Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba się do nich dobrze przygotować ••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Poniedziałek 9.12.2019
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt nr 6 - 7 maja 2002 r.

Kolczyk i paszport dla bydła


Od 1 stycznia 2002 r. wprowadzony został w Polsce ustawowy obowiązek identyfikacji i rejestracji bydła; od 1 stycznia 2003 r. zostanie on rozszerzony m. in. na trzodę chlewną, owce, kozy, konie. Identyfikacja i rejestracja zwierząt jest elementem systemu IACS, którego funkcjonowanie warunkuje bezpośrednie i strukturalne wspieranie polskiego rolnictwa z funduszy Unii Europejskiej.


System musi działać. Polskie rolnictwo dostosowuje się do zasad funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Jest to konieczne jeżeli po przystąpieniu Polski do UE nasi rolnicy mają otrzymywać dopłaty bezpośrednie, a do samorządów maja trafić pieniądze z funduszy strukturalnych na podźwignięcie całych regionów zapóźnionych w rozwoju. W tym celu tworzony jest Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli - nazywany w skrócie IACS (wym. ajaks), od angielskiej jego nazwy Integrated Administration and Control System.

Wszystko w komputerze. Na system IACS składa się: komputerowa baza danych o każdym rolniku, ubiegającym się o bezpośrednie dopłaty gruntowe, środowiskowe i zwierzęce. W bazie tej opisane zostaną wszystkie działki użytkowane rolniczo oraz wszystkie zwierzęta hodowane w gospodarstwie. W systemie będą też gromadzone i kontrolowane wnioski o subwencje z tytułu upraw oraz posiadanych zwierząt, a także dane o udzielonych i wypłaconych subwencjach. Wdrożenie systemu IACS zostało powierzone Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Najpierw zwierzęta. Aktem prawnym wprowadzającym obowiązkową identyfikację i rejestrację zwierząt jest ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, znowelizowana 25 lipca 2001 r. Obowiązek ten dotyczy od 1 stycznia 2002 r. bydła, natomiast 1 stycznia 2003 r. zostanie rozszerzony na świnie, owce, kozy, konie (z wyjątkiem koni wolno żyjących) oraz utrzymywane w warunkach fermowych daniele i jelenie.

Na czym polega stosowanie systemu?

Indywidualne oznakowanie. Obowiązkowa identyfikacja i rejestracja zwierząt polega na oznakowaniu każdej sztuki bydła dwoma identycznymi kolczykami o niepowtarzalnym numerze, zakładanymi na małżowiny uszne, oraz na wystawieniu jej indywidualnego dokumentu identyfikacyjnego - paszportu. Nowonarodzone cielęta kolczykowane są w gospodarstwie przez właściciela lub osobę, której on zleci tę czynność, a następnie w ciągu 7 dni zgłaszane na odpowiednim formularzu do bazy danych w powiecie, w celu rejestracji i wydania paszportu. Bydło importowane z krajów UE zachowuje swoje kolczyki, ale otrzymuje nowy polski paszport; bydło importowane spoza UE dostaje polskie kolczyki i polski paszport.

Oryginał lub duplikat. Kolczyki są zamawiane przez właściciela z wyprzedzeniem i przechowywane w gospodarstwie. Kolczyków nie wolno usuwać, zamieniać ani zastępować innymi bez zezwolenia uprawnionego administratora systemu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kolczyka albo utraty czytelności jego numeru, właściciel obowiązany jest wystąpić o duplikat z tym samym numerem i założyć go tej samej sztuce bydła.

Paszport na całe życie. W paszporcie zebrane są następujące dane: adres właściciela, numer kolczyka (u zwierząt importowanych pierwotny numer kolczyka założony po urodzeniu), data urodzenia zwierzęcia, jego płeć i rasa oraz numer kolczyka matki danej sztuki. Właściciel musi potwierdzić prawdziwość danych własnoręcznym podpisem. Paszport zawiera także rubryki informujące o zmianie (zmianach) właściciela. Ten dokument jest związany z dana sztuka bydła przez całe jej życie, aż do uboju lub padnięcia. Gdy zwierzę padnie, właściciel zwraca paszport do urzędu, który paszport wystawił. Gdy jest przeznaczone na eksport - paszport zwraca ostatnia osoba trzymająca zwierzę przed ekspedycją eksportową. Bydło dostarczone do rzeźni pozostawia się tam wraz z paszportem. W tym wypadku za zwrot paszportu do właściwego urzędu odpowiada rzeźnia.

Nowe czynności do wdrożenia

Księga rejestracji. Każda osoba trzymająca zwierzęta podlegające obowiązkowi identyfikacji i rejestracji musi prowadzić księgę rejestracji, w której odnotowywane będą (w pierwszym okresie ręcznie, później komputerowo) wszystkie wejścia zwierząt na stan gospodarstwa i zejścia z tego stanu. Każde z tych zdarzeń musi też być zgłoszone do terenowego administratora bazy danych.

Co obowiązkowo, co dobrowolnie ? Lista czynności, do których wykonywania muszą wdrożyć się rolnicy (z pomocą rolniczych organizacji i ośrodków doradztwa) obejmuje:
- prowadzenie księgi rejestracji zwierząt,
- zgłaszanie do terenowych organów systemu zdarzeń objętych kontrolą, używając do tego odpowiednich formularzy,
- zamawianie kolczyków i kolczykowanie zwierząt.
Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, dodatkowo i dobrowolnie:
- wypełnianie i terminowe składanie wniosków z załącznikami o dopłaty bezpośrednie,
- założenie indywidualnego konta bankowego.

System pod kontrolą. Kontrolę wypełniania opisanych obowiązków prowadzić będą organy Inspekcji Weterynaryjnej oraz upoważnieni pracownicy terenowych placówek ARiMR.
(na podstawie materiałów ARiMR)

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba