Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Wtorek 5.07.2022
Warto zrozumieć
 
 Lista tematów 
T R A K T A T  o  PRZYSTĄPIENIU
[dziesięciu państw do Unii Europejskiej]

Traktat wszedł w życie 1 maja 2004 r. Podpisany był przez wszystkie strony w Atenach 16 kwietnia 2003 r., następnie ratyfikowany przez każde z 25 państw (przez Polskę 23 lipca 2003 r.) po czym ogłoszony 23 września 2003 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L 236) i 30 kwietnia 2004 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (nr 90 poz. 864). Traktat jest obszernym zbiorem dokumentów z zapisami warunków przystąpienia uzgodnionych przez obecnych członków Unii z każdym z kandydatów do wspólnoty. Spora ich część dotyczy Polski, inne pozostałych dziewięciu kandydatów. Wszystkie dokumenty zostały zebrane w jednym akcie prawnym. Analizując szczegóły można porównywać zawarte dane w różnych przekrojach. Poza postanowieniami ogólnymi w części zatytułowanej Akt Przystąpienia znajduje się kilkanaście obszernych załączników branżowych z rozdziałami odniesionymi do poszczególnych krajów oraz pełne wykazy rozwiązań przejściowych dla każdego kandydata z osobna i działań dostosowawczych po stronie Unii. Po raz pierwszy komplet dokumentów (w języku polskim) tworzących Traktat o Przystąpieniu został udostępniony 7 marca 2003 r. (wcześniej w jęz. angielskim). Przyswojenie treści sformalizowanych tekstów wymaga od czytelnika pełnej koncentracji i jest dość trudne dla osób rzadko mających do czynienia z zapisami prawniczymi.


TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU
Podpisany w Atenach

TRAKTAT
między

Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec,
Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską,
Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga,
Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską,
Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji,
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
(Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej)
a
Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską,
Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską,
Republiką Malty, Rzeczpospolitą Polską,
Republiką Słowenii, Republiką Słowacką

dotyczący przystąpienia

Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej,
Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej,
Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej,
Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej.

JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW,
PREZYDENT REPUBLIKI CZESKIEJ,
JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII,
PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC,
PREZYDENT REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ,
PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ,
JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL HISZPANII,
PREZYDENT REPUBLIKI FRANCUSKIEJ,
PREZYDENT IRLANDII,
PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ,
PREZYDENT REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ,
PREZYDENT REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ,
PREZYDENT REPUBLIKI LITEWSKIEJ,
JEGO KRÓLEWSKA WYSOKOŚĆ WIELKI KSIĄŻE LUKSEMBURGA,
PREZYDENT REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ,
PREZYDENT MALTY,
JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA NIDERLANDÓW,
PREZYDENT REPUBLIKI AUSTRII,
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
PREZYDENT REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ,
PREZYDENT REPUBLIKI SŁOWENII,
PREZYDENT REPUBLIKI SŁOWACKIEJ,
PREZYDENT REPUBLIKI FINLANDII,
JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL SZWECJI,
JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA
WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

ZJEDNOCZENI pragnieniem kontynuowania realizacji celów Traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej,

ZDECYDOWANI kontynuować w duchu Traktatów proces tworzenia coraz ściślejszej unii między narodami Europy na już istniejących podstawach,

UWZGLĘDNIAJĄC, iż artykuł 49 Traktatu o Unii Europejskiej daje państwom Europy możliwość ubiegania się o członkostwo w Unii,

UWZGLĘDNIAJĄC, iż Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka złożyły wnioski o członkostwo w Unii.

UWZGLĘDNIAJĄC, iż Rada Unii Europejskiej, po zapoznaniu się z opinią Komisji i po otrzymaniu zgody Parlamentu Europejskiego, opowiedziała się za przyjęciem tych państw

ZDECYDOWALI ustalić wspólnie warunki przyjęcia oraz dostosowania jakie należy uczynić w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej i w tym celu wyznaczyli na swoich pełnomocników,

[tutaj ponownie wymienione są tytuły Głów Państw 25 krajów europejskich - członków UE i kandydatów oraz reprezentujących Je lub towarzyszących Im przedstawicieli rządów]

KTÓRZY, po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone we właściwej formie,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1
1. Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka stają się niniejszym członkami Unii Europejskiej i stronami Traktatów stanowiących podstawę Unii, zmienionych i uzupełnionych.
2. Warunki przyjęcia i wynikające z tego przyjęcia dostosowania w Traktatach stanowiących podstawę Unii są przedmiotem Aktu dołączonego do niniejszego Traktatu. Postanowienia Aktu stanowią integralną część niniejszego Traktatu.
3. Postanowienia dotyczące praw i obowiązków Państw Członkowskich oraz uprawnień i właściwości instytucji unijnych określone w traktatach, o których mowa w ustępie 1 mają zastosowanie do niniejszego Traktatu.

Artykuł 2
1. Niniejszy Traktat podlega ratyfikacji przez Wysokie Umawiające się Strony, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone do depozytu Rządowi Republiki Włoskiej, nie później niż do 30 kwietnia 2004 roku.
2. Niniejszy Traktat wchodzi w życie 1 maja 2004 roku, pod warunkiem że do tej daty złożone zostaną wszystkie dokumenty ratyfikacyjne.
Jeśli jednak do tej daty nie wszystkie państwa, o których mowa w artykule 1 ustęp 1 złożą dokumenty ratyfikacyjne, Traktat wchodzi w życie w stosunku do tych państw, które takie dokumenty złożyły. W takim przypadku Rada Unii Europejskiej, stanowiąc jednomyślnie, podejmuje niezwłocznie decyzję o niezbędnych dostosowaniach w artykule 3 niniejszego Traktatu, w artykule 1, artykule 6 ustęp 6, artykułach 11-15, 18, 19, 25, 26, 29-31, 33-35, 46-49, 58 i artykule 61 Aktu Przystąpienia, w załącznikach II-XV do Aktu oraz w dodatkach do tych załączników i w Protokołach 1-10 załączonych do Aktu. Stanowiąc jednomyślnie Rada może zdecydować także, że postanowienia Aktu oraz załączników, dodatków i protokołów do niego, odnoszące się wyraźnie do państwa, które nie złożyło swoich dokumentów ratyfikacyjnych tracą ważność lub może je dostosować.
3. Niezależnie od postanowień ustępu 2, instytucje Unii mogą przed przystąpieniem przyjąć środki przewidziane w artykule 6 ustęp 2 akapit drugi, artykule 6 ustęp 6 akapit drugi, artykule 6 ustęp 7 akapit drugi i trzeci, artykule 6 ustęp 8 akapit drugi i trzecie, artykule 6 ustęp 9 akapit trzeci, artykułach 21, 23, artykule 28 ustęp 1, artykule 32 ustęp 5, artykule 33 ustęp 1, artykule 33 ustęp 4, artykule 33 ustęp 5, artykułach 38, 39, 41, 42 i 55-57 Aktu Przystąpienia, załącznikach III-XVI do tego Aktu oraz w Protokole 2, artykule 6 Protokołu 3, artykule 2 ustęp 2 Protokołu 4, Protokole 8 i w artykułach 1, 2 i 4 Protokołu 10 załączonych do Aktu. Środki te wchodzą w życie z dniem wejścia w życie niniejszego Traktatu i tylko pod tym warunkiem.

Artykuł 3
Niniejszy Traktat, sporządzony w jednym oryginalnym egzemplarzu w językach: angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niemieckim, niderlandzkim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne, zostaje złożony do depozytu w archiwum Rządu Republiki Włoskiej, który przekaże uwierzytelniony odpis każdemu z rządów pozostałych Państw-Sygnatariuszy.

[tutaj podpisy przedstawicieli 25 państw złożone 16 kwietnia 2003 r. w Atenach]


Pełny tekst TRAKTATU jest dostępny w internecie

Dziennik Ustaw RP z 30 kwietnia 2004 r. nr 90 poz. 864,
Dziennik Urzędowy UE z 23 września 2003 r. L236 i C 227.

AKT PRZYSTĄPIENIA

Spis treści
wg Dz.U. 2004.90.864

Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej.

CZĘŚĆ pierwsza: Zasady
CZĘŚĆ druga: Dostosowania w Traktatach
Tytuł I: Postanowienia instytucjonalne
Rozdział 1: Parlament Europejski
Rozdział 2: Rada
Rozdział 3: Trybunał Sprawiedliwości
Rozdział 4: Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Rozdział 5: Komitet Regionów
Rozdział 6: Komitet Naukowo-Techniczny
Rozdział 7: Europejski Bank Centralny
Tytuł II: Pozostałe dostosowania
CZĘŚĆ trzecia: Postanowienia stałe
Tytuł I: Dostosowania aktów przyjętych przez instytucje
Tytuł II: Pozostałe postanowienia
CZĘŚĆ czwarta: Postanowienia tymczasowe
Tytuł I: Środki przejściowe
Tytuł II: Pozostałe postanowienia
CZĘŚĆ piąta: Postanowienia dotyczące wprowadzenia niniejszego Aktu w życie
Tytuł I: Powoływanie instytucji i organów
Tytuł II: Stosowanie aktów instytucji
Tytuł III: Postanowienia końcowe

[ Załącznik nr 1 do Dz. U. nr 90 z 2004 r. ]
Załączniki I-XVIII, dodatki oraz protokoły 1-10 do Aktu dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej.

[ Załącznik nr 2 do Dz. U. nr 90 z 2004 r. ]
Akt Końcowy
I. Tekst Aktu Końcowego
II. Deklaracje przyjęte przez pełnomocników
III. Pozostałe deklaracje
IV. Wymiana listów

Protokół o poprawieniu (tekstu) Traktatu
Drugi Protokół o sprostowaniu tekstu Traktatu
Akty podstawowe prawa Unii Europejskiej (Teksty Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz traktatów je zmieniających lub uzupełniających, w tym Traktatu dotyczącego przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Greckiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Traktatu dotyczącego przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Traktatu dotyczącego przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do Unii Europejskiej).

REGIOset, 2004.05.08.


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba