Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Środa 20.06.2018
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 50 - 11 marca 2003 r.

Traktat akcesyjny - szykowany do podpisu


W kilka tygodni po zamknięciu negocjacji z 10 kandydatami do Unii Europejskiej przygotowany został projekt Traktatu akcesyjnego w 20 językach urzędowych państw stron traktatu. Projekt składa się z dwóch części: traktatu o przystąpieniu zawartego w trzech artykułach oraz aktu akcesji - liczącego kilka tysięcy stron zapisu warunków przystąpienia i rozwiązań przejściowych obowiązujących każdego z kandydatów.

Traktat wejdzie w życie 1 maja 2004 r. pod warunkiem, że wszystkie państwa członkowskie i co najmniej jedno państwo kandydujące złożą depozytariuszowi, którym jest rząd Republiki Włoskiej, dokumenty ratyfikacyjne do 30 kwietnia 2004 r. Brak dokumentów ratyfikacyjnych, któregokolwiek lub kilku kandydatów nie stanowi przeszkody w procesie przystąpienia do Unii krajów, które wymagane dokumenty złożyły w terminie. Przytoczony dalej w całości Traktat o przystąpieniu, w artykule 2 opisuje tryb postępowania w takim przypadku.

Wszyscy w jednym dokumencie. Z aktu akcesji można się dowiedzieć jakie warunki wynegocjowały poszczególne kraje ubiegające się o przyjęcie do UE. Można przeanalizować wszelkie szczegóły, a porównując zawarte tam dane uzyskać też potwierdzenie, że strona polska wynegocjowała warunki relatywnie korzystne dla naszego kraju. Poza rozdziałem zawierającym postanowienia ogólne w akcie akcesji znajduje się kilkanaście obszernych załączników branżowych oraz pełne wykazy rozwiązań przejściowych dla każdego kandydata z osobna. Wszystko to jest już dostępne w języku polskim w internecie. Akt dotyczący warunków przystąpienia Polski do UE został 11 lutego br. potwierdzony przez Radę Ministrów, jako odzwierciedlające wyniki zakończonych w grudniu 2002 r. negocjacji, z zastrzeżeniem korekt technicznych, opuszczeń i uwag o charakterze prawno-językowym.

Kalendarz najbliższych działań jest następujący:
# zakończenie prac przez unijnych prawników-lingwistów nad projektem Traktatu akcesyjnego - marzec,
# uchwała Rady Ministrów polskiego Rządu udzielającą zgody na podpisanie Traktatu - do 8 kwietnia,
# wydanie opinii o projekcie Traktatu przez Parlament Europejski - 9 kwietnia,
# decyzja Rady UE o akceptacji wniosków akcesyjnych - 14 kwietnia,
# uroczyste podpisanie Traktatu Akcesyjnego - 16 kwietnia 2003 r. w Atenach,
# rozpoczęcie procedury ratyfikacyjnej w 25 krajach - po podpisaniu Traktatu.


TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU
(Projekt)


TRAKTAT
pomiędzy

Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec,
Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską,
Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga,
Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską,
Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji,
Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
(Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej)
a
Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską,
Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską,
Republiką Malty, Rzeczpospolitą Polską,
Republiką Słowenii, Republiką Słowacką

dotyczący przystąpienia

Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej,
Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej,
Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej,
Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

do Unii Europejskiej.

[W tym miejscu Projekt wymienia tytuły Głów Państw 25 krajów europejskich - członków UE i kandydatów]

ZJEDNOCZENI pragnieniem kontynuowania realizacji celów Traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej,

ZDECYDOWANI kontynuować w duchu Traktatów proces tworzenia coraz ściślejszej unii między narodami Europy na już istniejących podstawach,

UWZGLĘDNIAJĄC, iż artykuł 49 Traktatu o Unii Europejskiej daje państwom Europy możliwość ubiegania się o członkostwo w Unii,

UWZGLĘDNIAJĄC, iż Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka złożyły wnioski o członkostwo w Unii.

UWZGLĘDNIAJĄC, iż Rada Unii Europejskiej, po zapoznaniu się z opinią Komisji i po otrzymaniu zgody Parlamentu Europejskiego, opowiedziała się za przyjęciem tych państw

ZDECYDOWALI ustalić wspólnie warunki przyjęcia oraz dostosowania jakie należy uczynić w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej i w tym celu wyznaczyli na swoich pełnomocników (...),

KTÓRZY, po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte i sporządzone we właściwej formie, UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1
1. Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka stają się niniejszym członkami Unii Europejskiej i stronami Traktatów stanowiących podstawę Unii, zmienionych i uzupełnionych.
2. Warunki przyjęcia i wynikające z tego przyjęcia dostosowania w Traktatach stanowiących podstawę Unii są przedmiotem Aktu dołączonego do niniejszego Traktatu. Postanowienia Aktu stanowią integralną część niniejszego Traktatu.
3. Postanowienia dotyczące praw i obowiązków Państw Członkowskich oraz uprawnień i właściwości instytucji unijnych określone w traktatach, o których mowa w ustępie 1 mają zastosowanie do niniejszego Traktatu.

Artykuł 2
1. Niniejszy Traktat podlega ratyfikacji przez Wysokie Umawiające się Strony, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone do depozytu Rządowi Republiki Włoskiej, nie później niż do 30 kwietnia 2004 roku.
2. Niniejszy Traktat wchodzi w życie 1 maja 2004 roku, pod warunkiem że do tej daty złożone zostaną wszystkie dokumenty ratyfikacyjne.
Jeśli jednak do tej daty nie wszystkie państwa, o których mowa w artykule 1 ustęp 1 złożą dokumenty ratyfikacyjne, Traktat wchodzi w życie dla tych państw, które takie dokumenty złożyły. W takim przypadku Rada Unii Europejskiej, stanowiąc jednomyślnie, podejmuje niezwłocznie decyzję o niezbędnych dostosowaniach w artykule 3 niniejszego Traktatu, w artykułach* Aktu Przystąpienia, w załącznikach *, w dodatkach* do Aktu oraz w Protokołach* załączonych do Aktu. Stanowiąc jednomyślnie Rada może zdecydować także, że te postanowienia Aktu oraz Załączników do niego i Protokołów, odnoszące się wyraźnie do państwa, które nie złożyło swoich dokumentów ratyfikacyjnych tracą ważność lub może je dostosować.
3. Niezależnie od postanowień ustępu 2, instytucje Unii mogą przed przystąpieniem przyjąć środki przewidziane w artykułach*. Środki te wchodzą w życie z dniem wejścia w życie niniejszego Traktatu i pod tym warunkiem.

Artykuł 3
Niniejszy Traktat, sporządzony w jednym oryginalnym egzemplarzu w językach: angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niemieckim, niderlandzkim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne, zostaje złożony do depozytu w archiwum Rządu Republiki Włoskiej, który przekaże uwierzytelniony odpis każdemu z rządów pozostałych Państw-Sygnatariuszy.

* wstawić odpowiedni numer.

(na podstawie projektu Traktatu akcesyjnego w jęz. polskim)
P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A