Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Środa 19.06.2024
Warto zrozumieć
 
 Obywatel - Władze 
Pomysł Prezydenta Dudy: referendum i pytania referendalne
12 czerwca 2018 r. podczas spotkania Narodowej Rady Rozwoju z udziałem Prezydenta RP zostały zaprezentowane - rekomendowane przez Andrzeja Dudę - propozycje pytań, które miałyby być zadane obywatelom w  referendum konstytucyjnym pomysłu Głowy Państwa. Prezydent doprecyzował je 20 lipca br. Pięć dni później Senat odmówił zgody na przeprowadzenie referendum.    ››› więcej...
Nowe władze 2015. Początek "dobrej zmiany"
Kandydaci i kandydatki wybrani 25 października br. na posłów i senatorów złożyli 12 listopada ślubowanie podczas pierwszych posiedzeń swoich izb. Z tą chwilą rozpoczęli czteroletnią kadencję. Szefowa ustępującego rządu Ewa Kopacz (PO) podała swój gabinet do dymisji. Dzień później Prezydent desygnował posłankę Beatę Szydło (PiS) na urząd premiera, która 18 listopada wygłosiła w Sejmie expose. Tego samego dnia o godz. 22:15 uzyskała wotum zaufania. Za głosowało 236 posłów, przeciw było 202, wstrzymało się od głosu 18. Rząd PiS rozpoczął działalność. Prezydent Andrzej Duda pracuje od 6 sierpnia br. (zob. Diariusz REGIOsetu z 30 sierpnia 2015 r.)   ››› więcej...
Wybory parlamentarne 2015
Kandydatów na posłów wystawiło 17 komitetów wyborczych, na senatorów - siedem. O każde miejsce w izbie poselskiej ubiegało się średnio 17 kandydatów, w izbie senatorskiej - czterech. Do Sejmu kandydowało 4554 mężczyzn oraz 3342 kobiety, średnia wieku - 42 lata; do Senatu - 367 mężczyzn i 58 kobiet, wśród kandydatów do tej izby średnia wieku kandydatów to 53 lata. Najwięcej mandatów obsadzili kandydaci z Mazowsza (63), najmniej w województwach lubuskim i opolskim (po 12). Rozpiętość w dużych miastach - od 20 posłów wybranych w Warszawie do siedmiu w Częstochowie.    ››› więcej...
Przeliczanie głosów na mandaty
Wrzucenie ważnej karty do urny wyborczej to akt niezbędny do rozpoczęcia "obróbki szlifującej" wolę wyborców. W wyborach do Sejmu (też w innych) jest po drodze kilka istotnych czynników osłabiających siłę głosu wyborcy i wzmacniających siłę władzy. Podstawowe tutaj to progi wyborcze i metoda przeliczania głosów na mandaty. Wpływ tych czynników silnie unaocznił się jesienią 2015 r., gdy po zastosowaniu - zgodnie z prawem - metody przeliczania d'Hondta 37,58% poparcia wyborców dla zwycięskiej partii PiS zamieniło się na 51% mandatów poselskich. Inaczej było po wyborach do Sejmu w 2001 r. Rekordowe - jak dotąd - poparcie 41,04%, przeliczone metodą Sainte-Laguë nie pozwoliło partii SLD rządzić samodzielnie. Gdyby zastosowano wówczas metodę d'Hondta tych mandatów starczyłoby na bezwzględną większość sejmową ze sporym zapasem. Znaczenia ustrojowego arytmetyki wyborczej trudno przecenić.   ››› więcej...
Referendum lokalne
Specyfika referendum w obecnych ramach prawnych polega na tym, że liczą się nie tylko głosy oddane, ale również nie oddane, czyli określona frekwencja wymagana do jego ważności. Sytuacja taka nie występuje w wyborach zarządzanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że o rezultacie referendum lokalnego częściej decydują właśnie ci obywatele, którzy "wstrzymali się od głosu", a nie ci, którzy byli "za" lub "przeciw" rozstrzyganej kwestii.   ››› więcej...
Budżet partycypacyjny - obywatelski
Przykład współdziałania mieszkańców i ich wpływu na warunki w jakich żyje im się w osiedlu, dzielnicy, mieście, w każdej gminie. To również oddziaływanie na urzędników, swoiste ich wychowywanie w duchu wrażliwości na problemy wspólnot lokalnych.    ››› więcej...
Wybory parlamentarne 2011
Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 19 komitetów wyborczych, które zgłosiły listy zawierające łącznie 7037 kandydatów na 460 mandatów poselskich. Tak jak poprzednio w wyborach do Sejmu obowiązywała ordynacja proporcjonalna - połączenie głosowania na osobę i na partię. Natomiast do Senatu po raz pierwszy ustanowiono okręgi jednomandatowe, tzn. wyborcy głosowali wyłącznie na osobę - mandat uzyskał tylko ten kandydat, który wyprzedził każdego z pozostałych co najmniej o jeden ważny głos. Na sto miejsce w Senacie 103 komitety zgłosiły 501 kandydatów. Wybory ponownie i zdecydowanie wygrała partia rządząca - Platforma Obywatelska, pozostająca w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym.
   ››› więcej...
Państwo prawne
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym - to fundamentalne stwierdzenie zapisane jest w art. 2 Konstytucji RP. Zbudowanie państwa prawa należy do naczelnych obowiązków państw aspirujących do wstąpienia do Unii Europejskiej    ››› więcej...
Reforma administracyjna
1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, wprowadzająca zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa: 16 województw, 308 powiatów, 2489 gmin (w tym 65 miast-gmin na prawach powiatów) oraz m.st. Warszawa - razem 2814 jednostek samorządu terytorialnego. 1 stycznia 2002 r. liczba ta powiększyła się o 7 nowych powiatów w 6 województwach, a 1 stycznia 2003 r. zmniejszyła o jeden powiat (warszawski) i 12 gmin (wszystkie warszawskie i Wesoła). Zwiększenie liczby jednostek nastąpiło 1 stycznia 2010 r. - przybyła nowa gmina wiejska Jaśliska, wydzielona z podkarpackiej gminy Dukla. W rezultacie tych zmian liczba jst wynosi obecnie 2809. Od 1 stycznia 2014 r. w Polsce jest 913 miast.    ››› więcej...
Rodzaje gmin
Podstawową jednostką samorządności terytorialnej jest gmina. Gminą jest miasto stołeczne Warszawa zegarków oraz liczące niewiele ponad tysiąc mieszkańców miasto Krynica Morska. W Polsce jest obecnie 2479 gmin, w tym 591 gmin obejmujących swymi granicami zarówno wsie jak i miasta oraz 307 gmin-miast (bez wsi). Pozostałe to gminy wiejskie.    ››› więcej...
Ustalanie zadań i kompetencji samorządu terytorialnego
Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w powyższych sprawach zamieszczony w publikacji TK: Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Warszawa 2008.    ››› więcej...
Akty prawa miejscowego
Konstytucja RP wśród źródeł powszechnie obowiązującego prawa wymienia prawo miejscowe stanowione przez rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw oraz terenowe organy administracji rządowej    ››› więcej...
Zadania i kompetencje samorządów i wojewodów
Co stanowi istotę działania gminy, powiatu, województwa samorządowego oraz wojewódzkiej administracji rządowej? Z jaka sprawą do jakiego urzędu?    ››› więcej...
Prawa i obowiązki stron w urzędzie
Pierwsze i kolejne kontakty z urzędami administracji terenowej. Odpowiedzi urzędu. Odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia, żądanie wznowienia postępowania lub stwierdzania nieważności decyzji    ››› więcej...
Samorządowe Kolegia Odwoławcze
Na terenie całego kraju działa 49 Samorządowych Kolegiów Odwoławczych (SKO) orzekających w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego (organów gminy, powiatu i samorządu województwa). SKO są organami wyższego stopnia w znaczeniu ustalonym w przepisach o postępowaniu administracyjnym i o postępowaniu podatkowym.    ››› więcej...

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba