Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 18.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 24 - 10 września 2002 r.

Na pewno warto skorzystać


Negocjacje Polski z Komisją Europejską w sprawie naszego przystąpienia do UE zbliżają się do końca. Już dziś wiadomo, że w raporcie, który Komisja przedstawi 16 października br. zawarte będą stwierdzenia: Polska spełnia warunki członkostwa w Unii Europejskiej oraz Komisja Europejska rekomenduje państwom-członkom UE przyjęcie Polski do Unii Europejskiej. Do 30 września mają być zamknięte negocjacje w obszarze: polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych. Do zamknięcia w IV kwartale pozostaną dwa obszary - trudne, ale jakże ważne - rolnictwo oraz finanse i budżet.

Na finiszu o pieniądzach. 24 i 25 października 2002 r. na szczycie Unii w Brukseli przywódcy piętnastu krajów-członków UE mają ustalić zasady dostosowania Wspólnej Polityki Rolnej do zmian wynikających z dużego rozszerzenia wspólnoty oraz warunki finansowe przyjęcia nowych członków. Wówczas określone zostaną podstawy do rozstrzygnięcia kwestii dopłat bezpośrednich, plonów referencyjnych, limitów produkcji oraz rygorów przestrzegania unijnych norm sanitarnych w gospodarstwach rolnych i w przetwórstwie rolno-spożywczym. Wówczas także zostanie sprecyzowane stanowisko co do wielkości składki jaką Polska będzie zobowiązana wpłacać do budżetu ogólnego UE. Stanowiska stron w sprawach rolnictwa były przedstawiane w poprzednich skryptach Akademii, dzisiaj nieco informacji o finansach.

Od startu na plusie. Nasz kluczowy postulat w sprawach relacji finansowych Polski z Unią Europejską sprowadza się do stwierdzenia, że od pierwszego roku członkostwa powinniśmy być beneficjentem netto. Oznacza to że transfery z UE do Polski (jako jej członka) powinny przewyższać nasze wpłaty do budżetu ogólnego Unii i funduszy wspólnotowych w takim stopniu, jak to ma miejsce w stosunku do najsłabiej rozwiniętych państw członkowskich. Ponadto uważamy za konieczne uwzględnienie również przy tym wysokich kosztów dostosowawczych ponoszonych przez nas w okresie przed i po akcesji.

Trudne oszacowanie. Wielkość polskiej składki do budżetu ogólnego UE zależy od wielu czynników, w tym od wyników negocjacji w obszarze Rolnictwo, istotnych dla określenia poszczególnych środków własnych będących podstawą do jej wyliczenia (m. in. opłaty cukrowe i rolne, cła, pochodne podatku VAT, pochodne PKB). W zależności od przyjętych założeń hipotetyczne wyliczenia dają kwotę pełnej składki od 1 do 3 mld euro w pierwszym roku. Składka ma się zwiększać o ok. 10% w kilku kolejnych latach naszego członkostwa.

Składka w okresie przejściowym. Polska ubiega się o pięcioletni okres przejściowy w dochodzeniu do wpłacania pełnej składki do budżetu ogólnego. W postulowanym okresie przejściowym składka byłaby redukowana o stopniowo malejący odsetek składki pełnej: w pierwszym roku o 90%, w drugim - o 70%, w trzecim - o 50%, w czwartym - o 30% i w piątym roku członkostwa - o 10%. Przyjęcie takiego schematu redukcji daje w pierwszym roku naszą wpłatę do budżetu ogólnego UE w wysokości 100...300 mln euro, w drugim 330...990 mln euro, w trzecim 600...1800 mln euro. Jeżeli przebieg negocjacji nie doprowadzi do uzgodnienia podanego schematu, Polska będzie zabiegać o powiązanie wysokości składki z rzeczywistą wielkością wykorzystanych transferów z UE.

Korzyści i koszty. Wspomniany ostatni raport Komisji Europejskiej pozwala określić unijny punkt widzenia jak mogą kształtować się wypłaty dla nas i nasze łączne koszty finansowe członkostwa:
# potencjalne transfery finansowe z UE do Polski
2004 r. +3,30 mld euro, 2005 r. +4,14 mld euro, 2006 r. +5,25 mld euro
# nasze koszty członkostwa w UE:
2004 r. -2,43 mld euro, 2005 r. -2,47 mld euro, 2006 r. -2,56 mld euro.
Bilans pierwszych trzech lat: +5,23 mld euro. Dodatnie saldo wynosi w kolejnych latach: 0,42; 0,75; 1,01 PKB.
(na podstawie materiałów udostępnionych przez UKIE oraz Raportu KE)

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba