Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Piątek 21.06.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2011  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Kwiecień 2011 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

29 kwietnia 2011
Sąd Okręgowy w Świdnicy po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez jednego z kandydatów na prezydenta Wałbrzycha Patryka Edmunda Wilda - unieważnił dzisiaj II turę wyborów samorządowych na prezydenta miasta, tym samym wygaszony został mandat prezydenta Piotra Kruczkowskiego (PO). Sąd unieważnił także wybory do Rady Miasta Wałbrzycha w okręgu numer pięć i wygasił mandaty radnych: Sylwestra Wacława Bernatowicza (Wspólnota Samorządowa), Stefanosa Ewangielu (PO) - wczesniej obciążonego przez prokuraturę zarzutem korupcji wyborczej, Jerzego Zygmunta Krzyżowskiego (SLD), Piotra Tomasza Kwiatkowskiego (PO) oraz Beaty Marii Muchy (PiS). Prokuratura przedstawiła dowody świadczące o kupowaniu głosów na kandydatów wystawionych przez Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej RP. Możliwe jest odwołanie od postanowienia ww. Sądu. 19 lutego br. w reakcji na stwierdzoną korupcję wyborczą zarząd dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej rozwiązał struktury partii w Wałbrzychu.

27 kwietnia 2011
Premier Donald Tusk spotkał się wczoraj z samorządowcami z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Tematem głównym były plany resortu finansów ograniczenia deficytu jednostek samorządu, co ma zagrozić realizacji samorządowych inwestycji. Zgodzono się, że ten złożony problem należy rozwiązać w sposób pozwalający pogodzić oczekiwania stron. Inna poruszana kwestia to ubiegłoroczne rozporządzenie ministerstwa finansów (Dz.U. 2010.257.1730) w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych. Zdaniem Premiera jeżeli są wątpliwości co do zgodności tego przepisu z konstytucją, to rozstrzygnięcie należy do Trybunału Konstytucyjnego. Zapowiedziane zostały następne takie spotkania.

26 kwietnia 2011
Według informacji Ministerstwa Finansów na rachunki gmin przekazane zostało w I kwartale 4,4 mld zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to 1/5 kwoty planowanej do przekazania za rok 2011. Jednocześnie ministerstwo przekazało 1,5 mld zł z tytułu części wyrównawczej sybwencji ogólnej (1/4 kwoty rocznej) oraz 110 mln zł w ramach części równoważącej (także 1/4). Kwoty rozpisane na poszczególne jednostki samorządu w biuletynie BIP resortu.

23 kwietnia 2011
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (World Book and Copyright Day) - doroczne święto organizowane od 1995 r. przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i prawnej ochrony własności intelektualnej. W Polsce powinno ono mieć szczególne znaczenie, bowiem według badań czytelnictwa za rok 2010, przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową i TNS OBOP, 56% Polaków nie przeczytało ani jednej książki, w tym aż 20% osób z wyższym wykształceniem. Jakikolwiek kontakt z dowolną książką (także poradnikiem, książką kucharską, albumem, książką umieszczoną w Internecie) w roku 2010 zadeklarowało zaledwie 44% badanych (dla Czech i Francji liczby te wynoszą odpowiednio 83 i 69%). Temu zatrważającemu wyłączeniu z kultury pisma ponad połowy respondentów (co z pewnością znajduje odbicie w całej populacji) starają się przeciwdziałać rzesze pracowników bibliotek. Z inicjatywy osób związanych z książką i odpowiedzialnych za czytelnictwo, na spotkaniu w grudniu 2010 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie powstała koalicja na rzecz czytelnictwa i bibliotek - Republika Książki. Idei tej sprzyja też Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Ponad 1500 bibliotek z małych miejscowości w całym kraju zakwalifikowało się do drugiej rundy Programu Rozwoju Bibliotek, najwięcej z Lubelszczyzny, Małopolski i Dolnygo Śląska. Uczestnicy drugiej rundy dołączą do prawie 1900 bibliotek, które od dwóch lat biorą już udział w programie. Rekordzistą jest województwo lubuskie, tam uczestniczy w nim niemal 90% bibliotek. Niestety wciąż jeszcze tak wielu Polaków nie odczuwa potrzeby czytania, nie docenia książki jako niezwykle cennego dobra kultury.

21 kwietnia 2011
Komisja Europejska przyjęła wczoraj przygotowany przez komisarza ds. budżetu i programowania finansowego Janusza Lewandowskiego projekt budżetu Unii Europejskiej na 2012 r. Na płatności przyjęto w projekcie 132,7 mld euro (o 4,9% więcej niż w 2011 r.), na zobowiązania - 147,4 mld euro (3,7% więcej). Budżet ma zapewnić pełne wsparcie europejskiej gospodarce i dobrze służyć 500 milionom obywateli UE. Wprowadzone zmiany to m.in. zmniejszono budżet Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, Instrumentu współpracy z państwami uprzemysłowionymi, programu GALILEO oraz ograniczono wydatki na budynki, technologie informacyjno-komunikacyjne, opracowania, publikacje, podróże służbowe, konferencje i spotkania samej Komisji Europejskiej. Jednocześnie zwiększono finansowanie programów badawczych oraz funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Więcej informacji. Dyskusja nad projektem i wypracowanie jego kształtu do ostatecznego zatwierdzenia przypadną na czas polskiej prezydencji.

20 kwietnia 2011
Rozpoznawalni samorządowcy - głównie prezydenci dużych miast (np. Gdyni, Wrocławia, Krakowa, Katowic, Rzeszowa) - mający wysokie poparcie lokalnych wyborców, mogą skorzystać z wprowadzenia jednomandatowych okręgów w tegorocznych wyborach do Senatu RP i rekomendować na senatorów kandydatów ze swoich środowisk, osoby dobrze znające specyfikę działań na szczeblach władzy lokalnej. Zgłaszana wcześniej propozycja utworzenia Izby Samorządowej w miejsce Senatu może zyskać już najbliższej jesieni realne przyczółki.

19 kwietnia 2011
Wiele małych miast należy do najbardziej zapóźnionych w rozwoju. Zainteresowanie matropoliami czy Wspólną Polityka Rolną - spycha temat miasteczek z "centralnej wokandy" z roku na rok. Bez programu poprawy warunków życia tych społeczności, popularyzowania ich aktywności lokalnej i regionalnej, rozbudowy infrastruktury technicznej i kulturalnej - nie można mówić o harmonijnym rozwoju kraju. "Orliki" i "schetynówki" to nie wszystko i nie wszędzie. Rozproszenie sił samorządowych kilkuset naszych miasteczek nie sprzyja skutecznemu domaganiu się o taki kompleksowy wieloletni program. Podobnie jest w niektórych innych krajach UE. Problem został dostrzeżony i do Brukseli zjechali się przedstawiciele stowarzyszeń i związków małych i średnich miast z Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski (Unia Miasteczek Polskich), Rumunii, Włoch, Węgier - i zawiązali Konfederację Małych Miast i Gmin Unii Europejskiej (Confederation of Towns and Municipalities of the European Union - CTME). Celem Konfederacji jest reprezentowanie interesów małych miast w UE, wymiana wiedzy i doświadczeń, przedstawianie własnych inicjatyw i uczestniczenie w ich pilotowaniu po unijnych organach i urzędach. Członkowie-założyciele zaprosili do Konfederacji następne stowarzyszenia i związki małych miast i gmin z krajów UE. Inicjatywa ta zyskała poparcie Komitetu Regionów UE reprezentującego wszystkie władze lokalne i regionalne w krajach Unii Europejskiej.

18 kwietnia 2011
Do piątku 29 kwietnia br. gminy wiejskie i miejsko-wiejskie mogą przesyłać zgłoszenia do II edycji konkursu "Laur Gospodarności" organizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Celem konkursu jest promowanie i nagradzanie szczególnie wartościowych inicjatyw samorządów wiejskich, Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz współpracujących z nimi banków spółdzielczych. Premiowane jest najbardziej efektywne pozyskiwanie funduszy, zarządzanie nimi oraz realizacja najlepszych projektów w kategoriach: rozwój przedsiębiorczości wiejskiej, rozwój kapitału społecznego, harmonijny rozwój, harmonijna współpraca: samorząd - bank spółdzielczy. W ubiegłym roku w konkursie wzięło udział ponad 200 gmin (co dziesiąta gmina z obszarami wiejskimi). Gmina zgłasza swój udział w konkursie wypełniając formularz dostępny na stronie Funduszu www.efrwp.com.pl lub www.laurgospodarności.pl Tam też jest tekst regulaminu konkursu oraz zasady oceny, na podstawie których zostaną wyłonieni zwycięzcy, fetowani 4 czerwca br. podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

15 kwietnia 2011
Propozycja Ministerstwa Finansów dotycząca ograniczenia deficytu budżetowego jednostek samorządu terytorialnego do poziomu 4% w roku 2012, 3% w 2013 r., 2% w 2014 r. i 1% w 2015 r. spotyka się ze zdecydowanym protestem włodarzy dużych miast. Pożyczane przez samorządy pieniądze w zdecydowanej mierze wykorzystywane są na udział własny w realizacji inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych. W końcu roku 2010 zadłużenie samorządów wyniosło 5,8% długu publicznego państwa. Ta ułamkowa część ma pełną legitymację prorozwojową, w odróżnieniu od innych części tego długu wykazujących nawet znamiona marnotrawstwa. Samorządowcy wskazują, że już grudniowe rozporządzenie ministra finansów (Dz.U. 2010.235.1546) zdecydowanie zmniejszyło możliwości inwestycyjne ich jednostek. Ośrodkiem koncentrującym sprzeciw jest Związek Miast Polskich. Wcześniej w tej sprawie ogłoszone było oświadczenie strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jak dotąd strony pozostają na swoich stanowiskach.

13 kwietnioa 2011
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński prowadzi konsultacje społeczne dotyczące prezydenckiego projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw. Konsultacje takie odbyły się już w Białymstoku i Szczecinie. Organizowane są kolejne:  Kielce - 15.04, godz. 10:00-13:00, Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego;  Gliwice - 18.04, godz. 10:00-13:00, Centrum Edukacji i Biznesu "Nowe Gliwice";  Opole - 18.04, godz. 14:30-17:30, Urząd Wojewódzki;  Poznań - 19.04, godz. 09:00-12:00, Instytut Ochrony Roślin;  Bydgoszcz - 19.04, godz. 14:30-17:30, Urząd Wojewódzki;  Warszawa - 20.04, godz. 14:00-16:00, Belweder. Projekt ustawy do pobrania. Zob. też Krótki przewodnik do Ustawy.

12 kwietnia 2011
W najbliższy piątek (15.04) we Wrocławiu rozpoczyna się II edycja regionalnych konferencji na temat wykorzystywania nowoczesnych technologii w szkole (pierwsza edycja - również w dziesięciu miasta - odbyła się w październiku i listopadzie ub.r.). Konferencje organizują miesięcznik Dyrektor Szkoły oraz firma AB S.A. Spotkania te są adresowane głównie do środowisk oświatowych i przedstawicieli samorządów; udział jest bezpłatny. Uczestnicy dowiedzą się m.in.: Jak wygląda w praktyce wprowadzanie nowoczesnych technologii do poszczególnych placówek? Jakie są możliwości i sposoby finansowania nowoczesnych technologii w szkołach? Jak unowocześnić placówkę i wykorzystać najnowsze technologie? Jak wybrać dobre oprogramowanie wspierające pracę szkoły? Jak wykorzystać e-learning w pracy z uczniami? Kalendarz kolejnych spotkań: 18.04 - Gorzów Wlkp., 19.04 - Zielona Góra, 20.04 - Poznań, 27.04 - Trójmiasto, 28.04 - Mława, 16.05 - Rzeszów, 17.05 - Kraków, 18.05 - Kielce, 19,05 - Radom. Rejestracja uczestnictwa w internecie.

11 kwietnia 2011
Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) realizuje projekt TERYT2 - Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju. W ramach projektu informacje gromadzone w państwowych rejestrach zostaną wzbogacone o zasięg przestrzenny i lokalizację adresową. W rezultacie prowadzonych prac ma nastąpić koordynacja systemu identyfikatorów miejscowości TERYT nadawanych przez GUS, lokalizujących je punktowo na terenie gminy, z systemem rejestracji miejscowości prowadzonym przez GUGiK - określającym ich geodezyjne granice. TERYT2 zakłada budowę i wdrożenie systemu teleinformatycznego wraz z danymi przestrzennymi i udostępnianie tej aplikacja nieodpłatnie gminom. Projekt TERYT2 otrzymał współfinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach 7 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji". Termin realizacji projektu upływa 31 grudnia 2011 r.

10 kwietnia 2011
Rocznica katastrofy na terenie lotniska w Smoleńsku, której uległ polski samolot państwowy z delegacją udającą się na miejsce zbrodni dokonanej przez sowieckie NKWD na polskich oficerach w 1940 r. w Katyniu. W katastrofie zginęło 96 osób - wszyscy obecni na pokładzie. Śmierć ponieśli członkowie rodzin ofiar zbrodni, Prezydent RP Lech Kaczyński i Jego Małżonka, ostatni Prezydent RP na wychodźctwie Ryszard Kaczorowski, przedstawiciele generalicji Wojska Polskiego, parlamentarzyści, duchowni różnych wyznań, wysocy urzędnicy państwowi, załoga samolotu. Polska poniosła ogromną, niespotykaną nigdzie stratę. Przyczyny katastrofy są jeszcze badane i stopniowo wyjaśniane. Miejscem głównych uroczystości państwowych jest Kwatera Smoleńska na cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie. Zob. Diariusz REGIOsetu Kwiecień 2010.

9 kwietnia 2011
Szykowana jest korekta granicy polsko-czeskiej. Podczas jej wytyczania w 1958 r. Polska przekazała ówczesnej Czechosłowacji 1205,9 ha, natomiast otrzymaliśmy 837,46 ha. Powstał tzw. dług terytorialny wynoszący 368,44 ha należnych Polsce. Rozwiązaniem sprawy zajmuje się od 1992 roku Stała Polsko-Czeska Komisja Graniczna przy MSWiA w Warszawie. Ostatnio strona Czeska zaproponowała likwidację długu w dwóch etapach: najpierw do Polski mają zostać przyłączone 132 hektary, a następnie reszta. Władze Republiki Czeskiej wytypowały do przekazania tereny w gminach czeskich (m.in. Bulovka) graniczących z naszymi gminami: Bogatynia, Zawidów, Sulików, LeśnaŚwieradów-Zdrój. Przekazaniu ziemi Polsce sprzeciwiają się czescy samorządowcy. Ponad półwieczna zwłoka w doprowadzeniu do ekwiwalentnej wymiany ziem z naszym południowym sąsiadem ma szansę dobiec końca.

8 kwietnia 2011
Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA) opublikowała kilka dni temu raport zawierający wstępną ocenę zasobów gazu łupkowego w 14 regionach poza Stanami Zjednoczonymi. EIA jest agencją rządową, ma opinię wiarygodnego źródła informacji, a USA od lat siedemdziesiątych rozwijają technologię pozwalającą na komercyjne wydobycie gazu zalegającego w szczelinach łupków bitumicznych. Wspomniany raport wskazuje, że na terenie Polski (w pasie od Pomorza po Lubelszczyznę) znajdują się największe w Europie - ze spodziewanych - zasoby gazu łupkowego; szacowane dzisiaj na ponad 5300 mld m3. Wiercenia są prowadzone m.in. w miejscowościach: Lubocino (gm. Krokowa), Łebień (gm. Nowa Wieś Lęborska), Wytowo (gm. Ustka). Bliższe określenie tych zasobów ma być na jesieni tego roku w rezultacie prac badawczych służb geologicznych amerykańskiej i polskiej (reprezentowanej przez Państwowego Instytutu Geologiczny). Konkretne, udokumentowane dane, pojawią się za kilka lat. Ich podstawą będzie dokumentacja geologiczna uzyskana z realizacji udzielonych koncesji. Do 1 kwietnia br. Ministerstwo środowiska udzieliło podmiotom polskim i zagranicznym 85 koncesji wyłącznie na poszukiwanie i rozpoznawanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów na terenie Polski. Potwierdzenie dzisiejszych szacunków może w sposób zasadniczy wpłynąć na krajowy bilans energetyczny, na wyniki eksportu, a ogólnie na perspektywy rozwoju gospodarczego Polski w pierwszej połowie XXI wieku i w latach następnych. Znajdzie to także swoje odbicie w finansach miejscowych samorządów. Dzisiaj do szczególnie ważnych należą kwestie dobrego prawnego oprzyrządowania penetracji, wydobycia i dystrybucji tego naturalnego bogactwa Polski; stworzenia takich przepisów aby nasz kraj uzyskał maksimum możliwych korzyści.

6 kwietnia 2011
Według opracowanych przez dwa resorty: gospodarki oraz rolnictwa i rozwoju wsi - kierunków rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020, w każdej gminie, w której istnieją odpowiednie warunki, ma powstać przynajmniej jedna wytwórnia gazu z biomasy. Dzisiaj takich obiektów działa 13, dziewięć następnych jest w budowie. Największa z funkcjonujących (w Liszkowie, w gminie Rojewo) ma osiągnąć moc zainstalowaną ponad 2 MW i roczną produkcję 16 GW.h energii elektrycznej. Elektrownie biogazowe i wiatrowe to - w warunkach Polski - podstawowe siłownie mogące efektywnie korzystać ze źródeł odnawialnych. Rozwój tych technologii ma znaczenie fundamentalne, bowiem zgodnie z unijnymi przepisami do 2020 r. jedna piąta całej energii elektrycznej ma być wytwarzana u nas z takich właśnie źródeł. Pozostawienie polskiej energetyki w stanie niezmienionym (96% produkcji energii elektrycznej pochodzi z elektrowni węglowych) już niedługo ogromnie obciąży polskie finanse z tytułu opłat za emisję CO2 do atmosfery. Od 2013 r. przekroczenie dopuszczalnego limitu będzie nas kosztować 1,5 mld euro rocznie; po trzech latach 6 mld euro rocznie, w ciągu 20 lat zbierze się 100 mld euro (całoroczne dochody budżetu Polski w ub.r. wyniosły ok. 63 mld euro). Obok źródeł odnawialnych do poprawy sytuacji mogą przyczynić się: wykorzystanie w elektrowniach jako źródła ciepła reakcji jądrowych, a także technologia CCS (Carbon Capture and Storage) - wychwytywania i geologicznego składowanie dwutlenku węgla. Informacje o bezpłatnych szkoleniach e-learningowych dla pracowników samorządu w zakresie odnawialnych źródeł energii na stronie www.eko-gminy.pl.

4 kwietnia 2011
Komitet Regionów - organ doradczy Komisji Europejskiej - przedstawił propozycje dotyczące przyszłej polityki spójności. W tej perspektywie finansowej na pomoc regionalną UE przeznacza się 50 mld euro rocznie (m.in. na finansowanie wielu projektów przynoszących bezpośrednie korzyści obywatelom - infrastruktura drogowa, kolejowa, energetyczna, szkolenia). Zasady programowania i finansowania tej pomocy wygasną w 2013 r., co oznacza, że będą one musiały zostać ponownie negocjowane przez organy ustawodawcze UE. Zdaniem Komitetu pomimo odnotowania postępów w zmniejszaniu dysproporcji między europejskimi regionami, nadal utrzymuje się znaczna nierównowaga, dlatego polityka spójności musi także w przyszłości dysponować środkami umożliwiającymi zmniejszanie tych dysproporcji. Aby lepiej ukierunkować wsparcie finansowe, Komitet proponuje utworzenia nowej "pośredniej" kategorii finansowania regionów, których produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca oscyluje w granicach 75...90% średniego PKB w UE, niezależnie od ich aktualnego statusu finansowania. Obecnie obowiązuje sztywna granica 75%, po przekroczeniu której region "wypada z gry o spójność". Z takiego rozwiązania chętnie skorzystałoby polskie Mazowsze. Komitet ponawia także apel o uwzględnienie, zwłaszcza we wdrażaniu i ocenie programów, kryteriów uzupełniających PKB, takich jak terytorialne, społeczne i środowiskowe wskaźniki rozwoju.

1 kwietnia 2011
Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011) wg stanu na 31 marca br. godz. 24:00. Potrwa do 30 czerwca br. Poddanie się spisowi jest obowiązkowe (nakazane prawem). Wszystkie uzyskane informacje objęte są ścisłą tajemnicą statystyczną. Tym razem jedyną postacią formularza spisowego jest postać elektroniczna (nie ma formularzy papierowych). Spis obejmuje dwa badania: pełne (dotyczy wszystkich - 15 pytań) oraz reprezentacyjne (pełne rozszerzone, dotyczy 20% populacji - 101 pytań). O tym, któremu badaniu podlega dana osoba, dowie się ona wypełniając rubrykę adres w formularzu spisowym. Komplet adresów do badania reprezentacyjnego został już wylosowany i ukryty. Automatyczne sprawdzenie zgodności adresu podanego w formularzu z listą adresów wylosowanych powoduje albo zakończenie spisu na badaniu pełnym, albo przejście do badania reprezentacyjnego. Szczególnie wygodną formą jest samospis internetowy, tzn. samodzielne wypełnienie e-formularza on-line uruchamianego w przeglądarce internetowej. Samospisu mogą dokonać osoby, które ukończyły 16 rok życia; dane dotyczące osób małoletnich przekazują osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe. Samospis internetowy będzie możliwy od dzisiaj do 16 czerwca br. Możliwe jest także zainstalowanie na swoim komputerze wersji off-line formularza, wówczas nie jest wymagany stały dostęp do Internetu w czasie jego wypełniania, a jedynie w chwili pobrania, a następnie wysyłania go do Głównego Urzędu Statystycznego, albo tylko podczas pobierania formularza aby go wydrukować, wypełnić i przesłać pocztą zwykłą na adres GUS. Więcej informacji na stronie GUS.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba