Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Czwartek 7.12.2023
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2010  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Sierpień 2010 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 sierpnia 2010
W sali widowiskowo-sportowej w Gdyni w 30. rocznicę postrajkowych porozumień sierpniowych z 1980 r., które zapoczątkowały proces prowadzący do niepodległości i suwerenności Polski, a za nami innych państw z sowieckiej strefy wpływów w Europie środkowo-wschodniej - zebrali sie delegaci i goście XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność". Na obradach Zjazdu obecni byli Prezydent RP Bronisław Komorowski, prezes Rady Ministrów Donald Tusk, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Dzień wcześniej Prezydent Bronisław Komorowski uczestniczył w uroczystościach rocznicowych w Szczecinie, a premier Donald Tusk towarzyszył b. Prezydentowi RP, przywódcy tamtych strajków i pierwszemu przewodniczącemu 10-milionowego wówczas ruchu społecznego "Solidarność" Lechowi Wałęsie podczas składania kwiatów pod pomnikiem Poległych Stoczniowców przy historycznej II bramie Stoczni Gdańskiej. Dzisiaj wszyscy żyjemy w wolnym, bogatszym i bardziej bezpiecznym kraju, wciąż jednak w czasie istotnych przemian gospodarczych i społecznych. Wśród związkowców nie brak głosów zawodu i rozgoryczenia z powodu trudnego dostosowywania się do nowych sytuacji zawodowych i życiowych. Szukający własnej reakcji na niezadowolenie członków, funkcyjni przywódcy NSZZ angażują się w ryzykowne ostentacyjne identyfikowanie Związku z wybraną przez nich partią. Partyjny "stempel" dzisiejszej "Solidarności" wielu członkom nie odpowiada, przeciwstawia jednych drugim, rodzi konflikty, gubi wartości, które 30 lat temu i później podziwiał cały świat. W Gdyni święto dnia porozumień stało się dniem niezgody, dniem gwizdów, buczeń oraz kłamliwego dzielenia ludzi i zasług. Szkoda, że rocznicowy Zjazd Związku przypominał partyjny wiec. Z tej przyczyny odzywają się głosy aby emblemat "Solidarność" zachować dla historii, a Związek oznaczyć inną nazwą. Wbrew rozlegającym się na Zjeździe krzykom - Polska jest nie tylko na "gdyńskiej sali widowiskowej".

27 sierpnia 2010
Rozpoczęła się dyskusja o podziale pieniędzy w budżecie Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Interesy państw członkowskich wspólnoty są różne. Kraje wydatnie zasilające budżet chcą przeznaczać pieniądze na innowacyjność, nowe techologie, na tworzenie "europejskiej wartości dodanej". Kraje wydatnie korzystające z budżetu opowiadają się za utrzymaniem przynajmniej do 2020 r. priorytetu dla funduszu spójności i wspólnej polityki rolnej. W sierpniu 2010 r, na spotkaniu grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry), omawiano możliwość jednolitego wystąpienia państw grupy w dyskusji, której ważny etap przypadnie w czasie polskiej prezydencji w drugiej połowie 2011 r. Więcej informacji.

24 sierpnia 2010
Gminy nie mają całkowitej swobody przy tworzeniu regulaminów utrzymania czystości i porządku - przypomniał o tym wojewoda podlaski. Przepisy miejscowe muszą mieć podstawę w ustawach, nie mogą być formułowane w sposób dowolny, a samo pojęcie "utrzymanie porządku" ogranicza się do gromadzenia, zbierania i usuwania odpadów komunalnych, nie zaś do utrzymania obiektów i terenu w należytym stanie technicznym i estetycznym. Organ nadzoru zakwestionował z tego powodu kilkanaście zapisów z uchwały rady gminy Śniadowo. Jako wykraczające poza ramy ustawowego upoważnienia wojewoda uznał m.in. zapis, który zobowiązywał właścicieli nieruchomości do utrzymywania urządzeń do zabaw w należytym stanie technicznym i sanitarnym oraz wymiany piasku w piaskownicach co najmniej jeden raz w roku kalendarzowym. Z kolei nakaz usuwania sopli lodu, nawisów śniegu z dachów i gzymsów w budynkach niezwłocznie po ich powstaniu, może - zgodnie z ustawą - dotyczyć nieruchomości bądź ich części wówczas gdy służą one do użytku publicznego. Za sprzeczne z prawem wymieniono także zakazy wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej oraz na tereny gier i placów zabaw, a także zapisy dotyczące hodowli gołębi na terenach zabudowy mieszkaniowej i wielorodzinnej. W opinii wojewody rada gminy nie miała także upoważnienia do wprowadzenia obowiązku nałożonego na organizatorów imprez masowych lub zgromadzeń o charakterze publicznym do zapewnienia pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów oraz szaletów przenośnych na terenie zorganizowanej imprezy, jak również na terenach przyległych. Wyjaśniono, że obowiązki te powinny spoczywać na właścicielach nieruchomości.

23 sierpnia 2010
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku orzekł (sygn. II SAB/Bk 25/10) po rozpoznaniu spraw toczących się na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001.112.1198 ze zm.), iż obowiązek udostępnienia informacji publicznej na wniosek jest aktualny do momentu jego wykonania przez podmiot, do którego żądanie skierowano, ewentualnie do chwili uzyskania wskazanej informacji przez podmiot zainteresowany także w inny sposób, niekoniecznie bezpośrednio od adresata wniosku. Zdaniem białostockiego WSA o udostępnieniu informacji publicznej, a w konsekwencji o bezprzedmiotowości postępowania sądowego ze skargi na bezczynność w tym przedmiocie, można także mówić, gdy informacja nie trafiła co prawda fizycznie do żądającego, ale została postawiona do jego dyspozycji w sposób przez niego określony tj. w siedzibie adresata wniosku.

19 sierpnia 2010
Ministerstwo Finansów podało wyniki wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2010 roku. Dochody jst za sześć miesięcy wyniosły 77 807,0 mln zł (46,6% planu) - wzrost o 3,4% w stosunku do I półrocza 2009 r.; wydatki 73 669,0 mln zł (37,6% planu) - o 7,3% więcej niż wydatki zrealizowane w analogicznym okresie roku poprzedniego; nadwyżka 4 138,0 mln zł, przy planowanym na rok bieżący deficycie 29 209,0 mln zł. Zadłużenie jst w I półroczu 2010 r. wyniosło 41 209,0 mln zł (24,7% planowanych dochodów ogółem) i było o 2,3% większe od zadłużenia na koniec 2009 r.

18 sierpnia 2010
Od 16 lipca br. Komisja Europejska nalicza Polsce kary za nadmierną masę śmieci wyrzucanych na wysypiska. Kara w tym roku wynosi 40 tys. euro za każdy dzień, od roku 2013 ma wzrosnąć do ok. 250 tys. euro dziennie. Do dzisiaj naliczono 1280 tys. euro kary, do końca roku wzrośnie ona do 6760 tys. euro. Przyjmując członkostwo w UE zobowiązaliśmy się do poprawy gospodarki odpadami. Zobowiązania tego nie wypełniamy. Ministerstwo Środowiska pracuje nad nową ustawą o gospodarce odpadami. W tym działaniu konieczna jest znaczna determinacja aby uzgodnione przepisy gwarantowały wymaganą poprawę sytuacji, a to może nastąpić przy wprowadzeniu jednolitego systemu przypisania odpowiedzialności za gospodarkę odpadami miejscowym władzom samorządowym. Jeżeli nowe prawo dające rękojmię wykonania naszych zobowiązań akcesyjnych nie wejdzie do polskiego systemu prawnego do końca bieżącego roku - po 1 stycznia 2011 r. trzeba będzie zapłacić pierwszą naliczoną za 2010 r. grzywnę.

16 sierpnia 2010
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL), Stowarzyszenie "Kongres Kobiet" oraz Fundacja Feminoteka organizują bezpłatne szkolenia dla kobiet, które chcą startować w jesiennych wyborach samorządowych. Dwudniowe, weekendowe szkolenia, ufundowane przez Fundację Batorego, odbędą się we wrześniu i październiku w każdym województwie. Zakres szkoleń obejmie podstawową wiedzę o samorządzie terytorialnym i polityce równościowej na poziomie lokalnym oraz zasady i sposoby prowadzenia kampanii wyborczej. Przy rekrutacji pierwszeństwo będą miały kandydatki z mniejszych miejscowości, startujące do samorządu po raz pierwszy, mające za sobą dorobek w działalności społecznej. Formularz zgłoszeniowy do końca sierpnia można wypełnić na stronie internetowej FRDL. Pakiet bezpłatnych szkoleń m.in. z kreowania wizerunku oraz wsparcie przy organizacji kampanii wyborczej oferuje paniom również Stowarzyszenie Aktywne Kobiety.

13 sierpnia 2010
Państwowa Komisja Wyborcza planuje przeznaczyć ok. 153 mln zł na przeprowadzenie jesienią tego roku wyborów samorządowych, w których Polacy wybiorą 107 prezydentów miast, 796 burmistrzów, 1576 wójtów oraz ponad 45 tys. radnych gmin, powiatów i województw.

11 sierpnia 2010
1 września br. rozpocznie się Powszechny Spis Rolny 2010, który ma zarejestrować stan polskich gospodarstw rolnych w dniu 30 czerwca 2010 r. oraz dane za okres dwunastu poprzednich miesięcy. Taki sam spis zostanie przeprowadzony we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Od poniedziałku w teren ruszyło blisko 12 tys. rachmistrzów spisowych z informacjami o samym spisie i sposobie jego wykonania. W tym roku po raz pierwszy zostaną zastosowane wyłącznie formularze elektroniczne. Formularze, dostępne od 1 września na stronie www.spis.gov.pl, osoby prowadzące działalność rolniczą będą mogły wypełniać samodzielnie w trybie on-line za pośrednictwem internetu, w trybie off-line pobierając formularz na własny nośnik (płyta CD lub pendrive) w Urzędzie Gminy i dając tam do zgrania zapisany wypełniony formularz lub przez rachmistrza - przekazując mu dane telefonicznie lub bezpośrednio podczas jego wizyty z urządzeniem elektronicznym hand-held, pozwalającym przekazywać dane do serwera GUS. Więcej informacji.

9 sierpnia 2010
Zdaniem MSWiA samorządy zbyt rzadko weryfikują pod katem aktualnej przydatności opracowane niekiedy wiele lat temu plany działania antykryzysowego, np. na wypadek zagrożenia powodziowego. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2007.89.590 ze zm.) nakłada na władze samorządowe obowiązek co najmniej raz na dwa lata przeprowadzenie ćwiczeń pod katem funkcjonowania opracowanych procedur kryzysowych. Jeżeli plany działań antykryzysowych nie zostały opatrzone klauzulą niejawności, mieszkańcy powinni mieć dostęp do planów operacyjnych ochrony przed powodzią i do planów reagowania kryzysowego.

7 sierpnia 2010
Gwałtowne burze nad południowo-zachodnimi krańcami Polski, niespotykane wezbranie rzeki Miedzianka, przerwana zapora zbiornika na rzece Witka, ogromne spustoszenie i straty, swoisty kataklizm w gminie Bogatynia leżącej u zbiegu trzech granic: Czech, Polski i Niemiec. Miasto Bogatynia uległo niemal całkowitemu zniszczeniu. Kopalnia węgla brunatnego zalana. Podmycia i wyrwane fragmenty na wielu drogach odcięły całą okolicę od reszty powiatu zgorzeleckiego, co znacznie utrudnia akcję niesienia pomocy. Osuwiska, zawalone domy, ofiary śmiertelne, rwące ulicami potoki z falą sięgającą kilku metrów - taki był stan w sobotę od południa. Tworząca się fala powodziowa na Nysie Łużyckiej zgraża kolejnym miejscowościom powiatu i dalszym w województwie dolnośląskim oraz lubuskim. Burmistrz Bogatyni Andrzej Grzmielewicz kieruje do wszystkich mogących pomóc mieszkańcom miasta i gminy apel "o wszystko" - wodę, koce, ubrania, żywność, środki czystości.
Pomoc dla Bogatyni - wpłaty na konto: 37 8392 0004 3900 2059 2000 0140.

6 sierpnia 2010   Bronisław Komorowski Prezydent RP
Bronisław Komorowski w towarzystwie małżonki Anny Komorowskiej złożył przed Zgromadzeniem Narodowym (połączone izby Sejmu i Senatu) przysięgę: Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Z tą chwilą objął urząd głowy państwa. Bronisław Komorowski został wybrany Prezydentem RP 4 lipca 2010 r. Zdobył wówczas poparcie blisko 9 milionów wyborców (o ponad 675 tysięcy głosów więcej niż Lech Kaczyński w roku 2005)
Bronisław Komorowski (58) przez wiele lat związany z ruchem harcerskim, w 1977 r. ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ma za sobą działalność opozycyjną w latach PRL oraz działalność publiczną i państwową w suwerennej Polsce w rządach: Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego i Hanny Suchockiej. Od 1997 r. zasiadał w ławach poselskich, a od jesieni 2005 r. piastował funkcję marszałka Sejmu. Do wyboru był członkiem Platformy Obywatelskiej.

5 sierpnia 2010
Minister Finansów podpisał 30 lipca br. obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. Obwieszczenie czeka na ogłoszenie w Monitorze Polskim. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2006.121.844 t.j.) stawki wzrastają o 2,6%, tzn. o wskaźnik inflacji w I półroczu 2010 br.

3 sierpnia 2010
Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2010 r. w sprawie ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 20 czerwca 2010 r. oraz 4 lipca 2010 r. stwierdził ważność wyboru Bronisława Marii Komorowskiego na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanego dnia 4 lipca 2010 r. (sygn. akt III SW 370/10). Tym samym otwarta została droga do zaprzysiężenia Bronisława Komorowskiego na najwyższy urząd w Państwie.

2 sierpnia 2010
Na stronach internetowych wojewodów ukazały się ogłoszenia zapowiadające tegoroczny nabór do III edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówek). Od 1 do 30 września będą przyjmowane wnioski na inwestycje w roku 2011. Miesiąc później wojewodowie ogłoszą listy rankingowe inwestycji do zrealizowania do 30 listopada przyszłego roku. Kryteria oceny wniosków to: wpływu ich realizacji na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym (0-15 punktów), spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa (0-10 punktów); współpraca przy realizacji inwestycji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi podmiotami (0-5 punktów). Przedmiotem dofinansowania będzie tylko jeden projekt zgłoszony przez zarządcę drogi gminnej i dwa projekty zgłoszone przez powiat. Dofinansowanie jednego projektu nie może przekroczyć 3 mln zł i 50% wkładu własnego wnioskodawcy. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011, budżet państwa dofinansowuje rocznie 1 mld zł na przebudowę, budowę oraz remonty dróg lokalnych we wszystkich województwach. W roku 2010 powstanie ponad 2 tys. km "schetynówek".

1 sierpnia 2010
66 lat temu w patriotycznym zrywie nierówną walkę z niemieckim okupantem, jego bestialstwem, zbrodniami eksterminacji mieszkańców miasta i kraju, podjęli Warszawscy Powstańcy - żołnierze Armii Krajowej. Rachunki władz emigracyjnych i Państwa Podziemnego, które zdecydowały o wybuchu Powstania, szybko okazały się nietrafne. Bohaterska walka poniosła klęskę. Straty były niewyobrażalne, tak wśród Powstańców, jak i po stronie ludności stolicy i zniszczenia miasta. Powstanie Warszawskie uznawane jest w Polsce za dowód siły naszego narodu oraz jego ogromnej woli wolności i samostanowienia o własnym państwie. Nie brak jednak opinii, że decyzja o wybuchu była błędem, skazaniem na śmierć tysięcy młodych, najbardziej wartościowych Polaków. Alianci już wcześniej "sprzedali" Polskę do radzieckiej strefy wpływów. Na wolną i niezawisłą Rzeczpospolitą przyszło jednak Polakom czekać jeszcze kilkadziesiąt lat.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba