - 54), kadencja deputowanego trwa 5 lat.

4 czerwca 2004
Województwo Podlaskie przoduje w aktywności rolników zainteresowanych pomocą z Unii Europejskiej. Już blisko 80% właścicieli i dzierżawców zarejestrowało gospodarstwa i złożyło wnioski o dopłaty obszarowe (w Łódzkiem - 20%). Podlaski Urząd Marszałkowski rozpoczął też przyjmowanie wniosków o środki strukturalne na rozwój regionalny, adresowane głównie do samorządów większych miast i związków gmin.

1 czerwca 2004
Ministerstwo Finansów udostępniło na swojej stronie internetowej Generator Wniosków Systemu Informatycznego Monitorowania i Kontroli (SIMIK) Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. System umożliwia zainteresowanym samorządom i przedsiębiorcom dostęp do formularzy wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. przygotowanych przez Ministerstwa: Gospodarki, Infrastruktury oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A