Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 8.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Marzec 2002 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 marca 2002
Weszły w życie znowelizowane ustawy: ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa oraz o referendum lokalnym. Najważniejsze zmiany dotyczą m. in. Liczebności rad oraz sposobu rozdziału mandatów wśród ugrupowań wystawiających kandydatów na radnych. Rady będą się składać: z 15 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców (poprzednio 12, 15 i 18 radnych odpowiednio w gminach do 5, 10 i 20 tys. mieszkańców), z 21 radnych (bz) w gminach do 50 tys. mieszkańców, z 23 radnych (bz) w gminach do 100 tys, mieszkańców, z 25 radnych (poprzednio 30) w gminach do 200 tys. mieszkańców oraz po trzech radnych (poprzednio pięciu) na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców. Rady powiatów będą liczyć: 15 radnych (bz) w powiatach liczących do 40 tys. mieszkańców oraz po dwóch radnych (poprzednio trzech) na każde kolejne rozpoczęte 20 tys. mieszkańców, ale nie więcej niż 29 radnych (poprzednio 39 radnych). Natomiast sejmiki województw tak jak dotychczas liczyć będą 30 radnych w województwach liczących do 2 mln mieszkańców oraz po trzech radnych na każde rozpoczęte 500 tys. mieszkańców. W wyborach radnych podział mandatów wynika z matematycznego dzielenia liczby ważnie oddanych głosów na poszczególne ugrupowania przez kolejne liczby z ustalonego ciągu. Obecnie zmianie uległ ów stosowany ciąg liczb-dzielników, będący kluczem do rozdziału mandatów, na ciąg sprzyjający większym ugrupowaniom. Niezależnie od stosowanej metody mandaty otrzymują ugrupowania mające tyle największych liczb wynikających z dzielenia ile mandatów przypada na dany okręg wyborczy.
    # W poprzednich wyborach obowiązywała metoda Saint Lague’a - liczba otrzymanych głosów dzielona była kolejno przez 1,4; 3; 5; 7 i dalsze nieparzyste. Przy jej zasosowaniu w przykładowym okręgu 4-mandatowym przy następującym rozkładzie głosów: ugrupowanie 1 - 352 głosy - wyniki dzielenia: 251, 117, 70; ugrupowanie 2 - 225 głosów - wyniki dzielenia: 160, 75; ugrupowanie 3 - 78 głosów - wynik dzielenia: 55; ugrupowanie 4 - 16 głosów - wynik dzielenia: 11; mandaty przypadały dwum kandydatom z ugrupowania 1 i dwum z ugrupowania 2.
    # W najbliższych wyborach obowiązywać będzie metoda d’Hondta - liczba otrzymanych głosów dzielona będzie kolejno przez 1; 2; 3; 4; i dalsze kolejne. W tym samym okręgu 4-mandatowym przy tym samym rozkładzie głosów: ugrupowanie 1 - 352 głosy - wyniki dzielenia: 352, 176, 117, 88; ugrupowanie 2 - 225 głosów - wyniki dzielenia: 225, 112; ugrupowanie 3 - 78 głosów - wynik dzielenia: 78; ugrupowanie 4 - 16 głosów - wynik dzielenia: 16; mandaty przypadną trzem kandydatom z ugrupowania 1 i jednemu z ugrupowania 2.

29 marca 2002
Wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 r. ustawa budżetowa (Dz.U. 2002.30.275). Deficyt budżetowy równy 40 mld zł jest o 7 mld zł większy w stosunku do deficytu z roku 2001.

27 marca 2002
Po raz pierwszy od wyborów parlamentarnych zebrała się Komisja Wspólna Rządu i Samorządu. Współprzewodniczą jej: minister SWiA Krzysztof Janik i marszałek woj. małopolskiego Marek Nawarra. Dominowały sprawy (nie) finansowania zadań przekazywanych samorządom i przygotowywanej nowej ustawy o finansowaniu samorządów.

21 marca 2002
Polska zamknęła tymczasowo dwa kolejne rozdziały w negocjacjach z Unią Europejską: "Podatki" oraz "Swobodny przepływ kapitału" (w tym kwestię zakupu ziemi przez cudzoziemców). Do zamknięcia pozostało siedem rozdziałów. Negocjacje o członkostwo w UE rozpoczęliśmy 31 marca 1998 r., chcemy je zakończyć do końca br.

19 marca 2002
Po wyłączeniu spraw Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli IACS z warunków uruchomienia programu Sapard, polska Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może w najbliższym czasie uzyskać od Komisji Europejskiej akredytację agencji płatniczej. Zaakceptowane wnioski rolników, samorządów i przedsiębiorstw o finansowanie konkretnych projektów będą musiały mieć pokrycie od 25 do 50% wartości ze środków własnych.

14-15 marca 2002
W Nowych Rumunkach koło Płocka obradował Konwent Powiatów Woj. Mazowieckiego - organu pomocniczego Związku Powiatów Polskich. Omawiano zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki, problemy rynku pracy, bezpieczeństwa w powiatach, spisu powszechnego oraz inwestycji z kontraktu wojewódzkiego. Przewodniczącym Konwentu wybrano Adama Janasa - Starostę Nowodworskiego.

13  marca 2002
W Warszawie 1200 wójtów obradowało na III Kongresie Gmin Wiejskich. Wśród gości byli: Premier, Wicepremier-Minister Rolnictwa, Minister SW i Administracji, marszałkowie Sejmu i Senatu. Samorządowcy akcentowali m. in. nakładanie na gminy dodatkowych obowiązków bez dodatkowych pieniędzy, słabą politykę informacyjną o UE, nie działanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

4 marca 2002
Prezydent RP podpisał ustawę z 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum lokalnym. Podpis Prezydenta zakończył proces legislacyjny zmian w tych przepisach, które wejdą w życie po upływie 14 dni od daty ich opublikowania w Dzienniku Ustaw.

1 marca 2002
Rada Ministrów zmodyfikowała stanowisko negocjacyjne z Unią Europejską dotyczące krótszych okresów przejściowych na zakup ziemi uprawianej w Polsce przez unijnych rolników-dzierżawców, co pozwala na zamknięcie obszaru "Swobodny przepływ kapitału". Obecnie są to terminy: 12-letni okres przejściowy (liczony od dnia akcesji) na nabywanie nieruchomości rolnych i leśnych przez cudzoziemców zgodnie z ustawowymi kryteriami zezwalającymi na nabycie, które będą obowiązywać przez cały okres przejściowy oraz 5-letni okres przejściowy na nabywanie tzw. drugich domów. Rolnicy-obywatele krajów UE (osoby fizyczne) będą mogli zakupić ziemię po wymaganym okresie jej dzierżawy: 7-letnim w przypadku gruntów w ośmiu województwach północnych i zachodnich (dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim) a 3-letnim w ośmiu województwach pozostałych. Warunkiem zakupu będzie legalne zamieszkanie w Polsce i samodzielne uprawianie dzierżawionej ziemi. Okres dzierżawy będzie liczony od daty zawarcia wymaganej umowy. Rolnicy dzierżawiący obecnie ziemię w Polsce za pośrednictwem spółek prawa handlowego i zamierzający ją wykupić, będą musieli przekształcić dotychczasową umowę dzierżawy w umowę z osobą fizyczną. W odniesieniu do prawa nabywania tzw. drugich domów przez obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, legalnie przebywających w naszym kraju, strona polska zobowiązała się, że do dnia akcesji wprowadzi w życie przepisy umożliwiające im nabywanie tych domów, jeśli mieszkali w Polsce co najmniej 4 lata. Wobec nabywców nieruchomości rolnych, zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców, stosowane będą wymogi zawarte w projektowanej ustawie o obrocie nieruchomościami rolnymi, m.in. minimalne i maksymalne normy powierzchni gospodarstw. Strona polska zadeklarowała, że ustawa ta będzie zgodna z prawem Unii Europejskiej.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba