Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 20.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Luty 2006 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

28 lutego 2006
Z przedakcesyjnego funduszu ISPA oraz z Funduszu Spójności Unia Europejska udostępniła Polsce do 2006 roku na budowę dróg 1 mld 608 mln euro. Według informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z podanej kwoty dotychczas wydatkowano 472 mln euro oraz kolejne 866 mln euro - zakontraktowano. Drugim źródłem unijnych pieniędzy przeznaczonych na drogi jest Sektorowy Program Operacyjny Transport. W tym wypadku z dostępnych 1 mld 590 mln zł, wydatkowano zaledwie kilkadziesiąt milionów, a zakontraktowano 865 mln zł. Komisja Europejska ostrzega, że do końca 2006 r. Polska może definitywnie utracić prawie 90 mln euro przyznanych w ramach PO Transport. Przy spójnościowej pomocy z budżetu UE na lata 2000-2006, maja być zbudowane m.in.: odcinek Sośnica-Gorzyczki autostrady A1, odcinek Zgorzelec-Krzyżowa autostrady A4, odcinek Konin-Emilia autostrady A2 oraz przebudowana droga krajowa nr 2 na odcinku Siedlce-Terespol.

27 lutego 2006
Wielkopolska Organizacja Turystyczna realizuje projekt: "Opracowanie regionalnych produktów turystyki kulturowej w Wielkopolsce i ich promocja" finansowany w 75% przez UE. Zostanie opracowanych dziesięć produktów: "Wielkopolska piastowska", "Szlak zamków, pałaców i dworów", "Szlak budowli i kościołów drewnianych", "Szlak zabytków techniki", "Skanseny wielkopolskie", "Miejsca pielgrzymkowe w Wielkopolsce", "Wielkopolska wybitnych Polaków", "Muzea w obiektach zabytkowych", "Zabytkowy Poznań", "Rozrywkowy Poznań". Każdemu produktowi będą towarzyszyć wydawnictwa po polsku, angielsku, niemiecku i francusku - znajdą się w nich opisy danych miejsc, dokładne informacje dotyczące infrastruktury (jak dojechać, gdzie spać, gdzie zjeść, z jakich dodatkowych imprez skorzystać) oraz poświęcona mu strona internetowa. Projekt musi być w całości wykonany do 30 kwietnia 2008 r.

26 lutego 2006
Władze samorządowe miasta Elbląga złożyły w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i w warmińsko-mazurskim urzędzie marszałkowskim wnioski o współfinansowanie ze środków unijnych w ramach programu "Rozwój Polski Wschodniej" projektów: wybudowania Elbląskiego Parku Naukowo-Technicznego z Centrum Biznesu na powojskowym terenie na Modrzewinie, budowy szerokopasmowej sieci światłowodowej, rewitalizacji centrum kulturalno-administracyjnego na starówce, odnowienia systemu transportu publicznego oraz przeciwpowodziowej ochrony terenów przyległych do rzek Elbląg i Fiszewka. W Ministerstwie Gospodarki jest opracowywany algorytm, na podstawie którego pieniądze będą dzielone między objęte programem pięć województw - lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. UE ma zatwierdzić program we wrześniu br. Przedsięwzięcia będą finansowane w proporcjach 85%. środków z programu (UE plus budżet państwa), 15% wkład własny beneficjenta.

25 lutego 2006
Eksperci Komisji Europejskiej przygotowują raport oceniający przygotowanie Polski oraz Estonii, Łotwy, Litwy, Czech, Słowacji, Węgier i Słowenii - do zniesienia kontroli na ich granicach będących wewnętrznymi granicami UE. Komisja Europejska przyjęła podejście pakietowe, przewidujące jednoczesne przystąpienie wszystkich wymienionych członków Unii do porozumienia z Schengen (wstępnie planowane na 26 października 2007 r.), ponieważ wyłączenie któregokolwiek z nich wymagałoby kosztownego krótkotrwałego uszczelnienia granic wewnętrznych między nim a jego unijnymi sąsiadami. Dotychczasowa ocena ochrony polskich granic wypada dobrze. Na wskazany termin mogą jednak nie zdążyć Estończycy i Łotysze.

24 lutego 2006
Komisje Sejmowe: do Spraw Unii Europejskiej oraz Spraw Zagranicznych - jednogłośnie poparły przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. Z taką rekomendacją sprawa stanie wkrótce na forum całej izby. Zgodne stanowisko parlamentarzystów ma swoje uzasadnienie polityczne i gospodarcze. obroty handlowe Polski z Rumunią i Bułgarią wykazują wyraźna tendencje wzrostową, głównie po stronie naszego eksportu. Otwarcie tych rynków wraz z akcesją obu kandydatów spotęguje wzrost obrotów z naddatkiem pokrywający zwiększenie naszej składki do budżetu UE o 99 mln euro z tytułu kolejnego rozszerzenia wspólnoty. Dotychczas traktat o przyjęciu Rumunii i Bułgarii do UE ratyfikowało 11 państw-członków wspólnoty. W maju br. Komisja Europejska ma ogłosić raport o przygotowaniu kandydatów. Wówczas okaże się czy realny jest termin ich przyjęcia 1 stycznia w 2007 czy 2008 r.

23 lutego 2006
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektów ustaw (obywatelskiego i poselskiego) o zmianie ustawy z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Zawarta jest w nich propozycja utworzenia nowego, siedemnastego województwa - środkowopomorskiego, z siedzibą wojewody w Koszalinie, a sejmiku i marszałka wojewódzxtwa - w Słupsku. Oba projekty skierowano do komisji: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

22 lutego 2006
Samorządowe władze województwa małopolskiego sprzeciwiają się rządowemu projektowi podziału środków unijnych w ramach "Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013". Stosując przyjęty przez rząd algorytm uwzględniający liczbę mieszkańców, PKB przypadający na dane województwo oraz notowane tam bezrobocie - Małopolska otrzyma o blisko 400 mln euro mniej, niż gdyby pieniądze liczono według standardów Komisji Europejskiej. Wyliczone dla Małopolski wsparcie w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych równe 1 mld 86 mln euro lokuje region na poziomie 80% średniej krajowej, za bogatszymi województwami: mazowieckim, pomorskim i dolnośląskim.

21 lutego 2006
Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący pozbawienia niektórych pracowników samorządowych dodatkowego wynagrodzenia rocznego i orzekł, że pozbawienie to jest niezgodne z konstytucją. Wyrok jest ostateczny (sygn. K 1/05). Przepisy zawarte w art. 1 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz niektórych innych ustaw - utracą moc z dniem ogłoszenia tego wyroku w Dzienniku Ustaw. Prawo do "trzynastek" odzyskają zatem wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz ich zastępcy, sekretarze gmin i powiatów, skarbnicy gmin, powiatów i województw, główni księgowi budżetów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, także starostowie, ich zastępcy i członkowie zarządów powiatów oraz analogiczni pracownicy samorządowi urzędów marszałkowskich województw.

21 lutego 2006
Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący pozbawienia niektórych pracowników samorządowych dodatkowego wynagrodzenia rocznego i orzekł, że pozbawienie to jest niezgodne z konstytucją. Wyrok jest ostateczny (sygn. K 1/05). Przepisy zawarte w art. 1 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz niektórych innych ustaw - utracą moc z dniem ogłoszenia tego wyroku w Dzienniku Ustaw. Prawo do "trzynastek" odzyskają zatem wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz ich zastępcy, sekretarze gmin i powiatów, skarbnicy gmin, powiatów i województw, główni księgowi budżetów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, także starostowie, ich zastępcy i członkowie zarządów powiatów oraz analogiczni pracownicy samorządowi urzędów marszałkowskich województw.

20 lutego 2006
Blisko milion ogłoszeń z ofertami pracy i nauki z 28 krajów europejskich znalazło się na nowej stronie internetowej portalu Europa - EURES (EURopean Employment Services) - inaugurującej Europejski Rok Mobilności Pracowników. Baza danych z ofertami jest obecnie dostępna jedynie po angielsku, francusku i niemiecku. Paleta języków ma być rozszerzana. Komisja Europejska promuje przemieszczanie się pracowników, pomimo wciąż niedostępnych lub znacznie ograniczonych możliwości zatrudnienia dla obywateli z państw nowoprzyjętych w części starych krajów UE. Z badań Eurobarometru wynika, że niezmiennie od 30 lat tylko ok. 2% Europejczyków mieszka w innym kraju UE niż kraj ich pochodzenia. Ponadto europejscy pracownicy pozostają stosunkowo długo w jednym miejscu pracy (10,6 roku), podczas gdy Amerykanie są bardziej skłonni do poszukiwań czegoś nowego (średnio w czasie swojej aktywności zawodowej zmieniają miejsce pracy siedem razy). Spośród wszystkich narodów Unii Europejskiej Polacy wykazują największą mobilność, są najbardziej skłonni do przeprowadzenia się do innego kraju UE w poszukiwaniu pracy. W ramach Europejskiego Roku Mobilności Pracowników we wrześniu br. będą zorganizowane - jednocześnie w 50 miastach starego kontynentu (w tym w Poznaniu) - pierwsze ogólnoeuropejskie targi pracy.

16 lutego 2006
Kontrole przeprowadzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 96 tys. gospdarstw rolnych, wykazały, że średnio niemal w co siódmym gospodarstwie ubiegającym się o dopłaty bezpośrednie w 2005 r. wykryto nieprawidłowości. W województwie lubuskim tak zakwalifikowano 18,4% skontrolowanych gospodarstw, w pomorskim i śląskim - po 16,6%, w podlaskim - 16,5%, w dolnośląskim - 16%, w zachodniopomorskim - 15%, w kujawsko-pomorskim - 11,2%.

15 lutego 2006
Z sondażu CBOS przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski wynika wzrost do blisko 80% poparcia dla naszego członkostwa w UE; udział przeciwników wyniósł 12%. Jest to najwyższy wskaźnik akceptacji dla akcesji od 10 lat. Przeprowadzający badanie ośrodek jako jedną z przyczyn umacniania się społecznego "tak" dla integracji wymienia przyjęcie na grudniowym szczycie w Brukseli kompromisu w sprawie budżetu UE na lata 2007-2013. Tym nie mniej 65% badanych wskazało, że możliwość uczestnictwa we wspólnym unijnym rynku, opartym na swobodnym przepływie ludzi, kapitału, towarów i usług, jest ważniejsza dla rozwoju Polski, niż samo pozyskiwanie pieniędzy z budżetu UE.

14 lutego 2006
Rząd zaakceptował pełną wersję wstępnego projektu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia - dokumentu określającego priorytety, na które będą przeznaczane środki unijne i krajowe w latach 2007-2013. Dokument zostanie obecnie skierowany do konsultacji z partnerami społecznymi (m.in. z samorządami terytorialnymi) oraz przesłany do Komisji Europejskiej. Łączna wartość projektu wynosi 85,6 mld euro, w tym 59,5 mld euro to środki wspólnotowe wynegocjowane przez Polskę na grudniowym szczycie UE, publiczny wkład krajowy stanowić będzie 9,7 mld euro, a 16,3 mld przewidziano ze środków prywatnych. W układzie poszczególnych programów operacyjnych podział jest następujący: na programy regionalne - 15,9 mld euro (26,8%), na program "Infrastruktura i Środowisko" - 21,3 mld euro (35,7%), na program "Kapitał ludzki" - 8,1 mld euro (13,7%), na program "Konkurencyjna gospodarka" - 7 mld euro (11,7%) i na program "Rozwój Polski wschodniej" (obejmujący wojewódtzwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) - 2,2 mld euro (3,6%).

11 lutego 2006
W Białymstoku wojewodowie: lubelski, podkarpacki, podlaski, świętokrzyski i warmińsko-mazurski oraz doradca premiera ds. Ściany Wschodniej, podpisali deklarację współpracy w ramach programu "Polska Wschodnia" ukierunkowanego na modernizację dróg wojewódzkich na tych terenach, tworzenie parków technologicznych oraz regionalnych ośrodków obsługi inwestorów, na rozwój potencjału naukowego uczelni, poprawę jakości kształcenia, informatyzację gospodarki oraz przenoszenie na jej grunt osiągnięć nauki. Program ma wykorzystać 886 mln euro zarezerwowane w nowym budżecie UE (2007-2013) dla wymienionych pięciu województw. Rząd analizuje możliwość przeznaczenia na ten cel w tym samym okresie ponad 2 mld euro. Poziom wkładu własnego beneficjenta ma być nie większy niż 15%. Samorządy terytorialne, wyższe uczelnie, organizacje pozarządowe, instytucje z otoczenia biznesu (ale nie przedsiębiorcy) mogą już składać wnioski do swoich Urzędów Marszałkowskich. Według szacunków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na osiągnięcie przez cztery z wymienionych województw (bez danych z warmińsko-mazurskiego) "średniej krajowej" pod względem nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska naturalnego i rozbudowę infrastruktury technicznej - potrzeba ponad 16 mld euro, z tego ponad połowę na drogi.

10 lutego 2006
Przedwczoraj (8 bm.) Rada Warszawy przyjęła rezygnację sprawującego od 23 grudnia ub.r. urząd Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z urzędu Prezydenta m.st. Warszawy. Lech Kaczyński swój urząd w ratuszu złożył 22 grudnia 2005 r. ale z jego opróżnieniem zwlekał blisko siedem tygodni. Między złożeniem a opróżnieniem jest istotna prawna różnica. 48-dniowe opóźnienie formalnej rezygnacji potrzebne było do uchwalenia przez Sejm i Senat w ekspresowym tempie (pierwsze czytanie 28 grudnia 2005 r., podpis Prezydenta RP pod ustawą 30 stycznia 2006 r.) ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Te zmiany prawa pozwalają obsadzić opróżniony urząd pełnomocnikiem/komisarzem wyznaczonym w drodze administracyjnej przez Prezesa Rady Ministrów, i bez wyborczej weryfikacji utrzymać władzę w stolicy przez trzymających władzę w Państwie. Argumentem omijającym polityczno-partyjne konotacje ma być chęć zapobieżenia wydaniu publicznych pieniędzy na dodatkowe wybory w trakcie kadencji.

9 lutego 2006
Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący swobodnego przepływu pracowników w UE. Z raportu wynika, że ostatnie rozszerzenie Unii miało pozytywny wpływ na rynek pracy oraz wyniki gospodarcze państw, które nie wprowadziły ograniczeń w dostępie do rynku pracy (Irlandia, Wielka Brytania i Szwecja) dla obywateli z nowych państw członkowskich. Nie można jednak stwierdzić, że między przepływem pracowników ze wschodu i przyjętymi przez stare kraje członkowskie restrykcjami zachodzi bezpośredni związek. Od maja 2004 do września 2005 w Wielkiej Brytanii pracę podjęło 290 tys. obywateli z nowej "dziesiątki" (stanowili 0,4% ogółu pracowników w tym kraju), w Irlandii - 160 tys. (2%), a w&bsp;Szwecji - 25 tys. (0,2%); w tym samym czasie w Niemczech wydano takim obywatelom 500 tys. pozwoleń (z tego 95% czasowych), a Austria była drugim po Irlandii krajem, o wysokim odsetku (1,4%) pracowników z nowych krajów UE. Komisja Europejska opowiada się za otwarciem rynków pracy w starych państwach Unii dla obywateli krajów nowoprzyjętych, choć wyraźnie podkreśla, że decyzje w sprawach znoszenia ograniczeń podejmują suwerennie rządy państw członkowskich. Mają one czas do 30 kwietnia 2006 r. na poinformowanie Komisji, czy decydują się na otwarcie rynku pracy, czy też dalej chcą utrzymać istniejące ograniczenia. Aktualizowane informacje na temat przepisów przejściowych dotyczących przepływu pracowników pomiędzy nowymi i starymi państwami członkowskimi znajdują się na stronie KE. z zapowiadanych zmian po 1 maja br. można przypuszczać, że swoje rynki pracy otworzą dla nas Finlandia, Grecja, Hiszpania i Portugalia, a utrzymają ograniczenia - Austria, Niemcy i Włochy. Pozostałych pięciu starych członków UE (Belgia, Dania, Francja, Holandia i Luksemburg) nie wskazało dotąd swoich preferencji.

8 lutego 2006
Parlament Flandrii stosunkiem głosów 84 za do 29 przeciw, przy jednym wstrzymującym się, jako ostatni z siedmiu belgijskich zgromadzeń parlamentarnych ratyfikował projekt unijnego Traktatu konstytucyjnego. Tym samym Belgia stała się czternastym krajem Unii Europejskiej, który traktat przyjął. Belgijską ratyfikację zakończy postanowienie rządu Flandrii, co po decyzji parlamentu jest jedynie formalnością. W tym samym czasie rozpoczął się proces ratyfikacji Traktatu konstytucyjnego UE w Parlamencie Estonii. Po zakończeniu rocznego "okresu refleksji" - w czerwcu br., na szczycie kończącym prezydencję austriacką, przywódcy 25 państw powinni zdecydować co dalej z tym Traktatem. Wcześniej anulowano datę 1 listopada 2006 r. jako termin końcowy jego ratyfikacji. Przyjęcie Traktatu ustanawiajacego Konstytucje dla Europy wymaga zgody wszystkich członków Unii; dotąd Traktat nie zyskał akceptracji w referendach we Francji i w Holandii. Warto przypomnieć, że Traktat Nicejski otwierający drogę do dużego rozszerzenia UE w 2004 r. został ratyfikowany przez Irlandię dopiero po powtórnym zorganizowaniu referendum.

7 lutego 2005
Według najnowszego raportu przygotowanego przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" pt. Stan wdrażania polityki strukturalnej w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w polskich regionach - w konkursach przeprowadzonych w 15 województwach zgłoszono 466 wniosków o dofinansowanie projektów z odpowiadającego zakresu działaniem 1.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Akceptację uzyskał zaledwie co piąty wniosek. Do 30 września 2005 roku na 92 projekty skierowane przez zarządy województw do realizacji przeznaczono 373,99 mln zł. Z badań wynika, że jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty oczekują ze strony Rządu RP przede wszystkim: stworzenia szczegółowego dokumentu rządowego o zamierzeniach władz centralnych (inwestycje, programy edukacyjne, zbiory standardów), który rekomendowałby samorządom regionalnym i lokalnym czytelnie określony sposób prowadzenia powiązanych z centrum samorządowych inwestycji w infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego, a także pilnego dodania do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005.64.565 ze zm.), rozporządzeń definiujących standardy współpracy operacyjnej na poszczególnych poziomach i między poziomami oraz minima techniczne dla systemów elektronicznej administracji.

3 lutego 2006
Ogłoszone rozporządzenia ministra rolnictwa (Dz.U. 2005.16.121 i 122, wchodzą w życie 15 lutego br.) do znowelizowanej ustawy z 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego, pozwalają na zwrot grupom producentów owoców i warzyw istniejącym nie dłużej niż 5 lat - 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji (50% z budżetu UE, 25% z budżetu krajowego). Dotychczas Agencja Restrukturyzacji i Modernizacj Rolnictwa nie uruchomiła pomocy dla grup producenckich właśnie z powodu braku przepisów wykonawczych. Aktualnie w Polsce są zarejestrowane 44 "wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw". Wysokość dofinansowania nie jest ograniczona, obowiązuje zasada prefinansowania z budżetu krajowego. Stosunkowo duże dofinansowanie inwestycji powinno zachęcać rolników do tworzenia grup producentów (zob. akrypty AS nr 45) oraz w tych ramach m.in. do budowy i rozbudowy powierzchni magazynowej, zakupu maszyn i urządzeń służących do sortowania i pakowania owoców i warzyw, zakupu specjalistycznych środków transportu.

1 lutego 2006
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał w Luksemburgu drugą umowę pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na kwotę do 100 mln euro (dwukrotnie wyższą niż w umowie poprzedniej). Pieniądze są przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego: gmin i ich związków, powiatów, województw oraz podmiotów podlegających samorządom terytorialnym lub z udziałem ich kapitału, i mogą być przeznaczone na infrastrukturę wodną i wodno-kanalizacyjna, transportową (ulice, drogi, poprawa i rozwój transportu publicznego, centra spedycyjne, urządzenia parkingowe, itp.), infrastrukturę sektora produkcyjnego, ochronę środowiska naturalnego, infrastrukturę ochrony zdrowia i systemu edukacji. Linia kredytowa EBI ma uzupełnić finansowanie takich inwestycji z unijnych funduszy strukturalnych i nie zakończonych jeszcze programów przedakcesyjnych. Nowa linia kredytowa powinna być zagospodarowana w ciągu 18 miesięcy; termin składania wniosków o udzielenie kredytu upływa 30 czerwca 2008 r. (dopuszcza się przedłużenia tego okresu w drodze aneksowania umowy); okres kredytowania do 31 maja 2021 r. Środki z EBI mogą pokrywać do 50% kosztów - przy projektach nie objętych współfinansowaniem z funduszy UE oraz do 90% kosztów łącznie ze środkami unijnymi. Minimalna kwota kredytu: 50 tys. euro, maksymalna - 5 mln euro.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba