Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 2.08.2021
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Wrzesień 2005 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

28 września 2005
Posłowie-elekci i senatorowi-elekci, którzy startowali z pozycji wybieranych członków władz samorządowych różnych szczebli, będą mieli 14 dni od daty otrzymania z Państwowej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze na posła lub senatora, na zrzeczenie się swych mandatów samorządowych. Jeżeli tego nie uczynią w podanym terminie, następnego dnia stracą mandat poselski bądź senatorski, zatrzymując mandat samorządowy. Natomiast wszyscy elekci, którzy dopełnią wymagań dla zachowania ważności swych zaświadczeń o wyborze do parlamentu, staną się posłami i senatorami Sejmu i Senatu VI kadencji po złożeniu ślubowania podczas pierwszych posiedzeń obu izb. W gminach, powiatach czy województwach, których radni, wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miast zostaną posłami bądź senatorami będą zarządzone uzupełniające wybory samorządowe.

27 września 2005
W wydanych obwieszczeniach Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych 25 września 2005 r. Nastąpiła znaczna przebudowa polityczna i personalna obu izb. Z mandatami pożegnało się 310 posłów (67% składu) oraz 91 senatorów (91% składu) Sejmu i Senatu.
   # W wyborach do Sejmu V kadencji frekwencja wyniosła 40,57%; oddano 11 804 676 głosów ważnych; wybrano 460 posłów spośród 10658 kandydatów 22 komitetów wyborczych (największa konkurencja w Bydgoszczy - 29 kandydatów na każde miejsce, najmniejsza w Pile - 18 na miejsce).
   # W wyborach do Senatu VI kadencji frekwencja wyniosła 40,57%; oddano 11 812 965 głosów ważnych; wybrano 100 senatorów z grona 623 kandydatów 108 komitetów (w Koninie, Piotrkowie Tryb., Radomiu, Sieradzu i Tarnowie - 8 kandydatów na miejsce, w Katowicach tylko dwóch). Nastąpiła znaczna przebudowa polityczna i personalna obu izb. Z mandatami pożegnało się 310 posłów (67% składu) oraz 91 senatorów (91% składu) Sejmu i Senatu V kadencji.
   # Poparcie co najmniej 5% głosujących, wymagane do uzyskania mandatów poselskich, spełniły listy komitetów: Prawa i Sprawiedliwości (3 185 714 głosów - poparcie 26,99%), Platformy Obywatelskiej (2 849 259 - 24,14%), Samoobrony (1 347 355 - 11,41%), Sojuszu Lewicy Demokratycznej (1 335 257 - 11,31%), Ligi Polskich Rodzin (940 762 - 7,97%), Polskiego Stronnictwa Ludowego (821 656 - 6,96%), . Wymienione Komitety uzyskały: PiS 155 mandatów (wystawiła 917 kand.), PO 133 mandaty (837 kand.), Samoobrona 56 mandatów (837 kand.), SLD 55 mandatów (742 kand.), LPR 34 mandaty (915 kandydatów), PSL 25 mandatów (850 kand.). Dwa mandaty w Sejmie uzyskała Mniejszość Niemiecka. Rozpiętość liczby głosów kwalifikujących do mandatu posła: LPR - od 3763 do 35812 (górny pułap uzyskał R.Giertych), PiS - od 1582 do 171129 (J.Kaczyński - najlepszy wynik), SLD - od 3451 do 36013 (R.Kalisz), PO - od 2903 do 137280 (H.Gronkiewicz-Walz), PSL - od 2589 do 15855 (J.Kalinowski), Samoobrona - od 1102 do 33535 (A.Lepper). Na listach Komitetów Wyborczych, które nie weszły do Sejmu, największe poparcie zdobyli: Marek Borowski (SDPL) - 40822 głosy i Tadeusz Mazowiecki (PD) - 30143 głosy.
   # Do Senatu VI kadencji wybrani zostali kandydaci z komitetów: LPR - 7 senatorów (z 64 kand.), PiS - 49 senatorów (z 51 kand.), PO - 34 senatorów (z 51 kand.), PSL - 2 senatorów (z 47 kand.), Samoobrony - 3 senatorów (z 54 kand.) oraz 5 senatorów niezależnych. SLD wystawił 81 kandydatów, jednak żaden z nich nie zyskał poparcia kwalifikującego do miejsca w Senacie. Najlepszy wynik w wyborach do Senatu odnotował Krzysztof Piesiewicz (PO) - 344526 głosów. Na listach Komitetów Wyborczych, które nie uzyskały mandatu senatora największe poparcie zdobyli: Andrzej Wielowiejski (PD) - 136089 głosów i Jan Olszewski (Ruch Patriotyczny) - 123387 głosów.

27 września 2005
Zaczęło obowiązywać rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz.U. 2005.175.1463). Nadzór sprawuje i zarządza kontrolę premier, który może powierzyć te kompetencje ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Kontroli podlega organizacja pracy SKO, w tym terminowość załatwiania spraw. Oceny i wnioski pokontrolne przedkładane będą prezesowi danego SKO.

24 września 2005
Weszła w życie znowelizowana ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2005.172.1439). W załączniku do ustawy podano: wzór godła z wizerunkiem orła, wzory flagi z godłem i bez godła oraz wzór czerwieni na dolnym pasie flagi. Zgodnie z obowiązującym już prawem godła powinny używać m.in. organy władzy samorządowej wszystkich szczebli, samorządowe kolegia odwoławcze, regionalne izby obrachunkowe. Godło z wizerunkiem orła ma być umieszczane nad tablicą z nazwą instytucji samorządowych na ich siedzibach. Ponadto - w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego - ustawa nakazuje: umieszczanie flagi państwowej na siedzibach organów stanowiących w czasie obrad sesji oraz na siedzibach organów jednostek samorządu i samorządowych jednostek organizacyjnych - z okazji uroczystości, rocznic i świat państwowych. 2 maja ustanowiony został Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

20 września 2005
Komisja Europejska wyraziła zgodę, aby rolnicy z  terenów dotkniętych suszą, w Polsce z woj.: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego, mogli otrzymać zaliczkowo 50% dopłaty bezpośredniej do gruntów rolnych za rok 2005 z sześciotygodniowym wyprzedzeniem - począwszy od 16 października, a nie od 1 grudnia br. Spełnienie tego przyzwolenia zależy w decydującym stopniu od możliwości organizacyjnych, przygotowania informatycznego i sprawności działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

17 września 2005
W ramach cyklu imprez upamiętniających 80. rocznicę utworzenia Podkowy Leśnej - miasta-ogrodu wpisanego w 1981 r. do rejestru zabytków - w tej podwarszawskiej miejscowości rozpoczęły się Europejskie Dni Dziedzictwa organizowane pod auspicjami Rady Europy. Podkowa Leśna powstała wg projektu urbanistycznego i architektonicznego opracowanego w latach 1925-26 przez Antoniego A. Jawornickiego na terenach lasów młochowskich. Miasto zachowało swój pierwotny charakter, głównie dzięki staraniom oddanych mu mieszkańców.

15 września 2005
W Zamościu rozpoczęła się trzydniowa międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona dziejom tego wyjątkowego polskiego miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz dziejom rodu Zamoyskich. Obrady będą się odbywać również w innych miastach Ordynacji Zamojskiej - w Biłgoraju, Tarnogrodzie, Tomaszowie LubelskimZwierzyńcu. Konferencja została zorganizowana w 400. rocznicę śmierci Jana Sariusza Zamoyskiego - założyciela miasta i drugiej (po Radziwiłłach) ordynacji rodowej. Przed pałacem Zamoyskich stanął pomnik Wielkiego Kanclerza Koronnego dłuta Mariana Koniecznego.

15 września 2005
Minister finansów nadał Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytację do udzielania pomocy finansowej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, m.in. na wspieranie gospodarstw niskotowarowych (rolnicy złożyli 116,8 tys. wniosków) oraz finansowanie przedsięwzięć dostosowujących gospodarstwa rolne do standardów UE (74 tys. wniosków). Pomoc - do 25 tys. euro na jedno gospodarstwo - będzie docierać do rolników w dwóch ratach: I - w czasie do 60 dni po wydaniu decyzji, II - po rozpoczęciu realizacji deklarowanych we wniosku przedsięwzięć.

14 września 2005
Włodzimierz Cimoszewicz zrezygnował z kandydowania na Prezydenta RP w wyborach ogłoszonych na dzień 9 października 2005 r.

12 września 2005
Pod hasłem "457 mln obywateli pod jednym adresem" została oficjalnie otworzona nowa witryna internetowa Parlamentu Europejskiego - www.europarl.eu.int, publikowana we wszystkich 20 "unijnych" językach. Ma ona zapewnić łatwiejszy i szybszy dostęp oraz pełniejszy serwis informacji o dyskusjach i decyzjach podejmowanych przez przedstawicieli społeczeństw krajów członkowskich UE, wybranych do PE w wyborach powszechnych.

9 września 2005
Komisja Europejska wyraziła zgodę na zmniejszenie przez Polskę o 505 tys. ha powierzchni gruntów rolnych, na którą przysługują w 2005 r. dopłaty bezpośrednie w łącznej kwocie 823 mln euro. Uwzględnienie korekty powierzchni pozwoli zwiększyć dopłaty podstawowe o 2 euro do ok. 57,5 euro/ha. Kursem wymiany euro na złote (rolnicy otrzymują dopłaty w polskiej walucie), będzie średni kurs NBP z 1 października 2005 r. Jeżeli ten kurs będzie niższy niż 4,07 zł za 1 euro, rolnicy mogą dostać mniej złotówek niż za 2004 r., pomimo zwiększonej stawki we wspólnej walucie.

7 września 2005
W Krynicy - pod hasłem "Europejskie wyzwania: model i granice Europy" - rozpoczęło czterodniowe obrady XV Forum Ekonomiczne. Uczestniczy w nim blisko 1200 uczestników z kilkudziesięciu krajów Europy, Azji i Ameryki. Krynickie Forum od początku sprzyja rozwojowi współpracy politycznej i gospodarczej państw UE z ich sąsiadami. Tegoroczne główne tematy ok. stu dyskusji panelowych to: bezpieczeństwo, konkurencyjność, likwidacja luki rozwojowej między "nową" i "starą" UE, relacje między UE i Rosją, problemy sektora energetycznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz inwestycje na Ukrainie i przyszłość Białorusi.

6 września 2005
Komisja Europejska przyjęła wytyczne dotyczące rozbudowy lotnisk regionalnych i wewnątrzunijnego transportu lotniczego. Określają one formy finansowania takich przedsięwzięć, w tym sposoby inwestowania w infrastrukturę lotniskową, i dotyczą lotnisk o przepustowości do 5 mln pasażerów rocznie. Dotychczas KE zezwalała na pomoc państwa dla linii lotniczych przewożących do 300 tys. pasażerów rocznie oraz dla lotnisk o takiejże przepustowości. Pomoc UE obejmująca budowę lotnisk oraz wspierająca tanie linie lotnicze może być udzielana na okres do trzech lat.

2 września 2005
Kandydaci na Prezydenta RP zarejestrowani przez PKW: Henryka T. BOCHNIARZ (lat 57), ekonomista; Marek S. BOROWSKI (59), ekonomista, poseł; Leszek H. BUBEL (48), dziennikarz; Włodzimierz CIMOSZEWICZ (54), prawnik, poseł; Maciej M. GIERTYCH (69), genetyk roślin, poseł PE; Liwiusz M. ILASZ (43), adwokat; Lech A. KACZYŃSKI (56), prawnik; Jarosław KALINOWSKI (43), rolnik, poseł; Janusz R. KORWIN−MIKKE, filozof; Andrzej Z. LEPPER (51), rolnik, poseł; Daniel T. PODRZYCKI (42), związkowiec; Jan PYSZKO (75), em. lekarz; Zbigniew E. RELIGA (67), lekarz; Adam A. SŁOMKA, nauczyciel; Donald F. TUSK (48), historyk, poseł; Stanisław TYMIŃSKI (57), menadżer. Dziesięć Komitetów Wyborczych nie zdołało zarejestrować swoich kandydatów. I tura wyborów 9 października br.

2 września 2005
Podczas inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa na Zamku w Łańcucie ogłoszono rozporządzenie prezydenta RP o uznaniu za pomniki historii: zespołu pałacowo-parkowego w Łańcucie w woj. podkarpackim oraz zespółu katedralnego w Kamieniu Pomorskim w woj. zachodniopomorskim (Dz.U. 2005.167.1401-1402). Status pomników historii nadany decyzjami prezydentów - Lecha Wałęsy i Aleksandra Kwaśniewskiego ma obecnie 30 obiektów na terenie Polski. Więcej informacji na stronie Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba