Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 20.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Luty 2009 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

28 lutego 2009
Od 1 stycznia 2009 r. istnieje ustawowa możliwość płatności elektronicznych (poza przelewami także przy użyciu kart płatniczych bądź kredytowych) podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych; wcześniej możliwość taka dotyczyła już m.in. wadiów i opłat za dokumenty i zezwolenia. Za płatność kartami mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów. Jednak tylko w nielicznych urzędach administracji terenowej zainteresowano się tym ułatwieniem dla interesantów, pomimo, że doświadczenia tych, którzy je stosują (np. w Urzędzie Miasta Krakowa czy Częstochowy) wykazują, iż koszty urzędu z tytułu prowadzenia obsługi bankowej maleją o połowę.

25 lutego 2009
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi systematycznie publikuje w internecie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013. W departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich ministerstwa (00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30) działa utworzony w celu udzielania wyjaśnień punkt informacyjny: tel. (0) 22-6231476, (0) 22-6231419, faks (0) 22-6232051, e-mail K.Laskowska@minrol.gov.pl.

23 lutego 2009
Gazeta Polska - Dziennik Zachodni poinformowała o decyzji marszałka województwa śląskiego zmieniającej procedury oceny nadsyłanych przez gminy projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Maksymalny czas na weryfikację i ocenę formalną wniosków skrócono z 70 do 50 dni, wprowadzono też bieżącą ocenę wniosków bez czekania - jak było dotychczas - aż skończy się wyznaczony termin do którego można je składać. Zmiany mają działać mobilizująco od samego początku występowania z projektem, a dalej szybciej i szerszym frontem prowadzić do realizacji gminnych inwestycji. To dobry wzór dla władz samorządowych innych województw.

18 lutego 2009
Redakcja audycji rolnych TVP po raz ósmy zorganizowała konkurs „Wójt Roku". Laureatem edycji 2008 został Jerzy Socha wójt gminy Konopiska, kolejnej z powiatu częstochowskiego wyróżnionej w tym ogólnopolskim konkursie ("Wójtem Roku 2007" był Robert Nowak zarządzający gminą Przyrów). Jerzy Socha jest wnukiem wójta Konopisk Wojciecha Polaczkiewicza, który sprawował swój urząd w latach 1922-1924. Samorząd gminy ma ugruntowana dobrą pozycję, o czym świadczy m.in. miejsce Konopisk wśród dziesięciu najwyżej ocenionych w lipcu 2008 r. gmin wiejskich w rankingu dziennika Rzeczpospolita (gmin wiejskich jest w Polsce blisko 1600). Wśród planowanych przez miejscowy samorząd inwestycji priorytet mają: rozbudowa kanalizacji do objęcia nią 90% domostw oraz budowa hali widowiskowo-sportowej na trzy tysiące miejsc (boisko-stadion "Orlik" oddano do użytku we wrześniu ub.r.).

16 lutego 2009
Zdecydowany sprzeciw resortu finansów wobec niedawnych jeszcze propozycji umożliwienia samorządom zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym przy zobowiązaniach zaciąganych w walutach obcych przez stosowanie instrumentów pochodnych, w tym opcji i swapów walutowych - uratował samorządy od widma bankructwa, zaglądającego obecnie w oczy wielu firmom. Zmiana kursu euro od wejścia Polski do Unii Europejskiej i uruchomienia funduszy strukturalnych przez kilka lat obniżała ekwiwalent złotowy: w 2004 r. kurs wynosił 4,65 zł/euro, w 2005 - 4,03 zł/euro, a w połowie 2008 r. - 3,40 zł/euro. Udział pomocy unijnej we współfinansowaniu wyliczony po stałym kursie euro malał w złotych od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Różnicę samorządy musiały pokrywać ze środków własnych, co było nader dotkliwe. Dzisiaj gdy sytuacja się odwróciła, samorządy z pewnością nie żałują ominięcia tej pułapki, a nowy stały kurs pozwala uzyskać więcej złotych po przeliczeniu dostępnych z Unii euro.

13 lutego 2009
Jak podaje PAP za Gazetą Prawną samorządy terytorialne przeżywające przejściowe trudności finansowe mogą otrzymać pożyczkę z Ministerstwa Finansów w wysokości do 30 mln zł. Pożyczka może być udzielona jednostkom samorządu terytorialnego, które realizują lub przystępują do realizacji postępowania naprawczego pozwalającego na wysoce prawdopodobne oczekiwanie zdecydowanej poprawy ich sytuacja finansowej w najbliższym czasie. Warunkiem jest też skuteczne wykonywanie podstawowych ustawowych zadań i zobowiązań. Oprocentowanie pożyczki z budżetu państwa wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli NBP, nie mniej jednak niż 3,5% w skali roku. Wysokość spłaty rat wszystkich zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów nie może być wyższa niż 15% dochodów jednostki samorządowej w konkretnym roku budżetowym.

10 lutego 2009
Parlament Europejski przyjął nowelizację przepisów unijnych mających na celu przyspieszenie inwestycji na terenie całej Unii Europejskiej, w tym wydatkowania i rozliczania dotacji unijnych. Nowe regulacje mają wejść w życie w drugim kwartale br. Zmiany dotyczą m.in. zniesienia wymogów dotyczących stosowania tzw. „luki finansowej" w projektach generujących dochód, których wartość nie przekracza 1 mln euro, możliwości współfinansowania ze środków unijnych wszelkiego typu działań na rzecz energooszczędności w budynkach mieszkalnych, rozliczania tzw. kosztów pośrednich towarzyszących projektom (nie zaliczanych do kosztów kwalifikowanych) w formie ryczałtu do wysokości 50 tys. euro, bez załączania pełnej dokumentacji, wymaganej nadal tylko w przypadku szczegółowej kontroli, przekazywania zaliczek, zanim zgodę na nie wyrazi Komisja Europejska, w przypadku dużych inwestycji (o wartości powyżej 50 mln euro) aby umożliwić ich współfinansowanie już na etapie prac projektowych. Przed samorządami wojewódzkimi staje zadanie dostosowania swoich programów regionalnych do nadchodzących zmian w prawie unijnym.

6 lutego 2009
Ministerstwo finansów opublikowało dane dotyczące rocznych kwot części subwencji ogólnej oraz rocznych wpłat, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2009 (tzw. "janosikowe" od najbogatszych JST), jak również planowanych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych każdego ze szczebli samorządu terytorialnego - gmin, powiatów i województw. W ramach subwencji ogólnej do budżetów gmin ma trafić łącznie ponad 26,5 mld zł, do budżetów powiatów 15,34 mld zł. Pozostałe składniki zasilające samorządy również mają wzrosnąć w porównaniu z rokiem 2008 (szczegóły). Ministerstwo Finansów oszacowało, iż gminy w 2009 roku otrzymają w ramach udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 22,4 mld zł (w roku 2008 było to 19,4 mld zł) - wzrost pomimo zmiany skali podatkowej. Niektóre samorządy, licząc się z realną możliwością zmniejszenia wpływów w związku z gorszą sytuacją finansową i ekonomiczną w skali globalnej (w tym krajowej) swoje budżety zaplanowały mniej optymistycznie lub - w ślad za ruchami rządu - ewidencjonują konieczne oszczędności.

5 lutego 2009
W ministerialnym projekcie nowego rozporządzenia w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, pomoc finansowa przyznana na wnioski złożone w 2009 r. a dotyczące działań: modernizacja gospodarstw rolnych, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, ułatwianie startu młodym rolnikom oraz zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej - będzie liczona po kursie z 30 grudnia 2008 r., czyli 4,1465 zł/euro, a nie jak dotychczas 3,6015 zł/euro (z końca 2007 r.). Dzięki nowemu przelicznikowi łączna wartość pomocy rozdzielonej przez resort rolnictwa pomiędzy wszystkie województwa wzrośnie o ok. 2,2 mld zł. Gminy będą mogły zrealizować więcej projektów w ramach PROW 2007-2013 niż pierwotnie zakładano.

2 lutego 2009
Rządowe Centrum Legislacji analizuje przygotowany projekt znowelizowanego rozporządzenia w sprawie wydatków na realizację programów operacyjnych. W noweli przewidziano m.in. skreślenie §9, który ograniczał możliwość przekazywania dotacji rozwojowej w formie zaliczki beneficjentom prowadzącym działalność wykonywaną w celu osiągnięcia zysku, objęcie dotacjami celowymi w formie zaliczki wszystkim korzystającym z unijnych funduszy po ustanowieniu i wniesieniu przez nich zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań, podniesienie do 4 mln zł (dotychczas jest to 1 mln zł) progu wartości projektu, dla którego zabezpieczeniem będzie weksel in blanco. Te i inne ustalenia między resortami rozwoju regionalnego oraz finansów - przewidziane do szybkiego wprowadzenia w życie - pozwolą na udrożnienie stosowania zaliczek dla samorządów i przedsiębiorców, a tym samym poprawią stopień wykorzystania unijnej pomocy na cele ujęte w programach operacyjnych poszczególnych województw.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba