Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 8.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 18 - 30 lipca 2002 r.

Unijny rynek wołowiny i cielęciny


Od sezonu 1999/2000 r. ceny interwencyjne ustalane dla poszczególnych kategorii bydła ulegają corocznym obniżkom (w ciągu trzech lat o 20%). Realna zmniejszenie ceny w ramach interwencji jest jednak większe ponieważ obniżaniu ulegał także próg wyznaczany jako procent ceny interwencyjnej, przy którym rozpoczyna się skup interwencyjny. W podanych dalej przeliczeniach zastosowano średni kurs NBP euro do złotego z 1 lipca 2002 r. (1 EUR = 4 PLN).

Produkty w ramach wspólnego rynku. Wspólna organizacja rynku wołowiny i cielęciny obejmuje: żywe bydło i cielęta; świeżą, schłodzoną lub mrożoną wołowinę i cielęcinę; wołowinę i cielęcinę soloną, w solance, suszoną lub wędzoną; podroby wołowe lub cielęce świeże, schłodzone, mrożone, solone, suszone lub wędzone; przetwory wołowe i cielęce; tłuszcz wołowy i cielęcy.

Ceny i skup interwencyjny. Cena interwencyjna w sezonie 2001/2002 została ustalona na 3013 euro/t (12 052 zł/t). Rozpoczęcie skupu interwencyjnego podstawowego następuje gdy w ciągu dwóch kolejnych tygodni średnie ceny rynkowe określonej kategorii bydła (wolców lub młodych byczków) spadną w całej UE poniżej 84%, a w danym kraju członkowskim - poniżej 80% ceny interwencyjnej. Na omawianym rynku funkcjonuje też skup interwencyjny dodatkowy prowadzony wówczas gdy ceny rynkowe dla określonej wyżej kategorii bydła spadną: w całej UE poniżej 78%, a w danym państwie członkowskim poniżej 60% ceny interwencyjnej. Od 1 lipca 2002 r. skup interwencyjny został ograniczony do skupu w ramach tzw. "siatki bezpieczeństwa", tzn. wtedy gdy cena rynkowa na byki lub wolce w danym państwie członkowskim przez dwa tygodnie utrzymuje się poniżej 1560 euro/t (6240 zł/t) wagi poubojowej.

Dotowanie magazynowania. Poza skupem interwencyjnym czynnikiem wspomagania i regulacji rynku jest dotowanie prywatnego magazynowania, w ramach którego prywatni producenci otrzymują zapłatę za przechowywania w uzgodnionym czasie tuszy, półtuszy oraz kompensowanych ćwierci. Od 1 lipca 2002 r. dotowanie prywatnego magazynowania jest uruchamiane, gdy średnia cena rynkowa w UE będzie niższa niż 103% ceny podstawowej ustalonej na 2224 euro/t (8896 zł/t).

System premii. Na omawianym rynku gospodarstwa wspierane są przez następujące podstawowe dopłaty bezpośrednie: specjalną premię wołową (na buhaje i wolce), premie na krowy mamki, premie za ubój oraz premie za niską obsadę stada. Specjalna premia wołowa wynosi od 2002 r.: 210 euro/szt. (840 zł/szt.) jednorazowo za buhaja, który osiągnął wiek 9 miesięcy lub wagę 185 kg, 150 euro/szt. (600 zł/szt.) za wolca, który osiągnął wiek 9 miesięcy, taka sama kwota przysługuje powtórnie gdy wolec osiągnął wiek 21 miesięcy. Premia na mamki to 200 euro/szt. (800 zł/szt.) co roku za krowę rasy mięsnej przeznaczoną do żywienia cieląt na produkcję mięsa. Premie za ubój dotyczą ubitych lub wyeksportowanych do krajów trzecich byków, wolców, krów i jałówek w wieku do 8 miesięcy (po 80 euro/szt.) oraz cieląt w wieku od 1 do 7 miesięcy, o wadze poubojowej poniżej 160 kg (po 50 euro/szt.). Premia za ubój objęte są zwierzęta utrzymywane w danym gospodarstwie przez co najmniej 2 miesiące. Dodatkowo - w krajach o określonej sezonowej koncentracji ubojów - jest premiowany ubój poza sezonem: od 72,45 euro/szt. w ciągu pierwszych 15 tygodni roku kalendarzowego do 18,11 euro/szt. między 22 a 23 tygodniem.

Premie za niska obsadę. Rolnicy korzystający już ze specjalnej premii wołowej i premii na krowy mamki mogą dodatkowo otrzymywać premię za ekstensyfikację produkcji pod warunkiem odpowiednio niskiej obsady stada. Państwa-członkowie UE mają tutaj do wyboru: albo jednolitą stawkę 100 euro/szt. (400 zł/szt.) przy obsadzie nie przekraczającej 1,4 SD/ha powierzchni paszowej, albo 40 euro/szt. (160 zł/szt.) w gospodarstwach, w których obsada bydła wynosi 1,4...1,8 SD/ha i 80 euro/szt. (320 zł/szt.) w gospodarstwach o obsadzie poniżej 1,4 SD/ha. Przy obliczaniu obsady zwierząt brana jest powierzchnia paszowa obejmująca co najmniej 50% pastwisk (zdefiniowanych przez kraje członkowskie), bez uwzględniania gruntów z uprawą roślin objętych dopłatami obszarowymi niezależnie od tego czy rolnik o takie dopłaty wnioskuje czy nie.

Warunki dodatkowe. Wypłata specjalnej premii wołowej i premii na krowy mamki może dotyczyć gospodarstwa o obsadzie stada nie większej niż 2 SD/ha powierzchni paszowej, nie może też przekroczyć równowartości dopłat do 90 sztuk zwierząt w takim gospodarstwie (istnieje możliwość dostosowania wielkości tego ostatniego ograniczenia do obiektywnych warunków występujących w danym kraju członkowskim). Do obsady stada wlicza się bydło płci męskiej, krowy mamki, krowy mleczne i owce. Liczba krów mlecznych wynika z podzielenia kwoty mlecznej przyznanej danemu gospodarstwu przez średnią mleczność równą 5900 kg (5730 litrów). O premie na bydło mięsne nie mogą się ubiegać gospodarstwa mające przyznaną indywidualną kwotę mleczną powyżej 120 000 kg rocznie.

Koperty krajowe. Podobnie jak w wypadku rynku mleka (zob. Skrypt 16), również organizacja unijnego rynku wołowiny i cielęciny pozwala poszczególnym państwom członkowskim uwzględniać własne priorytety przy rozdysponowaniu części przyznanych im środków z budżetu UE. Może to być na przykład zwiększenie podstawowych płatności bezpośrednich na bydło płci męskiej, krowy mleczne, krowy mamki oraz jałówki lub dodatkowych premii do uboju dorosłego bydła. W skali 15 państw UE kwota przeznaczona na koperty krajowe w sektorze wołowiny wynosi w 2002 r. 493 mln euro (w tym w 19% partycypuje Francja, w 18% Niemcy, po ok. 13% Włochy i Wielka Brytania).

Mechanizmy regulacji. Wielkość produkcji (hodowli) objętej dopłatami (premiami) na rynku wołowiny i cielęciny regulowana jest przez ustalanie: regionalnych (krajowych) limitów praw do premii dotyczących specjalnej premii wołowej oraz premii dla krów mamek oraz limitów kwotowych premii za ubój, maksymalnej obsady bydła na hektar w gospodarstwie ubiegającym się o ww. premie, maksymalnej liczby premii na jedno gospodarstwo liczonej równowartością dopłat do określonej liczby zwierząt, maksymalnej wielkości indywidualnej kwoty mlecznej, powyżej której producent traci prawo do ubiegania się o premie na bydło mięsne. Trzy ostatnie ograniczenia mogą być korygowane przez poszczególne kraje członkowskie pod warunkiem utrzymania się w ogólnej kwocie koperty krajowej.

Propozycje Polski i KE. W negocjacjach przedakcesyjnych postulujemy premiowanie: 2 mln 21 tys. sztuk bydła rzeźnego (buhajów, wolców, krów i jałówek) - Komisja Europejska proponuje limit większy o 13 tys. sztuk; 1 mln 17 tys. sztuk cieląt - KE proponuje 1 mln 201 tys. sztuk; 2 mln 200 tys. sztuk byczków - KE proponuje 858 tys. sztuk; 1 mln 500 tys. sztuk krów mamek - KE proponuje 453 tysiące sztuk.
(na podstawie materiałów Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa
oraz rozporządzeń Rady Unii Europejskiej)

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba