Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 8.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt nr 3 - 16 kwietnia 2002 r.

SAPARD - pomoc finansowa dla przedsiębiorstw
oraz grup i związków producentów rolnych


Przedsiębiorstwa działające minimum 12 miesięcy zajmujące się przetwórstwem mleka, ubojem, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, przetwórstwem ryb, przetwórstwem owoców i warzyw, a także grupy producentów rolnych, rybnych, ogrodniczych i sadowniczych oraz ich związki mogą otrzymać w okresie przedakcesyjnym bezzwrotne dopinansowanie z Unii Europejskiej inwestycji modernizacyjnych.


Inwestycje w przetwórstwo. Program SAPARD ma dopomóc w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w krajach kandydujących do Unii Europejskiej. Na zagospodarowanie w Polce czeka od 2000 r. pomoc finansowa sięgająca obecnie pół miliarda euro. Z tego 35% ma dofinansować inwestycje w przedsiębiorstwach oraz grupach i związkach producentów rolnych prowadzących przetwórstwo mleka, mięsa, ryb, owoców i warzyw. Kwoty zarezerwowane dla tego sektora wyniosą do końca br. ponad 177 mln euro i powiększą się o ok. 60 mln euro w roku 2003.

Bezzwrotne współfinansowanie. Pieniądze, które będą przekazywane Polsce przez Komisję Europejską w ramach Programu SAPARD to pomoc bezzwrotna. Trafią one (w walucie krajowe) do gmin, przedsiębiorstw, rolników także w formie dotacji. Kwoty unijne uzupełnią nasze nakłady własne. SAPARD współfinansuje bowiem, a nie finansuje w całości podejmowane inwestycje.

Dużo w krótkim czasie. O uruchomieniu programu SAPARD w Polsce wydane zostanie oficjalne obwieszczenie rządowe. Akredytację agencji płatniczej SAPARD Komisja Europejska ma przyznać w najbliższym czasie naszej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Planuje się, że pierwsze inwestycje będą mogły teraz być zaakceptowane i uruchomione w ciągu kilku miesięcy. Czasu zostało nie wiele, program SAPARD działa tylko do czasu wejścia danego kraju do UE. Kraje członkowskie objęte są pomocą z innych funduszy.

Rozbudowa i unowocześnienie. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia i sektora udział pomocy finansowej może sięgać od 30% do 50% (patrz niżej) całkowitych kosztów kwalifikowanych (netto, bez VAT), które obejmują:
- koszty budowy i modernizacji budynków (z wyłączeniem budowy nowych zakładów),
- koszty zakupu i instalacji nowych maszyn i sprzętu, włącznie z oprogramowaniem komputerowym i specjalistycznym sprzętem do transportu,
- opłaty za usługi (honoraria architektów, inżynierów oraz konsultantów; studia wykonalności), opłaty sądowe, patenty oraz licencje, które łącznie nie mogą przekroczyć 12% sumy całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Kto jest uprawniony do ubiegania się o pomoc?

Osoby prawne - działające minimum 12 miesięcy przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem mleka, ubojem, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, przetwórstwem ryb, przetwórstwem owoców i warzyw, a także grupy producentów rolnych, rybnych, ogrodniczych i sadowniczych oraz ich związki.

Zakres przedsięwzięć objętych pomocą:

a) przetwórstwo ARTYKUŁÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO (schemat 1.1) związane z przetwórstwem mleka i wyrobem serów, z produkcją, przetwórstwem i konserwowaniem ryb i produktów rybołówstwa,
> w tym:
- modernizacja budynków zakładów przetwórczych i ich wyposażenia, zgodnie ze standardami weterynaryjnymi, sanitarnymi i dobrostanu zwierząt UE,
- modernizacja lub wymiana linii produkcyjnych i wprowadzenie technologii zwiększających wartość dodaną, które będą zgodne z wymogami dorobku prawnego Wspólnoty w zakresie higieny, jakości, pakowania i oznakowania produktów,
- inwestycje prowadzące do obniżenia szkodliwości emitowanych ścieków, gazów i pyłów,
- inwestycje prowadzące do zmniejszenia zużycia energii i wody w procesie produkcyjnym,
- inwestycje związane z zagospodarowaniem odpadów i produktów ubocznych,
- wdrożenie systemu bezpieczeństwa produkcji żywności (HACCP),
- zakup sprzętu do przeprowadzania klasyfikacji tusz zwierzęcych wg standardów EUROP,
- zakup cystern i schładzalników do mleka - w sektorze mleczarskim,
- budowa nowych rzeźni wyłącznie w przypadkach braku odpowiedniej mocy produkcyjnej w stosunku do istniejącej bazy surowcowej, z wyłączeniem budowy rzeźni poniżej 1 000 jednostek przeliczeniowych rocznie lub 150 000 sztuk rocznie dla drobiu - w sektorze mięsnym,
- budowa lub modernizacja przechowalni, wytwórni lodu oraz myjni skrzyń - w sektorze rybnym.
>> oferowana pomoc w czasie trwania programu:
# dla przedsiębiorstw - nie mniej niż równowartość 30 tys. euro i nie więcej niż równowartości 1400 tys. euro oraz dodatkowo do 250 tys. euro na inwestycję na rzecz grup producentów rolnych,
# dla grup producentów i ich związków - nie mniej niż równowartość 30 tys. euro i nie więcej niż równowartości 250 tys. euro;

b) przetwórstwo OWOCÓW I WARZYW (schemat 1.2)
> w tym:
- modernizacja budynków zakładów przetwórczych i ich wyposażenia, zgodnie ze standardami sanitarnymi UE,
- wdrożenie systemu bezpieczeństwa produkcji żywności (HACCP),
- modernizacja linii produkcyjnych i wprowadzanie technologii zwiększających wartość dodaną, zgodnych z wymogami dorobku prawnego Wspólnoty w zakresie higieny, jakości, pakowania i znakowania produktów, - inwestycje prowadzące do obniżenia szkodliwości emitowanych ścieków, gazów i pyłów oraz związane z zagospodarowaniem odpadów,
- inwestycje prowadzące do zmniejszenia zużycia energii i wody w procesie produkcyjnym,
- inwestycje w zakresie budowy i poprawy zaplecza do przechowywania i pakowania, łącznie z sortowaniem, myciem, ważeniem, pakowaniem, konfekcjonowaniem oraz innymi procesami marketingowymi i przetwórczymi, realizowanymi przez grupy producentów.
>> oferowana pomoc w czasie trwania programu:
# dla przedsiębiorstw - nie mniej niż równowartość 30 tys. euro i nie więcej niż równowartości 250 tys. euro oraz dodatkowo do 50 tys. euro na inwestycję na rzecz grup producentów rolnych,
# dla grup producentów i ich związków - nie mniej niż równowartość 30 tys. euro i nie więcej niż równowartości 50 tys. euro.

Udział pomocy w zależności do rodzaju przedsięwzięcia i sektora:
# w kosztach inwestycyjnych ściśle związanych z dostosowaniem produkcji do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych UE:
- w sektorze mleczarskim - 50%,
- w sektorze mięsnym - 40%,
- w sektorze rybnym - 30%,
- w sektorze owocowo-warzywnym - 40%,
# w kosztach inwestycyjnych mających na celu zwiększenie wartości dodanej przez poprawę jakości, technologii, innowacje, redukcję kosztów:
- w sektorze mleczarskim i mięsnym - 40%,
- w sektorze rybnym i owocowo-warzywnym - 30%,
# w kosztach inwestycyjnych ściśle związanych z ograniczeniem negatywnego oddziaływania na środowisko:
- we wszystkich wynienionych wyżej sektorach po - 30%.

Klauzula rozgraniczenia pomocy

Nie można łączyć. W ramach jednej inwestycji pomoc z Programu SAPARD nie może być łączona z inną pomocą finansową ze środków publicznych krajowych (w szczególności z kredytami preferencyjnymi ARiMR) jak również pochodzących z Unii Europejskiej (PHARE, ISPA, itp.) oraz z międzynarodowych instytucji finansowych.

Stosowane procedury i formy pomocy

Wnioski o pomoc z programu SAPARD będą przyjmowane - po ogłoszeniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęcia programu - przez oddziały terenowe ARiMR właściwe dla miejsca realizacji inwestycji.

Ranking wnioskodawców. Złożony w terminie wniosek z kompletem wymaganych załączników (w tym dokumentacją techniczną i wymaganymi zezwoleniami) podlega ocenie przez uprawnione służby Agencji SAPARD (ARiMR). Otrzymanie oceny pozytywnej jest równoznaczne z umieszczeniem wniosku na liście rankingowej ubiegających się o pomoc. Przesunięcie się wnioskodawcy na tej liście na miejsce uprawniające do uzyskania pomocy otwiera drogę do podpisania przez Agencję umowę z wnioskodawcą.

Refundacja kosztów. Pomoc jest realizowana w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych do wysokości nie większej niż określona w umowie, po ich uprzedniej weryfikacji, uwzględniającej wykonanie przyjętego w umowie zakresu rzeczowego inwestycji oraz zaangażowania środków własnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać we wszystkich oddziałach terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
(na podstawie materiałów ARiMR)

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba