Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Czwartek 18.07.2024
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 47 - 18 lutego 2003 r.

SAPARD: pytania samorządów - odpowiedzi agencji


Wśród 2107 wniosków, które do 23 stycznia 2003 r. uzyskały pozytywna ocenę końcową, znalazło się 1730 wniosków samorządów gminnych i powiatowych na łączna kwotę 1 miliarda 28 milionów złotych. W całej rozdzielonej puli stanowi to udział przekraczający 86% (pozostałą częścią podzielili się rolnicy i przedsiębiorcy). Środki programu SAPARD przewidziane w rocznych umowach finansowych z lat 2000 i 2001 dla tej grupy beneficjentów zostały zagospodarowane z nadwyżką. Wśród gmin i powiatów największą popularnością cieszyła się możliwość refundacji nakładów poniesionych na budowę i modernizację dróg - 44,19% złożonych wniosków w ramach Działania 3. W skrypcie odpowiedzi Agencji RiMR na pytania dotyczące SAPARDu najczęściej zadawane przez gminy. Zobacz opis schematów w skrypcie nr 1.

 • Czy można i na jakich zasadach starać się o dofinansowanie budowy drogi powiatowej, której część leży na obszarze miejskim, a część na obszarze wiejskim? Gmina jest miejsko-wiejska a miasto liczy ponad 7 tys. mieszkańców.
Można ubiegać się wyłącznie o dofinansowanie odcinka drogi leżącej na obszarze wiejskim (z wyłączeniem granic administracyjnych miasta liczącego więcej niż 7 tysięcy mieszkańców).

 • Czy istnieje możliwość modernizacji jednego odcinka drogi o długości min. 500 m, jeśli odcinek ten leży w ciągu kilku dróg gminnych lub gdy droga lokalna przechodzi w drogę dojazdową do pól (200 m drogi lokalnej i 300 m drogi dojazdowej, co łącznie daje jeden odcinek o długości 500 m)?
Pomoc finansowa może zostać przeznaczona na budowę lub modernizację jednego odcinka jednej drogi

 • Czy w przypadku inwestycji drogowych konieczne jest dla każdej z dróg podanie natężenia ruchu pojazdów mechanicznych na dobę? Według naszych informacji, dla wielu dróg lokalnych czy dojazdowych gminy nie wykonują tego typu pomiarów, twierdząc, iż nie jest to konieczne.
Wzrost wielkość natężenia ruchu jest jednym z kryteriów, nie jest jednak warunkiem przyznania pomocy. W przypadku braku ww. wielkości wniosek nie zostaje odrzucony, a jedynie nie otrzymuje odpowiedniej ilości punktów.

 • Czy w jednym wniosku gmina może ująć np. dwa odcinki dróg na jednym osiedlu (lub w różnych wsiach). Zaznaczam, że każdy odcinek posiada długość > 500m.
Nie. Zgodnie z zapisami § 18 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej (Dz. U. 2002.102.928) i "Zakresu i zasad" pomoc finansowa może zostać przeznaczona na budowę lub modernizację jednego odcinka jednej drogi.

 • Budowa sieci wodociągowej realizowana jest etapami od 1998 roku (I etap-1998; II - 2001), aktualne pozwolenia i decyzje. Czy można kolejny etap (11 km sieci i 86 przyłączy) zrealizować z Programu SAPARD?
Jeżeli wniosek spełnia warunki uzyskania pomocy (w tym posiada ważne pozwolenie na budowę) a wniosek uzyska na tyle dużo punktów że inwestycja będzie mogła być finansowana to może uzyskać pomoc.

 • Czy gmina, która zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków przekazała przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, może skorzystać z pomocy w ramach Schematu 3.2?
Beneficjentem pomocy w schemacie 3.2. może być tylko gmina lub związek międzygminny (nikt inny). Odpowiedź jest uzależniona od tego czy inwestycja o którą występuje gmina (mienie) będzie należeć do gminy czy do przedsiębiorstwa. W tym wypadku może należeć tylko do gminy.

 • Czy możliwa jest budowa ujęcia wody bez stacji uzdatniania wody pod warunkiem istnienia sieci wodociągowej? Znane nam są przypadki gdy woda z ujęcia nie wymaga uzdatnienia. Potwierdzone jest to stosownymi wynikami badań z Sanepidu.
Budowa ujęcia wody bez stacji uzdatniania wody pod warunkiem istnienia sieci wodociągowej jest niemożliwe do finansowania przez Agencję jako niezgoda z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań ARiMR w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy UE. (art. 15 pkt. 1c) oraz " Zakresu i zasad udzielania pomocy w ramach Działania 3", poz. 3.2.1 punkt 1 (schemat 3.1)
Ponadto nie może zaistnieć taka sytuacja, w której system zaopatrzenia w wodę - pomimo spełnienia przez wodę warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia - nie ma przewidzianego zabezpieczenia w postaci chociażby okresowej możliwości dezynfekcji wody (taka dezynfekcja występuje np. na etapie 11-go stopnia pompowania wody - powinna być traktowana jako element uzdatnia wody).

 • Czy pomoc finansowa może być przeznaczona na wykonanie stacji uzdatniania wody na istniejącym ujęciu?
Modernizacja ujęć wody pitnej, polegająca na wykonaniu stacji uzdatniania wody na istniejących ujęciach nie może zostać dofinansowana w ramach Programu SAPARD.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz. U. 2002.102.928) środki finansowe mogą być przeznaczone na wspieranie inwestycji z zakresu budowy lub rozbudowy m. in. "ujęcia wody z rurociągami doprowadzającymi wodę z ujęcia do stacji uzdatniania wody i stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową i przyłączami oraz innych obiektów z tym związanych" oraz "ujęcia wody z rurociągami doprowadzającymi wodę z ujęcia do stacji uzdatniania wody i stacji uzdatniania wody pod warunkiem istnienia sieci wodociągowej z przyłączami" wyklucza finansowanie budowy lub rozbudowy samej stacji uzdatniania wody (§15 pkt.1).

 • Czy można i na jakich zasadach starać się o dofinansowanie budowy wysypiska gminnego, które będzie zlokalizowane na obszarze wiejskim, lecz gmina jest miejsko-wiejska, a miasto liczy ponad 7 tys. mieszkańców?
Można. Dla inwestycji wspólnych, które obejmują swym zasięgiem i są finansowane również z miastem powyżej 7 tys. mieszkańców, poziom współfinansowania i wysokość pomocy finansowej liczona będzie wyłącznie w stosunku do udziału kosztów inwestycji realizowanych na obszarach wiejskich i miast do 7 tysięcy mieszkańców.

 • Gdzie należy wpisać dotacje lub kredyty otrzymane np. z Narodowego czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska?
Kwota środków finansowych otrzymanych lub przewidzianych do otrzymania w formie pożyczki, darowizny lub dotacji powinna być wpisana we wniosku o pomoc finansową w ramach Działania 3 (D01. V.2 podpkt 3) w pozycji inne publiczne JST.

 • Czy do wniosku jest wymagane sporządzenie studium wykonalności oraz ocena oddziaływania na środowisko?
Dokumenty te nie znajdują się na liście dokumentów stanowiących załącznik do wniosku. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż: we wniosku o pomoc finansową, znajdują się pytania, na które należy odpowiedzieć na podstawoe danych zamieszczonych m.in. w studium wykonalności; ponadto ocena oddziaływania na środowisko konieczna jest we wszystkich przypadkach przewidzianych Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji.

 • Czy pomoc z SAPARD-u może być łączona z funduszem ochrony środowiska?
Łączenie środków programu SAPARD z dofinansowaniem pochodzącym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu wojewody możliwe jest jedynie przy inwestycjach realizowanych w ramach Działania 3 - Rozwój i poprawa infrastruktury na obszarach wiejskich.

 • Co będzie się działo z wartością dofinansowania jeżeli po przeprowadzeniu przetargu wartość inwestycji zostanie obniżona? Czy zostaną zachowane proporcje, czy kwota dofinansowania?
W takiej sytuacji kwota pomocy zostanie proporcjonalnie obniżona.

 • Czy należy dysponować w budżecie gminy całą kwotą przeznaczoną na zadanie inwestycyjne (czy zwrot następuje po zrealizowaniu całego zadania inwestycyjnego)?
Wnioskodawcy działania 3 muszą wykazać we wniosku o pomoc finansową kwotę na pokrycie części kosztów inwestycji [Instrukcja wypełniania wniosku, Karta D03/3.1. - 3.5., "Zakres i zasady", wniosek o płatność (DW01/3.1. - 3.5.)] tzn. kwota którą zapewnia wnioskodawca + środki SAPARD muszą stanowić 100% wartości kosztów inwestycji.
(materiał ze strony ARiMR )

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba