Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 20.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Marzec 2009 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 marca 2009
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ogłosił raport, z którego wynika, że po przystąpieniu Polski do UE roczny dochód polskiego rolnictwa wzrósł z 9,1 mld zł do 21 mld zł a dochody rolników podwoiły się. W 2008 r. subsydia skierowane na wieś wyniosły blisko 11 mld zł. W tej kwocie dominują dopłaty bezpośrednie do ziemi, od których rolnicy nie płacą podatku. Raport wskazuje również, że unijne dopłaty do polskiego rolnictwa nie wpłynęły na wzrost produkcji, wydajności gospodarstw ani nie ustabilizowały cen surowców rolnych.

30 marca 2009
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wyjaśniło, że spółka (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej), która powstanie w miejsce Samodzielnego Publicznego ZOZ i będzie nadal udzielała świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia) zachowa ciągłość projektów finansowanych ze środków unijnych. Drugim warunkiem jest posiadanie przez jednostkę samorządu terytorialnego 100% udziałów w takiej spółce przez co najmniej pięć lat od jej powstania.

29 marca 2009
Według ogłoszonego raportu „Global Information Technology" przygotowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne oraz francuską szkołę zarządzania i biznesu INSEAD - Polska zajmuje przedostatnie miejsce wśród krajów europejskich pod względem dostępu do Internetu oraz stopnia jego wykorzystania. Za nami jest tylko Czanogóra. Potencjał internetowy badany był w 134 państwach świata. Brano pod uwagę 68 czynników np. dostęp do szerokopasmowego Internetu w domach, poziom wykorzystania sieci w edukacji, liczbę spraw urzędowych, które można załatwić drogą elektroniczną, stan krajowej infrastruktury telekomunikacyjnej, a także prawne aspekty regulacji rynku. Listę otwierają Dania, Szwecja i Stany Zjednoczone. Polskę wyprzedzają w Europie m.in. Węgry (41 miejsce), Rumunia (58), Ukraina (62), Bułgaria (68). Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy w naszym kraju wymienia się m.in. brak skoordynowanej współpracy administracji, sektora prywatnego i organizacji pozarządowych (czyli partnerstwa publiczno-prywatnego) w budowie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej oraz zdecydowanie zbyt ogólne dokumenty rządowe dotyczące tych kwestii. Z wynikami raportu dotyczącymi naszego kraju nie zgadza się Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, choć przyznaje, że mamy jeszcze wiele do zrobienia. Zdaniem zarządu Izby w raporcie porównywano informacje z Polski nie pełne i z różnych okresów, ale wina za to leży po naszej stronie, ponieważ GUS nie zbiera ich metodycznie, a tylko wyrywkowo, metodą ankietową. Przy tak prowadzonej statystyce Czad, Namibia, Nepal i Timor Wschodni bez trudu wyprzedziły Polskę.

27 marca 2009
Od początku tej kadencji samorządu Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała i przeprowadziła 16 referendów w sprawie przedterminowego odwołania rady gminy lub miasta oraz 34 referenda w sprawie odwołania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Z tej liczby tylko w ośmiu głosowaniach uzyskano wymaganą do ich ważności frekwencję. Odwołano w nich wójtów gmin: Bałtów, Doruhusk, FilipówZgierz, burmistrzów LubomierzaPiwnicznej-Zdroju oraz prezydentów Zduńskiej WoliOlsztyna. Najbliższe głosowania odbędą się w sprawie wójta gminy Sosnowica i rady miasta Pionki (29.03) oraz prezydenta Sopotu (17.05).

25 marca 2009
Do prawidłowego zaplanowania przez województwa limitu wydatków w 2009 roku na realizację regionalnych programów operacyjnych konieczne jest dokonanie przez resort finansów rozdziału rezerwy budżetowej przewidzianej na ten cel. Takie stanowisko przedstawiła Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. Z analizy projektów budżetów samorządów województw przeprowadzonych przez RIO wynikają znaczne rozbieżności w klasyfikowaniu dotacji rozwojowej na RPO, od pełnych kwot zgodne z alokacją środków UE na rok 2009 (tak uwzględniono w małopolskiem, podkarpackiem, śląskiem oraz warmińsko–mazurskiem) do 1/3 tych kwot w innych województwach - jak wskazywało pismo Ministra Rozwoju Regionalnego o wysokości limitów wydatków na RPO ujętych w budżecie Państwa.

23 marca 2009
Prowadzone prace nad rządowym projektem ustawy metropolitalnej zmierzają ku końcowi. Obecnie przewiduje się obligatoryjne utworzenie trzech tzw. zespołów wielkomiejskich: śląskiego „Katowice +”, stołecznego „Warszawa +” oraz trójmiejskiego „Gdańsk-Gdynia-Sopot +”. Pozostałe zespoły wielkomiejskie mogłyby być tworzone na mocy rozporządzeń rządu przez zainteresowane miasta i gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii resortu spraw wewnętrznych i administracji. Nie została jeszcze rozstrzygnięta kwestia czy proponowane będzie zarządzanie nimi przez prezydentów miast czy przez marszałków województw (gdyby uzyskały status jednostek na prawach województw).

21 marca 2009
Resort finansów wstępnie obliczył, że gminy, miasta, powiaty i województwa zamknęły rok 2008 deficytem równym 1,6 mld zł, a nie jak wcześniej przewidywano ponad ośmiokrotnie większym. Dochody były większe o 11 mld zł w stosunku do osiągniętych w 2007 r. i o blisko 4 mld zł mniejsze w stosunku do planu na 2008 r. Zmniejszenie dochodów nie dotyczy dużych miast i powiatów, najgorzej pod tym względem wypadły województwa, nieco lepiej gminy. Wydatki były mniejsze o prawie 16 mld zł w stosunku do planu, ale o ok. 15 mld zł większe niż w roku 2007, w tym wydatki inwestycyjne mniejsze niż planowano o 8,7 mld zł i jednocześnie większe o 3,6 mld zł niż przed rokiem.

19 marca 2009
Podczas obradującego w Rudzie Śląskiej XXX Zgromadzenia Ogólnego Miast Polskich za sprawę ostatnio najważniejszą uznano konieczny udział samorządowców w pracach legislacyjnych nad ustawą o polityce miejskiej, nad którą - według obecnego na Zgromadzeniu wicepremiera i ministra SWiA Grzegorza Schetyny - prace są kontynuowane i mają się ku końcowi. Ponadto wymieniono starania o lepsze finansowanie samorządów, aktywny udział samorządów w ramach ZMP w kontraktowaniu środków europejskich oraz doskonalenie systemu ich wydawania.

18 marca 2009
Rząd zaakceptował projekt nowego rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych. Jest to akt wykonawczy do nowej ustawy o pracownikach samorządowych. Rozporządzenie określa m.in. wykaz stanowisk (z podziałem na kierownicze urzędnicze, urzędnicze, pomocnicze i obsługi), minimalne wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych, z którymi nawiązano stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, w tym minimalny poziom ich wynagrodzenia zasadniczego, a także na jakich stanowiskach i w jakiej wysokości przysługuje dodatek funkcyjny w stosunku dla pracowników, z którymi stosunek pracy nawiązano na podstawie wyboru i powołania. Akt ten określa również wysokość dodatku specjalnego dla wójta (burmistrza prezydenta miasta), starosty oraz marszałka województwa. Zaakceptowane przez rząd rozporządzenie po podpisaniu go przez premiera zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2009 r.

17 marca 2009
Programy funduszy unijnych na lata 2007-2013 ruszyły wraz z początkiem nowej perspektywy finansowej, jednak w sierpniu 2008 r. Komisja Europejska dokonała zmian w części zasad przyznawania pomocy. W konsekwencji muszą się do nich dostosować przepisy krajowe, a to wymaga także skonsultowania ich z KE. Wymiana naszych propozycji zapisów i uwag urzędników Komisji nadmiernie przedłuża się. Z powodu braku odpowiednich przepisów krajowych polskie firmy i samorządy nie mogą korzystać z pełnej puli dotacji unijnych m.in. na infrastrukturę transportową, energetykę, centra usług finansowych czy turystykę, w tym związaną z przygotowaniami do Euro 2012. Wprowadzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaliczkowanie tylko częściowo łagodzi ten istotny problem.

16 marca 2009
Dziennik Rzeczpospolita dokonał analizy porównującej podstawowe wskaźniki gospodarcze (zatrudnienie, wynagrodzenia, wielkość produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej) w styczniu 2009 i rok wcześniej. Kryzys znalazł swe największe odbicie w województwach najbiedniejszych: podlaskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim; najlepiej bronią się przed nim dolnośląskie i łódzkie. Nigdzie nie załamały się wszystkie wskaźniki, nigdzie też nie odnotowano pełnej odporności na spowolnienie. Charakterystyczna jest niejednorodność zagrożeń: w lubuskiem niewielki wzrost płac (o 2,6%), spadek popytu konsumpcyjnego (o 8,1%) i największy w kraju wzrost zatrudnienia (o 3,3%), w łódzkiem niespotykany w innych województwach wzrost produkcji o 1,9% przy niewielkim zwiększeniu miejsc pracy (o 0,8%) i wzroście wynagrodzeń o 8,6%, mniejszym niż w woj. lubelskim gdzie wynagrodzenia wzrosły o 10,9% a produkcja przemysłowa spadła o 21,2%. W województwie mazowieckim ponad 11-procentowy wzrost wynagrodzeń nie przełożył się na wzrost sprzedaży detalicznej - spadła o 2,1%.

13 marca 2009
W kwietniu rusza nabór do Programu Rozwoju Bibliotek w małych miejscowościach. Celem programu jest nadanie bibliotekom gminym rangi centrów kultury aktywizujących lokalną społeczność. Spektrum ich działalności ma być znacznie rozszerzone. Jednym z istotnych punktów programu jest dostęp do szerokopasmowego Internetu. Spośród 6,6 tys. placówek bibliotecznych działających na wsiach i w małych miastach prawie 40% nie spełnia tego warunku. Wczoraj pierwsze porozumienie w sprawie wdrażania Programu Rozwoju Bibliotek podpisali Wojewoda mazowiecki i Marszałek województwa mazowieckiego oraz prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dysponującej środkami przekazanymi przez Fundację Billa i Meliny Gates oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Pierwsze szkolenia i dostawy sprzętu do bibliotek maja rozpocząć się na jesieni.

11 marca 2009
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało pakiet działań mających zdynamizować wykorzystanie dostępnych funduszy unijnych, a tym samym złagodzić objawy spowolnienia w gospodarce. W pakiecie znalazło się m.in.: objęcie zaliczkowaniem także przedsiębiorców, skrócenie procedur rozpatrywania wniosków i rozliczania projektów, objęcie tzw. certyfikacją kolejnych transzy dotacji rozwojowej dla samorządów w ramach RPO, tak aby środki budżetowe zasilały gospodarkę a nie "leżały" na kontach samorządów, szybszy zwrot wydatków na tzw. "duże projekty", dzięki możliwości podpisania umowy i dokonania zwrotu przed wydaniem decyzji przez Komosje Europejską. Więcej informacji.

10 marca 2009
Wczoraj Prezydent RP wydał Postanowienie w sprawie zarządzenia na dzień 7 czerwca 2009 r. wyborów 50 posłów do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie jednodniowe, w dniu wolnym od pracy (niedziela), w godz. 8:00 - 22:00. Od przyjęcia do UE Bułgarii i Rumunii przypada nam o cztery mandaty mniej. We wszystkich krajach członkowskich liczących 375 mln obywateli uprawnionych do głosowania wybory mają się odbyć między 4 a 7 czerwca. Najwcześniej do urn pójdą Brytujczycy i Holendrzy; decyzji o dacie nie podjęły jeszcze Bułgaria, Czechy, Rumunia i Węgry. Obowiązujący w Polsce kalendarz wyborczy nakazuje ustalenie granic obwodów głosowania - do 23 kwietnia, przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) komisji wyborczych - do 17 maja, sporządzenie przez gminy spisów wyborców - do 24 maja.

5 marca 2009
W 16 regionalnych programach operacyjnych na budowę i modernizację dróg samorządowych w 2009 r. przeznaczono ponad 1,5 mld zł, w tym na drogi gminne - łącznie ponad 583 mln zł (najwięcej w woj. lubelskim - 203 mln zł), na drogi powiatowe - 450 mln zł (najwięcej w woj. małopolskim - 108 mln zł), a na drogi wojewódzkie - 495 mln zł (najwięcej również w woj. małopolskim 136 mln zł). Na końcu listy - jak podaje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - jest woj. podlaskie z kwotą 86,1 tys. zł na wszystkie drogi samorządowe.

2 marca 2009
Po ważnym referendum pozbawiającym Czesława Małkowskiego urzędu Prezydenta Olsztyna, we wczoraj na ten urząd wybrany został wysunięty przez PSL Piotr Grzymowicz, którego w II turze poparło 60,17% głosujących (frekwencja 25,53%). Jest to pierwszy prezydent miasta wojewódzkiego z nadania PSL. Dr inż. Piotr Grzymowicz był przez blisko sześć lat zastępcą prezydenta Olsztyna.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba