Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 20.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Polska w Unii Europejskiej  •••  STATYSTYKI 
Krótkowzroczność fałszywych ambicji
Od 1 maja 2004 r. jesteśmy w wielonarodowej Unii Europejskiej. Wbrew kontestującym działanie tej wspólnoty, sprawdziła i dalej sie spreawdza światłą konepcja Europy pokoju i współdziałania, Europy pomocy i równania w górę, Europy uczącej zgody i poszanowania własnego oraz innych dziedzictwa.    ››› więcej...
Hymn Europy
przyjęty przez Radę Europy i Unię Europejską, to finałowa kantata z IX symfonii Ludwiga van Beethovena "Oda do radości", do której słowa napisał poeta romantyczny Fryderyk Schiller. Z uwagi na wielojęzyczność Rady i Unii - hymn Europy ma jedynie wersję instrumentalną opracowaną przez Herberta von Karajana. Najbardziej znany polski przekład tekstu oryginalnego stworzył Konstanty Ildefons Gałczyński.    ››› więcej...
60. rocznica podpisania Traktatów Rzymskich
25 marca 2017 r. w rocznicę podpisania traktatów, które powołały do życia europejską Wspólnotę, zebrali się w Rzymie przywódcy 27 krajów członkowskich UE oraz szefowie unijnych instytucji. Podpisano dokument pt. Deklaracja rzymska.   ››› więcej...
Dobre dla Polski i Polaków lata 2004-2015
Według danych przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju dotychczasowe lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej obfitowały w niesamowity rozwój gospodarki, wzrost zatrudnienia, spadek bezrobocia. Wszystko to - obok swobody podróżowania, studiowania i pracowania w dowolnym miejscu Unii, obok zdecydowanej poprawy bytu oraz poczucia wolności - jest trwałą zdobyczą Polaków, a nie tego rządu, któremu Unia przeszkadza. Dobre rokowania na przyszłość wynikają przede wszystkim z postępującej integracji Polski z europejską wspólnotą, z rzeczywistego, a nie wydumanego, umacniane znaczenia naszego kraju w UE.    ››› więcej...
Donald Tusk przewodniczącym Rady Europejskiej do 2019 r.   ››› więcej...
United we stand, divided we fall.
[Zjednoczeni wytrwamy, podzieleni upadniemy]

Przed nieformalnym szczytem UE na Malcie zwołanym 3 lutego 2017 r. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk przesłał przywódcom 27 państw członkowskich list poruszający zasadnicze kwestie, które - dzisiaj i w najbliższym czasie - powinny skupić działania państw członkowskich.    ››› więcej...
Anglicy nie chcą być w Unii, Szkoci i Irlandczycy - chcą
Z partyjnego egoizmu brytyjskiego premiera Davida Camerona zrodził się pomysł referendum oddającego w ręce obywateli decyzję dalszego członkostwa Zjednoczonego Królestwa w UE. Nigdy wcześniej nie miała miejsca procedura weryfikacji woli mieszkańców w kwestii przynależności do wspólnoty. Na kartach do głosowania znalazło się pytanie: czy Wielka Brytania ma wystąpić z Unii Europejskiej, czy w niej pozostać. 51,9% głosujących opowiedziało się za rozwodem UK z UE (17,4 mln), 48,1% za pozostaniem w Unii (16,1 mln). Frekwencja wyniosła 72,2% - głosowało 46,5 mln Brytyjczyków.    ››› więcej...
80-85% Polaków dobrze ocenia nasze lata w UE
7 i 8 czerwca 2003 r. 59% uprawnionych Polaków poszło do urn w referendum akcesyjnym; za przystąpieniem do Unii było 77% głosujących. TAK powiedzieli głównie mieszkańcy miast, zdecydowanie mniej podatni na lęki i uprzedzenia jakie upowszechniali przeciwnicy akcesji, w czym aktywnie uczestniczył m.in. kościół, skutecznie trzymany na wodzy przez górującego intelektualnie papieża Jana Pawła II. Paradoksalnie to mieszkańcy wsi - jako jedyni - bezpośrednio odczuli wsparcie finansowe z unijnej kasy (obecnie statystycznie ponad 55% dochodów rolników stanowią dopłaty unijne i krajowe przelewane na ich osobiste konta bankowe). Polska flaga znalazła się na unijnym maszcie 1 maja 2004 r.   ››› więcej...
Budżet UE na lata 2014-2020
Posiedzenie Rady Europejskiej zwołane na 7 lutego 2013 r. trwało nieprzerwanie do popołudnia następnego dnia. Podczas wielu spotkań dwustronnych, trójstronnych i więcej-stronnych oraz obrad plenarnych zmagano się z niemającą wcześniej precedensu redukcją budżetu UE w stosunku do budżetu poprzedniego. Uzgodnienie stanowisk 27 delegacji rządowych pozwalające przyjąć budżet UE na lata 2014-2020 osiągnięto w Brukseli z wielkim trudem, ale osiągnięto. Polski nie dotknął wspomniany wyżej precedens. W naszej kopercie znalazło się o 4 mld euro więcej niż mieliśmy do dyspozycji w latach 2007-2013. Kilka tygodni później Parlament Europejski przegłosował rezolucję odrzucającą ustalenia z Brukseli. Po kolejnych tygodniach negocjacji udał się kolejny kompromis; w końcu czerwca 2013 r. spotkały się cele i sposoby ich realizacji zawarte w stanowiskach większości parlamentarnej i irlandzkiej prezydencji. W rezultacie długich negocjacji - 19 listopada 2013 r. w czasie prezydencji litewskiej - Parlament przyjął uzgodniony budżet UE na lata 2014-2020. Polska niezmiennie największym beneficjentem unijnego wsparcia w następnym siedmioleciu.    ››› więcej...
Pierwsza Polska prezydencja w Radzie UE
Druga połowa 2011 r. to czas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, czas wykazania się trafnością wyboru priorytetów, zdolnością do znajdywania kompromisu, umiejętnością neutralnego godzenia interesów Unii i własnego kraju, to również organizacyjne pogodzenie sprawowania prezydencji z przypadającą w tym samym czasie kampanią wyborczą do obu izb polskiego parlamentu. Na dodatek sierpień to tradycyjnie czas wakacji, a świąteczny grudzień też w jakiejś części wypada z harmonogramu prac.    ››› więcej...
Dyskusja o budżecie Unii po 2013 roku
Rozpoczęła się dyskusja o podziale unijnych pieniędzy z następnej perspektywy finansowej 2014-2020. Interesy państw członkowskich są różne. Kraje wydatnie zasilające budżet chcą przeznaczać pieniądze na innowacyjność, nowe techologie, na tworzenie "europejskiej wartości dodanej". Kraje wydatnie korzystające z budżetu opowiadają się za utrzymaniem przynajmniej do 2020 r. priorytetu dla funduszu spójności i wspólnej polityki rolnej. W sierpniu 2010 r, na spotkaniu grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry), omawiano wspólne wystąpienie przed i w trakcie zaawansowanej dyskusji przypadającej na czas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r.    ››› więcej...
Euro
Wspólna waluta krajów-członkowskich Unii Europejskiej; jeden w największych projektów integrujących wspólnotę. Druga - obok dolara amerykańskiego - waluta o ponadkontynentalnym zasięgu. Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy rynków finansowych i bankowych w latach 2007-2010 spowodował recesję bądź wyraźne spowolnienie tempa rozwoju w krajach Unii Europejskiej, w tym w krajach strefy euro, przede wszystkiem w Grecji, Irlandii, Portugalii. Przywódcy UE poszukują skutecznych mechanizmów asekuracyjnych oraz przygotowują wzmocnienie powiązań państw Eurolandu. Za wyodrębnioną integracją "klubu euro" optują głównie Niemcy i Francja. Pierwszy w historii UE szczyt 17 państw strefy euro zaplanowano na 11 marca 2011 r. Nie jest to dobry prognostyk dla członków UE posługujących się nadal walutami narodowymi, w tym dla Polski.    ››› więcej...
Kolejny rok członkostwa Polski w UE
1 maja 2004 r. na unijny maszt została podniesiona w Dublinie - w obecności polskiego Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i polskiego Premiera Leszka Milera - nasza narodowa flaga. Polska znalazła sie we wspólnocie nakreślonej jako wielki wizjonerski projekt polityczny, gospodarczy i społeczny powojennej Europy. Dzień ten poprzedziły kilka lat wcześniej nasza deklaracja, a następnie wielomiesięczne negocjacje i ogólnonarodowe referendum. Już wówczas działały pomocowe programy przedakcesyjne. Jednak dopiero w roku 2004 rozpoczęło się silne wsparcie finansowe polskiej gospodarki ze środków unijnych, zwiększył się wydatnie przepływ inwestycji z zagranicy, w wielu obszarach nastąpiło zharmonizowanie prawa polskiego z prawem UE. Od 2009 r. Polska jest największym w Europie odbiorcą funduszy strukturalnych i spójnościowych - dodatnie saldo okresu akcesyjnego wynosi 21,4 mld euro uzyskanych z UE. Taka pomoc - obok środków krajowych - pozwoliła sfinansować wiele inwestycji centralnych, regionalnych i lokalnych, wydatnie wsparła polskie rolnictwo i bezpośrednio rolników. Budżety wielu polskich rodzin zyskały łącznie kwotę jeszcze większą, gdyż Polacy, którzy uzyskali pełne prawa pracownicze w wielu krajach UE, przesłali w tym czasie do swoich bliskich w kraju ponad 24,7 mld zarobionych tam euro. W naszym eksporcie - w znacznym stopniu osłaniającym nas przed kryzysem gospodarczym - dominują kraje UE. Ale nie tylko te sprawy świadczą o korzyściach: otworzenie granic ułatwiło podróże, znacznie wzrosła liczba Polaków na uczelniach zagranicznych, rozwinęła się wymiana kulturalna, Polacy obejmują wysokie stanowiska w unijnych instytucjach, wzrasta rola Polski w kreowaniu wizji przyszłości wspólnoty i całego kontynentu. Przykładem jest programu Partnerstwo Wschodnie przyjęty w 2009 r., którego twórcą była Polska wspierana przez Szwecję, określający wymiar polityki Unii Europejskiej w zacieśnieniu współpracy z Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią.    ››› więcej...
Enterprise Europe Network
Działajace do końca 2008 r. sieci informacyjne Euro Info Centres oraz Innovation Relay połączyły się w sieciowy serwis Enterprise Europe Network, który zastąpił je i - tak jak poprzedniczki - działa na rzecz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. EEN oferuje kompleksowe usługi, które mają pomóc w pełni rozwinąć potencjał i zdolności innowacyjne podmiotów tego sektora, a także pośredniczy w informowaniu instytucji Unii Europejskiej o potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw.    ››› więcej...
Rada Europejska
Zgromadzenie polityczne, określające strategie funkcjonowania i rozwoju Unii Europejskiej. Z wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego Rada Europejska stała się instytucją UE. Na przewodniczącego Rady w kadencji rozpoczynającej się 1 grudnia 2014 r. został wybrany polski premier Donald Tusk.    ››› więcej...
Parlament Europejski
Organ parlamentarny Unii Europejskiej. Od 1979 r. tworzą go deputowani wyłaniani w głosowaniach w poszczególnych krajach. W Parlamencie grupują się oni wg przekonań politycznych we frakcje, będące swoistymi europejskimi koalicjami partyjnymi. Od 1958 r. kiedy odbyła się pierwsza sesja Europejskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (taką przyjęto wówczas nazwę, a deputowani byli delegatami parlamentów krajowych), rola Parlamentu, jego znaczenie i kompetencje systematycznie wzrastają. W kadencji 2004-2009 w PE zasiadało 54 eurodeputowanych z Polski; w kadencji 2009-2014 - w związku z przyjęciem w międzyczasie do UE Bułgarii i Rumunii - Polakom przypada 50 miejsc. 14 lipca 2009 r. na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji 2009-2014 eurodeputowani wybrali przytłaczającą większością głosów (555 za na 713 oddanych) na przewodniczącego Parlamentu w pierwszej połowie kadencji polskiego polityka prof. dr. inż. Jerzego Buzka. Jest to pierwsze tak wysokie stanowisko międzynarodowe sprawowane przez Polaka.    ››› więcej...
Rada Unii Europejskiej
Główny organ decyzyjny UE, reprezentujący interesy państw członkowskich Wspólnoty. W obowiązującym Traktacie Lizbońskim, określony został proces przejścia systemu głosowania w Radzie UE od przypisanej na stałe do danego państwa członkowskiego siły jego głosu (tak głosuje się od 1 lutego 2003 r. zgodnie z Traktatem Nicejskim) do nowej formuły zwanej podwójną większością, według której decyzja zapada wówczas gdy dane ustalenie popiera 55% państw członków Rady, jednak nie mniej niż piętnastu z nich i dodatkowo, których łączna liczba ludności stanowi co najmniej 65% ludności całej Unii.   ››› więcej...
Komisja Europejska
Najważniejszy organ zarządzająco-wykonawczy Unii Europejskiej, wcześniej Wspólnot Europejskich. Często - choć nie słusznie - Komisja jest nazywana "Rządem UE". Od roku 2007, gdy do Unii przystąpiły Bułgaria i Rumunia, a następnie Chorwacja, Komisja liczy 28 członków - po jednym z każdego kraju człnkowskiego. Kadencja Komisji trwa 5 lat. W ogłoszonym 7 listopada 2009 r. przez przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuel Barroso przygotowanym do przedłożenia Parlamentowi Europejskiemu składzie komisarzy na kadencję 2009-2014 - tekę Komisarza ds. perspektywy finansowej i budżetu UE otrzymał deputowany z Polski Janusz Lewandowski. W poprzedniej kadencji komisarzem ds. polityki regionalnej była Danuta Hübner.    ››› więcej...
Nowy Traktat Reformujący UE - lizboński
Po trzyletnich nieskutecznych staraniach o doprowadzenie do końca procesu ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, jego ideę i zmodyfikowany składnik reformujący Unię Europejską zawarto w nowym Traktacie uzgodnionym w czerwcu 2007 r. na szczycie w Brukseli i podpisanym 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie. Wymagany proces ratyfikacji rozpoczął się bezzwłocznie. Pierwsze nowy Traktat ratyfikowały Węgry – dokonał tego miejscowy parlament 17 grudnia 2007 r. W kwietniu 2008 r. zgodę na ratyfikację Traktatu przez Prezydenta RP wyraziły w stosownej ustawie Sejm i Senat. Tryb parlamentarny przewidziany jest w 26 państwach członkowskich UE; tylko w Irlandii ratyfikacja może nastąpić po pomyślnym wyniku ogólnokrajowego referendum (tak się stało dopiero przy drugiej próbie). Jako ostatni kraj Traktat ratyfikowały Czechy na początku listopada 2009 r. Dwa tygodnie później - 19 listopada 2009 r. - przywódcy 27 krajów wybrali na szczycie w Brukseli pierwszego stałego przewodniczącego Rady Europejskiej (kadencja dwu i półroczna) - zwanego potocznie prezydentem UE, został nim urzędujący belgijski premier Herman Van Rompuy (62) oraz pierwszego Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa - zwanego Ministrem Spraw Zagranicznych UE. To stanowisko w randze wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej powierzono obecnej komisarz UE ds. handlu Catherine Ashton (53), członkini brytyjskiej Izby Lordów. Traktat wszedł w życie 1 grudnia 2009 r.    ››› więcej...
Pięciolecie członkostwa w UE
Z każdym rokiem potwierdza się słuszne obranie kierunku przez Polaków dążących do powrotu na europejskie demokratyczne forum, spełnione po 1989 r. gdy tylko wyzwoliliśmy się z "bratniego żelaznego uścisku" radzieckiego sąsiada. Wstępując do Unii Europejskiej zyskaliśmy odczuwalną pomoc na rzecz modernizacji kraju, poczucie bezpieczeństwa dzięki wspólnotowej solidarności, a przede wszystkim pełniejsze poczucia wolności wynikające z bliskiej duchowo wspólnoty. Porównanie podstawowych wskaźników ukazuje miejsce Polski - największego kraju przyjętego do UE od 1986 r. - wśród 27 członków wspólnoty. Bieżące wewnętrzne polskie spory i kryzysowe kłopoty zdecydowanie bledną przy spokojnej ocenie tego wielkiego, będącego w ciągłym ruchu, europejskiego projektu, który od 2004 r. jest także naszym projektem z jego sukcesami i niepowodzeniami.   ››› więcej...
Karta praw podstawowych
Podczas obrad Rady Europy w czerwcu 2007 r. w Brukseli Polska zastrzegła sobie, że być może nie przyjmie Karty, zapobiegając tym samym jakimkolwiek interpretacjom prawa przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, które doprowadziłyby do zmiany definicji rodziny i przymuszały państwo polskie do uznawania małżeństw homoseksualnych. Trzy miesiące później w Warszawie zapadła taka decyzja. Z innych pobudek nie przyjęła też Karty Wielka Brytania, która obawia się, że rozszerzy ona prawo do strajku. W zaistniałej sytuacji do Traktatu dołączony został Prtotokół nr 7 w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych do Polski i Zjednoczonego Królestwa (zwany protokołem brytyjskim). 25 pozostałych Państw Członkowskich nie zgłosiło zastrzeżeń do tekstu Karty.    ››› więcej...
Po trzech latach w Unii
W rozwijanej od półwiecza idei wspólnej Europy, uczestniczymy od 1994 r., kiedy to Polska złożyła oficjalny wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej, a od 1 maja 2004 r. już jako członek tej wyjątkowej organizacji. Upływający czas potwierdza słuszność drogi obranej nazajutrz po odzyskaniu pełnej suwerenności przez państwo polskie, gdy wreszcie mogło ono samodzielnie decydować o swoim bycie i losie. Dostosowanie się do wymogów i korzystanie z wydatnej pomocy - razem - otworzyło możliwości znacznego przyspieszenia cywilizacyjnego. Obok aspektów ekonomicznych i niekwestionowanego rozwoju gospodarczego Polski z pomocą UE, przedmiotem dyskusji jest jeszcze wypracowanie ideowego i praktycznego kompromisu między stopniem wspólnotowej integracji a zachowaniem atrybutów suwerenności, co ma swoje odbicie w stanowisku władz polskich wobec projektu unijnego Traktatu Konstytucyjnego.    ››› więcej...
Traktat Konstytucyjny UE
Obradująca w Brukseli w dniach 17-18 czerwca 2004 r. Rada Unii Europejskiej uzgodniła treść Traktatu Konstytucyjnego UE, który po ratyfikacji przez 25 państw miał wejść w życie 1 listopada 2009 r. Traktat ustalał m.in. nowy system podejmowania decyzji w Radzie UE. W stosunku do pierwotnego projektu wprowadzono zmiany pozwalające na osiągnięcie kompromisu. Pierwszy projekt Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej przygotowany został przez 115-osobowy Konwent powołany w belgijskim Laeken w grudniu 2000 r. Traktat - składający się z czterech części poprzedzonych Preambułą - liczył ok. 300 stron. W 2005 r. w przeprowadzonych referendach Francuzi i Holendrzy sprzeciwili się jego ratyfikacji. Do końca 2006 r. jeszcze siedem następnych Państw Członkowskich ratyfikowało ten traktat. Polska nie podjęła procesu ratyfikacji. Ostatecznie uznano, że Rada powinna przedstawić nowy traktat reformującym UE. Prace legislacyjne i uzgodnienia polityczne doprowadziły do podpisania takiego dokumentu w Lizbonie 13 grudnia 2007 r. Trwa proces ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego.    ››› więcej...
Razem od 50 lat
Siedmioletnie starania światłych Europejczyków, którym przewodził wówczas Robert Schuman, francuski Minister Spraw Zagranicznych, zostały zwięńczone podpisaniem 25 marca 1957 r. na Kapitolu w Rzymie przez przedstawicieli Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, RFN i Włoch dwóch umów międzynarodowych, tzw. Traktatów Rzymskich, będących do dzisiaj podstawą prawodawstwa Unii Europejskiej. W traktatach tych postanowiono zjednoczyć wysiłki we współpracy gospodarczej i budowaniu wspólnego bezpieczeństwa, sprawach tak ważnych w wyniszczonej dwiema wojnami światowymi Europie. Przez następne pół wieku do tej idei dołączyło 21 kolejnych państw starego kontynentu, wśród nich - w maju 2004 r. - Rzeczpospolita Polska, odgrodzona przez dziesięciolecia od wspólnoty "żelazną kurtyną".    ››› więcej...
Dwa lata po akcesji Polski do UE
Bilans dwulecia jest korzystny, tak dla dziesięciu państw przyjętych do wspólnoty w 2004 r. jak i dla "starej" piętnastki. Wejście do silnej grupy o znaczącej pozycji w gospodarce i polityce światowej, wejście na duży europejski rynek, możliwość wydatnego finansowego wspomagania rozbudowy i modernizacji wielu zaniedbanych gałęzi polskiej gospodarki, wreszcie swobody osobiste - podróże, nauka i praca w rozszerzającym się obszarze unijnej Europy - to podstawowe składniki formułowanej dziś oceny. Tej ofercie trzeba jednak sprostać własnym otwartym, mądrym i kompetentnym przygotowaniem.    ››› więcej...

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba