Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 13.04.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR ROKU DIARIUSZA
2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017

SZYBKI PRZEGLĄD
KRONIKA 2010    KRONIKA 2011    KRONIKA 2012    KRONIKA 2013    KRONIKA 2014    KRONIKA 2015    KRONIKA 2016    KRONIKA 2017    AKTUALNOŚCI

2011   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Styczeń 2011 r.
   Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

   poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

31 stycznia 2011
Trwa nabór do II edycji Akademii Liderów Samorządowych. W ramach Akademii samorządowcy pogłębiają m.in. wiedzę prawniczą oraz doskonalą umiejętności menedżerskie. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej tegoroczna edycja skierowana jest wyłącznie do sekretarzy oraz skarbników jednostek samorządu terytorialnego. Akademia Liderów Samorządowych to studia prowadzone na wzór MPA (Master of Public Administration), skierowane do kadry menadżerskiej w samorządzie. Rekrutacja do II edycji Akademii trwa do 16 lutego br.; o przyjęciu decyduje między innymi kolejność wpływu zgłoszeń. Ogółem w II edycji przewidziano udział 160 słuchaczy z co najmniej 80 jednostek samorządu terytorialnego. Warunkiem niezbędnym jest przesłanie na adres: akademia.liderow@mswia.gov.pl e-maila z imieniem, nazwiskiem oraz pełnioną funkcją w podanej jednostce samorządu terytorialnego. W odpowiedzi zgłaszający się otrzyma elektroniczny formularz, który należy wypełnić on-line. O przyjęciu na studia decyduje kolejność wpływu formularza do MSWiA. I edycja projektu cieszyła się dużym zainteresowaniem. W roku 2010 Akademię ukończyło 240 samorządowców ze szczebla powiatowego i gminnego (miejskiego).

28 stycznia 2011
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokonało podziału 512 mln euro z Krajowej Rezerwy Wykonania, przeznaczonych dla Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. Zostanie on przedstawiony do zatwierdzenia członkom Komitetu Koordynacyjnego "Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia". Dodatkowe środki otrzymają wszystkie województwa. Najwyższa kwota - ponad 54 mln euro - trafi do Regionalnego Programu Województwa Opolskiego. Mechanizm Krajowej Rezerwy Wykonania działa na samorządy motywująco na rzecz przyspieszenia wdrażania RPO. Na koniec 2009 r. wskaźnik uprawniający do udziału w podziale środków wynosił średnio 4,6%, obecnie jest to 26%. Finalna wersja rankingu i podziału środków, która zostanie przedstawiona na posiedzeniu KK NSRO 9 lutego 2011 r., może (choć nie musi) różnić się od wersji zaprezentowanej wczoraj przez MRR.

26 stycznia 2011
Podczas spotkania uczestników Forum Debaty Publicznej z udziałem Prezydenta RP - Bronisław Komorowski zapowiedział skierowanie do Sejmu do końca marca br. powstającego w kancelarii pakietu ustaw, w którym znajdzie się m.in. projekt przepisów wprowadzających jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad miast na prawach powiatu i do rad powiatów. Inicjatywa ta ma związek z czekającą już tylko na urzędową publikację ustawą "Kodeks wyborczy", która wprowadza jednomandatowe okręgi w wyborach radnych do rad wszystkich gmin bez względu na ich liczbę mieszkańców, jednak poza miastami - gminami na prawach powiatu (art. 414-418 nowego kodeksu).

24 stycznia 2011
Do końca marca w 100 gminach odbędą się wybory samorządowe w trakcie kadencji, w tym w trzech gminach (Nowa Wieś Lęborska, Nowogród BobrzańskiŻurawica) wybory ponowne czterech radnych na skutek protestów wyborczych, w jednej gminie (Wróblew) wybory przedterminowe wójta - wójt wybrany 21 listopada ub.r. zmarł, w pozostałych 96 gminach będą to wybory uzupełniające, np. z powodu vacatu powstałego w sytuacji gdy ta sama osoba była na liście w wyborach do rady oraz na liście w wyborach wójta czy burmistrza i w obu wyborach uzyskała wynik pozytywny, a łączenie dwóch mandatów uzyskanych w powszechnych wyborach nie jest dopuszczalne. W tym kwartale nie zmieściło się już powtórzenie wyborów wójta gminy Malczyce - o czym w połowie stycznia postanowił Sąd Okręgowy we Wrocławiu po rozpatrzeniu protestu wyborczego.

21 stycznia 2011
Dobiegł końca blisko trzytygodniowy okres barku przepisów. Rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej zostało wczoraj ogłoszone w Dzienniku Ustaw (2011.14.67). Tego samego dnia dokument zaczął obowiązywać. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do dokumentacji powstającej i napływającej od dnia 1 stycznia 2011 r. Rozporządzenie dotyczy m.in. organów gmin, związków międzygminnych, organów powiatu i starostw powiatowych, organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich oraz urzędów obsługujące te organy i związki.

20 stycznia 2011
Prezydent RP Bronisław Komorowski złożył wczoraj podpis pod ustawami z 5 stycznia 2011 r.: "Kodeks wyborczy" oraz "Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy". Tym samym zakończony został proces legislacyjny uregulowania w jednym akcie prawnym procedur dotyczących przeprowadzania wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, wyboru Prezydenta RP oraz wyborów do organów stanowiących i wykonawczych samorządu terytorialnego, a także przepisy określające organizację i zasady funkcjonowania organów wyborczych, administracji wyborczej oraz zasady finansowania wyborów z budżetu państwa. Ostatecznie zgodnie z podpisanym "Kodeksem" jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach samorządowych będą niemal powszechne (w 2414 gminach); "Kodeks" wyjmuje spod tej reguły jedynie 65 gmin-miast na prawach powiatów. W jednomandatowych okręgach wybranych także będzie stu senatorów. Zdecydowanie mniejsze okręgi wyborcze mogą być jednak polem popisu zamożnych kandydatów składających finansowe obietnice pośrednio adresowane do wyborców. Przy niewielkiej frekwencji może to wypaczać ideę jednomandatowości i lokować w Senacie m.in. osoby na przykład o prokuratorskich zarzutach. Na podpis Prezydenta oczekuje skojarzona z kodeksem ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego - która wprowadza kwotę 35% jako minimalny udział liczby kandydatów-kobiet oraz liczby kandydatów-mężczyzn w liczbie wszystkich kandydatów na listach wyborczych.

19 stycznia 2011
Co najmniej w 124 miejscowościach (lista) rozrzuconych w 111 gminach brak jest dostępu do sieci telefonii komórkowej żadnego operatora - podał Urząd Komunikacji Elektronicznej. Najwięcej w województwach południowych (ukształtowanie terenu): w Małopolskiem - 34 miejscowości, w Podkarpackiem - 18, w Dolnośląskim - 16. Siedem miejscowości w Lubelskiem, po sześć - w Podlaskiem, Pomorskiem i Świętokrzyskiem, po pięć - w Lubuskiem i Warmińsko-Mazurskiem, po cztery - w Kujawsko-Pomorskiem, Łodzkiem i Zachodniopomorskiem. Najpiej sytuacja wygląda w Mazowieckiem - jedna miejscowość, w Śląskiem - 2 (pomimo obszarów górskich), w Opolskiem i Wielkopolskiekm - po trzy. W sumie 324,3 tys. Polaków (8,5% populacji) mieszka "poza zasiegiem" sieci komórkowej. UKE zapowiada inwestycje na tych terenach. Na dodatkowej liście przygotowanej przez UKE znalazły się lokalizacje, które nie zostały jeszcze zakwalifikowane jako obszary wymagające inwestycji ze względu na występowanie zasięgu co najmniej jednego operatora lub, w nielicznych przypadkach, jako obszary leśne.

17 stycznia 2011
Od 31 stycznia do 31 marca br. biblioteki publiczne (niezależnie od swojej formy organizacyjnej) z gmin do 20 tys. mieszkańców (wg stanu GUS z 31 grudnia 2009 r.) będą mogły zgłaszać się do II etapu Programu Rozwoju Bibliotek. Możliwość ta nie dotyczy bibliotek uczestniczących w I rundzie Programu jako Biblioteki Wiodące, natomiast Biblioteki Partnerskie z I etapu mogą zgłaszać się do II etapu jako Wiodące. Umowę zawierają: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Biblioteka oraz Urząd Gminy. Program dotyczy systemu szkoleń pracowników biblioteki oraz wyposażenia placówek w sprzęt multimedialny, przede wszystkim tych, które nie mają jeszcze komputerów dostępnych do publicznego użytku.

14 stycznia 2011
W latach 2006-2010 dostęp do internetu w krajach Unii Europejskiej wzrósł o ponad 40%. Według metodologii stosowanej przez Eurostat w Holandii korzystanie z sieci jest możliwe w 91% gospodarstw domowych, w Rumunii wskaźnik ten wynosi 23%. Miejsce Polski jest w środku tabeli (63%). Statystykę korzystających - nie tylko w Polsce - wydatnie poprawiają gospodarstwa domowe, w których są dzieci. Możliwość korzystania nie oznacza jednak faktycznego korzystania; różne są też te możliwości - obecnie w UE szybkość zaczyna się od 100 Mb/s i gna do dziesiątków Gb/s - w naszej rzeczywistości e-mailowej z przeglądaniem stron www to dzisiaj kilkadziesiąt Mb/s pobierania i kilka Mb/s wysyłania. Ambitne plany przewidują zbliżenie się naszego kraju do Holandii w ciągu najbliższych trzech lat dzięki połączeniu sieci budowanej przez rząd na potrzeby służb ratunkowych i sieci Pionier obsługującej środowiska akademickie, gdzieniegdzie z uzupełnieniem sieciami budowanymi przez marszałków województw. Oznacza to, że w tej kadencji samorządów ich urzędy i instytucje na obszarze całego kraju znajdą się w innej kulturze komunikacyjnej. Stanie się tak, jeżeli urzędników zdołają zachęcić do tego także ich dzieci.

12 stycznia 2011
Z początkiem tego roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz.U. 2010.252.1692). Rozporządzenie wymienia katalog tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym objęte kategorią kredytów i pożyczek: umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego, papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona, umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

11 stycznia 2011
Wybór marszałka województwa podlaskiego dopełnił listę szefów samorządowych województw. W kadencji 2010-2014 na czele Sejmików i zarządów województw stanęli: Dolnośląskie: przewodniczący Sejmiku Jerzy Pokój (PO), marszałek Rafał Jurkowlaniec (PO); Kujawsko-Pomorskie: przew. Sejmiku Dorota Jakuta (PO), marszałek Piotr Całbecki (PO); Lubelskie: przew. Sejmiku Arkadiusz Bratkowski (PSL), marszałek Krzysztof Hetman (PSL); Lubuskie: przew. Sejmiku Tomasz Możejko (PO), marszałek Elżbieta Polak (PO); Łódzkie: przew. Sejmiku Marek Mazur (PSL), marszałek Witold Stępień (PO); Małopolskie: przew. Sejmiku Kazimierz Barczyk (PO), marszałek Marek Sowa (PO); Mazowieckie: przew. Sejmiku Ludwik Rakowski (PO), marszałek Adam Struzik (PSL); Opolskie: przew. Sejmiku Bogusław Wierdak (PO), marszałek Józef Sebesta (PO); Podkarpackie: przew. Sejmiku Teresa Kubas-Hul (PO), marszałek Mirosław Karpyta (PSL); Podlaskie: przew. Sejmiku Bogdan Dyjuk (PSL), marszałek Jarosław Dworzański (PO); Pomorskie: przew. Sejmiku Jan Kleinszmidt (PO), marszałek Mieczysław Struk (PO); Śląskie: przew. Sejmiku Bogusław Śmigielski (PO), marszałek Adam Matusiewicz (PO); Świętokrzyskie: przew. Sejmiku Marek Gos (PSL), marszałek Adam Jarubas (PSL); Warmińsko-Mazurskie: przew. Sejmiku Julian Osiecki (PO), marszałek Jacek Protas (PO); Wielkopolskie: przew. Sejmiku Lech Dymarski (PO), marszałek Marek Woźniak (PO); Zachodniopomorskie: przewodniczący sejmiku Marek Tałasiewicz (PO), marszałek - Olgierd Geblewicz. Obsada po wyborach w 2006 r. - Diariusz REGIOsetu 15 grudnia 2006 r.

10 stycznia 2011
Po uzgodnieniu z rządami 27 krajów UE zasad wdrożenia ustanowionej w Traktacie z Lizbony inicjatywy obywatelskiej, propozycje tę przyjął Parlament Europejski. Zasady funkcjonowania tego instrumentu są następujące: milion obywateli UE posiadających czynne prawo wyborcze w swoich krajach (u nas 18 lat, w Austrii - 16 lat), tzn. mniej niż 1% unijnej populacji, reprezentujących 1/4 państw członkowskich (obecnie to 7 państw) będzie mogło wspólnie wystąpić do Komisji Europejskiej o zajęcie się jakąś kwestią, którą uważają za szczególnie ważną, i w rezultacie o zmianę prawa wspólnotowego. Ustalono minimalną liczbę podpisów z każdego kraju, przyjmując klucz: liczba europosłów pomnożona przez 750; dla Polski jest to 37,5 tys. podpisów, a dla Malty - 3750 podpisów. Wymagane podpisy trzeba będzie zebrać w ciągu roku; Komisja Europejska będzie miała trzy miesiące na ustosunkowanie się do inicjatywy. Pierwszych inicjatyw obywatelskich można spodziewać się w 2012 roku.

7 stycznia 2011
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przez ustawę z 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją budżetu (Dz.U. 2010.238.1578) w biezącym roku zmniejszy się obciążenie województw płacących tzw. "janosikowe". Znajdzie to niestety pełne odbicie w zmniejszeniu kwoty subwencji regionalnej. "Janosikowe" to obowiązkowa wpłata do budżetu państwa przez najbogatsze samorządy na rzecz samorządów pozostałych. W roku 2010 obowiązek zapłaty "janosikowego" miały dwa województwa: mazowieckie (940 mln zł) i dolnośląskie (16 mln zł). Jednak tylko Mazowsze było płatnikiem netto, ponieważ woj. dolnośląskie mniej wpłaciło niż uzyskało z tego samego tytułu. Nowelizacja podwyższa o 10 punktów procentowych granice progów podatkowych przeliczanych na jednego mieszkańca województwa (wskaźnik W) w porównaniu z tym samym wskaźnikiem dla kraju (wskaźnik Ww) i utrzymuje dwie kategorie jednostek dokonujących wpłat. Do pierwszej zalicza się województwa, w których wskaźnik W jest wyższy niż 120% (dotychczas było 110%) i nie wyższy niż 180% (było 170%) w porównaniu ze wskaźnikiem Ww. Do drugiej należą zaś województwa, w których wskaźnik W jest wyższy niż 180% wskaźnika Ww. W przypadku woj. mazowieckiego "janosikowe" w roku 2011 wyniesie 630 mln zł, a nie 800 mln zł jak wynikałoby z wyliczeń wg kryteriów obowiązujących w roku 2010. W kasie pozostanie 170 mln zł. Subwencja dla biedniejszych będzie o tyle mniejsza.

4 stycznia 2011
Pierwszym partnerem naszej Prezydencji wybranym zgodnie z Regulaminem określającym odpowiednie procedury - jest Peugeot Polska Sp. z o.o. W ramach umowy, partner nieodpłatnie użyczy 117 pojazdów osobowych do obsługi spotkań organizowanych w Polsce w drugiej połowie 2011 roku w ramach Prezydencji RP. Będą to 52 samochody Peugeot 508 Limuzyna Active; 52 samochody Expert Tepee (ośmiosobowe), 5 samochodów Peugeot 4007 z napędem 4x4; 5 samochodów Peugeot Partner Tepee Trendy oraz 3 samochody Peugeot iOn wyposażone w silniki w 100% elektryczne. Finalizowane są umowy z podmiotami, które zaoferowały nieodpłatne świadczenia m.in. w obszarach spożywczym, medycznym i teleinformatycznym, także z innymi transportowymi. Dotychczas 14 firm zgłosiło chęć wsparcia w ten sposób polską Prezydencję.

3 stycznia 2011
Dokładnie za miesiąc przypada Światowym Dzień Wyborów obchodzony od sześciu lat w pierwszy czwartek lutego. W tym roku z przesłaniem Dnia wiąże się dwudziesta rocznica pierwszych w pełni demokratycznych wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, istnienia Państwowej Komisji Wyborczej w obecnym kształcie oraz powstania Krajowego Biura Wyborczego. W październiku 1991 r. do historii odszedł Sejm "kontraktowy"; wszystkie główne organy władzy w Rzeczypospolitej uzyskały demokratyczną legitymację. Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wspólnie z PKW i KBW organizuje w dniach 2 i 3 lutego br. uroczyste obchody Światowego Dnia Wyborów 2011. Honorowy patronat nad obchodami objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Więcej informacji na stronie Centrum.

2 stycznia 2011
Od wczoraj Radzie UE przewodniczą Węgry. Jest to trzecia prezydencja sprawowana zgodnie z postanowieniami Traktatu Lizbońskiego. Także wczoraj Estonia dołączyła do Eurolandu, stała się 17 krajem Unii, który swoją walutę krajową (markę estońską) zastąpił euro. Dania, Litwa i Łotwa są powiązane z euro Mechanizmem Kursów Walutowych ERM II. Unijna waluta jest także przyjęta przez 6 krajów nie będących członkami UE; są to: Andora, Czarnogóra, Kosowo, Monako, San Mariono i Watykan.

1 stycznia 2011
Rozpoczyna się siódmy rok naszego członkostwa w UE, w którym wygasną ostatnie ograniczenia w zatrudnianiu Polaków w innych krajach wspólnoty, rok polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (od 1 lipca), kolejny rok inwestowania w infrastrukturę kraju przy unijnym wsparciu i dyscyplinowania finansów publicznych, także rok naszych wewnętrznych wyborów parlamentarnych oraz rok rozwinięcia skrzydeł przez ostatnio wybrane władze samorządów lokalnych. Pozycja Polski pozwala zmierzyć się z tymi i innymi wyzwaniami z powodzeniem.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba