Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Czwartek 18.07.2024
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt nr 7 - 14 maja 2002 r.

Solidarnie pod okiem satelity


W ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE rozdzielane są obecnie kwoty rzędu kilkudziesięciu miliardów euro rocznie. Prawidłowy przebieg tego procesu wymaga jasnych szczegółowych zasad i procedur, kompetentnej i sprawnej administracji oraz wnikliwej kontroli obejmującej zarówno weryfikację wniosków i zawartych w nich danych, prawidłowości przebiegu dotowanej inwestycji, protokołu jej zamknięcia i wszelkich dokonywanych płatności. Rozdysponowanie bądź spożytkowanie środków unijnych niezgodnie z regułami wspólnotowymi prowadzi do wstrzymania wypłaty, a także do żądania zwrotu otrzymanych pieniędzy.


Integracja w rolnictwie. Regulacje prawne dotyczące rolnictwa sięgają 50% całego wspólnotowego dorobku prawnego ( acquis communautaires ) i nadal rozrastają się w szybkim tempie. Taki stan jest rezultatem mnogości rynków rolnych, ich różnorodności i złożoności, a także faktu, że rolnictwo należy do sektorów gospodarki wcześnie poddanych integracji. Wspólna Polityka Rolna (WPR) dość głęboko ingeruje w bieżącą działalność gospodarstw rolnych.

Aby mieć trzeba być. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej część kompetencji Rządu RP w zakresie kształtowania krajowej polityki rolnej zostanie przekazana odpowiednim organom UE. Z drugiej strony Polska odpowiednio do swego potencjału i przyznanej pozycji będzie uczestniczyć w kształtowaniu polityki rolnej w rozszerzonej Unii oraz będzie korzystać ze wszystkich programów i środków wsparcia finansowego funkcjonujących w ramach tej polityki. Ponadto będziemy mogli łatwiej wykorzystać nasze przewagi konkurencyjne, np. w zakresie produkcji żywności ekologicznej. Tak jak w rolnictwie zmianie ulegnie sytuacja w innych sektorach gospodarki żywnościowej, np. w rybołówstwie.

Solidarność finansowa, czyli wspieranie słabszych przez silniejszych w celu szybszego osiągnięcia przez tych pierwszych średniego unijnego poziomu gospodarowania i życia na obszarach wiejskich - jest podstawową zasadą unijnej WPR. W części finansowej, podobnie jak we wspomnianych regulacjach prawnych, polityka rolna należy do gigantów - jest najbardziej kosztowna, w porównaniu z innymi prowadzonymi w UE. Stan ten wywołuje dyskusję o konieczności zreformowania WPR. Jako członek Unii Polska będzie miała wpływ na kształt ewentualnej reformy wspólnie w krajami słabiej rozwiniętymi oraz przodującymi w europejskim rolnictwie.

Agencje płatnicze. Olbrzymie dotacje i dopłaty z unijnej wspólnej kasy są rozdzielane przez krajowe agencje płatnicze, mające akredytację Komisji Europejskiej. Państwa członkowskie (także państwa kandydujące do Unii objęte programami pomocy przedakcesyjnej - w tym Polska) zobowiązane są do przedstawienia Komisji wyznaczonych agencji płatniczych. W Polsce do takiej funkcji została wytypowana Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostre rygory. Wszystkie agencje płatnicze muszą gwarantować bieżące spełnianie odpowiednich wymogów wspólnotowych, prawidłowo prowadzić i gromadzić dokumentację, odpowiednio księgować wypłacane kwoty oraz przekazywać raporty o swej działalności, bilanse finansowe i inne informacje zgodnie z harmonogramem ustalanym przez Komisję. Każda agencja musi zapewniać operacyjne rozdzielenie i niezależność trzech funkcji: zatwierdzania, wypłacania i księgowania płatności, które muszą być wykonywane przez jednostki administracyjnie odrębne. Agencje płatnicze podlegają drobiazgowym kontrolom, których dokonują na miejscu kontrolerzy mianowani przez Komisję Europejską, mający dostęp do wszystkich informacji i dokumentów związanych z wydatkami. W kontroli mogą uczestniczyć urzędnicy z kraju, w którym dokonywana jest kontrola.

Gospodarstwo otwarte. Także rolnicy, którzy chcą korzystać z unijnej pomocy finansowej (w tym z dopłat bezpośrednich) muszą się zgodzić na kontrolowanie ich gospodarstw. Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli - nazywany w skrócie IACS, obejmuje kontrole administracyjne i kontrole na miejscu, czyli u rolnika. W zależności o rodzaju otrzymywanych dotacji czy dopłat uprawniony kontroler musi mieć umożliwiony swobodny wstęp do każdej stodoły, obory, chlewu i innych obiektów czy pomieszczeń magazynowych i związanych z hodowlą oraz produkcją rolną, może również w ramach swoich uprawnień wizytować pola uprawne, łąki, działki zalesiane i odłogowane, dokonywać pomiarów i stwierdzać rodzaje prowadzonych upraw. Do przeprowadzania kontroli technicznych wykorzystywane są zdjęcia lotnicze i satelitarne pozwalające ustalać rzeczywistą powierzchnię wszystkich działek podlegających kontroli. Rolnicy, którzy nie będą się ubiegali o środki unijne nie będą podlegać opisanym rygorom kontroli gospodarstw.

Kuter pod satelitą. Także inne działy gospodarki żywnościowej objęte będą standardami unijnej kontroli. Na przykład wraz z przystąpieniem Polski do UE kutry naszych rybaków będą musiały być wyposażone w urządzenia pozwalające kontrolować wielkość połowów w systemie satelitarnym. Ponadto uprawnieni inspektorzy będą sprawdzać dotrzymywanie unijnych norm sanitarnych na jednostkach połowowych oraz w przedsiębiorstwach przetwórstwa rybnego. Wchodząc do tego systemu polscy rybacy będą mieli prawo połowów na całym Bałtyku w ramach przyznanych limitów połowowych (ich wynegocjowana wielkość odpowiada obecnie posiadanym w ramach Rady Morza Bałtyckiego) oraz sprzedaży bez cła świeżych ryb i przetworów rybnych na całym unijnym rynku.

Prawda w cenie. Każdy kontakt z kasą wymaga uczciwości, rzetelności i gwarantowanej prawdy. Informacja nieprawdziwa podważa (odbiera) zaufanie, przysparza strat i kosztów. Wszelkie mechanizmy kontroli, które nas czekają w niczym nie odbiegają od tych jakim podlegają rolnicy, rybacy, pszczelarze i inni producenci żywności we Francji, w Niemczech, w Grecji czy Portugalii. Ścisła kontrola wcześnie wykrywająca nierzetelność może się tylko przyczynić do tego, aby druga polska krowa z BSE (odpukać!) miała prawdziwy kolczyk i paszport.

(na podstawie materiałów Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa)

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba