Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 8.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Marzec 2004 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 marca 2004
Wczoraj Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznawania płatności [bezpośrednich do gruntów rolnych]. Od 15 kwietnia 2004 roku wszystkie powiatowe biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmować wnioski rolników o przyznanie dopłat bezpośrednich: jednolitej płatności obszarowej (podstawowej) do gruntów rolnych w gospodarstwie, utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej oraz płatności uzupełniających do powierzchni uprawy określonych gatunków roślin, których wykaz zostanie corocznie podany w rozporządzeniu Rady Ministrów.

30 marca 2004
1 kwietnia br. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 3/5 rozpocznie działalność punkt informacyjny nt. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz poszczególnych programów operacyjnych. Punkt usytuowany na parterze będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00. Informacje można uzyskać na miejscu oraz telefonicznie: 22-6935040 lub 22-6935055.

29 marca 2004
Unijna pomoc dla przedsiębiorców i otoczenia biznesu leży w gestii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja ostatniej (2003) i przedostatniej (2002) edycji przedakcesyjnego programu Phare będzie kontynuowana do 2006 r. Do tego czasu na inwestycje w nowe technologie, rozwój eksportu, szkolenia, doradztwo, poręczenia i pożyczki można wykorzystać prawie trzy czwarte miliarda euro. W 2003 r. przyznano dotacje (bezzwrotną pomoc finansową) dla ok. 10 tys. przedsiębiorstw na łączną kwotę 375 mln zł.

25 marca 2004
Komisja Europejska Sejmu RP zatwierdziła listę 21 kandydatów do unijnego Komitetu Regionów - instytucji doradczej UE ds. samorządów. W rozszerzonym od 1 maja br. do 317 członków Komitecie zasiądą na czteroletnią kadencję: przewodniczący sejmików woj.: pomorskiego i wielkopolskiego, marszałkowie woj.: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, starostowie powiatów: kluczborskiego i stargardzkiego, wiceprzewodniczący Rady Warszawy, prezydenci miast: Krakowa, Łodzi, Wrocławia i Zielonej Góry, wiceprezydent Puław, burmistrz Jasła, wójtowie gmin: Łubianka (zachodniopomorskie) i Korycin (podlaskie).

22 marca 2004
Komisja Europejska podjęła decyzję o nowych dopłatach bezpośrednich do masła, mleka w proszku, roślin energetycznych i orzechów. Producenci rolni z krajów wstępujących do UE otrzymają je w tak samo stopniowanej wysokości (zaczynając od 25%) jak wcześniej zatwierdzone dopłaty obszarowe. Zdaniem przedstawicieli strony polskiej nie jest to zgodne z ustaleniami o stopniowaniu dopłat, które miało dotyczyć tylko dopłat istniejących przed zamknięciem negocjacji w grudniu 2002, a nie nowych dopłat wprowadzanych później. Dopiero w 2013 r. poziom dopłat dla Polski ma osiągnąć 100%.

20 marca 2004
W oczekującej na podpis prezydenta RP ustawie z 11 marca br. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych przyjęto, że dopłaty dla rolników uprawiających tytoń i ziemniaki na skrobię nie będą (tak jak dla większości upraw objętych dopłatami) liczone od powierzchni tylko od zakontraktowanego i sprzedanego tonażu. Dla tych upraw agencją płatniczą będzie ARR, a nie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

19 marca 2004
Z unijnej pomocy w ramach programu rozwoju regionalnego będzie można dofinansować niemal każdy projekt samorządowy. W budżecie programu na lata 2004-2006 przekraczającym 4 mld euro - 60% przeznaczone jest na rozbudowę i modernizację infrastruktury, 25% na rozwój lokalny, 15% na rozwój zasobów ludzkich (zwiększenie mobilności zawodowej, kształcenie, podnoszenie  kwalifikacji).

18 marca 2004
Na VII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich uchwalono stanowisko dotyczące sytuacji finansowej szpitali powiatowych. Według szacunków starostów zadłużenie tych placówek przekroczyło już 7 mld zł. Jeżeli rząd w trybie pilnym nie rozwiążę tych problemów Związek zalecił starostom wypowiadanie od 30 czerwca br. umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

17 marca 2004
Rozpoczęcie przyjmowania od rolników wniosków o dopłaty bezpośrednie wyznaczono na dzień 15 kwietnia br. Przez dwa miesiące wnioski będą przyjmować powiatowe oddziały agencji płatniczych. Zintegrowany system zarządzania i kontroli IACS przeszedł próby i będzie działał w wystarczającym zakresie. W Polsce do otrzymania dopłat kwalifikuje się ok. 2 mln gospodarstw, w całej UE obecnie (15 krajów) - 6 mln. Pierwsze wypłaty w grudniu 2004 r. wyłącznie w formie przelewu na konto bankowe rolnika.

16 marca 2004
Strona internetowa Komisji Europejskiej rozszerzyła edycję do 20 oficjalnych języków Unii. Po wywołaniu adresu www.europa.eu.int pojawiają się powitania w językach używanych w 25 krajach UE, kliknięcie na wybranym powitaniu otwiera serwis w tej wersji językowej. Polska witryna zawiera na razie jedynie informacje ogólne; pełny zestaw ma być przetłumaczony do czerwca br. Wówczas już będzie można na przykład skontaktować się przez internet z każdym polskim deputowanym do europejskiego parlamentu.

15 marca 2004
255 tys. gospodarstw rolnych otrzymało już z ARiMR zaświadczenia o nadaniu numeru ewidencyjnego. Od 9 lutego br., kiedy rozpoczęło się przyjmowanie wniosków, wpłynęło ich ponad 400 tys. Dalsze 900 tys. rolników z gospodarstw, które były objęte akcją znakowania zwierząt, otrzyma pocztą gotowe wypełnione wnioski z wpisanym numerem ewidencyjnym do podpisania przez rolnika i odesłania w załączonej kopercie zwrotnej. Od 15 kwietnia 2004 r. właściciele i dzierżawcy zarejestrowanych gospodarstw będą mogli składać w oddziałach terenowych ARiMR wnioski o dopłaty bezpośrednie i inną unijną pomoc dla rolnictwa.

12 marca 2004
Prezydent RP zarządził na niedzielę 13 czerwca 2004 r. wybory 54 posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. 2004.40.354). Zasady i tryb przeprowadzenia tych wyborów w Polsce oraz warunki wykonywania mandatu posła, jego wygaśnięcia i utraty - określa ustawa Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego uchwalona przez Sejm 23 stycznia br. (Dz. U. 2004.24.219).

5 marca 2004
Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej określił w rozporządzeniu sposób i tryb postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (m. in. podał wzory wniosków i wymaganych zaświadczeń) w związku z wchodzącą w życie 1 maja 2004 r. nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2004.35.305). Nowe przepisy powierzają nowe zadanie gminom, które teraz zaczną ustalać i wypłacać większości świadczeń rodzinnych, docelowo (od 1 września 2006 r.) - wszystkich.

2 marca 2004
Weszły w życie przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, część z nich będzie obowiązywać od 1 maja br. (Dz. U. 2004.19.177). Wśród zmian: likwidacja preferencji krajowych, ważność przetargu także przy jednej ofercie, samodzielny wybór trybu udzielenia zamówienia (bez zgody UZP), dodatkowy tryb - aukcja elektroniczna, możliwość uwzględniania przez zamawiającego wpływu zamówienia na lokalny rynek pracy. Przeliczanie wartości zamówień wg kursu 1 EUR = 4,0468 PLN (Dz. U. 2004.40.356).

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba