Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Polska dziedzictwem
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 29.05.2023
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
Hyde ParkHyde Park
 Kolejny mądry Kongres


Idea Kongresu Obywatelskiego to odpowiedź na nasilającą się w Polsce dezintegrację społeczno-polityczną i kłopoty z komunikacją między różnymi środowiskami, pokoleniami, szkołami myślenia, itp. Przede wszystkim jest to spotkanie, debata, refleksja nad praktycznym rozwijaniem umiejętności cywilizacyjno-kulturowych - np. umiejętności słuchania i rozumienia racji adwersarza. Inicjatywę tę podjął w 2005 r. Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową z siedzibą w Gdańsku, a duszą Kongresów jest dr Jan Szomburg - prezes IBnGR. Od 2006 r. - obok Ogólnopolskich - organizowane są także Pomorskie Kongresy Obywatelskie.

Zasadą Kongresu jest równe traktowanie wszystkich uczestników i odnoszenie się do siebie z wzajemnym szacunkiem. Nawet jeśli czyjeś poglądy nas bardzo drażnią, potrafimy znaleźć wspólny mianownik w wartości spotkania i dialogu, potrafimy szukać w sobie pokładów empatii i zaufania, bez których nie wzmocnimy naszej zbiorowej podmiotowości.

.  XIII Kongres Obywatelski odbędzie się 20.10.2018.
Zwołano go do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Wybrzeże Kościuszkowskie 20, początek o godz. 11:00.


Obrady toczyć się będą pod hasłem Siła lokalności - siła Polski.
Udział w Kongresie jest bezpłatny. Uczestników obowiązuje rejestracja.

Kongres na facebooku

Tematyka dotychczasowych jedenastu Kongresów Obywatelskich:
I - W stronę rozwoju opartego na wartościach i dialogu (2005 r.)
II - Rozwój prze wspólnotę i konkurencyjność (2007 r.)
III - Jaka modernizacja Polski? (2008 r.)
IV - Razem wobec przyszłości (2009 r.)
V - Idea Polski XXI wieku. Podmiotowi Polacy - Podmiotowa Polska (2010 r.)
VI - Jaki rozwój, jaka edukacja w XXI wieku? Wielkie Przewartościowanie (2011 r.)
VII - Postawy i umiejętności kluczem do rozwoju Polaków i Polski (2012 r.)
VIII - Jaka modernizacja Polski? Od budowy infrastruktury do naszych postaw i zachowań (2013 r.)
IX - Polska jutra. Jak rozwinąć nasze skrzydła? (2014 r.)
X - Polska jutra. Możemy być lepsi (2015 r.)
XI - Dojrzali Polacy - lepsza Polska (2016 r.)
XII - Partnerska i wspólna Polska - Szacunek, Uczciwość, Współpraca (2017 r.)

* * *

Spojrzenie na Polskę - pokłosie V Kongresu Obywatelskiego (2010)

Wszyscy chyba czujemy, że same indywidualne starania i sukcesy już nie wystarczą, by Polska mogła się dobrze rozwijać w następnym dwudziestoleciu. Potrzebujemy wizji, które by motywowały i ukierunkowywały Polaków również w sferze działań zbiorowych... W celu pobudzenia zbiorowej wyobraźni zaprosiliśmy różne polskie think-tanki (można je nazwać centrami myśli) i środowiska ideowe do przedstawienia swoich "pomysłów na Polskę"... dr Jan Szomburg - z przemówienia otwierającego V Kongres Obywatelski.

Oto wybrane fragmenty z publikacji Wolność i Solidarność nr 24. IBnGR. Gdańsk 2010, w której zebrano anonsowane wyżej spojrzenia na Polskę.

Polska dysponuje dziś najcenniejszym kapitałem nie tylko w Europie, ale i na świecie. Jest to kapitał ludzki. Jednak ze względu na chory system polityczny, nie wykorzystujemy go. Jesteśmy najbardziej przedsiębiorczym narodem Unii, a rozwijamy się ciągle poniżej możliwości. Nie mając w swojej ojczyźnie sprzyjających warunków, Polacy coraz liczniej pracują na bogactwo innych narodów. Bez dokonania dwóch kluczowych reform, a wręcz rewolucji w systemie politycznym i wymiarze sprawiedliwości, Polska będzie biednym i peryferyjnym krajem... (Centrum im. Adama Smitha)

Ostatnich kilka lat to powrót Polski do Europy. Wbrew wielu obawom okazał się on historią sukcesu. Polska skutecznie zaistniała jako państwo członkowskie... pozostała nam jednak "mentalność akcesyjna", czyli sposób myślenia o integracji jako o procesie, w ramach którego Polska musi jednostronnie przyjąć europejskie reguły gry, a jej pole manewru zawężone jest do uzyskania jak najlepszych warunków przejściowych. Nadal w niewystarczającym stopniu myślimy w kategoriach współkształtowania Unii Europejskiej i lansowania na jej forum własnych koncepcji... (demos Europa)

Przedstawienie głębokiej wizji przyszłości Polski jest niemożliwe bez zinterpretowania historycznych procesów, kształtujących naszą teraźniejszość, często o charakterze długiego trwania. Historia naszej wspólnoty narodowej, która powinna być opowiadana na nowo prze kolejne pokolenia w horyzoncie ich dylematów, nie jest dla nas przejrzysta. Nie rozumiejąc własnej przeszłości, nie zrozumiemy samych siebie. Ale też skupiając się zbytnio na samych sobie, nie zrozumiemy wyzwań, które przed nami stoją... (Instytut Sobieskiego)

Kapitał społeczny w Polsce należy do najniższych w Europie. Polacy nie ufają sobie nawzajem, nie ufają instytucjom państwa... Kolejne wybory pokazują, że uczestnictwo Polaków w procedurach demokratycznych jest bardzo niskie... Zaufanie jest niezbędne nie tylko w kształtowaniu demokratycznej wspólnoty, ale także w budowaniu państwa dobrobytu... Zaufanie należy budować między innymi poprzez zwiększanie wpływu obywateli na podejmowane decyzje, szczególnie na poziomie lokalnym... (Instytut Spraw Publicznych)

Zielony Nowy Ład w Polsce ma zapewnić zrównoważony rozwój oraz zbudowanie niskoemisyjnej i niskowęglowej gospodarki i społeczeństwa poprzez tworzenie milionów nowych zielonych miejsc pracy w wyniku zwiększenia poziomu inwestycji w m.in. edukację, programy badawczo-rozwojowe, rozwój nowoczesnych technologii przyjaznych człowiekowi, środowisku i klimatowi... (Zielony Instytut)

O ostatnich dwudziestu latach polskiej historii mówi się, że było to spełnienie marzeń. Polska przeszła od autorytarnego socjalizmu do liberalnej demokracji, centralne planowanie zamieniła na gospodarkę rynkową, stała się członkiem UE i NATO. Z marzeń do realizacji pozostało w zasadzie tylko przyjęcie euro... Polska może czekać, aż rozwiązania zaproponują inni, ale może też stanąć w awangardzie mierzenia się z zasadniczymi problemami, przed jakimi stają współczesne społeczeństwa. W Polsce naśladującej innych da się żyć, ale dumnym można być tylko z Polski szukającej rozwiązań dla świata. (Krytyka Polityczna)

Rekonstrukcja podmiotu politycznego w Polsce wymagałaby w praktyce przejścia od logiki społecznej transformacji, w której funkcjonujemy od 1989 roku, do fazy polityczności. Aby to co polityczne, zapanowało nad tym co społeczne, konieczne jest podjęcie konkretnych zmian w kilku obszarach...: przywództwa politycznego..., merytokratryzacji administracji państwa..., bezpieczeństwa energetycznego (źródła energii już teraz decydują o gospodarczej i politycznej stabilności państw)..., polityki wschodniej (bez niej Polska nie istnieje w polityce europejskiej ani międzynarodowej)..., podstawowego poziomu szczelności państwa (po dwudziestu latach Polska wciąż przypomina ogromne sito, przez które dowolnie przepływa strumień informacji)..., armii (Polska jest jedynym nowym krajem członkowskim UE, który wniósł realny potencjał uczestnictwa w międzynarodowych operacjach wojskowych)..., przyjaznego środowiska regionalnego (Polska w UE ... nie posiada znaczenia jako samodzielny aktor polityczny, szczególnie w stosunku do największych państw europejskich)... (Teologia Polityczna)

Czy ze sfery publicznej potrafimy korzystać? Czy służy nam ona do manifestacji "ja", performansu, czy do rzeczowej argumentacji, prowadzenia sporu, afirmacji debaty? Kto dziś nas reprezentuje w polityce? O czym się publicznie mówi, a mówić o czym powinniśmy? A z drugiej strony, czy można jeszcze obronić własną prywatność? Co ona oznacza w dobie Facebooka, Google Maps, aparatów fotograficznych w komórkach i systemów podsłuchu, które kupują uczniowie gimnazjów na Allegro? Czy prywatność jeszcze w ogóle istnieje i jakie są konsekwencje odpowiedzi na to pytanie? To pytania podstawowe dla nowego prawodawstwa, budowania innowacyjnych systemów demokratycznych, zrozumienia kcji obywatelskich i nowego stylu uprawiania polityki... (Res Publica Nowa)

Niedawna erupcja narodowo-religijnej tromtadracji nie pozostała bez odpowiedzi. Elektorat liberalny coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność domagając się rozdziału państwa i kościoła, poszanowania praw mniejszości seksualnych i innych rzeczy, które w Zachodniej Europie stały się normą, a w Polsce wciąż budzą zdziwienie. Mówi się już o ruchu społecznym czy nawet o liberalnej partii. Co powinno znaleźć się w jej programie?... (Liberte!)

Polacy mają problem z porozumiewaniem się. Norwidowska diagnoza Polski jako "żadnego" społeczeństwa, choć budzi sprzeciw wielu spośród nas, wciąż nadaje ton naszej zbiorowej autorefleksji. Słabości naszego życia społecznego mają źródło w niedostatkach naszej umiejętności prowadzenia dialogu. Dialog jest bowiem sztuką trudną i wymaga osiągnięcia pewnego poziomu zarówno przez uczestników, jak i przez społeczeństwo, do którego nalezą... (Kultura Liberalna)

Myślę, że większość z nas nie jest zadowolona z tego, jak funkcjonuje nasze państwo. Mało kto dostrzega jednak, że szkopuł nie w tym, iż państwo jakieś problemy źle rozwiązuje, ale w tym, że w ogóle próbuje je rozwiązać, a wręc wiele z nich samo prowokuje swoimi nieprzemyślanymi działaniami. Ujmując sprawę inaczej, za dużo jest państwa w państwie, a za mało wolności, tymczasem rozwój kraju zależy od nieskrępowanej przedsiębiorczości mieszkańców, a nie od aparatu państwowego... (Libertas.pl)

Polska XXI wieku marzy nam się jako kraj najlepiej w regionie wykorzystujący potencjał wszystkich ludzi, którzy zdecydują się w nim mieszkać i pracować. A więc nie tylko Polaków, nie tylko mężczyzn, nie tylko katolików, nie tylko młodych, nie tylko pełnosprawnych, nie tylko heteroseksualnych... Państwo kipiące różnorodnością. Jedno z globalnych centrów kulturalnych. Miejsce innowacji technologicznych i fermentu intelektualnego, w pełni wykorzystującego otwarte granice zjednoczonej Europy... Niestety, na razie to jedynie dobrze brzmiące hasła... (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska)

Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej znaczny odsetek Polek i Polaków wyemigrował za granicę w poszukiwaniu pracy oraz lepszego życia... Nasze przemyślenia skupiły się na rozwiązaniach obserwowanych w Wielkiej Brytanii z obszarów funkcjonowania gospodarki, państwa oraz społeczeństwa. O ile w kwestiach gospodarczych wydaje się, że Polska generalnie zmierza w dobrym kierunku, funkcjonowanie pozostałych dwóch obszarów pozostawia wiele do życzenia... (Polish Professionals in London)

Dla zachowania sprawności i niepodległości państwa należy nauczyć się dbać o własną tożsamość. Nie ma się co łudzić, że polscy technokraci ze Strasburga i Brukseli są w stanie zaoferować ciekawa ofertę tożsamościową. Europa jako projekt ma zadyszkę i kolejne traktaty ani dyrektywy nie usprawnią działania wielkiego mechanizmu, choć Unia jednocześnie daje Polsce fenomenalne narzędzia rozwoju, kierując swe programy bezpośrednio do województw... (Warsztaty Analiz Socjologicznych)

R E K L A M Y


Czysty węgiel z nieba