Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 14.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2010  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Luty 2010 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

26 lutego 2010
Przygotowując w 2005 r. budżet UE na lata 2007-2013 uzgodniono, że w połowie trwania tej perspektywy finansowej rozdział środków zostanie skorygowany, jeśli wzrost gospodarczy będzie odbiegał o 5 punktów procentowych od założeń. Zaistniała sytuacja wymaga właśnie przewidzianej korekty. W jej wyniku Polsce, Czechom i Słowacji przypadnie łącznie ok. 3 mld euro dodatkowych pieniędzy na inwestycje infrastrukturalne. Pochodzą one z niewykorzystanych w poprzednich latach funduszy we wszystkich 27 krajach członkowskich UE. Biorąc pod uwagę relacje wielkości wymienionych trzech krajów, można się spodziewać, że z tej ekstra puli Polska otrzyma nie mniej niż 1,5 mld euro.

23 lutego 2010
Jak podaje serwis samorządowy PAP Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił beneficjentom od początku tego roku blisko 1,5 mld zł unijnych dotacji, realizując 7,2 tys. zleceń. W tej liczbie największy udział mają zlecenia i wypłaty z programu operacyjnego Kapitał Ludzki (5,3 tys. zleceń, 405 mln zł), a dalej z PO Innowacyjna Gospodarka (423 zlecenia, 232 mln zł), Infrastruktura i Środowisko (107 zleceń, 275 mln zł), Rozwój Polski Wschodniej (20 zleceń, 71 mln zł), PO Ryby (405 zleceń, 28,5 mln zł) i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (1 zlecenie, 1,3 mln zł). W ogólnej puli były 892 zlecenia z Regionalnych Programów Operacyjnych - najwięcej z województw: śląskiego i wielkopolskiego (odpowiednio 131 i 127), najmniej z lubuskiego i mazowieckiego (po jednym).

22 lutego 2010
Wybory, przesunięcia, wybory - gdy Janusz Lewandowski złożył mandat posła do Parlamentu Europejskiego w związku z objęciem teki komisarza w Komisji Europejskiej, zwolnione miejsce w PE zajął Jan Kozłowski - dotychczasowy marszałek województwa pomorskiego, a na zwolniony urząd marszałka wybrany został Mieczysław Struk (49) z  PO, dotychczasowy wicemarszałek, wcześniej radny sejmiku i przez dwanaście lat burmistrz Jastarni.

19 lutego 2010
Trzy ministerstwa: Obrony Narodowej, Skarbu Państwa i Infrastruktury współpracują przy przekazywaniu samorządom terytorialnym różnego szczebla gruntów pod budowę lotnisk cywilnych. Agencja Mienia Wojskowego przeznaczyła na ten cel blisko 5 tys. ha. Równocześnie w Sejmie prowadzone są prace legislacyjne nad projektem nowego Prawa lotniczego, a w Ministerstwie Infastruktury analizowane ekspertyzy dotyczące Lotniska Centralnego dla Polski.

18 lutego 2010
We wczorajszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej w sprawach zmiany granic gmin po raz kolejny zabrał głos prof. Michał Kulesza - profesor UW, współtwórca reformy samorządu terytorialnego z lat 1990 i 1998. Jego zdaniem najczęstszym powodem zmian granic gmin jest chęć przejęcia władztwa planistycznego i fiskalnego przez jedne samorządy, silniejsze (np. większe miasta) kosztem drugich, słabszych (np. otaczających miasta gmin wiejskich). Profesor podkreśla, że żaden samorząd nie powinien być zobowiązany do oddania swoich terenów tylko dlatego, że potrzebę ich przejęcia zgłasza inna jednostka, ponadto wskazuje na orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z których wynika, że nawet dokonane przesunięcie terytorialne nie powoduje automatycznie przejmowania majątku znajdującego się na przejętym terenie. Więcej w gazecie.

17 lutego 2010
2413 gmin, 65 miast na prawach powiatu, 314 powiatów i 16 województw będą musiały zwrócić otrzymane nadpłaty (od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych) z tytułu ich udziałów w PIT za rok 2009. Szczegółowe dane zawierają listy opublikowane przez Ministerstwo Finansów. Rozliczenie ma nastąpić w marcu. Wówczas przekazane dochody za luty 2010 r. zostaną pomniejszone o nadpłatę za rok 2009.

16 lutego 2010
W 2010 r. wzrosną części wyrównawcze subwencji w przypadku województw i powiatów, natomiast dla gmin będą niższe w stosunku do roku 2009, ale wzrośnie dla nich część oświatowa. Do gmin ma trafić w tym roku 6,096 mld zł z tytułu części wyrównawczej (poprzednio 6,118 mld) oraz 638 mln zł z tytułu części równoważącej (w 2009 - 716 mln). Podział 35 mld zł (wzrost o blisko 5%) części oświatowej między poszczególne szczeble samorządu będzie następujący: gminy - 20,8 mld, powiaty - 13,3 mld, a województwa 682 mln zł. Szczegółowe zestawienia dla wszystkich jst podało Ministerstwo Finansów: dla gmin, dla powiatów, dla województw.

15 lutego 2010
Sejm znowelizował ustawę o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej. Główna zmiana dotyczy możliwości wypłacanie beneficjentom zaliczek jeszcze przed rozpoczęciem realizacji zadania. Mechanizm zaliczkowy obejmuje działania: modernizacja gospodarstw rolnych, zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, różnicowanie źródeł dochodu w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój przedsiębiorstw, wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, wdrażanie projektów współpracy, funkcjonowanie lokalnych grup działania. Po wejściu w życie nowelizacji (po rozpatrzeniu jej przez Senat, podpisaniu przez prezydenta i opublikowaniu) zaliczka będzie mogła wynieść do 20% przyznanej pomocy, a w odniesieniu do działań z lat 2009 i 2010 - nawet 50%.

12 lutego 2010
Ministerstwo rolnictwa postanowiło o wstrzymaniu przyjmowania przez urzędy marszałkowskie wniosków w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" do dnia wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach tego działania oraz opracowania nowego wzoru wniosku o dofinansowanie. Przygotowana na podstawie doświadczeń zebranych podczas ubiegłorocznej edycji konkursu nowelizacja m.in. znosi ograniczenia dotyczące liczby wniosków składanych przez gminę w jednym naborze oraz limit operacji realizowanych z dofinansowaniem na terenie jednej gminy. Zmiany choć korzystne nie satysfakcjonują w pełni samorządów ponieważ nie będący kosztem kwalifikowanym VAT powiększa ich wkład własny, a tym samym relatywnie zmniejsza udział unijnego wsparcia. Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji zewnętrznych. Planowany termin wejścia w życie - koniec marca br.

11 lutego 2010
Nową przewodniczącą Komitetu Regionów UE została wybrana wczoraj Włoszka Mercedes Bresso (65), przewodnicząca regionu Piemont. Za priorytety w swojej dwuipółletniej kadencji uznała w pierwszym wystąpieniu w nowej roli: przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu, rozpoczęcie realizacji odnowionej strategii lizbońskiej, udoskonalenie europejskiej polityki spójności, a także konieczne przeniesienie odpowiedzialności za nią na poziom krajowy, uwzględnianie interesów społeczności lokalnych i regionalnych w debacie na temat perspektyw finansowych UE, pomyślne wdrożenie nowego instrumentu prawnego jakim jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) oraz rozwinięcie europejskiej strategii dotyczącej usług świadczonych w interesie ogólnym w poszanowaniu kompetencji samorządów lokalnych i regionalnych.

10 lutego 2010
Po zawarciu przez Region Gdański NSZZ "Solidarność" i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego porozumienia w sprawie ochrony pracowników zatrudnionych w placówkach służby zdrowia tego województwa podczas restrukturyzacji ze zmianą właściciela, załogi mają uzyskiwać pakiety socjalne i 5% udziałów w tworzonych spółkach.

9 lutego 2010
Parlament Europejski głosując an block na całym składem Komisji Europejskiej - 488 głosami ZA, 137 przeciw przy 72 deputowanych wstrzymujących się od głosu - umocował ją formalnie do działania w latach 2010-2014. Komisarzem z Polski jest Janusz Lewandowski (58) piastujący tekę ds. programowania finansowego i budżetu. Urzędnicy z naszego kraju pracować będą w gabinetach dziewięciu komisarzy nowej Komisji Europejskiej, a także u przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana van Rompuya. Łącznie w całej KE pracuje blisko 1200 Polaków.

8 lutego 2010
W dniach 9-10 lutego do Brukseli przybędzie 344 burmistrzów, merów, radnych, posłów do zgromadzeń regionalnych, przewodniczących regionów z całej Europy (Polsce przypada 21 miejsc), by wybrać nowe władze Komitetu Regionów, organu doradczego i opiniodawczego UE, na lata 2010–2015 oraz dyskutować o priorytetach politycznych regionów i władz lokalnych w Europie. Wcześniej przewodniczącym Grupy EA (European Alliance - Przymierze Europejskie), czwartej co do wielkości grupy w Komitecie Regionów, został jeden z najaktywniejszych członków polskiej delegacji Jerzy Zająkała, wójt gminy Łubianka. Również 9 lutego odbędzie się w Parlamencie Europejskim głosowanie nad nowym pełnym składem Komisji Europejskiej.

5 lutego 2010
404 samorządy głównie z województw dolnośląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych (powodzi i podtopień w 2009 r. i w latach poprzednich) otrzymają z MSWiA w sumie 165 mln zł na odbudowę zniszczonych dróg, mpstów i innych obiektów lokalnej infrastruktury. W ubiegłym roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczono 365 mln zł, w tym 100 mln zł na naprawienie szkód powstałych tylko w 2009 roku. Pieniądze otrzymały m.in. województwa dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie i śląskie.

3 lutego 2010
Wczoraj rząd przyjął projekt nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych. Jej postanowienia mają zapewnić jawność wielu dokumentów i ułatwić dostęp do informacji publicznych. W ciągu trzech lat samorządy będą musiały ponownie nadać klauzule tajności posiadanym dokumentom. Wymagana weryfikacja ograniczy utrudnianie dostępu do informacji przez nieracjonalne jej utajnianie. Wśród najważniejszych zmian wskazano rezygnację z podziału informacji niejawnych na tajemnicę państwową i służbową, odejście od rozbudowanych formalnych wykazów informacji niejawnych na rzecz jednoznacznego zobowiązania wytwórców informacji do kierowania się nowymi definicjami poszczególnych klauzul, zmiany w zasadach prowadzenia postępowań sprawdzających obejmujące m. in. rozszerzenie zakresu stosowania w nich przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, rezygnację z prowadzenia postępowań w stosunku do osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz wprowadzenie terminu zawitego w odniesieniu do kontrolnych postępowań sprawdzających. Nowa ustawa ma także ułatwić dostęp do informacji "zastrzeżonych". Zamiast zakończonego pozytywnie postępowania sprawdzającego, wystarczy pisemne upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej i odbycie stosownego przeszkolenia.

1 lutego 2010
Już po raz drugi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chce nagrodzić osoby, które aktywnie działają na rzecz lokalnego rozwoju wykorzystując do tego unijne fundusze. Konkurs Eurolider 2010 adresowany jest głównie do pracowników samorządowych oraz pracowników organizacji pozarządowych. Kandydatów można zgłaszać do 26 lutego. Kandydatem może być każda osoba, która w dacie złożenia zgłoszenia zajmuje się tematyką funduszy europejskich. MRR poszukuje osób, które przyczyniają się do powstania lub realizacji projektów służących mieszkańcom oraz poprawie warunków życia w regionie, wykorzystując przy tym dofinansowanie z funduszy europejskich. Warunkiem startu w konkursie jest, aby projekty kandydatów były dofinansowane w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 lub Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. Kontakt: eurolider@mrr.gov.pl lub tel. 22 4613574.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba