Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 8.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Kwiecień 2004 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

27 kwietnia 2004
Prezydent RP powziął postanowienie upoważniające Rządowe Centrum Legislacji do opublikowania popartego w referendum i ratyfikowanego w połowie 2003 r. traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej. Pełny tekst w języku polskim traktatu z dodatkami i protokołami będzie zamieszczony w Dzienniku Ustaw nr 90 z datą 30 kwietnia 2004 r., a zatem w przeddzień akcesji, której podstawą prawną może być jedynie akt oficjalnie opublikowany. Nie czekając na publikację 71 posłów Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony złożyło w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o stwierdzenie niezgodności traktatu z polską konstytucją.

21 kwietnia 2004
Według analiz Komisji Europejskiej dochody 7 milionów Polaków żyjących w gospodarstwach rolnych wzrosną po pierwszym roku akcesji do UE o ok. 35%. Najwięcej zyskają gospodarstwa duże (od 100 ha) i średnie (od 20 ha). W gospodarstwach kilku hektarowych wzrost dochodów powinien sięgnąć 25%.

16 kwietnia 2004
Opublikowane zostało rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie minimalnych wymagań utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej (Dz. U. 2004.65.600). Spełnianie tych wymagań jest jednym z warunków kwalifikowania się gospodarstwa rolnego do obszarowych dopłat bezpośrednich z UE.

15 kwietnia 2004
W Pałacu Prezydenckim w obecności Prezydenta PR Aleksandra Kwaśniewskiego ogłoszono wyniki konkursu "Liga Inicjatyw Powiatowych". Zwycięzcą zostało Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne za projekt "Specjalizacja szkół wiejskich i wsi", a w gronie laureatów znalazły się stowarzyszenia, związki i fundacje działające w powiatach: szczecineckim, płockim, lwóweckim, mikołowskim, jaworskim i koszalińskim.

14 kwietnia 2004
Po formalnym zaakceptowaniu na początku maja br. przez Parlament i Radę UE, pierwszym polskim komisarzem w Komisji Europejskiej będzie Danuta Hübner (56), minister ds. europejskich, profesor ekonomii. Na swoim stanowisku w KE będzie współpracować z Pascalem Lamy z Francji - komisarzem ds. handlu międzynarodowego.

12 kwietnia 2004
Według raportu ogłoszonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów kilkadziesiąt jednostek samorządu terytorialnego znajduje się na progu upadłości. Polskie prawo nie przewiduje jednak takiego stanu dla samorządu. Niedostateczny system kontroli zaciągania zobowiązań, stawia władze nie jednej gminy czy powiatu w wyjątkowo trudnej sytuacji; często będącej rezultatem działania władz poprzedniej kadencji.

7 kwietnia 2004
Rząd obradował nad stanem naszych przygotowań do wykorzystania funduszy strukturalnych UE. Dotychczas Komisja Europejska zatwierdziła programy operacyjne dla: rybołówstwa, transportu, pomocy technicznej, rozwoju zasobów ludzkich, konkurencyjności przedsiębiorstw, a także Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. W kwietniu KE ma wstępnie zaakceptować program rozwoju obszarów wiejskich. Trwają prace legislacyjne nad projektami ustaw dotyczących absorpcji środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

3 kwietnia 2004
Prezes Rady Ministrów określił w rozporządzeniu (Dz. U. 2004.48.460) 13 wzorów ogłoszeń przekazywanych do Urzędu Zamówień Publicznych oraz do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (wzory w internecie www.uzp.gov.pl) oraz podał instrukcję wypełniania niektórych z nich. W innym rozporządzeniu (Dz. U. 2004.49.468) - ustalił wysokość oraz reguły pobierania wpisu od odwołania się do zespołu arbitrów oraz zasady rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba