Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 14.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2010  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Kwiecień 2010 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 kwietnia 2010
Szykowany jest rozdział Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Według przygotowywanego projektu wojewodowie i administracja państwowa mają podlegać premierowi - w Głównym Urzędzie Administracji Publicznej lub w resorcie rozwoju regionalnego. W nowym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych znalazłyby się: Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Biuro Ochrony Rządu.

28 kwietnia 2010
Efektem dyskusji zorganizowanej przez Fundację Wspomagania Wsi oraz Serwis Samorządowy PAP z okazji XX-lecia samorządu gminnego w Polsce są liczne postulaty skierowane do władz państwowych, m.in.: określenie docelowego modelu samorządu terytorialnego na trzech poziomach i powołanie instytucji publicznej, która będzie pełnić rolę doradczą dla gmin (np. Instytut Samorządu Gminnego), wprowadzenie wójtów do rad powiatów, poprawienie Karty Nauczyciela, wprowadzenie ujednoliconych standardów świadczenia pomocy społecznej, udrożnienie współpracy między gminami, ograniczenie hamującego wiele wartościowych inicjatyw upartyjnienia władz lokalnych. Podnoszono także niewłaściwe funkcjonowanie organów nadzoru, nieadekwatne do przekazywanych przez państwo zadań asygnowanie środków na ich realizację; ponowione zostały postulaty zwrotu VAT płaconego przez samorządy i większego udziału w CIT. Zasygnalizowano także brak wystarczającej skuteczności Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Pełne podsumowanie zawiera protokół.

27 kwietnia 2010
Obowiązująca ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej umożliwia ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos. Szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2010 r. (Dz.U. 2010.66.426). Pełnomocnictwo do głosowania może obejmować głosowanie: w dniu pierwszego głosowania (tzw. I tura wyborów); w dniu ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów) oraz jednocześnie: w dniu pierwszego i ponownego głosowania. Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat oraz osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także posiadające równoznaczne orzeczenie organu rentowego. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania tamże. Nie może nim zostać natomiast osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, a także mąż zaufania. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed upoważnionym pracownikiem urzędu gminy. Wniosek w tej sprawie należy skierować do samorządu najpóźniej 10 czerwca br. Zgodnie z wyjaśnieniami PKW, wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik. Informację w tej sprawie ogłosiła Państwowa Komisja Wyborcza.

26 kwietnia 2010
22 Komitety Wyborcze zgłosiły dzisiaj - w terminie określonym kalendarzem wyborów prezydenckich - dokumenty rejestracyjne do Państwowej Komisji Wyborczej. Rejestracja kandydatów nastąpi po 6 maja br. gdy PKW otrzyma od zarejestrowanych Komitetów i zweryfikuje co najmniej 100 000 podpisów poparcia dla każdej z osób ubiegających się o formalne kandydowanie w wyborach Głowy Państwa 20 czerwca 2010 r. Tempo zbierania podpisów - średnio co najmniej 10 000 dziennie.

23 kwietnia 2010
Pierwsza edycja konkursu Laur Gospodarności nabiera tempa. Jego adresatem są gminy wiejskie i miejsko-wiejskie korzystające z zewnętrznego wsparcia finansowego oraz organizacje pozarządowe aktywnie działajace na terenach wiejskich. Inicjatorem konkursu jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Patronat honorowy objął prof. Jerzy Buzek - przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Udział w konkursie jest bezpłatny. Laur Gospodarności będzie przyznany samorządom, które najbardziej efektywnie wykorzystały powierzone im finanse, w kategoriach: rozwój infrastruktury, rozwój przedsiębiorczości, rozwój kultury i dziedzictwa kulturowego, rozwój kapitału społecznego oraz harmonijny rozwój. Z kolei organizacje pozarządowe będą nagrodzone za aktywność we współpracy z  rożnymi instytucjami na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 maja br. Szczegóły.

22 kwietnia 2010
Grupa senatarów przygotowała i przesłała do Marszałka Senatu projekt zmian ustaw: Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Proponowane zmiany mają charakter dyscyplinujący radnych przy podejmowaniu uchwał dotyczących wygaszania i obsadzania mandatów radnych, wygaśnięcia mandatu wójta, odwoływania ze stanowiska oraz rozwiązywania umowy o pracę z zastępcą wójta, sekretarzem gminy, skarbnikiem gminy, kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy i osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego gminną osobą prawną. Występujące sytuacje zwlekania z wpisaniem tych spraw do porządku dziennego sesji lub niepodejmowania przez ustawowo wymagane trzy miesiące stosownej uchwały m.in. blokują możliwość objęcia mandatów radnych osobom z list, które w wyborach uzyskały kolejno największą liczbę głosów czy też powodują zrywania quorum przez poszczególnych radnych. Wspomniany okres trzymiesięczny ma być skrócony do jednego miesiąca. Po bezskutecznym upływie tego czasu wojewoda w ciągu 7 dni będzie wydawać zarządzenie zastępcze (obecnie w ciągu 30 dni). Po wejściu w życie ustawa będzie dotyczyła także trwającej kadencji.

21 kwietnia 2010
Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski wydał postanowienie o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczając datę wyborów na niedzielę 20 czerwca 2010 roku. W kalendarzu wyborczym zostały ustalone daty wykonania czynności wyborczych, m.in.: do 26 kwietnia br. - zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (wymagana pisemna zgoda kandydata i 1000 podpisów poparcia), do 6 maja br. - zgłoszenie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do zarejestrowania (wymagane 100 000 podpisów poparcia), do 31 maja br. - podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do 6 czerwca br. - powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych oraz sporządzenie spisów wyborców przez gminy, 18 czerwca 2010 r. o godz. 24:00 - zakończenie kampanii wyborczej, 20 czerwca 2010 r. od godz. 6:00 do 20:00 - głosowanie.

20 kwietnia 2010
Wczoraj w Panteonie Wielkich Polaków na terenie Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbył się pogrzeb ś.p. Ryszarda Kaczorowskiego - ostatniego Prezydenta RP na wychodźstwie, który był członkiem delegacji udającej się do Katynia na pokładzie prezydenckiego samolotu 10 kwietnia. Prezydent Ryszard Kaczorowski w grudniu 1990 r. przekazał insygnia prezydenckie II Rzeczypospolitej Prezydentowi Lechowi Wałęsie.

19 kwietnia 2010
Do końca przyszłego tygodnia wszyscy samorządowcy mają obowiązek złożyć oświadczenia majątkowe za 2009 r.: radni - u przewodniczących, odpowiednio - rad gmin, rad powioatów bądź sejmików województw, natomiast marszałkowie województw, starostowie, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, przewodniczący sejmików, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic Warszawy - u właściwych wojewodów. Informacje o posiadanym majątku według stanu z 31 grudnia 2009 r., wraz z kopią zeznania (PIT) o wysokości osiągniętego dochodu w ubiegłym roku, składane są w dwóch egzemplarzach i przechowywane przez sześć lat. Przez taki czas są one powszechnie dostępne na stronie BIP urzędu danej jednostki samorządu terytorialnego. Oświadczenia powinny być ujawnione na stronie BIP niezwłocznie po ich złożeniu.

18 kwietnia 2010
W Krakowie w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu pochowano prochy ś.p. Lecha Kaczyńskiego – Prezydenta RP oraz ś.p. Marii Kaczyńskiej – Małżonki Prezydenta. Requiem odprawiono w Bazylice Mariackiej, następnie kondukt przeszedł na wzgórze wawelskie do Zamku Królewskiego. Po modlitwie w Katedrze trumny umieszczono w sarkofagu w krypcie. Niezwykle uroczysty pogrzeb odbył się z pełnym ceremoniałem wojskowym.

17 kwietnia 2010
W Warszawie odbyły się główne uroczystości żałobne - świeckie i religijne - upamiętniające tragiczną śmierć 96 ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego tydzień temu pod Smoleńskiem.

16 kwietnia 2010
GUS opublikował zaktualizowane na dzień 1 stycznia 2010 r. wykazy: TERC - jednostek podziału terytorialnego oraz SIMC - miejscowości, Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju TERYT. Będący także składnikiem tego rejestru wykaz ULIC - najobszerniejszy, zawierający wykaz nazw ulic w miejscowościach, jest aktualizowany cotygodniowo (w poniedziałki). Użytkownicy we własnym zakresie dostosowują katalogi do swoich potrzeb; można je pobrać ze strony GUS.

15 kwietnia 2010
Posłów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, zgodnie z prawem zastąpią w ławach sejmowych kolejni kandydaci z listy tego samego komitetu wyborczego w tym samym okręgu, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Objęcie mandatu w każdych warunkach wymaga zgody kandydata. Mandat Leszka Deptuły (KW PSL) może przejąć Wiesław RYGIEL, radny powiatu ropczycko-sędziszowskiego, mandat Grażyny Gęsickiej (KW PiS) - Jan WARZECHA, zastępca wójta gminy Dębica, mandat Przemysława Gosiewskiego (KW PiS) - Bartłomiej DORYWALSKI, burmistrz Włoszczowy, mandat Izabeli Jarugi-Nowackiej (KW LiD) - Aleksander GAPPA, starosta powiatu człuchowskiego, mandat Arkadiusza Rybickiego (KW PO) - Paweł ORŁOWSKI, wiceprezydent Sopotu, mandat Edwarda Wojtasa (KW PSL) - Henryk SMOLARZ, były wójt gminy Niemce, poseł na Sejm V kadencji, mandat Jerzego Szmajdzińskiego (KW LiD) - Elżbieta ZAKRZEWSKA, radna sejmiku województwa dolnośląskiego, mandat Sebastiana Karpiniuka (KW PO) - Wiesław SUCHOWIEJKO, przewodniczący rady miejskiej w Szczecinku, mandat Aleksandry Natalli-Świat (KW PiS) - Wiesław KILIAN, poseł na Sejm V kadencji, mandat Krzysztofa Putry (KW PiS) - Krzysztof TOŁWIŃSKI, były wicemarszałek województwa podlaskiego, mandat Macieja Płażyńskiego (KW PiS) - Kazimierz SMOLIŃSKI - były przewodniczący rady miejskiej w Tczewie, mandat Grzegorza Dolniaka (KW PO) - Anna ŚLIWIŃSKA, wiceprezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach, mandat Jolanty Szymanek-Deresz (KW LiD) - Zbigniew KRUSZEWSKI, senator IV i V kadencji, mandat Zbigniewa Wassermanna (KW PiS) - Monika RYNIAK, posłanka na Sejm V kadencji, mandat Wiesława Wody (KW PSL) - Józef SZTORC, senator V kadencji. Na miejsca senatorów, którzy stracili życie 10 kwietnia: Krystyny Bochenek i Janiny Fetlińskiej (KW PO) oraz Stanisława Zająca (KW PiS) będą wybrane osoby w zarządzonych wyborach uzupełniających w okręgach: katowickim, płockim i krośnieńskim.

14 kwietnia 2010
Wczoraj pamięć wszystkich ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem uczczono w Sejmie. W sali obrad plenarnych zgromadzili się posłowie i senatorowie, byli prezydenci RP, byli przemierzy, premier i członkowie rządu, delegacja Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele litewskiego Sejmasa oraz izraelskiego Knesetu, duchowni wielu wyznań i Kościołów oraz członkowie rodzin tragicznie zmarłych. Na opuszczonych miejscach Głowy Państwa oraz osiemnastu parlamentarzystów obok zdjęć leżały wiązanki kwiatów. Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski - pełniący z mocy konstytucji obowiązki Prezydenta RP do czasu rozstrzygnięć wyborczych, podkreślając ogrom straty jaka spotkała polski parlament, zwrócił się jednocześnie do wszystkich z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu kraju przez ten trudny i bolesny okres (Relacja ze Zgromadzenia). Po południu wszyscy spotkali się ponownie na nabożeństwie w Katedrze Warszawskiej. Także wczoraj w Pałacu Prezydenckim obok wystawionej na widok publiczny trumny z prochami ś.p. Lecha Kaczyńskiego stanęła trumna z prochami małżonki Prezydenta ś.p. Marii Kaczyńskiej. Zapadła już decyzja o pochowaniu Pary Prezydenckiej na Wawelu. Pogrzeb w Krakowie odbędzie się w najbliższą niedzielę 18 kwietnia. Dzień wcześniej uroczystości pogrzebowe organizowane są w Warszawie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

12 kwietnia 2010
W sobotniej katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem zginęli wszyscy będący na pokładzie - 96 osób. Wśród tragicznie zmarłych polityków byli też doświadczeni samorządowcy na czele z Prezydentem Lechem Kaczyńskim - prezydentem Warszawy w latach 2002-2005, także poseł Leszek Deptuła - w latach 2002-2004 marszałek województwa podkarpackiego, poseł Sebastiana Karpiniuk - w latach 2004-2005 wiceprezydent Kołobrzegu, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra - w latach 2002-2005 radny sejmiku Województwa Podlaskiego, poseł Arkadiusz Rybicki, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego - w latach 1998–2005 radny Gdańska, Władysław Stasiak, szef Kancelarii Prezydenta - w latach 2002-2005 wiceprezydent Warszawy, poseł Edward Wojtas - w latach 2005-2006 marszałek województwa lubelskiego, Paweł Wypych, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta - w latach 1990-2003 radny warszawskiej dzielnicy Praga-Południe. Wobec wszystkich, których życie zostało przerwane w tak nieszczęsnych okolicznościach
- Cześć Ich Pamięci!

10 kwietnia 2010
Prezydent RP Lech Kaczyński i Jego Małżonka nie żyją. Zginęli w katastrofie prezydenckiego samolotu z blisko stuosobową delegacją na obchody 70. rocznicy mordu katyńskiego podczas nieudanej próby lądowania w nadzwyczaj trudnych warunkach atmosferycznych na wojskowym lotnisku w Smoleńsku. W skład delegacji obok Prezydenta wchodzili najważniejsi przedstawiciele wielu polskich instytucji. Śmierć poniosły wszystkie osoby będące na pokładzie Tu 154M, także ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, szef Sztabu Generalnego, dowódcy wszystkich rodzajów wojsk, ministrowie kancelarii Prezydenta, ministrowie rządu, duchowni, prezes NBP, prezes IPN, rzecznik Praw Obywatelskich, parlamentarzyści, członkowie Rodzin Katyńskich i inne osoby wchodzące w skład delegacji, funkcjonariusze BOR oraz załoga samolotu. Nieprawdopodobne nieszczęście dotknęło całą Polskę; szczególnie dotkliwie rodziny zmarłych, którym należy się współczucie nas wszystkich. Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, który przejął obowiązki głowy Państwa, ogłosił tygodniową żałobę narodową.

9 kwietnia 2010
Trybunał Konstytucyjny uznał wczoraj, że prawo do żądania odszkodowania od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego jest zgodne z ustawą zasadniczą (syng. P 1/08). Sędziowie orzekli, że art. 18 ust. 5 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w związku z art. 417 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny jest zgodny z art. 167 ust. 4 konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 167 ust. 1 konstytucji. Uzasadniając wyrok sędziowie podkreślili, że odpowiedzialność odszkodowawcza gminy jest związana z jednym z jej podstawowych zadań, jakim jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, w tym dostarczanie lokali socjalnych w celu realizacji wyroków eksmisyjnych. Zdaniem Trybunału nie można więc uznać, że obowiązek wypłaty odszkodowań stanowi nowe zadanie gmin. Wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego stanowi konsekwencję braku realizacji jednego z podstawowych zadań własnych.

8 kwietnia 2010
Po podsumowaniu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wyników za I kwartał 2010, powstał ranking województw beneficjentów unijnych dotacji. Różnice są znaczne: małopolskie wypłaciło prawie 23 razy więcej niż zachodniopomorskie, porównanie poziomu wykonania celu w dolnośląskiem i podlaskiem daje podobną proporcję. Od stycznia do marca Komisja Europejska certyfikowała wydatki z RPO (dane w mln zł; w nawiasie stopień realizacji celu wyznaczonego na I kw.): województwo małopolskie 366,3 (249%), dolnośląskie - 202,1 (653%), śląskie - 198,6 (102,5%), mazowieckie - 184,2 (62,5%), pomorskie - 158,4 (135,9%), wielkopolskie - 152,9 (108,1%), lubelskie - 147,1 (56,6%), kujawsko-pomorskie - 137,0 (214,8%), podkarpackie - 135,8 (141,6%), łódzkie - 125,0 (317,8%), świętokrzyskie - 120,4 (116,7%), opolskie - 116,5 (212,6%), warmińsko-mazurskie - 88,4 (57,1%), podlaskie - 41,8 (25,2%), lubuskie - 33,8 (39,9%), zachodniopomorskie - 16,1 (40,3%). Szczególną uwagę zwracają stosunkowo niskie wartości dla Mazowsza. Razem Regionalne Programy Operacyjne: 2,2 mld zł (112,7%) oraz krajowe PO (Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna i Rozwój Polski Wschodniej): 2,6 mld zł (110,4%).

7 kwietnia 2010
Przygotowywana przez Ministerstwo Środowiska zmiana prawa o odpadach, utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzi do uznania, że właścicielem śmieci odpowiedzialnym za ich zagospodarowanie będzie gmina. Obecnie faktyczne władanie odpadami sprawują przedsiębiorstwa przejmujące je od właścicieli nieruchomości. Nowe przepisy powinny wejść w życie jeszcze w tym roku. Będzie to krok w kierunku wymaganego przez UE zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska. Przygotowywana zmiana pozwalająca wskazać odpowiedzialnych za cały system, umożliwi także podjęcie budowy niezbędnych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. System, który chce wprowadzić resort środowiska, sprawdził się w większości krajów europejskich oraz w tych polskich gminach, w których - po przeprowadzonych referendach - stały się one właścicielami odpadów. Przykłady Komornik, Legionowa oraz Pszczyny pokazują, że można osiągnąć wyższy stopień recyklingu i niższe opłaty.

6 kwietnia 2010
Ministerstwo Gospodarki opublikowało listę jednostek, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2009 z budżetu państwa, w związku z utraconymi dochodami z podatku od nieruchomości. Wykaz obejmuje samorządy, które w poprzednim roku podatkowym straciły część swoich dochodów z tego tytułu od dużych przedsiębiorstw działających w specjalnych strefach ekonomicznych, które zezwolenie otrzymały do końca 2000 roku. Lista samorządów jest ustalana corocznie w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki; na tegorocznej liście znalazły się: z województwa dolnośląskiego: Dzierżoniów m., Gromadka, Kłodzko m., Legnica m., Polkowice, Wałbrzych m. z lubuskiegp: Kostrzyn nad Odrą m. z łódzkiego: Ozorków m. z małopolskiego: Kraków m. z podkarpackiego: Mielec m., Nowa Dęba, Stalowa Wola m. z podlaskiego: Suwałki m. z pomorskiego: Kwidzyn m., Słupsk, Tczew m., Tczew; ze śląskiego: Częstochowa m., Dąbrowa Górnicza m., Gliwice m., Pawłowice, Sosnowiec m., Tychy m., Żory m. z warmińsko-mazurskiego: Dobre Miasto, Ełk m.

2 kwietnia 2010
Obowiązujące dzisiaj prawo nie uwzględnia działań na rzecz udostępniania mieszkańcom Internetu, jako zadania własnego gminy, choć - biorąc za podstawę art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym - nie można takich działań jednoznacznie pozbawić wskazanej kwalifikacji. Z drugiej strony istotą działalności gminy jest służenie wspólnocie samorządowej, a nie prowadzenie działalności zarobkowej; gmina nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nie może zatem sama dostarczać usług internetowych swoim mieszkańcom. Pojawia się problem na styku samorządów i biznesu: jakie mogą być modele współpracy i granice zaangażowania stron? Wiele takich i podobnych problemów ma dopomóc rozwiązać przygotowana do głosowania 9 kwietnia br. w Sejmie ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z którą działalność w zakresie telekomunikacji należeć będzie do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Gdy nowe przepisy wejdą w życie, gmina, która podejmie działalność w zakresie telekomunikacji, będzie musiała zwrócić się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Ustawa da gminom 12 miesięcy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego

1 kwietnia 2010
Przepisy o zakazie łączenia działalności samorządowej z działalnością gospodarczą radnych, nie pozwalają im korzystać z wszystkiego, co jest własnością lub innym prawem majątkowym należącym do gminy, tzn. najmować, używać, dzierżawić majątku gminy. Takie prawo ma zapobiegać prowadzącej do korupcji kooperacji sektora prywatnego z sektorem publicznym. W praktyce wielu radnych objętych tymi przepisami rezygnuje z mandatu. Do barier w karierze samorządowej przedsiębiorców zaliczane są również obowiązujące radnych szczegółowe oświadczenia majątkowe. Idealnych uregulowań nie ma i nie będzie; niektórzy wskazują jednak, że nadmierne ich przesztywnianie może utrudniać osiąganie słusznie stawianych celów.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba