Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 8.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 17 - 23 lipca 2002 r.

Unijny rynek mleka


Od ponad 30 lat funkcjonuje w jednoczącej się Europie wspólny rynek mleka. Obecnie obejmuje on produkty: mleko i śmietanę (w tej grupie także skondensowane i słodzone); jogurt, kefir, maślankę, mleko zsiadłe (w tej grupie także słodzone oraz zawierające owoce, orzechy i kakao); serwatkę; masło i inne tłuszcze z mleka; sery i twarogi. W połowie tej dekady rozpocznie się wprowadzanie dopłat bezpośrednich dla producentów mleka. W podanych dalej przeliczeniach zastosowano średni kurs NBP euro do złotego z 1 lipca 2002 r. (1 EUR = 4 PLN).

System cen mleka i produktów mlecznych zbudowany jest na podstawie wielkości rynkowych (ceny interwencyjne) oraz wielkości kalkulacyjnych (ceny docelowe). Cena i n t e r w e n c y j n a ma stabilizować rynek w czasie gdy cena na wolnym rynku jest od niej odpowiednio niższa - wówczas uruchamiany jest skup interwencyjny. Cena d o c e l o w a to kategoria nie występująca na rynku a jedynie wartość obrazująca oczekiwania producentów-rolników, co nie oznacza, że nie ma bądź nie może mieć odbicia w cenie rynkowej. Cena docelowa jest ustalana na poziomie przewyższającym cenę interwencyjną o 20...30% dla mleka o zawartości tłuszczu 3,7%. W dokumentach UE na okres od 1 lipca 2000 do 30 czerwca 2005 cena docelowa mleka została określona na 30,98 euro/100 kg (124 zł/100 kg), natomiast w tym samym okresie cena interwencyjna masła to 328,20 euro/100 kg (1313 zł/100 kg), a odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) 205,52 euro/100 kg (822 zł/100 kg).

Skup interwencyjny dotyczy masła i odtłuszczonego mleka w proszku spełniających określone wymagania (m.in. zawartości tłuszczu i wody). Masło jest skupowane wówczas gdy jego cena rynkowa spadnie poniżej 92% ceny interwencyjnej. W wypadku obu produktów obowiązuje system przetargowy - cena minimalna to 90% ceny interwencyjnej.

Dopłaty bezpośrednie. Od 1 lipca 2005 do 1 lipca 2007 cena docelowa mleka ma być stopniowo obniżana (po 1,75 euro/100 kg rocznie) do 25,72 euro/100 kg (103 zł/100 kg), a podane wyżej ceny interwencyjne masła i mleka w proszku zmniejszane po 5% rocznie do poziomu: masło - 278,97 euro/100 kg (1116 zł/100 kg), mleko w proszku - 174,69 euro/100 kg (699 zł/100 kg). Te obniżki cen zostaną zrekompensowane przygotowywanym do wprowadzenia w 2005 r. systemem dopłat bezpośrednich dla producentów mleka. Będą one się składały z dwóch składników: stałej premii mlecznej oraz płatności dodatkowej.

Koperty krajowe. Każde państwo członkowskie UE ma przyznaną tzw. kopertę krajową określającą sumę dopłat bezpośrednich dla producentów mleka. Premia mleczna przyznawana raz w roku na gospodarstwo rolne i na tonę indywidualnej ilości referencyjnej (kwoty mlecznej danego gospodarstwa) została określona w dokumentach UE następująco: od 1 lipca 2005 do 30 czerwca 2006 - 5,75 euro/t (23 zł/t), od 1 lipca 2006 do 30 czerwca 2007 - 11,49 euro/t (46 zł/t), od 1 lipca 2007 - 17,24 euro/t (69 zł/t). Dopłata maksymalna (premia mleczna + płatność dodatkowa) nie może w wymienionych kolejnych okresach przekroczyć odpowiednio: 13,9 euro/t (56 zł/t), 27,8 euro/t (111 zł/t) oraz 41,7 euro/t (169 zł/t). Składnikiem elastycznym jest zatem płatność dodatkowa, o jej wysokości (w ramach dopłaty maksymalnej) decydują poszczególne państwa członkowskie uwzględniając zróżnicowane warunki krajowe. Płatność dodatkowa może być również za powierzchnię pastwisk trwałych, nie objętych dopłatami dla roślin polowych i suszu paszowego oraz wynikającymi ze wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny. Maksymalna dopłata do hektara (razem z płatnością za pastwiska) nie może przekroczyć 350 euro (1400 zł) w roku kalendarzowym.

Kwoty mleczne. Zapobieganiu nadprodukcji w ramach całej UE służy system kwotowania. Wprowadzone w 1984 r. kwoty mleczne określają całkowitą wielkość rocznej produkcji danego państwa członkowskiego (dostawy do mleczarni + sprzedaż bezpośrednia z własnego zakładu przetwórczego producenta mleka). Przekroczenie ustalonej kwoty mlecznej przez państwo członkowskie karane jest specjalnym podatkiem. Kwota tego podatku wynosząca 115% ceny docelowej x tonaż przekroczenia jest rozkładana bezpośrednio na producentów mleka, u których wystąpiło przekroczenie. Kwoty mleczne dla poszczególnych gospodarstw są ustalone na podstawie zawartości tłuszczu w mleku. Przyznane kwoty mogą być przedmiotem dzierżawy lub sprzedaży wewnątrz danego kraju, albo jako transfer samych kwot albo jako dzierżawa czy sprzedaż gospodarstwa z przyznanymi kwotami. Obrót kwotami może być dokonywany przez producentów indywidualnych, przedsiębiorstwa i państwo. Warto w tym miejscu dodać, że Polska otrzymała od Komisji Europejskiej propozycję produkcji mleka 8,88 mld l rocznie, nasz obecny poziom produkcji to 11,4 mld l (w 2000 r.), postulowaliśmy w Brukseli: 11,2 mld l w 2004 r. i 13,7 mld l w 2008 r.

Dotacje. W ramach wspólnego rynku mleka stosowane są dotacje prywatnego przechowalnictwa produktów mleczarskich: śmietany, masła niesolonego (o zawartości tłuszczu od 82% i wody do 16%), masła solonego (o zawartości tłuszczu od 80%, wody do 16% i soli do 2%), odtłuszczonego mleka w proszku oraz niektórych gatunków serów. Wysokość dotacji ustala się na podstawie cen przechowywanych produktów oraz kosztów przechowywania. Innym obszarem dotacji jest zagospodarowanie nadwyżek produkcyjnych. W Unii Europejskiej dotowana jest produkcja mleka odtłuszczonego płynnego i w proszku używanego na pasze (głównie dla cieląt), a także produkcja kazeiny. System dotacji obejmuje także sprzedaż masła z zapasów interwencyjnych oraz masła świeżego z przeznaczeniem do produkcji cukierniczej i innej spożywczej, sprzedaż masła osobom korzystającym z pomocy społecznej oraz organizacjom społecznym o charakterze niezarobkowym, dotowana jest również konsumpcja mleka i jego produktów w szkołach.
(na podstawie materiałów Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa
oraz rozporządzeń Rady Unii Europejskiej)

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba