Serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information

 
Niedziela 29.05.2016
 
 Polska w Unii Europejskiej  •••  STATYSTYKI 
Pomoc unijna - aktualności, kontakty
Metryki bieżących informacji o obowiązujących terminach i możliwej do uzyskania pomocy UE, z linkami do serwisów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Na stronie każdej gminy, miasta, powiatu i województwa adresy zlokalizowanych w pobliżu urzędów, instytucji i organizacji udzielających informacji, bezpłatnych konsultacji i porad oraz obsługujących wymagane procedury przy składaniu, rozpatrywaniu i realizowaniu wniosków o środki z funduszy unijnych – ponad 1000 kontaktów w całym kraju.   ››› więcej...
80-85% Polaków dobrze ocenia nasze 10 lat w UE
7 i 8 czerwca 2003 r. 59% uprawnionych Polaków poszło do urn w referendum akcesyjnym; za przystąpieniem do Unii było 77% głosujących. TAK powiedzieli głównie mieszkańcy miast, zdecydowanie mniej podatni na lęki i uprzedzenia jakie upowszechniali przeciwnicy akcesji, w czym aktywnie uczestniczył m.in. kościół, skutecznie trzymany na wodzy przez górującego intelektualnie papieża Jana Pawła II. Paradoksalnie to mieszkańcy wsi - jako jedyni - bezpośrednio odczuli wsparcie finansowe z unijnej kasy (obecnie statystycznie ponad 55% dochodów rolników stanowią dopłaty unijne i krajowe przelewane na ich osobiste konta bankowe). Polska flaga znalazła się na unijnym maszcie 1 maja 2004 r.   ››› więcej...
Budżet UE na lata 2014-2020
Posiedzenie Rady Europejskiej zwołane na 7 lutego 2013 r. trwało nieprzerwanie do popołudnia następnego dnia. Podczas wielu spotkań dwustronnych, trójstronnych i więcej-stronnych oraz obrad plenarnych zmagano się z niemającą wcześniej precedensu redukcją budżetu UE w stosunku do budżetu poprzedniego. Uzgodnienie stanowisk 27 delegacji rządowych pozwalające przyjąć budżet UE na lata 2014-2020 osiągnięto w Brukseli z wielkim trudem, ale osiągnięto. Polski nie dotknął wspomniany wyżej precedens. W naszej kopercie znalazło się o 4 mld euro więcej niż mieliśmy do dyspozycji w latach 2007-2013. Kilka tygodni później Parlament Europejski przegłosował rezolucję odrzucającą ustalenia z Brukseli. Po kolejnych tygodniach negocjacji udał się kolejny kompromis; w końcu czerwca 2013 r. spotkały się cele i sposoby ich realizacji zawarte w stanowiskach większości parlamentarnej i irlandzkiej prezydencji. W rezultacie długich negocjacji - 19 listopada 2013 r. w czasie prezydencji litewskiej - Parlament przyjął uzgodniony budżet UE na lata 2014-2020. Polska niezmiennie największym beneficjentem unijnego wsparcia w następnym siedmioleciu.    ››› więcej...
Pierwsza Polska prezydencja w Radzie UE
Druga połowa 2011 r. to czas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, czas wykazania się trafnością wyboru priorytetów, zdolnością do znajdywania kompromisu, umiejętnością neutralnego godzenia interesów Unii i własnego kraju, to również organizacyjne pogodzenie sprawowania prezydencji z przypadającą w tym samym czasie kampanią wyborczą do obu izb polskiego parlamentu. Na dodatek sierpień to tradycyjnie czas wakacji, a świąteczny grudzień też w jakiejś części wypada z harmonogramu prac.    ››› więcej...
Dyskusja o budżecie Unii po 2013 roku
Rozpoczęła się dyskusja o podziale unijnych pieniędzy z następnej perspektywy finansowej 2014-2020. Interesy państw członkowskich są różne. Kraje wydatnie zasilające budżet chcą przeznaczać pieniądze na innowacyjność, nowe techologie, na tworzenie "europejskiej wartości dodanej". Kraje wydatnie korzystające z budżetu opowiadają się za utrzymaniem przynajmniej do 2020 r. priorytetu dla funduszu spójności i wspólnej polityki rolnej. W sierpniu 2010 r, na spotkaniu grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry), omawiano wspólne wystąpienie przed i w trakcie zaawansowanej dyskusji przypadającej na czas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r.    ››› więcej...
Euro
Wspólna waluta krajów-członkowskich Unii Europejskiej; jeden w największych projektów integrujących wspólnotę. Druga - obok dolara amerykańskiego - waluta o ponadkontynentalnym zasięgu. Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy rynków finansowych i bankowych w latach 2007-2010 spowodował recesję bądź wyraźne spowolnienie tempa rozwoju w krajach Unii Europejskiej, w tym w krajach strefy euro, przede wszystkiem w Grecji, Irlandii, Portugalii. Przywódcy UE poszukują skutecznych mechanizmów asekuracyjnych oraz przygotowują wzmocnienie powiązań państw Eurolandu. Za wyodrębnioną integracją "klubu euro" optują głównie Niemcy i Francja. Pierwszy w historii UE szczyt 17 państw strefy euro zaplanowano na 11 marca 2011 r. Nie jest to dobry prognostyk dla członków UE posługujących się nadal walutami narodowymi, w tym dla Polski.    ››› więcej...
Kolejny rok członkostwa Polski w UE
1 maja 2004 r. na unijny maszt została podniesiona w Dublinie - w obecności polskiego Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i polskiego Premiera Leszka Milera - nasza narodowa flaga. Polska znalazła sie we wspólnocie nakreślonej jako wielki wizjonerski projekt polityczny, gospodarczy i społeczny powojennej Europy. Dzień ten poprzedziły kilka lat wcześniej nasza deklaracja, a następnie wielomiesięczne negocjacje i ogólnonarodowe referendum. Już wówczas działały pomocowe programy przedakcesyjne. Jednak dopiero w roku 2004 rozpoczęło się silne wsparcie finansowe polskiej gospodarki ze środków unijnych, zwiększył się wydatnie przepływ inwestycji z zagranicy, w wielu obszarach nastąpiło zharmonizowanie prawa polskiego z prawem UE. Od 2009 r. Polska jest największym w Europie odbiorcą funduszy strukturalnych i spójnościowych - dodatnie saldo okresu akcesyjnego wynosi 21,4 mld euro uzyskanych z UE. Taka pomoc - obok środków krajowych - pozwoliła sfinansować wiele inwestycji centralnych, regionalnych i lokalnych, wydatnie wsparła polskie rolnictwo i bezpośrednio rolników. Budżety wielu polskich rodzin zyskały łącznie kwotę jeszcze większą, gdyż Polacy, którzy uzyskali pełne prawa pracownicze w wielu krajach UE, przesłali w tym czasie do swoich bliskich w kraju ponad 24,7 mld zarobionych tam euro. W naszym eksporcie - w znacznym stopniu osłaniającym nas przed kryzysem gospodarczym - dominują kraje UE. Ale nie tylko te sprawy świadczą o korzyściach: otworzenie granic ułatwiło podróże, znacznie wzrosła liczba Polaków na uczelniach zagranicznych, rozwinęła się wymiana kulturalna, Polacy obejmują wysokie stanowiska w unijnych instytucjach, wzrasta rola Polski w kreowaniu wizji przyszłości wspólnoty i całego kontynentu. Przykładem jest programu Partnerstwo Wschodnie przyjęty w 2009 r., którego twórcą była Polska wspierana przez Szwecję, określający wymiar polityki Unii Europejskiej w zacieśnieniu współpracy z Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią.    ››› więcej...
Enterprise Europe Network
Działajace do końca 2008 r. sieci informacyjne Euro Info Centres oraz Innovation Relay połączyły się w sieciowy serwis Enterprise Europe Network, który zastąpił je i - tak jak poprzedniczki - działa na rzecz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. EEN oferuje kompleksowe usługi, które mają pomóc w pełni rozwinąć potencjał i zdolności innowacyjne podmiotów tego sektora, a także pośredniczy w informowaniu instytucji Unii Europejskiej o potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw.    ››› więcej...
Rada Europejska
Zgromadzenie polityczne, określające strategie funkcjonowania i rozwoju Unii Europejskiej. Z wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego Rada Europejska stała się instytucją UE. Na przewodniczącego Rady w kadencji rozpoczynającej się 1 grudnia 2014 r. został wybrany polski premier Donald Tusk.    ››› więcej...
Parlament Europejski
Organ parlamentarny Unii Europejskiej. Od 1979 r. tworzą go deputowani wyłaniani w głosowaniach w poszczególnych krajach. W Parlamencie grupują się oni wg przekonań politycznych we frakcje, będące swoistymi europejskimi koalicjami partyjnymi. Od 1958 r. kiedy odbyła się pierwsza sesja Europejskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (taką przyjęto wówczas nazwę, a deputowani byli delegatami parlamentów krajowych), rola Parlamentu, jego znaczenie i kompetencje systematycznie wzrastają. W kadencji 2004-2009 w PE zasiadało 54 eurodeputowanych z Polski; w kadencji 2009-2014 - w związku z przyjęciem w międzyczasie do UE Bułgarii i Rumunii - Polakom przypada 50 miejsc. 14 lipca 2009 r. na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji 2009-2014 eurodeputowani wybrali przytłaczającą większością głosów (555 za na 713 oddanych) na przewodniczącego Parlamentu w pierwszej połowie kadencji polskiego polityka prof. dr. inż. Jerzego Buzka. Jest to pierwsze tak wysokie stanowisko międzynarodowe sprawowane przez Polaka.    ››› więcej...
Rada Unii Europejskiej
Główny organ decyzyjny UE, reprezentujący interesy państw członkowskich Wspólnoty. W obowiązującym Traktacie Lizbońskim, określony został proces przejścia systemu głosowania w Radzie UE od przypisanej na stałe do danego państwa członkowskiego siły jego głosu (tak głosuje się od 1 lutego 2003 r. zgodnie z Traktatem Nicejskim) do nowej formuły zwanej podwójną większością, według której decyzja zapada wówczas gdy dane ustalenie popiera 55% państw członków Rady, jednak nie mniej niż piętnastu z nich i dodatkowo, których łączna liczba ludności stanowi co najmniej 65% ludności całej Unii.   ››› więcej...
Komisja Europejska
Najważniejszy organ zarządzająco-wykonawczy Unii Europejskiej, wcześniej Wspólnot Europejskich. Często - choć nie słusznie - Komisja jest nazywana "Rządem UE". Od roku 2007, gdy do Unii przystąpiły Bułgaria i Rumunia, a następnie Chorwacja, Komisja liczy 28 członków - po jednym z każdego kraju człnkowskiego. Kadencja Komisji trwa 5 lat. W ogłoszonym 7 listopada 2009 r. przez przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuel Barroso przygotowanym do przedłożenia Parlamentowi Europejskiemu składzie komisarzy na kadencję 2009-2014 - tekę Komisarza ds. perspektywy finansowej i budżetu UE otrzymał deputowany z Polski Janusz Lewandowski. W poprzedniej kadencji komisarzem ds. polityki regionalnej była Danuta Hübner.    ››› więcej...
Nowy Traktat Reformujący UE - lizboński
Po trzyletnich nieskutecznych staraniach o doprowadzenie do końca procesu ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, jego ideę i zmodyfikowany składnik reformujący Unię Europejską zawarto w nowym Traktacie uzgodnionym w czerwcu 2007 r. na szczycie w Brukseli i podpisanym 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie. Wymagany proces ratyfikacji rozpoczął się bezzwłocznie. Pierwsze nowy Traktat ratyfikowały Węgry – dokonał tego miejscowy parlament 17 grudnia 2007 r. W kwietniu 2008 r. zgodę na ratyfikację Traktatu przez Prezydenta RP wyraziły w stosownej ustawie Sejm i Senat. Tryb parlamentarny przewidziany jest w 26 państwach członkowskich UE; tylko w Irlandii ratyfikacja może nastąpić po pomyślnym wyniku ogólnokrajowego referendum (tak się stało dopiero przy drugiej próbie). Jako ostatni kraj Traktat ratyfikowały Czechy na początku listopada 2009 r. Dwa tygodnie później - 19 listopada 2009 r. - przywódcy 27 krajów wybrali na szczycie w Brukseli pierwszego stałego przewodniczącego Rady Europejskiej (kadencja dwu i półroczna) - zwanego potocznie prezydentem UE, został nim urzędujący belgijski premier Herman Van Rompuy (62) oraz pierwszego Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa - zwanego Ministrem Spraw Zagranicznych UE. To stanowisko w randze wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej powierzono obecnej komisarz UE ds. handlu Catherine Ashton (53), członkini brytyjskiej Izby Lordów. Traktat wszedł w życie 1 grudnia 2009 r.    ››› więcej...
Pięciolecie członkostwa w UE
Z każdym rokiem potwierdza się słuszne obranie kierunku przez Polaków dążących do powrotu na europejskie demokratyczne forum, spełnione po 1989 r. gdy tylko wyzwoliliśmy się z "bratniego żelaznego uścisku" radzieckiego sąsiada. Wstępując do Unii Europejskiej zyskaliśmy odczuwalną pomoc na rzecz modernizacji kraju, poczucie bezpieczeństwa dzięki wspólnotowej solidarności, a przede wszystkim pełniejsze poczucia wolności wynikające z bliskiej duchowo wspólnoty. Porównanie podstawowych wskaźników ukazuje miejsce Polski - największego kraju przyjętego do UE od 1986 r. - wśród 27 członków wspólnoty. Bieżące wewnętrzne polskie spory i kryzysowe kłopoty zdecydowanie bledną przy spokojnej ocenie tego wielkiego, będącego w ciągłym ruchu, europejskiego projektu, który od 2004 r. jest także naszym projektem z jego sukcesami i niepowodzeniami.   ››› więcej...
Karta praw podstawowych
Podczas obrad Rady Europy w czerwcu 2007 r. w Brukseli Polska zastrzegła sobie, że być może nie przyjmie Karty, zapobiegając tym samym jakimkolwiek interpretacjom prawa przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, które doprowadziłyby do zmiany definicji rodziny i przymuszały państwo polskie do uznawania małżeństw homoseksualnych. Trzy miesiące później w Warszawie zapadła taka decyzja. Z innych pobudek nie przyjęła też Karty Wielka Brytania, która obawia się, że rozszerzy ona prawo do strajku. W zaistniałej sytuacji do Traktatu dołączony został Prtotokół nr 7 w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych do Polski i Zjednoczonego Królestwa (zwany protokołem brytyjskim). 25 pozostałych Państw Członkowskich nie zgłosiło zastrzeżeń do tekstu Karty.    ››› więcej...
Po trzech latach w Unii
W rozwijanej od półwiecza idei wspólnej Europy, uczestniczymy od 1994 r., kiedy to Polska złożyła oficjalny wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej, a od 1 maja 2004 r. już jako członek tej wyjątkowej organizacji. Upływający czas potwierdza słuszność drogi obranej nazajutrz po odzyskaniu pełnej suwerenności przez państwo polskie, gdy wreszcie mogło ono samodzielnie decydować o swoim bycie i losie. Dostosowanie się do wymogów i korzystanie z wydatnej pomocy - razem - otworzyło możliwości znacznego przyspieszenia cywilizacyjnego. Obok aspektów ekonomicznych i niekwestionowanego rozwoju gospodarczego Polski z pomocą UE, przedmiotem dyskusji jest jeszcze wypracowanie ideowego i praktycznego kompromisu między stopniem wspólnotowej integracji a zachowaniem atrybutów suwerenności, co ma swoje odbicie w stanowisku władz polskich wobec projektu unijnego Traktatu Konstytucyjnego.    ››› więcej...
Traktat Konstytucyjny UE
Obradująca w Brukseli w dniach 17-18 czerwca 2004 r. Rada Unii Europejskiej uzgodniła treść Traktatu Konstytucyjnego UE, który po ratyfikacji przez 25 państw miał wejść w życie 1 listopada 2009 r. Traktat ustalał m.in. nowy system podejmowania decyzji w Radzie UE. W stosunku do pierwotnego projektu wprowadzono zmiany pozwalające na osiągnięcie kompromisu. Pierwszy projekt Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej przygotowany został przez 115-osobowy Konwent powołany w belgijskim Laeken w grudniu 2000 r. Traktat - składający się z czterech części poprzedzonych Preambułą - liczył ok. 300 stron. W 2005 r. w przeprowadzonych referendach Francuzi i Holendrzy sprzeciwili się jego ratyfikacji. Do końca 2006 r. jeszcze siedem następnych Państw Członkowskich ratyfikowało ten traktat. Polska nie podjęła procesu ratyfikacji. Ostatecznie uznano, że Rada powinna przedstawić nowy traktat reformującym UE. Prace legislacyjne i uzgodnienia polityczne doprowadziły do podpisania takiego dokumentu w Lizbonie 13 grudnia 2007 r. Trwa proces ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego.    ››› więcej...
Razem od 50 lat
Siedmioletnie starania światłych Europejczyków, którym przewodził wówczas Robert Schuman, francuski Minister Spraw Zagranicznych, zostały zwięńczone podpisaniem 25 marca 1957 r. na Kapitolu w Rzymie przez przedstawicieli Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, RFN i Włoch dwóch umów międzynarodowych, tzw. Traktatów Rzymskich, będących do dzisiaj podstawą prawodawstwa Unii Europejskiej. W traktatach tych postanowiono zjednoczyć wysiłki we współpracy gospodarczej i budowaniu wspólnego bezpieczeństwa, sprawach tak ważnych w wyniszczonej dwiema wojnami światowymi Europie. Przez następne pół wieku do tej idei dołączyło 21 kolejnych państw starego kontynentu, wśród nich - w maju 2004 r. - Rzeczpospolita Polska, odgrodzona przez dziesięciolecia od wspólnoty "żelazną kurtyną".    ››› więcej...
Dwa lata po akcesji Polski do UE
Bilans dwulecia jest korzystny, tak dla dziesięciu państw przyjętych do wspólnoty w 2004 r. jak i dla "starej" piętnastki. Wejście do silnej grupy o znaczącej pozycji w gospodarce i polityce światowej, wejście na duży europejski rynek, możliwość wydatnego finansowego wspomagania rozbudowy i modernizacji wielu zaniedbanych gałęzi polskiej gospodarki, wreszcie swobody osobiste - podróże, nauka i praca w rozszerzającym się obszarze unijnej Europy - to podstawowe składniki formułowanej dziś oceny. Tej ofercie trzeba jednak sprostać własnym otwartym, mądrym i kompetentnym przygotowaniem.    ››› więcej...
Administrowanie pomocą unijną dla rolników
Po uzyskaniu akredytacji agencji płatniczej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, instytucja ta rozpoczęła swoją "unijną" działalność. W swem podstawowym zakresie Agencji przygotowała systemy informatyczne, zorganizowała biura powiatowe, cykle szkoleń i spotkań informacyjnych w gminach, rozpoczęła rejestrację gospodarstw rolnych oraz przyjmowanie wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników i inne formy unijnej pomocy. Tym zakresem spraw ARiMR zajmuje się nadal. W roku 2014 przeprowadza już jedenastą kampanię naboru wniosków o dopłaty rolnośrodowiskowe dla rolników.    ››› więcej...
Rzeczpospolita Europejska
Wśród państw, które weszły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. jesteśmy krajem największym pod względem obszaru i liczby mieszkańców, odpowiednio 42,4% i 51,6% całej nowej "dziesiątki". W podobnej skali należy mierzyć także problemy z którymi przekroczyliśmy próg wspólnoty. Mamy dużo zaległości do nadrobienia. Do przyczyn takiego stanu rzeczy unijni eksperci zaliczają m.in.: niestabilną polską scenę polityczną oraz niski poziom odwagi polityków wobec konieczności zmian w państwie, prawie i gospodarce, znaczny udziałem środowisk skłonnych popierać ugrupowania populistyczne, niską wydajność działania i słabą jakość dokonań wielu naszych urzędów i terenowych szczebli zarządzania. Nie sposób też pominąć kwestii zasadniczej - 45 lat praktykowania w Polsce sowieckiego modelu "dobrobytu". Członkostwo w Unii powinno wydatnie wzmocnić konieczną determinację w naszym dążeniu do godnego życia w nowoczesnej Europie.    ››› więcej...
Polska członkiem Unii Europejskiej
Wieloletnie dążenia spełniły się 1 maja 2004 r. Członkostwo Polski w UE stanowi kolejny element, obok członkostwa w NATO, gwarancji bezpieczeństwa i utrwalenia w naszym kraju demokratycznego modelu ustrojowego. Wartości, które od wieków łączyły Polskę z całym zachodnim systemem kulturowym, gospodarczym i politycznym przybrały wymiar traktatowy.    ››› więcej...
Referenda akcesyjne - wyniki w Polsce
W dziewięciu spośród dziesięciu krajów, które 1 maja 2004 r. stały się członkami Unii Europejskiej, zdecydowano o udziale wszystkich obywateli w wyrażeniu zdania na temat akcesji ich kraju do wspólnoty. Wyjątek pod tym względem stanowił jedynie Cypr - państwo podzielone od 1974 r. na cześć grecką (ta wstępuje do UE) i nie uznawaną przez społeczność międzynarodową część turecką - w którym referendum nie było przewidziane; poprzestano tam na decyzji parlamentu.    ››› więcej...
Traktat o Przystąpieniu
Po zamknięciu negocjacji w grudniu 2002 r. w Kopenhadze, prawnicy unijni przystąpili do końcowych prac nad zapisaniem w formie traktatowej uzgodnionych warunków przystąpienia 10 nowych członków, związanych z tym rozwiązań przejściowych oraz koniecznych zmian w dokumentach UE - wszystko razem w jednym oryginalnym dokumencie w 20 językach. W Polsce Traktat został opublikowany w Dzienniku Ustaw nr 90 poz. 864 z dnia 30 kwietnia 2004 r. Traktat składa się z dwóch części: traktatu o przystąpieniu - zawartego w trzech artykułach oraz aktu przystąpienia - liczącego kilka tysięcy stron ze szczegółowym opisem kto, co, komu, kiedy, ile, na jakie cele, w jaki sposób, jak długo, z jaka odpowiedzialnością, pod jakimi rygorami - słowem "biblia" praw i obowiązków 25 członków Unii w pierwszych latach po jej rozszerzeniu na niespotykaną dotąd skalę.    ››› więcej...
Silna opcja rozwoju dla Polski
Potrzeba wielokierunkowego rozwoju naszego kraju nie jest kwestią dyskusyjną, może nią być natomiast wybór drogi prowadzącej ku bezpieczeństwu państwa i jego mieszkańców, wzrostowi gospodarczemu, poprawie warunków życia obywateli, wspomaganiu przedsiębiorczości, podnoszeniu poziomu edukacji mieszkańców wszystkich regionów. Czy iść samemu, czy dołączyć do silnej grupy, zmierzyć się z jej wymaganiami i korzystać z jej doświadczeń oraz oferty pomocy? Czy być w kręgu wydarzeń, czy poza nim? Odpowiedź na te pytania daliśmy wszyscy w czerwcu 2003 r. Przystąpienie do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. było następstwem wyboru gry o jutro dokonanego w ogólnokrajowym referendum.    ››› więcej...
R E K L A M Y

Czysty węgiel z nieba
W Y S Z U K I W A R K A