Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Wtorek 21.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 30 - 22 października 2002 r.

Polska na progu - Hiszpania po 15 latach w UE


Przykład Hiszpanii może przybliżyć poznanie szans rozwoju polskiego rolnictwa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Hiszpańscy rolnicy też mieli obawy wchodząc w nowe reguły dużego europejskiego rynku. Złapali jednak wiatr w żagle i własną inicjatywą, ciężką pracą oraz pomocą z unijnej kasy osiągnęli dzisiejszy poziom dobrobytu. Dalej rozwijają swoje gospodarstwa widząc konkretne efekty płynące z odważnego wchodzenia w nowe, a nie trzymania się starego - dziś już niesprawnego i niewydajnego - porządku. W ciągu 15 lat członkostwa Hiszpanii w UE nastąpiły liczne zmiany, także na rynku pracy, wydatnie wzrosły nakłady inwestycyjne i produkcja, zmniejszyło się bezrobocie. Polska ma przed sobą podobną drogę; dla rolnictwa - ciężko doświadczonego przedłużającym się krajowym regresem w tym sektorze - integracja w ramach Unii jest wyzwaniem prowadzącym ku lepszej przyszłości.

Podobieństwa i różnice. Polska i Hiszpania mają niemal identyczny potencjał ludnościowy, relacje powierzchni obu krajów lokują je w tej samej grupie, ich gospodarki charakteryzują się dużymi możliwościami rozwoju, przede wszystkim jednak start obu krajów do Unii Europejskiej opisują podobne dane ekonomiczne (tabela). W Hiszpanii rolnictwo ma obecnie blisko 2,5-krotnie większy udział w tworzeniu produktu krajowego brutto niż u nas (w 1999 r. przy utrzymującej się tendencji spadkowej w naszym rolnictwie powstawało 3,3% PKB). Różne są natomiast kierunki produkcji rolnej - tam rozwinięte są m. in. rynki owoców cytrusowych, oliwek, winogron czy surowej owczej wełny (na centralnym płaskowyżu Hiszpanie hodują ponad 4,5 mln owiec; większość z nich strzyże firma polskich górali), u nas do najważniejszych należą rynki zbóż, ziemniaków czy mleka. Warto dodać że areał zasiewów pszenicy w obu krajach jest podobny 2300...2400 tys. ha, ale żytem my obsiewamy 10 razy większą powierzchnię gruntów. Podobne jest również pogłowie świń - 18,5 mln sztuk u nas, 22 mln - u nich, z tym że na jedno gospodarstwo zajmujące się hodowlą trzody przypada tam ponad 100 tuczników.

Przemiany w hiszpańskim rolnictwie. W całym dotychczasowym okresie swego członkostwa w UE hiszpańskie rolnictwo przechodziło istotne przeobrażenia strukturalne. Tradycyjny ustrój tego sektora nie pozwoliłby osiągnąć w tak krótkim czasie radykalnej poprawy sytuacji ekonomicznej producentów rolnych. Średnia powierzchnia hiszpańskiego gospodarstwa rolnego powiększyła się o ponad połowę, o jedną czwartą zmniejszyła się liczba gospodarstw indywidualnych, o blisko połowę zmalała liczba pracujących w rolnictwie. Jednocześnie znacznie wzrosła liczba pracujących w przemyśle i budownictwie, a zwłaszcza w usługach. W roku wejścia do Unii na każdego pracującego w rolnictwie hiszpańskim przypadało 17,5 ha użytków rolnych (u nas obecnie 4,3 ha), po piętnastu latach wskaźnik ten wyniósł prawie 40 ha. W rezultacie średnie dochody na jednego zatrudnionego w rolnictwie wzrosły od momentu przystąpienia Hiszpanii do Unii Europejskiej ponad 4,5 razy. (W Polsce realne dochody w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie spadły w 2000 r. o połowę w stosunku do roku 1995.) W ciągu ostatnich dziesięciu lat o ponad 26% zwiększyła się w Hiszpanii liczba stałych najemnych pracowników rolnych (efekt powiększania się gospodarstw oraz spadku udziału pracowników będących członkami rodziny właściciela gospodarstwa).

Liczby wiele mówią. Dane dotyczące rolnictwa nie wymagają dodatkowego komentarza. Do ogólnych danych ekonomicznych trzeba jednak dodać, że gospodarka Hiszpanii wykorzystując sprzyjające warunki klimatyczne sporo zainwestowała w infrastrukturę zapewniającą ciekawy pobyt i dobry wypoczynek, dzięki czemu czerpie krocie z turystyki. U nas w tej dziedzinie również tkwią liczące się rezerwy.

Wybrane dane
Hiszpania
na progu UE

1984 r.
Polska
na progu UE

2000 r.
Hiszpania
po 15 latach

2000 r.
Demografia
dane w tys. osób
ludność kraju
mieszkańcy miast
mieszkańcy wsi
pracujący w sektorach:
- rolnictwo i leśnictwo
- przemysł i budownictwo
- usługi różne


38 342
* 28 227
* 10 115

1 779
3 456
5 146


38 644
23 882
14 762

4 315
3 949
6 895


40 500
30 797
9 703

927
4 862
9 014
Rolnictwo
powierzchnia, w km 2
- kraju
- użytków rolnych
- gruntów ornych i sadów
- pastwisk i łąk
liczba indywidualnych
gospodarstw rolnych
średnia wielkość gospo-
darstwa rolnego, w ha
średnie dochody roczne
na 1 pracującego w rol-
nictwie, w USD


504 750
311 800
205 164
106 636

** 2 342 926

** 13,3


4 530


312 685
185 576
144 673
40 903

1 881 000

7,2


612


504 750
*** 363 760
*** 235 800
*** 127 960

**** 1 720 578

**** 21,1


20 480
Ekonomia
dane w USD
produkt krajowy brutto
- na 1 mieszkańca
dochody budżetu państwa
wydatki budżetu państwa
wartość eksportu ogółem
wartość importu ogółem
średnie wynagrodzenie
miesięczne w gospodarce


155 777 mln
4 063
32 804 mln
36 409 mln
23 222 mln
28 723 mln

793


165 603 mln
4 285
34 036 mln
37 756 mln
31 651 mln
48 940 mln

465


833 692 mln
20 585
160 899 mln
152 156 mln
168 576 mln
227 515 mln

2407
inflacja średnioroczna
stopa bezrobocia wśród
aktywnych zawodowo
kurs waluty narodowej,
peset / złotych za 1 USD
11,3%

20%

161,2
***** 5,5%

***** 17,4%

4,14
3,6%

14%

121,5


* 1981 r. ** 1982 r. *** 1998 r. **** 1999 r. ***** 2001 r.
Sztywny kurs pesety do euro wprowadzony w 1999 r.: 1 EUR = 166,386 ESP

Dane statystyczne według:
- Anuario Estadistico de Espana 1986, 2002 del Instituto Nacional de Estadistica.
- Rocznik Statystyczny 2002, Rocznik Rolnictwo 2001. GUS.

(korespondencja własna REGIOsetu z Barcelony)

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba