Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 20.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Lista tematów 
Z KALENDARIUM JEDNOCZĄCEJ SIĘ EUROPY
(od 1946 r. - do 2004 r.) zob. później1 maja 2004
Największe z dotychczasowych rozszerzenie Unii Europejskiej. Do wspólnoty jednoczenie przystąpiło dziesięć nowych członków, w tym osiem państw z byłego bloku sowieckiego, wśród nich POLSKA. Skład rozszerzonej Unii: Austria, Cypr (część greckojęzyczna), Czechy, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. W ciągu trzech lat mają jeszcze dołączyć Bułgaria i Rumunia.


16 marca 2004
Strona internetowa Komisji Europejskiej europa.eu rozszerzyła edycję do 20 oficjalnych języków Unii.
10 lutego 2004
Komisja Europejska przedstawiła w Strasburgu projekt budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Nadal największy udział w wydatkach ma wspólna polityka rolna (40%).
1 stycznia 2004
Przewodnictwo Rady Unii Europejskiej objęła Irlandia.
13 grudnia 2003
Podczas spotkania w Brukseli szefów państw i rządów z 25 krajów - członków i wstępujących do Unii Europejskiej - nie uzgodniono wspólnego stanowiska wobec projektu Traktatu konstytucyjnego UE. Postanowiono o kontynuowaniu prac podczas prezydencji irlandzkiej.
4 października 2003
W Rzymie rozpoczęła się pierwsza sesja Konferencji Międzyrządowej, której celem jest osiągnięcie politycznego porozumienia w sprawie ostatecznego kształtu Traktatu konstytucyjnego.
14 września 2003
W Szwecji odbyło się referendum w sprawie przyjęcia wspólnej waluty euro. Większość głosowała przeciwko wprowadzeniu euro w miejsce szwedzkiej korony.
23 lipca 2003
Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski, ratyfikował Traktat Akcesyjny - podstawowy akt prawny regulujący zasady i warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
20-21 czerwca 2003
Obradująca w Salonikach Rada Europejska uznała, że przedstawiony projekt Traktatu konstytucyjnego UE stanowi dobrą podstawę negocjacji w ramach Konferencji Międzyrządowej nt. przyszłości Europy.
9 czerwca 2003
W Polsce odbyło się referendum akcesyjne. W głosowaniu wzięło udział 58,85% uprawnionych obywateli, za przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej opowiedziało się 77,45% głosujących. Wiążące ustalenia referendum pozwoliły Prezydentowi RP na ratyfikowanie podpisanego w Atenach Traktatu Akcesyjnego.
16 kwietnia 2003
Szefowie rządów z państw będących członkami UE oraz z państw kandydujących podpisali w Atenach Traktat Akcesyjny między UE a Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Polską, Słowacją, Słowenią i Węgrami.
9 kwietnia 2003
Parlament Europejski opowiedział się za przyjęciem do UE Czech, Estonii, Cypru, Litwy, Łotwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji.
12-13 grudnia 2002
Podczas obrad Rady Europejskiej w Kopenhadze zakończone zostały negocjacje akcesyjnych z 10 państwami kandydującymi: Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Polską, Słowacją, Słowenią i Węgrami.
28 października 2002
Valéry Giscard d'Estaing przedstawił projekt Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy na sesji plenarnej Konwentu do Spraw Przyszłoci Europy.
19 października 2002
W drugim referendum Irlandczycy - jako ostatni - opowiedzieli się za przyjęciem Traktatu Nicejskiego (tzn. za rozszerzeniem UE o dziesięć nowych państw).
23 lipca 2002
Po pięćdziesięciu latach obowiązywania wygasł Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS).
28 lutego 2002
Zakończył się okres podwójnego obiegu walut. Euro zostało wyłączną walutą w dwunastu państwach członkowskich UE.
26 lutego 2001
Przedstawiciele Rady Europejskiej podpisali Traktat Nicejski, będący rezultatem grudniowych obrad w Nicei. Traktat ten znowelizował Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie.
1 stycznia 2002
Monety i banknoty euro weszły do obiegu w dwunastu państwach członkowskich: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Irlandii, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Portugalii i Hiszpanii. Swoje waluty narodowe zachowały: Dania, Szwecja i Wielka Brytania.
13 czerwca 2001
Referendum w sprawie Traktatu Nicejskiego w Irlandii zakończyło się wynikiem negatywnym. Ustawodawstwo Irlandii nakłada obowiązek poprzedzenia ratyfikacji ogólnonarodowym referendum. W pozostałych państwach członkowskich UE wiążące są wyniki głosowań w parlamentach.
2 stycznia 2001
Grecja została dwunastym członkiem strefy euro.
7-8 grudnia 2000
Rada Europejska obradowała w Nicei. Konferencja zakończyła się zawarciem porozumienia politycznego związanego z planowanym rozszerzeniem Unii o nowych członków, głównie o państwa z Europy środkowo-wschodniej.
28 września 2000
Dania przeprowadziła referendum w sprawie euro. Większoć głosujących odrzuciła zastąpienie korony duńskiej wspólną walutą europejską.
10-11 grudnia 1999
Rada Europejska podjęła w Helsinkach decyzję o otwarciu negocjacji akcesyjnych z Rumunią, Słowacją, Łotwą, Litwą, Bułgarią i Maltą, a także o uznaniu Turcji za kraj kandydujący.
1 maja 1999
Wszedł w życie Traktat Amsterdamski reformujący Unię Europejską, m.in. zmieniający niektóre postanowienia Traktatu z Maastricht i traktatów założycielskich Wspólnot.
1 lutego 1999
Wszedł w życie Układ Europejski o stowarzyszeniu między Wspólnotami a Słowenią.
1 stycznia 1999
Oficjalnie wprowadzono euro. Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia i Hiszpania przyjęły euro jako oficjalną walutę. Obowiązuje ona w rozliczeniach między tymi państwami według sztywnych kursów ich walut narodowych (pozostających w obiegu) do euro.
1 czerwca 1998
Ustanowiono Europejski Bank Centralny.
3 maja 1998
Specjalnie powołana komisja uznała, że 11 państw członkowskich spełnia warunki przyjęcia jednolitej waluty w dniu 1 stycznia 1999 r. Ministrowie oraz członkowie zarządów Banków Centralnych państw członkowskich przyjęli euro jako jednolitą walutę. Jednocześnie zostały ustanowione warunki określenia nieodwołalnych kursów wymiany euro w stosunku do walut narodowych kwalifikujących się państw.
30 marca 1998
Spotkanie ministerialne uruchamiło proces negocjacyjny dla 10 państw kandydujących z Europy Środkowej i Wschodniej wraz z Cyprem.
16 marca 1998
Grecka drachma weszła do mechanizmu kursowego Europejskiego Systemu Walutowego (EMS).
1 lutego 1998
Wszedł w życie Układ Europejski o stowarzyszeniu z Estonią, Łotwą i Litwą.
16 lipca 1997
Komisja Europejska przedstawiła "Agendę 2000 - Unia Europejska Rozszerzona i Silniejsza" oraz opinie dotyczące wniosków 10 krajów środkowoeuropejskich o przyjęcie do UE.
19 grudnia 1996
Dania, Finlandia i Szwecja podpisały układ z Schengen.
10 czerwca 1996
Słowenia złożyła oficjalny wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej.
17 stycznia 1996
Republika Czeska złożyła oficjalny wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej.
15-16 grudnia 1995
Rada Europejska na sesji w Madrycie ustanowiła dzień 29 marca 1996 r. jako datę początkową Konferencji Międzyrządowej i potwierdziła wprowadzenie jednolitej waluty (euro) w dniu 1 stycznia 1999 r.
12 grudnia 1995
Litwa złożyła oficjalny wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej.
27 listopada 1995
Estonia złożyła oficjalny wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej.
27 października 1995
Łotwa złożyła oficjalny wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej.
27 czerwca 1995
Słowacja wystąpiła o przyjęcie do Unii Europejskiej.
22 czerwca 1995
Rumunia wystąpiła o przyjęcie do Unii Europejskiej.
12 czerwca 1995
Europejskie Układy o Stowarzyszeniu zostały podpisane z Estonią, Łotwą i Litwą.
28 kwietnia 1995
Austria podpisała układ z Schengen.
26 marca 1995
Układ z Schengen zaczął obowiązywać w stosunkach między Belgią, Francją, Niemcami, Luksemburgiem, Holandią, Portugalią i Hiszpanią.
20-21 marca 1995
W Paryżu podpisano Pakt Stabilności na rzecz Europy Środkowej i Wschodniej.
1 stycznia 1995
Austria, Finlandia i Szwecja zostały członkami Unii Europejskiej, która odtąd liczyła 15 państw.
28 listopada 1994
W referendum zorganizowanym w Norwegii większoć głosowała przeciwko akcesji do Unii Europejskiej. Poprzednio w referendum 25 wrzenia 1972 r. Norwegowie również odrzucili przystąpienie swojego kraju do Wspólnot Europejskich.
13 listopada 1994
W Szwecji odbyło się referendum, większoć głosowała za przystąpieniem do Unii Europejskiej.
16 października 1994
W Finlandii odbyło się referendum, większoć głosowała za przystąpieniem do Unii Europejskiej.
24-25 czerwca 1994
# Na wyspie Corfu w Grecji podpisany został Akt Przystąpienia Austrii, Szwecji, Finlandii i Norwegii do UE.
# Między Wspólnotami Europejskimi, państwami członkowskimi a Rosją podpisany został nowy układ o partnerstwie i współpracy.
12 czerwca 1994
W Austrii odbyło się referendum, większoć głosujących była za przystąpieniem do Unii Europejskiej.
8 kwietnia 1994
Polska złożyła oficjalny wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej.
31 marca 1994
Węgry złożyły oficjalny wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej.
30 marca 1994
W Brukseli zakończyły się negocjacje akcesyjne z Austrią, Szwecją, Finlandią i Norwegią.
1 stycznia 1994
Rozpoczął się drugi etap Unii Gospodarczej i Walutowej - utworzono Europejski Instytut Walutowy (EMI), wszedł w życie Układ ustanawiający Europejski Obszar Gospodarczy (EEA).
1 listopada 1993
Wszystkie procedury ratyfikacyjne zostały zakończone; Traktat o Unii Europejskiej wszedł w życie.
2 sierpnia 1993
Wielka Brytania ratyfikowała Traktat o Unii Europejskiej.
21-22 czerwca 1993
Rada Europejska zapewniła stowarzyszone kraje Europy Środkowej i Wschodniej, że staną się pełnymi członkami UE, kiedy tylko spełnią wymagane warunki polityczne i ekonomiczne.
18 maja 1993
W drugim referendum obywatele Danii głosowali za przyjęciem Traktatu o Unii Europejskiej.
8 marca 1993
Z Bułgarią został podpisany Układ Europejski w sprawie handlu.
1 lutego 1993
Z Rumunią został podpisany został Układ Europejski w sprawie handlu.
1 stycznia 1993
Jednolity Rynek Europejski wszedł w życie.
18 grudnia 1992
Niemcy ratyfikowały Traktat o Unii Europejskiej.
15 grudnia 1992
Holandia ratyfikowała Traktat o Unii Europejskiej.
11 grudnia 1992
Portugalia ratyfikowała Traktat o Unii Europejskiej.
6 grudnia 1992
W Szwajcarii odbyło się referendum, w którym głosujący opowiedzieli się przeciwko ratyfikacji Układu ustanawiającego Europejski Obszar Gospodarczy.
25 listopada 1992
# Norwegia złożyła oficjalny wniosek o przyjęcie do Wspólnot Europejskich. Był to drugi taki wniosek; pierwszy Norwegia zgłosiła 30 kwietnia 1962 r. aby po negocjacjach 22 stycznia 1972 r. podpisać Traktat akcesyjny, odrzucony nastepnie w referendum 25 wrzenia 1972 r.
# Hiszpania ratyfikowała Traktat o Unii Europejskiej.
4 listopada 1992
Belgia ratyfikowała Traktat o Unii Europejskiej.
26 października 1992
Włochy ratyfikowały Traktat o Unii Europejskiej.
20 września 1992
Francuzi opowiedzieli się w referendum za ratyfikacją Traktatu o Unii Europejskiej.
31 lipca 1992
Grecja ratyfikowała Traktat o Unii Europejskiej.
2 lipca 1992
Luksemburg ratyfikował Traktat o Unii Europejskiej.
18 czerwca 1992
Mieszkańcy Irlandii głosowali za ratyfikacją Traktatu o Unii Europejskiej.
2 czerwca 1992
Duńczycy w referendum głosowali przeciwko ratyfikacji Traktatu o Unii Europejskiej.
20 maja 1992
Szwajcaria złożyła oficjalny wniosek o przyjęcie do Wspólnot Europejskich.
18 marca 1992
Finlandia złożyła oficjalny wniosek o przyjęcie do Wspólnot Europejskich.
7 lutego 1992
W Maastricht ministrowie Spraw Zagranicznych i Finansów państw członkowskich podpisali Traktat o Unii Europejskiej.
16 grudnia 1991
Z Polską, Węgrami i Czechosłowacją zostały podpisane "Układy Europejskie" o stowarzyszeniu między tymi państwami a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi.
1 lipca 1991
Szwecja złożyła oficjalny wniosek o przyjęcie do Wspólnot Europejskich.
14 kwietnia 1991
W Londynie zainaugurował swoja działalnoć Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
27 listopada 1990
Włochy podpisały układ z Schengen.
3 października 1990
Zjednoczenie Niemiec. Dwa miesiące później Rada Europejska przyjęła środki przejściowe uzgodnione w ramach zjednoczenia Niemiec.
16 lipca 1990
Malta złożyła oficjalny wniosek o przyjęcie do Wspólnot Europejskich.
4 lipca 1990
Cypr złożył oficjalny wniosek o przyjęcie do Wspólnot Europejskich.
25-26 czerwca 1990
Obradująca w Dublinie Rada Europejska potwierdziła potrzebę zorganizowania Konferencji Międzyrządowej w sprawie Unii Gospodarczej i Walutowej. Rozpoczął się proces zmierzający do wprowadzenia wspólnej waluty - euro.
19 czerwca 1990
Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg i Niemcy jako pierwsze podpisały Układ z Schengen w sprawie zniesienia kontroli granicznych.
29 maja 1990
W Paryżu podpisano Układ ustanawiający Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), który ma zapewnić wsparcie finansowe krajom Europy Środkowej i Wschodniej.
28 kwietnia 1990
Specjalna sesja Rady Europejskiej odbyła się w Dublinie. Uzgodniono wspólne podejście do zjednoczenia Niemiec oraz stosunków Wspólnot z krajami Europy Środkowej i Wschodniej.
9 listopada 1989
Upadł Mur Berliński. Niemiecka Republika Demokratyczna otworzyła swoje granice. Tereny byłej NRD po zjednoczeniu Niemiec 3 października 1990 r. powiększyły obszar Unii Europejskiej.
19 września 1989
W Warszawie został podpisany układ o handlu oraz współpracy handlowej i gospodarczej między Wspólnotami a Polską.
17 lipca 1989
Austria złożyła oficjalny wniosek o przyjęcie do Wspólnot Europejskich.
29 maja 1986
Finałowa częć IX Symfonii Ludwika van Bethovena ze słowami "Ody do radoci" Friedricha Schillera została ustanowiona hymnem europejskim.
17 i 28 lutego 1986
W Luksemburgu i w Hadze został podpisany Jednolity Akt Europejski zmieniający Traktat Rzymski.
1 stycznia 1986
Hiszpania i Portugalia przystąpiły do Wspólnot Europejskich. Liczba państw-członków powiększyła się do dwunastu.
29 czerwca 1985
Rada Europejska zdecydowała o ustanowieniu 9 maja "Dniem Europy", na pamiątkę ogłoszenia w tym dniu w 1950 r. przez Roberta Schumana planu, będącego fundamentem integracji europejskiej.
1 lutego 1985
Grenlandia opuciła Wspólnoty, jednak pozostała stowarzyszona z nimi jako duńskie terytorium zamorskie. To jedyny w historii taki przypadek; Traktaty Rzymskie nie przewidują bowiem wyłączenia się z obszaru objętego integracją.
14 listopada 1984
Parlament Europejski po raz pierwszy odmówił udzielenia Komisji pokwitowania z wykonania budżetu Wspólnot na rok 1982. Przewodniczącym PE był wówczas Holender Piet Dankert, a szfem Komisji - luksemburski polityk Gaston Thorn.
14 lutego 1984
Po pięciu miesiącach debat projekt Traktatu ustanawiającego Unię Europejską został przyjęty znaczną większocią głosów deputowanych Parlamentu Europejskiego.
17-19 czerwca 1983
W Stuttgarcie szefowie państw lub rządów oraz Ministrowie Spraw Zagranicznych podpisali Uroczystą Deklarację w Sprawie Unii Europejskiej.
23 lutego 1982
W referendum konsultacyjnym Grenlandia, która stała się członkiem Wspólnot Europejskich jako część Danii, głosowała za wycofaniem się ze Wspólnoty.
1 stycznia 1981
Grecja została dziesiątym członkiem Wspólnot Europejskich.
4 kwietnia 1979
Komisja przyjęła memorandum dotyczące przystąpienia Wspólnot Europejskich do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolnoci Obywatelskich.
7-10 czerwca 1979
W dziewięciu krajach należących do Wspólnot Europekjskich odbyły się pierwsze powszechne i bezpośrednie wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Liczbę mandatów do obsadzenia ustalono na 410, kadencję - na 5 lat.
4-5 grudnia 1978
Rada Europejska ustanowiła w Brukseli Europejski System Walutowy (EMS) oparty na europejskiej jednostce walutowej (ecu). System ten wszedł w życie 13 marca 1979 r.
7-8 kwietnia 1978
Na posiedzeniu Rady Europejskiej w Kopenhadze osiągnięto porozumienie w sprawie pierwszych wyborów bezpośrednich do Parlamentu Europejskiego. Dotąd deputowanych do PE desygnowały parlamenty państw członkowskich.
28 lipca 1977
Hiszpania złożyła formalny wniosek o przyjęcie do Wspólnot Europejskich.
28 marca 1977
Portugalia złożyła formalny wniosek o przyjęcie do Wspólnot Europejskich.
12 czerwca 1975
Grecja złożyła formalny wniosek o przystąpienie do Wspólnot Europejskich.
18 marca 1975
Utworzone zostały: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) oraz Komitet Polityki Regionalnej. Przyjęto także europejską jednostkę rozliczeniową (ecu) opartą na złożonym koszyku walut wspólnotowych.
1 stycznia 1974
Weszły w życie układy zawarte między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali (EWWiS) a Austrią, Portugalią, Szwajcarią i Szwecją oraz Układ o Wolnym Handlu zawarty między Finlandią a Wspólnotami.
1 stycznia 1973
Dania, Irlandia oraz Wielka Brytania przystąpiły do Wspólnot Europejskich. "Szóstka" powiększyła się do "dziewiątki".
16 października 1972
Wielka Brytania ratyfikowała akt przystąpienia do Wspólnot Europejskich.
2 października 1972
W Danii odbyło się referendum w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich. Większość była za akcesją.
25 września 1972
W Norwegii odbyło się referendum w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich. Większość była przeciwna akcesji.
10 maja 1972
W Irlandii odbyło się referendum w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich. Ogromna większość była za akcesją.
24 kwietnia 1972
Ustanowiono "wąż" walutowy: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy zgodziły się ograniczyć zakres różnic kursowych między ich walutami do 2,25%.
22 stycznia 1972
Dania, Irlandia, Norwegia i Wielka Brytania podpisały Traktaty akcesyjne.
30 czerwca 1970
W Luksemburgu otwarto negocjacje z czterema państwami kandydującymi do członkostwa we Wspólnotach Europejskich (Dania, Irlandia, Norwegia oraz Wielka Brytania).
1 lipca 1968
Weszła w życie Unia celna. Zniesiono pozostałe cła w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz wprowadzono Wspólną Taryfę Celną, która zastąpiła cła krajowe w handlu z resztą świata.
28-29 stycznia 1966
W Luksemburgu osiągnięto kompromis odstępując w większości przypadków od żelaznej zasady jednomyślnego podejmowania decyzji przez najwyższą instytucję polityczną jaką jest Rada Europejska. Prawo obywatelstwa zyskał system decydowania większością głosów.
8 kwietnia 1965
W Brukseli podpisano Traktat łączący organy wykonawcze trzech Wspólnot (EWWiS, EWG, Euratom) w jedną Komisję, która ma się składać z dziewięciu członków. Traktat ten wszedł w życie 1 lipca 1967 r.
30 lipca 1962
Weszły w życie rozporządzenia ustanawiające Wspólną Politykę Rolną (CAP).
30 kwietnia 1962
Norwegia złożyła oficjalny wniosek o przyjęcie do Wspólnot Europejskich.
10 sierpnia 1961
Dania złożyła oficjalny wniosek o przyjęcie do Wspólnot Europejskich.
9 sierpnia 1961
Wielka Brytania złożyła oficjalny wniosek o przyjęcie do Wspólnot Europejskich.
31 lipca 1961
Irlandia złożyła oficjalny wniosek o przyjęcie do Wspólnot Europejskich.
4 stycznia 1960
W Sztokholmie podpisano konwencję ustanawiającą Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA) obejmujące Austrię, Danię, Norwegię, Portugalię, Szwecję, Szwajcarię oraz Wielką Brytanię. Konwencja weszła w życie 3 maja 1960 r.
20 marca 1959
Europejski Bank Inwestycyjny (EIB) udzielił pierwszych pożyczek.
4 grudnia 1958
Wszedł w życie Europejski Układ Walutowy.
3-11 lipca 1958
W Stresa (Włochy) odbyła się konferencja, na której opracowane zostały podstawy Wspólnej Polityki Rolnej (CAP).
19 marca 1958
W Strasburgu ustanowiono Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne. Pierwszym przewodniczącym Zgromadzenia został mianowany Robert Schuman.
25 marca 1957
Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy podpisały w Rzymie traktaty ustanawiające EWG i Euroatom ("Traktaty Rzymskie"). Traktaty te weszły w życie 1 stycznia 1958 r.
6 maja 1956
Paul-Henri Spaak, belgijski Minister Spraw Zagranicznych, przedstawił członkom EWWiS raport dotyczący projektu Traktatów Wspólnotowych przewidujących utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom).
8 grudnia 1955
Rada Ministrów Rady Europy przyjęła jako swoje godło niebieską flagę z 12 złotymi gwiazdami.
20 października 1954
W Paryżu podpisane zostały umowy w sprawie zmodyfikowanego Traktatu Brukselskiego; powstała Unia Zachodnioeuropejska.
10 lutego 1953
Powstał Wspólny Rynek węgla i rudy żelaza. "Szóstka" zniosła cła oraz ograniczenia ilościowe nałożone na wymienione surowce.
18 kwietnia 1951
Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy ("szóstka") podpisały Traktat Paryski ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). Traktat wszedł w życie 23 lipca 1952 r.
4 listopada 1950
W Rzymie podpisano Europejską Konwencję Praw Człowieka oraz Podstawowych Swobód.
9 maja 1950
Robert Schuman, francuski Minister Spraw Zagranicznych, współpracujący z politykiem i przedsiębiorcą Jeanem Monnetem, zaproponował, aby Francja i Niemcy oraz wszelkie inne kraje europejskie mające taką wolę, połączyły swoje zasoby węgla i stali ("Deklaracja Schumana"). Na tym gruncie powstała Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która zapoczątkowało rozwijaną do dzisiaj integrację europejską.
28 stycznia 1949
Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg i Wielka Brytania wystąpiły z inicjatywą utworzenia Rady Europy. Kraje te zwróciły się do Danii, Irlandii, Włoch, Norwegii i Szwajcarii z probą o pomoc w przygotowywaniu statutu takiej Rady. Statut został podpisany 5 maja w Londynie; wszedł w życie 3 sierpnia 1949 r.
16 kwietnia 1948
Utworzona została Organizacja Europejskiej Współpracy Ekonomicznej (OEWG) w celu koordynowania Planu Marshalla, ustanowionego w czerwcu 1947 r. w celu dokonania powojennej odbudowy gospodarczej Europy.
17 marca 1948
Belgia, Francja, Luksemburg, Holandia i Wielka Brytania podpisały Traktat Unii Zachodniej (Traktat Brukselski).
1 stycznia 1948
Weszła w życie konwencja celna zawarta między Belgią, Holandią i Luksemburgiem (te trzy kraje tworzą region nazywany Benelux).
19 września 1946
W przemówieniu wygłoszonym na Uniwersytecie w Zurychu Winston Churchill wezwał do utworzenia "czegoś w rodzaju Stanów Zjednoczonych Europy". W następnym roku pod patronatem Churchilla został utworzony Ruch Zjednoczonej Europy, opowiadający się za współpracą międzyrządową a przeciwny organom ponadnarodowym.

REGIOset, 2004.06.16.


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba