Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Środa 19.06.2024
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt nr 2 - 9 kwietnia 2002 r.

SAPARD - pomoc finansowa dla rolników


W czasie kandydowania Polski do Unii każdy rolnik prowadzący gospodarstwo na własny rachunek, który nie ukończył 50 lat oraz ma wymagane ubezpieczenie i kwalifikacje może otrzymać bezzwrotne dofinansowanie z pieniędzy unijnych na specjalizację w produkcji mleka, bydła mięsnego, owiec, trzody chlewnej, drobiu oraz na zwiększenie różnorodności swojej produkcji.


Pomoc bezzwrotna. W okresie kandydowania do Unii Europejskiej Polska objęta jest systemem programów pomocowych. SAPARD - to program ukierunkowany na wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Miał on być realizowany u nas od 2000 r. Miał on być realizowany u nas od 2000 r. Przygotowania przeciągają się. W najbliższym czasie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ma uzyskać od Komisji Europejskiej akredytację agencji płatniczej SAPARD. Przeznaczone dla Polski środki (168,7 mln euro rocznie) nie przepadły, zostało tylko o połowę mniej czasu na ich wykorzystanie. Dofinansowanie za okres 2000-2002 przekracza pół miliarda euro. Z tej kwoty 15% (ok. 76 mln euro obecnie, powiększone o 25 mln euro w roku 2003) przypada na inwestycje w gospodarstwach rolników. Pieniądze, które będą przekazywane Polsce przez Komisję Europejską w ramach Programu SAPARD to pomoc bezzwrotna. Przekazywanie ich dalej (w walucie krajowej) rolnikom również będzie się odbywać w formie dotacji.

Wymagany udział własny. SAPARD jest programem współfinansującym, a nie finansującym w całości daną inwestycję. Przykładowo w końcowym rozliczeniu 50% wydatków ponosi rolnik ze środków własnych lub z kredytu komercyjnego (kredyty preferencyjne są tutaj wykluczone), a drugie 50% pokrywane jest ze środków publicznych, w tym 1/4 z budżetu państwa polskiego a 3/4 ze środków Unii Europejskiej. Państwo Polskie musi zagwarantować swój udział we współfinansowaniu.

Zostało mało czasu. O uruchomieniu programu SAPARD w Polsce wydany zostanie przez rząd oficjalny dokument. Administratorem programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) mająca oddziały w każdym województwie. Planuje się, że pierwsze inwestycje będą mogły być zaakceptowane i uruchomione w ciągu kilku miesięcy. Czasu zostało nie wiele, program SAPARD działa tylko do czasu wejścia danego kraju do UE. Kraje członkowskie objęte są pomocą z innych funduszy.

Kto może się ubiegać o pomoc?

Każdy rolnik, osoba fizyczna, prowadzący na własny rachunek działalność rolniczą jako właściciel albo dzierżawca gospodarstwa rolnego, podlegający ubezpieczeniu społecznemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który nie ukończył 50 lat i ma następujące kwalifikacje:
- wykształcenie rolnicze na poziomie wyższym lub średnim, lub
- wykształcenie rolnicze na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i co najmniej 3-letni staż w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa, lub
- wykształcenie nierolnicze na poziomie średnim lub wyższym i co najmniej 5-letni staż w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa, lub
- wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe o kierunku innym niż rolniczy i co najmniej 10-letni staż w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa.

Zwrot po wydatkach. W praktyce rolnik spełniający te - i podane dalej - dodatkowe warunki (zależne od przeznaczenia środków pomocowych i stanu gospodarstwa), składa wniosek z planem przedsięwzięcia i planem finansowym jego realizacji w Oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w swoim województwie. Po uzyskaniu akceptacji przedstawionego projektu podpisuje umowę i rozpoczyna inwestycję sam pokrywając do końca jej koszty. Pomoc ze środków publicznych (krajowych i unijnych - te drugie 50%) będzie realizowana w formie refundacji poniesionych i kwalifikujących się kosztów. Koszty będą weryfikowane pod kątem wykonania przyjętego w umowie zakresu inwestycji oraz zaangażowania środków własnych rolnika.

Na co można uzyskać pieniądze?

a) na restrukturyzację produkcji MLEKA (schemat 2.1)
> w tym:
- na budowę, rozbudowę i modernizację obór wraz z wyposażeniem i infrastrukturą,
- na zakup i instalację wyposażenia technologicznego do pozyskiwania i przechowywania mleka,
- na zakup zwierząt hodowlanych,
- na zakup i budowę urządzeń służących prawidłowej gospodarce odchodami zwierzęcymi,
- na zakup i budowę urządzeń do produkcji, zbioru i przechowywania pasz,
- na urządzanie i wyposażanie pastwisk.
>> wymagany stan gospodarstwa:
- wyjściowy poziom rocznej produkcji mleka w gospodarstwie nie mniejszy niż 20 000 litrów i nie większy niż 350 000 litrów;
- gospodarstwo będzie prowadziło docelowo produkcję mleka na poziomie 80 000...350 000 l mleka rocznie;
- rolnik ma co najmniej wstępną umowę z zakładem mleczarskim na zbyt planowanej produkcji mleka;
- po realizacji inwestycji obsada zwierząt w gospodarstwie nie przekroczy 1,5 DJP/ha użytków rolnych;
- po realizacji inwestycji gospodarstwo spełni wymogi UE w zakresie higieny produkcji, warunków utrzymania zwierząt i dysponować będzie odpowiednim systemem zagospodarowania odchodów zwierzęcych.
>>> oferowany poziom pomocy w czasie trwania programu:
# do 50% kosztów, ale nie więcej niż równowartość 20 tys. euro, w niektórych wypadkach - 25 tys. euro;

b) na modernizację produkcji BYDŁA MIĘSNEGO (schemat 2.2.1)
> w tym:
- na budowę, rozbudowę, modernizację budynków przeznaczonych do utrzymania bydła i składowania pasz wraz z wyposażeniem i infrastrukturą,
- na urządzanie i wyposażanie pastwisk,
- na budowę i zakup urządzeń służących prawidłowej gospodarce odchodami zwierzęcymi,
- na zakup bydła mięsnego o wysokiej jakości genetycznej, wpisanego do ksiąg hodowlanych,
- na zakup i budowę urządzeń do produkcji, zbioru i przechowywania pasz.
>>wymagany stan gospodarstwa:
- gospodarstwo będzie utrzymywać od 20 do 100 krów mamek,
- w zasobach ziemi gospodarstwa (łącznie z gruntami dzierżawionymi) trwałe użytki zielone stanowią nie mniej niż 30%,
- docelowa obsada zwierząt w gospodarstwie nie przekroczy 1,5 DJP/ha użytków rolnych,
- rolnik ma wstępną umowę na zbyt produkcji lub plan sprzedaży,
- po realizacji inwestycji gospodarstwo będzie dysponować odpowiednim systemem utrzymania zwierząt i zagospodarowania odchodów zwierzęcych zgodnie z ogólnymi zasadami UE.
>>> oferowany poziom pomocy w czasie trwania programu:
# do 50% kosztów, ale nie więcej niż równowartość 12 tys. euro, w niektórych wypadkach - 17 tys. euro;

c) na odbudowę produkcji OWCZARSKIEJ (schemat 2.2.2)
> w tym:
- na budowę, rozbudowę i modernizację budynków przeznaczonych do utrzymania owiec i składowania pasz wraz z wyposażeniem i infrastrukturą,
- na urządzanie i wyposażanie pastwisk,
- na zakup i budowę urządzeń do produkcji, zbioru i przechowywania pasz,
- na zakup stada hodowlanego zwierząt.
>> wymagany stan gospodarstwa:
- gospodarstwo planuje prowadzić produkcję owczarską w oparciu o stado podstawowe maciorek liczące minimum 10, maksimum 100 sztuk,
- w zasobach ziemi gospodarstwa (łącznie z gruntami dzierżawionymi) trwałe użytki zielone stanowią nie mniej niż 30%,
- docelowa obsada zwierząt w gospodarstwie nie przekroczy 1,5 DJP/ha użytków rolnych,
- rolnik ma umowę na zbyt produkcji lub plan sprzedaży,
- po realizacji inwestycji gospodarstwo będzie dysponować odpowiednim systemem utrzymania zwierząt i zagospodarowania odchodów zwierzęcych zgodnie z ogólnymi zasadami UE.
>>> oferowany poziom pomocy w czasie trwania programu:
# do 50% kosztów, ale nie więcej niż równowartość 12 tys. euro;

d) na modernizację produkcji TRZODY CHLEWNEJ i DROBIU (schemat 2.2.3)
> w tym:
- na modernizację budynków służących do chowu trzody chlewnej i drobiu, wraz z wyposażeniem i infrastrukturą,
- na budowę i zakup urządzeń służących prawidłowemu przechowywaniu i zagospodarowaniu odchodów zwierzęcych.
>> wymagany stan gospodarstwa (odpowiednio):
- gospodarstwo prowadzące produkcję trzody chlewnej ma stanowiska dla 100 do 250 tuczników lub w przypadku produkcji w cyklu zamkniętym dla 10 do 25 stanowisk dla macior,
- gospodarstwo prowadzące produkcję brojlerów kurzych i kaczych ma budynki dla drobiu o ogólnej powierzchni 2000 do 3000 m 2,
- gospodarstwo prowadzące produkcję indyków ma budynki o łącznej powierzchni 1000 do 4000 m 2,
- gospodarstwa prowadzące produkcję gęsi ma budynki do produkcji gęsi o powierzchni 500 do 2000 m 2.
>>> oferowany poziom pomocy w czasie trwania programu:
# do 50% kosztów, ale nie więcej niż równowartość 15 tys. euro - w produkcji trzody i 12 tys. euro - w produkcji drobiu;

e) na zwiększenie RÓŻNORODNOŚCI PRODUKCJI (schemat 2.3)
> w tym:
- na budowę, modernizację i rekonstrukcja budynków gospodarczych wraz z wyposażeniem i infrastrukturą,
- na zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa i podstawowego przetwórstwa prowadzonego na poziomie gospodarstwa oraz urządzeń służących do przygotowania produktów do sprzedaży,
- na zakup stada podstawowego zwierząt i uruchomienie specjalistycznej produkcji zwierzęcej (nie dotyczy bydła, owiec, trzody chlewnej, kur, kaczek, gęsi, indyków),
- na przygotowanie bazy produkcyjnej dla działów specjalnych produkcji rolnej: budowa i modernizacja budynków w celu dostosowania ich do wymogów technologicznych dla danej produkcji, zakup i instalacja maszyn, urządzeń i wyposażenia do produkcji (środki trwałe), zakup materiału roślinnego dla plantacji wieloletnich,
- na inwestycje związane z rozszerzeniem dotychczasowej działalności gospodarstwa na produkcję ogrodniczą (warzywnictwo, sadownictwo, szkółkarstwo, produkcja roślin ozdobnych, w tym kwiatów),
- na podjęcie produkcji w innych działach produkcji roślinnej (np. zioła, wiklina).
>> stan gospodarstwa: bez wymagań.
>>> oferowany poziom pomocy w czasie trwania programu:
# do 50% kosztów, ale nie więcej niż równowartość 12 tys. euro.

Czy można otrzymać pomoc na kilka projektów?

Raz, choć nie tylko. W trakcie trwania programu SAPARD rolnik może uzyskać pomoc tylko raz, przy czym otrzymanie pomocy na realizację inwestycji w zakresie restrukturyzacji produkcji mleka (schemat 2.1) albo modernizacji produkcji zwierząt rzeźnych (schematy 2.2.1, 2.2.2 i 2.2.3) , nie wyklucza możliwości ubiegania się o pomoc na zwiększenie różnorodności produkcji i odwrotnie - otrzymanie pomocy na zwiększenie różnorodności produkcji nie zamyka drogi starania się o pomoc na realizację inwestycji dotyczących schematów: 2.1 albo 2.2.1 albo 2.2.2 albo 2.2.3. Na przykład na modernizację produkcji drobiu oraz na podjęcie dodatkowo porodukcji kwiatów.

Większa pomoc dla grup. Sposobem otwierającycm znacznie większe możliwości pozyskania środków z programu SAPARD (do równowartości 250 tys. euro na projekt) i z innych funduszy, jest tworzenie grup producentów, lub spółdzielni, skupiających rolników o podobnej specjalizacji. Grupa producentów rolnych, rybnych, ogrodniczych czy sadowniczych, albo ich związek, także spółdzielnia, musi działać minimum 12 miesięcy, aby kwalifikowała sie do pomocy z programu SAPARD.

Szczegółowe informacje można uzyskać we wszystkich oddziałach terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
(na podstawie materiałów ARiMR)

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba