Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 13.04.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR ROKU DIARIUSZA
2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017

SZYBKI PRZEGLĄD
KRONIKA 2010    KRONIKA 2011    KRONIKA 2012    KRONIKA 2013    KRONIKA 2014    KRONIKA 2015    KRONIKA 2016    KRONIKA 2017    AKTUALNOŚCI

2009   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Styczeń 2009 r.
   Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

   poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

30 stycznia 2009
Podpisane wczoraj umowy delegujące zadania Agencji Płatniczej jaką jest ARiMR do samorządów województw, Agencji Rynku Rolnego oraz Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA mają usprawnić i przyspieszyć docieranie unijnej pomocy na tereny wiejskie. Kwota objęta delegowanymi działaniami w ramach PROW 2007-2013 sięga 3,5 mld euro i dotyczy: 1) poprawiania i rozwijania infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (Kod 125), 2) podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej (Kod 321), 3) odnowy i rozwoju wsi (Kody: 313, 322, 323), 4) wdrażania lokalnych strategii rozwoju (Kod 4.1/413), 5) wdrażania projektów współpracy (Kod 4.21), 6) funkcjonowania lokalnej grupy działania (Kod 4.31). W wyniku podpisanych umów marszałkowie województw uzyskali uprawnienia m.in. do przyjmowania wniosków i ich kontroli, zatwierdzania płatności oraz weryfikowania zgodności wypłaconych kwot z zasadami wspólnotowymi. Więcej informacji.

28 stycznia 2009
Następne konkursy o fundusze unijne ogłosiło Ministerstwo Środowiska: drugi konkurs w ramach Działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (pula 100 mln euro), trzeci konkurs w ramach Działania 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (pula 50 mln euro) oraz czwarty konkurs w ramach Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (pula 200 mln euro). Od 16 lutego do 27 lutego br. będą przyjmowane wnioski przez dwóch adresatów, w zależności od wartości projektu (uwaga: przesyłki pocztowe muszą dotrzeć do odbiorcy w tym terminie, data stempla nie ma znaczenia): jeżeli oszacowana wartość inwestycji przekracza 25 mln euro wnioski należy kierować do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3 A, 02-673 Warszawa, jeżeli nie przekracza tej kwoty - do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej informacji.

26 stycznia 2009
Samorządy terytorialne coraz częściej decydują się na finansowanie projektów inwestycyjnych przychodami z emisji obligacji komunalnych. W końcu 2008 r. zadłużenie samorządów wobec obligatariuszy wyniosło 4,5 mld zł. W drugim półroczu 2008 blisko 100 JST (gmin, miast, powiatów i województw) zawarło z bankami umowy dotyczące programów emisji obligacji. Do banków realizujących największe takie programy należą: PKO BP, BGK, PKO S.A.

22 stycznia 2009
2 lutego br. rusza nabór wniosków w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich z perspektywy finansowej 2007-2013. W poszczególnych województwach przeznaczono na to od 25 dni (zakończenie naboru 27 lutego) w woj. Dolnośląskim do 60 dni w woj. Zachodniopomorskim, tam wnioski będą przyjmowane do 3 kwietnia br. Warto przypomnieć, że o pieniądze mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego (gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miejskie do 5 tys. mieszk.), instytucje kultury dla których organizatorem jest samorząd, kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe mające status pożytku publicznego. Dofinansowanie będzie można uzyskać na inwestycje związane głównie z budową, przebudową, remontami i wyposażeniem świetlic wiejskich, placów zabaw, boisk wiejskich, centrów kulturalno-oświatowych na wsi, także na remonty zabytkowych obiektów oraz projekty dotyczące kultywowania tradycyjnych profesji.

19 stycznia 2009
16 polskich miast: Białystok , Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Lublin, Olsztyn, Poznań, Radom, Szczecin, Toruń, Warszawa i Wrocław będzie w tym roku dysponowało cyfrowym atlasem miejskim. Rozwijany wspólnie przez Komisję Europejską i państwa członkowskie projekt obejmuje w 2009 r. szczegółowe mapy numeryczne 185 miast w 27 krajach członkowskich UE. Cyfrowy atlas - wykorzystujący informacje z tysięcy zdjęć satelitarnych - będzie zawierał aktualne precyzyjne dane na potrzeby urbanistów, łącznie z planem zagospodarowania przestrzennego, zobrazowaniem infrastruktury miejskiej, danymi na temat zagęszczenia stref mieszkalnych, handlowych i przemysłowych, wielkości terenów zielonych. Atlas będzie także przydatny przy ocenie różnych zagrożeń (powodziowych, klimatycznych i innych naturalnych). Wszystkie większe miasta Unii Europejskiej (wytypowano ich 300) będą objęte zasięgiem atlasu do końca 2011 roku.

16 stycznia 2009
W lutym ma trafić do Sejmu przygotowywany w MSWiA projekt ustawy metropolitalnej, która ma się oficjalnie nazywać: o polityce miejskiej i współpracy jednostek samorządu terytorialnego. Projekt przeszedł liczne korekty, wnoszone przez samorządowców oraz koalicyjnego PSL. Zamiast sztywnej listy 12 metropolii status ten dostaną aglomeracje powyżej 2 mln mieszkańców, a zatem z mocy samego prawa będą to metropolie Warszawy i Śląska. Dobrowolnie będą mogły tworzyć zespoły miejskie miasta z otaczającymi je gminami liczące razem co najmniej 500 tys. mieszkańców (konwent marszałków województw jest przeciwny wyznaczaniu jakiegokolwiek limitu ludnościowego), metropolie (zespoły miejskie) nie będą też miały własnych budżetów, do których trafiałaby część pieniędzy z podatków (zdaniem PSL straciłyby na tym obszary wiejskie). Ostateczny kształt ustawy z pewnością będzie zawierać i inne kompromisowe zapisy.

14 stycznia 2009
Za dwa lata rozpocznie się powszechna wymiana obecnych dowodów osobistych na dokumenty z mikroprocesorem. Wówczas zmienią się także zasady zasilania rejestru PESEL informacjami o obywatelach, dzięki czemu stanie się on rejestrem referencyjnym i będzie pełnił rolę nadrzędną wobec innych rejestrów centralnych. Wydanie elektronicznego dowodu ma być zwolnione z opłat.

12 stycznia 2009
Nowa ustawa o pracownikach samorządowych nałożyła obowiązek zatrudniania we wszystkich jednostkach samorządu sekretarzy. Nie mogą oni jednak należeć do żądnej partii ani tworzyć partii politycznych. Sekretarze wcześniej zatrudnieni muszą wybrać: czy pozostać na stanowisku, czy pozostać w partii. Słabością nowej ustawy w tym zakresie jest jednak nie wyznaczenie okresu przejściowego, w którym samorządy powinny dostosować obecne zatrudnienie do nowej sytuacji prawnej, brak jakiejkolwiek sankcji prawnej za nieprzestrzeganie tego wymogu, a co za tym idzie nie przyznanie wojewodzie, jako organowi nadzoru, możliwość egzekwowania wprowadzonego obowiązku.

9 stycznia 2009
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, na wniosek wojewody lubelskiego, orzekł, że wobec jasnych uregulowań ustawowych odnoszących się do kryteriów jakie ma spełniać kandydat na dane stanowisko, wymaganego ukończenia studiów wyższych nie można zastąpić innymi przesłankamii, jak choćby długoletniem doświadczeniem zawodowym oraz podjęciem studiów (sygn. III SA/Lu 299/08).

8 stycznia 2009
Polskie Stowarzyszenie Public Relations, główny organizator seminariów "PR Regionów", rozpoczyna tegoroczne konferencje 12 stycznia w Bydgoszczy, kolejne odbędą się w Rzeszowie (28 stycznia) i Wrocławiu (7 lutego). "PR Regionów" to cykl spotkań seminaryjnych poświęconych strategicznej komunikacji samorządów, nawiązaniu dialogu pomiędzy samorządowcami, przedstawicielami biznesu i nauki a także specjalistami z zakresu komunikowania. Regiony, których w Unii Europejskiej jest ponad 250, to podstawowe jednostki rozwojowe wspólnoty, dla osiąganych przez nie efektów istotne znaczenie ma promocja, której jednym z najważniejszych narzędzi jest public relations (PR). Więcej informacji na stronie seminarium.

7 stycznia 2009
W dorocznym rankingu Związku Powiatów Polskich za rok 2008 miejsca "na podium" zdobyli: w grupie powiatów ziemskich: 1 - powiat kielecki, 2 - powiat bielski, 3 - powiat augustowski; w grupie miast-powiatów: 1 - Dąbrowa Górnicza, 2 - Legnica, 3 - Słupsk;, w grupie miast-gmin i gmin miejsko-wiejskich: 1- Polanica-Zdrój, 2 - Trzebinia, 3 - Dąbrowa Tarnowska; a w grupie gmin wiejskich: 1- Kobylnica, 2 - Przemęt, 3 - Duszniki. Podstawą oceny były podejmowane przez samorządy działania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego, przedsięwzięcia promocyjne, dziania na rzecz poprawy jakości obsługi mieszkańców, wdrażanie rozwiązań proekologicznych, zwłaszcza w energetyce. Pełna lista laureatów na stronie Związku.

5 stycznia 2009
Od nowego roku minister SWiA wprowadził nowe i zmienione oraz zniósł urzędowe nazwy niektórych miejscowości i obiektów fizjograficznych - łącznie dotyczy to ponad 400 nazw i ich pisowni (Dz.U. 2008.234.1586). Zmiany nazw to najczęściej włączenie do danej miejscowości jej dotąd wyodrębnionej części. Urzędowy wykaz nazw miejscowości obejmuje ponad 56 tys. wsi z koloniami, osadami i przysiółkami oraz 897 miast.

2 stycznia 2009
Od wczoraj status miasta mają miejscowości: Bobowa, Brzostek, Krynki, Michałowo i Szczucin. Liczba miast w Polsce powiększyła się do 897.

1 stycznia 2009
Półroczne przewodnictwo Unii Europejskiej objęła Republika Czeska - drugi (po Słowenii) kraj sprawujący tę funkcję z grupy członków wspólnoty przyjętych w maju 2004 r. Polska będzie przewodzic UE w drugiej połowie 2011 r. W Czechach prezydencja, a w Słowacji euro. Drugi nasz południowy sąsiad kilka lat temu odważnie zdecydował i ma od dzisiaj wspólną europejską walutę. Z dziesięciu krajów przyjętych do Unii razem z Polską już cztery weszły do Eurolandu.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba