Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 14.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2010  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Lipiec 2010 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 lipca 2010
We wrześniu startuje konkurs dla gmin "Lider Zielonej Energii". Szczegóły na stronie www.eko-gminy.pl. Konkurs jest częścią projektu "Nasza Gmina Chroni Klimat", skierowanego do pracowników jednostek administracji publicznej, zainteresowanych wspieraniem rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). Za pośrednictwem platformy Europejskiej Wszechnicy Samorządowej (www.ews21.pl) można już zgłaszać swój udział do bezpłatnych szkoleń on-line, które rozpoczną się we wrześniu br. Tematyka szkoleń obejmie kompleks zagadnień prawnych, planistycznych i administracyjno-organizacyjnych związanych z zadaniami i możliwościami wspierania rozwoju OZE przez samorządy gminne i inne jednostki publiczne. Partnerem strategicznym projektu jest Serwis Samorządowy PAP oraz eksperci z organizacji i instytucji zajmujących się OZE.

29 lipca 2010
Do 30 września ośrodki pomocy społecznej będą przyjmować wnioski o zasiłki (od 1000 do 4000 zł) od rolników poszkodowanych przez tegoroczne powodzie i huragany. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. weszło w życie 21 lipca br. Dotyczy ono rodzin, w których co najmniej jedna osoba jest objęta ubezpieczeniem społecznym rolników, a szkody spowodowane powodzią, huraganem lub obsunięciami ziemi przekraczają 30% średniej rocznej produkcji ich gospodarstw z trzech poprzednich lat. Pomoc w formie zasiłku przydzielana jest jednorazowo przez kierownika ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rolnika. Formularz do wypełnienia stanowi załącznik do ww. rozporządzenia. W związku z tym wojewodowie muszą do 15 września przekazać szefom gmin protokoły oszacowania szkód sporządzone przez komisje.

28 lipca 2010
Rada Ministrów zdecydowała o zmianie granic gmin: (1) miejskiej Kraśnik, wiejskiej Kraśnik i wiejskiej Dzierzkowice; (2) miejskiej Imielin i wiejskiej Chełm Śląski; (3) miasta na prawach powiatu Żory i gminy wiejskiej Pawłowice, o nadaniu statusu miasta miejscowościom: Czyżew, Gościno, Nowe Brzesko, PruchnikWolbórz, o ustaleniu granic miast: Chocianów, Czyżew, Gościno, Kąty Wrocławskie, Krośniewice, Łobez, Nowe Brzesko, Pruchnik, Przemków, Rzgów, Szamotuły, Świebodzin, Wolbórz, o zmianie nazw gmin: Kąkolewnica Wschodnia na Kąkolewnica oraz Czyżew Osada na Czyżew. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2011 r. Rozpatrując zgłoszone wnioski Rada Ministrów nie zgodziła się na powiększenie obszaru czterech miast: Kwidzynia, Obrzycka, PrzemyślaSkierniewic kosztem graniczących z nimi gmin wiejskich (odpowiednio): Gardei, Obrzycka, Przemyśla, Makowa. Istotną rolę w utrzymaniu dotychczasowych granic odegrał tutaj Związek Gmin Wiejskich RP.

27 lipca 2010
Minister SWiA wystąpił do Komisji Europejskiej o środki z Funduszu Solidarności UE na zwalczanie skutków powodzi. Pieniądze mają trafić na odbudowę zniszczonej infrastruktury komunikacyjnej, sanitarnej, energetycznej i siedliskowej. Straty jakie spowodował żywioł sięgają ponad 2,9 mld euro (łącznie ze stratami w rolnictwie). Wartość ta przekroczyła 0,6% PKB za 2009 rok co pozwoliło przedłożyć wniosek o finansowanie szkód do Komisji Europejskiej. W wyniku majowej i czerwcowej powodzi poszkodowanych zostało ok. 266 tysięcy osób, a 31 tysięcy zostało ewakuowanych. Straty poniosło 811 gmin oraz ok. 1300 przedsiębiorstw. Naprawy bądź odbudowy wymaga blisko 80 tys. km dróg wojewódzkich, gminnych i powiatowych, 1160 km dróg krajowych, 59 mostów. Musi być zlikwidowanych 111 osuwisk. Zalanych zostało ponad 680 tys. ha ziemi, w tym 18 tysięcy budynków. Odbudować trzeba odcinki linii kolejowych o łącznej długości ok. 400 km, w tym 82,5 km linii kolejowych całkowicie zamkniętych dla ruchu, a na odcinkach o łącznej długości 321 km wprowadzono ograniczenia prędkości. Konieczna jest modernizacja lub całkowita odbudowa 1300 km wałów przeciwpowodziowych. Dotkniętych przez powódź zostało ponad 800 szkół i 160 przedszkoli. Do najbardziej poszkodowanych województw należą: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, opolskie oraz lubelskie.

26 lipca 2010
Od 1990 r. w Obrzycku funkcjonują dwa urzędy gminy: na czele jednego stoi burmistrz, drugiego wójt. Siedziba wójta jest na terenie gminy burmistrza, obaj urzędują w Obrzycku na Rynku. W takiej sytuacji są w kraju 144 pary gmin wiejskich i gmin miejskich, dalszych 14 par to gminy wiejskie i miasta na prawach powiatu. Gmina miejska Obrzycko jest enklawą otoczoną gminą wiejską Obrzycko. Kilka miesięcy temu wojewoda wielkopolski pozytywnie zaopiniował wniosek władz gminy miejskiej aby obie gminy połączyć w jedną gminę miejsko-wiejską - takich gmin mamy prawie 600. Przeważyły argumenty, że większa gmina to silniejszy partner w negocjacjach, łatwiej uzyskujący pomoc, a ponadto bardziej oszczędny model administracji terenowej. W konsultacjach społecznych w gminie wiejskiej wzięło udział 47% mieszkańców, spośród nich 99% sprzeciwiło się połączeniu. Przed rokiem głośna była obrona gminy Ełk przed zmianą jej granic prowadzącą do przejęcia przez miasto Ełk niewiele ponad 2% powierzchni gminy wiejskiej (zob. Diariusz REGIOsetu z 15 i 28 lipca 2009 r.), tym razem gra idzie o 100%. Jak będzie od 1 stycznia 2011 r.? Decyzję w tej sprawie podejmie Rada Ministrów 28 lipca br.

23 lipca 2010
Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2010.128.861) - wchodzi w życie 30 lipca br. W przepisach końcowych rozporządzenia postanowiono, że do ewidencji zdarzeń w roku obrotowym 2010, z wyjątkiem zdarzeń dotyczących wykonywania budżetu środków europejskich, stosuje się przepisy dotychczasowe. Ewidencja wykonania budżetu w układzie zadaniowym będzie obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.

22 lipca 2010
Ministerstwo Finansów opublikowało zestawienia środków z tytułu subwencji dla samorządów na 2010 r. w rozbiciu na poszczególne gminy, powiaty i województwa. W roku 2010 według ustawy budżetowej gminy otrzymają łącznie ponad 6 mld zł z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej i 638 mln zł z tytułu części równoważącej, powiaty - odpowiednio - 1,7 mld zł i 1,1 mld zł, a województwa - 1,3 mld zł z subwencji ogólnej i blisko 1 mld zł subwencji regionalnej. Do samorządów trafi w tym roku w sumie także 35 mld zł z tytułu subwencji oświatowej.

21 lipca 2010
Wczorajsze wydanie dziennika Rzeczpospolita ukazało się razem z wynikami dwunastego już Rankingu samorządów. Po wnikliwej ocenie działalności i uzyskanych wyników kapituła, której przewodniczy prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, "medalowe" miejsca w poszczególnych kategoriach przyznała samorządom: (1) Poznania, (2) Sopotu, (3) Wrocławia - spośród miast na prawach powiatu; (1) Kórnika, (2) Lublińca, (3) Grodziska Mazowieckiego - z grupy gmin miejskich i miejsko-wiejskich; (1) Zabierzowa, (2) Kobylanki, (3) Wielkiej Wsi - spośród gmin wiejskich. Kryteria uwzględniały m.in. wyniki finansowe samorządów, umiejętność pozyskiwania i efektywnego wydatkowania funduszy unijnych, sprawność zarządzania, a także jakość życia mieszkańców. Po raz trzeci kapituła wyróżniła też najbardziej innowacyjne samorządy tzn. takie, które w pracy wykorzystują nowoczesne techniki. Prace samorządów analizowano m.in. na podstawie danych finansowych z lat 2006-2009, pochodzących z resortu finansów. W osobnej klasie "Europejski samorząd" wśród miast na prawach powiatów nagrodzone zostały samorządy: Piotrkowa Trybunalskiego, BiałegostokuBielsko-Białej; wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich: Uniejów, HelWisła; a wśród gmin wiejskich: Podedwórze, ŚlemieńRewal.
Zobacz wyniki rankingów w poprzednich latach: Diariusz REGIOsetu 11 lipca 2009 oraz 17 lipca 2008.

20 lipca 2010
W rozważaniach sejmowych na temat terminu tegorocznych wyborów samorządowych bliska uzgodnienia jest data 21 listopada (I tura) i 5 grudnia (II tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast). W pierwszym terminie wybrani będą wszyscy radni i ci szefowie gmin (miast), którzy przekroczą 50% poparcia. Wybory samorządowe - zgodnie z ordynacją - zarządza premier nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji, w tym roku data graniczna to 13 października. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 60 dni po upływie kadencji rad. Z możliwego kalendarza wyborczego wynika, że władze samorządowe gmin, powiatów i województw muszą być wybrane między 14 listopada a 9 stycznia 2011 r.

18 lipca 2010
W dniach 14-18 lipca gmina Grunwald. była centrum obchodów 600 rocznicy jednej z największych bitew średniowiecznej Europy, bitwy stoczonej przez rycerstwo Korony i  Litwy z zakonem krzyżackim wspieranym m.in. przez rycerstwo czeskie, śląskie, niemiecko-pomorskie i inne z Rzeszy. Zakon zaproszony przez księcia mazowieckiego Konrada w 1226 r. z zadaniem chrystianizacji plemion Prusów, zagrażających północnym rubieżom Mazowsza, miał przyznaną dzierżawę ziemi chełmińskiej. Z biegiem czasu rozpoczął bezprawną rozszerzaną ekspansję terytorialną oraz najazdy rabunkowe na liczne ziemie polskie, także litewskie. Wspólne przeciwstawienie tym praktykom stało się ważnym składnikiem unii tworzącej Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Bitwa rozegrała się 14 lipca 1410 r. na polach objętych dzisiaj czworokątem wyznaczonym przez miejscowości Grunwald, Stębark, Łodwigowo i Ulnowo. Niemiecka nazwa wsi Stębark - Tannenberg używana jest w literaturze niemieckiej do określenia bitwy pod Grunwaldem jako pierwszej bitwy pod Tannenbergiem (druga rozegrała się w 1914 r.; pięćset lat po Grunwaldzie w tej okolicy Niemcy pokonali Rosjan). W 1410 r. Wojska króla Władysława Jagiełły odniosły bezapelacyjne zwycięstwo, wielki mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen poległ w walce. Rozbicie rycerstwa krzyżackiego pod Grunwaldem nie zostało jednak wykorzystana do całkowitego unieszkodliwienia zakonu. Tegoroczne obchody rocznicowe obejmowały wiele świetnych imprez z częścią kulminacyjną w sobotę 17 lipca: Inscenizacją Bitwy Grunwaldzkiej w wykonaniu ponad dwóch tysięcy odtwórców historycznych walk. Z kraju i z zagranicy przybyło blisko siedem tysięcy miłośników średniowiecznej zbroi chętnych do udziału w inscenizacji. Ten punkt programu zgromadził ponad 100 tysięcy obserwujących turystów. Całość obchodów organizowały władze samorządowe gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie.

16 lipca 2010
Jutro zaczyna obowiązywać ustawa o wspieraniu usług i rozwoju sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. 2010.106.675). Zgodnie z jej przepisami, samorządy mogą w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców m.in. budować infrastrukturę telekomunikacyjną (w tym internetową), wynajmować posiadane sieci przedsiębiorstwom komercyjnym, a także dostarczać Internet bezpośrednio do mieszkańców. Przepisy zakładają, że jednostka samorządu terytorialnego podejmuje działania w tym zakresie na danym terenie tylko wówczas, gdy jest to celowe z punktu widzenia rynku lub konsumentów. Ustawa pozwala samorządom skonsultować z Urzędem Komunikacji Elektronicznej czy planowana działalność nie będzie miała charakteru antyrynkowego. Wzór wniosku w tej sprawie jest już gotowy i został opublikowany na stronie urzędu. Samorząd może bez ograniczeń inwestować w infrastrukturę pasywną, by stworzyć możliwości działalności dla operatorów, uzupełniać luki w istniejącej infrastrukturze sieciowej a także podjąć się pełnej działalności telekomunikacyjnej i świadczyć usługi detaliczne tam, gdzie przedsiębiorcy prywatni nie wykazują zainteresowania. Taki zapis dający pierwszeństwo przedsiębiorcom ma powstrzymać inwestowanie środków publicznych jeżeli możliwe jest inwestowanie środków prywatnych.

14 lipca 2010
Rada Ministrów przyjęła wczoraj "Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie". W dokumencie zrównoważono wspieranie silnych stron wszystkich regionów, miast wojewódzkich oraz ośrodków subregionalnych z dodatkową pomocą dla województw Polski Wschodniej, rewitalizowanych miast, obszarów przygranicznych, miejsc o najniższej dostępności transportowej i obszarów wiejskich. Nowa strategia (KSRR) wyznacza następujące cele strategiczne: (1) konkurencyjność - wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów, (2) spójność - budowanie wydajnych powiązań terytorialnych i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych, (3) sprawność - tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie. Strategia zakłada zwiększenie roli samorządu województwa, racjonalizację systemu finansowania JST oraz polityk publicznych, wprowadzenie nowego intrumentu koordynacji działań - kontraktu terytorialnego. Ramy finansowe zostały podzielone na dwa etapy: do 2013 roku głównym źródłem finansowania polityki regionalnej pozostaną środki UE, po 2013 roku suma środków ze wszystkich źródeł na realizację KSRR ma wynieść rocznie nie mniej niż 3% PKB osiągniętego w roku 2008. Podział na trzy wymienione wyżej cele ma być następujący: konkurencyjność - ok. 63%, spójność - 30%, sprawność - 7%. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 - synteza (PDF - 2,5 MB).

13 lipca 2010
Jak co roku w lipcu MSWiA przygotowało projekt rozporządzenia dotyczącego zmian na mapie administracyjnej Polski. Wśród propozycji do zatwierdzenia przez Radę Ministrów jest nadanie z dniem 1 stycznia 2011 r. statusu miasta pięciu kolejnym miejscowościom. Wytypowane są: Czyżew-Osada, Gościno, Nowe Brzesko, PruchnikWolbórz. Z nowym rokiem liczba miast w Polsce powiększy się do 908.

9 lipca 2010
Po wyborach głowy Państwa za kilka miesięcy odbędą się wybory samorządowe. Bieżąca kadencja rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast kończy się 12 listopada 2010 r. Zarządzenie przez premiera tych wyborów musi nastąpić nie później jak 13 października, a same wybory - w niedzielę wskazaną począwszy od 14 listopada do 9 stycznia 2011 r. Wybór terminu blisko początku wskazanego okresu pozwoliłby zorganizować II turę wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na dwa lub trzy tygodnie przez świętami Bożego Narodzenia, natomiast przenoszenie tych wyborów na rok następny nie wydaje się właściwe. Łącznie wakować będzie ponad 47 tysięcy mandatów radnych oraz blisko 2,5 tys. mandatów szefów gmin i miast. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie kończącej się kadencji opróżnionych zostało prawie 2 900 mandatów samorządowych (6,4%): 1 500 na skutek zrzeczenia się, 260 radnych gmin zostało wybranych na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, 349 osób zmarło, 167 utraciło mandat na skutek naruszenia ustawowych zakazów jednoczesnego wykonywania funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej, inni na przykład na skutek stwierdzenia utraty prawa wybieralności w dniu wyborów, orzeczenia sądu o nieważności wyboru radnego bądź odmowy złożenia ślubowania.

8 lipca 2010
Ze strony Ministerstwa Finansów można pobrać publikację "Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego - metodyka opracowania", będącą efektem prac zespołu roboczego, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa, regionalnych izb obrachunkowych oraz samorządów. Wypracowany wzorzec WPF ma być użytecznym narzędziem wieloletniego prognozowania finansowego w gminach, powiatach i samorządowych województwach. Warto przypomnieć, że przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 2009.157.1241), zobowiązują organ stanowiący samorządu do podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego przed uchwałą budżetową na rok 2011.

7 lipca 2010
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych po przeanalizowaniu sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego za rok ubiegły podała, że pozyskały one na realizację inwestycji i innych projektów publicznych 13,8 mld zł ze środków zewnętrznych, w tym większość z funduszy unijnych. Po dodaniu do tego prawie 5 mld zł wkładów własnych samorządów powstaje suma wskazanych wydatków. 4,5 mld zł zasiliło transport i łączność, 2,7 mld zł przeznaczono na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Kwotowo najwięcej wydatków zrealizował samorząd województwa śląskiego (2,3 mld zł), najmniej – województwa opolskiego (0,6 mld zł). W stosunku do roku 2008 łączne współfinansowane wydatki wzrosły w roku 2009 o 11,7 mld zł (o 164%), w tym wartość dofinansowania zewnętrznego o 9,6 mld zł (o 225%).

5 lipca 2010
W II turze 53% głosujących poparło Bronisława Komorowskiego
Państwowa Komisja Wyborcza podała pełne oficjalne wyniki wyborów Prezydenta RP. Po zsumowaniu głosów ze wszystkich 25 773 obwodowych komisji wyborczych na Bronisława Komorowskiego (58) głosowało 8 934 tys. wyborców (53,01%), na drugiego kandydata - Jarosława Kaczyńskiego (61) - 7 919 tys. (46,99%). Frekwencja 55,31%. W II turze na Bronisława Komorowskiego głosowała też wiekszość wyboców, którzy dwa tygodnie wcześniej poparli Grzegorza Napieralskiego (SLD). W sumie Marszałek Sejmu uzyskał ponad milion głosów więcej niż prezes PiS. Pięć lat temu przewaga Lecha Kaczyńskiego nad Donaldem Tuskiem wynosiła w II turze ponad 8% głosów, a w roku 1995 Aleksander Kwaśniewski przebił Lecha Wałęsę w II turze nadwyżką 3,44% głosów.
  # Poparcie udzielone kandydatom (wyniki zbiorcze):
- Bronisław Maria Komorowski (PO) - 53,01% (w miastach: 59,48%, na wsiach: 41,06%, na statkach: 63,82%, zagranicą: 60,33%; powtórzona wygrana w dziewięciu województwach);
- Jarosław Aleksander Kaczyński (PiS) - 46,99% (w miastach: 40,52%, na wsiach: 58,94%, na statkach: 36,18%, zagranicą: 39,67%; tak jak w I turze wygrana w siedmiu województwach);
  # Wyniki II tury w województwach w procentach po inicjałach kandydatów (w nawiasach frekwencja): dolnośląskie (52,82) - BK 60,08; JK 39,92; kujawsko-pomorskie (51,33) - BK 60,60; JK 39,40; lubelskie (54,70) JK 62,85; BK 37,15; lubuskie (49,45) - BK 66,70; JK 33,30; łódzkie (56,00) - JK 52,67; BK 47,33; małopolskie (59,02) - JK 56,12; BK 43,88; mazowieckie (61,65) - JK 50,58; BK 49,42; opolskie (46,67) - BK 64,62; JK 35,38; podkarpackie (55,91) - JK 65,19; BK 34,81; podlaskie (54,82) - JK 52,21; BK 47,79; pomorskie (58,67) - BK 64,72; JK 35,28; śląskie (54,29) - BK 57,40; JK 42,60; świętokrzyskie (52,83) - JK 59,56; BK 40,44; warmińsko-mazurskie (49,74) - BK 62,30; JK 37,70; wielkopolskie (54,33) - BK 60,55; JK 39,45; zachodniopomorskie (52,28) - BK 66,26; JK 33,74.
  # Wyniki w miastach wojewódzkich: Białystok (60,23) - BK 57,73; JK 42,27; Bydgoszcz (57,87) - BK 65,23; JK 34,77; Toruń (58,83) - BK 63,38; JK 36,62; Gdańsk (64,74) - BK 64,72; JK 35,28; Gorzów Wlkp. (53,77) - BK 66,08; JK 33,92; Zielona Góra (59,58) - BK 71,41; JK 28,59; Katowice (57,48) - BK 63,76; JK 36,24; Kielce (61,40) - BK 55,00; JK 45,00; Kraków (63,10) - BK 60,08; JK 39,92; Lublin (60,69) - JK 50,25; BK 49,75; Łódź (58,17) - BK 63,89; JK 36,11; Olsztyn (61,19) - BK 66,95; JK 33,05; Opole (58,42) - BK 64,62; JK 35,38; Poznań (63,20) - BK 72,31; JK 27,69; Rzeszów (62,43) - BK 51,11; JK 48,89; Szczecin (56,95) - BK 64,54; JK 35,46; Warszawa (66,91) - BK 63,36; JK 36,64; Wrocław (61,45) - BK 64,57; JK 35,43. Więcej szczegółow.
Wyniki wyborów Prezydenta RP w 2005 r. Diariusz REGIOsetu 24 października 2005 r.

4 lipca 2010
Według prognoz ośrodków badawczych podanych bezpośrednio po zakończeniu głosowania o godz. 20:00 wybory prezydenckie wygrał Bronisław Komorowski. Pracownia SMG KRC podała rezultat 52,8% dla Bronisława Komorowskiego i 47,2% dla Jarosława Kaczyńskiego; TNS OBOP - B. Komorowski 53,1%, J. Kaczyński 46,9%; pracownia Homo Homini - B. Komorowski 51,2%, J. Kaczyński 48,8%,; frekwencja od 52,4 do 56,2%. Natomiast w pierwszym komunikacie Państwowej Komisji Wyborczej po podsumowaniu wyników z 5398 komisji obwodowych (20,94% wszystkich komisji, co nie odpowiada takiemu udziałowi głosujących) przedstawiono następujące wyniki: frekwencja 54,09%, za Bronisławem Komorowskim opowiedziało się 50,61% głosujących w tych obwodach, za Jarosławem Kaczyńskim - 49,39%. Następny komunikat PKW po obliczeniu wyników z 13 274 komisji obwodowych (51,5%) odwrócił kolejność: za Jarosławem Kaczyńskim 50,41%, za Bronisławem Komorowskim - 49,59%; frekwencja 54,18%. Wyrównana walka nie pozwala jeszcze wskazać zwycięscy, choć jest bardzo prawdopodobne, że głową Państwa będzie marszałek Sejmu.

2 lipca 2010
Według danych MSWiA decyzję o utworzeniu w 2011 r. funduszu sołeckiego podjęły w sumie 1122 gminy (51,7% gmin z obszarami wiejskimi); najwięcej z Opolszczyzny i Podkarpacia, najmniej z Podlasia i woj. Lubuskiego. Przeciwnych temu rozwiązaniu było 630 gmin (29%), pozostałe spośród 2172 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich nie podjęły żadnej decyzji w tej sprawie. Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, np. budowa placu zabaw, zakup koszy na śmieci, naprawa chodnika czy udział w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Gminy, które przekazały środki w ramach funduszu sołeckiego mogą ubiegać się o zwrot części wydanej kwoty z budżetu państwa. Jej wysokość jest uzależniona od zamożności gminy (od wskaźnika dochodów danej gminy na mieszkańca do średniej dla gmin w skali kraju): jeżeli ten wskaźnik jest mniejszy niż 100% - zwrot wynosi 30% funduszu sołeckiego, przy wskaźniku od 100 do 120% - 20%, a powyżej 120% - 10% kwoty przeznaczonej na ten fundusz.

1 lipca 2010
Wczoraj zakończyła się pierwsza - sprawowana przez Hiszpanię - prezydencja UE po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego. Współdziałanie rządu hiszpańskiego i dwójki nowych unijnych urzędników - prezydenta UE oraz szefa unijnej dyplomacji w półroczu inaugurującym nową sytuację formalną we wspólnocie i trwających od pewnego czasu problemach gospodarczych Hiszpanii - nie wypadła okazale. Od dzisiaj Unii Europejskiej przewodzi Belgia (czyni to po raz dwunasty, ale poprzednio obowiązywały przepisy innych traktatów) - kraj nie mający obecnie stałego rządu, rozdzierany silnymi konfliktami regionalnymi, a ponadto niejako odciążony od nadmiernej ofensywności przez fakt, że urzędujący prezydent UE Herman Van Rompuy był nie tak dawno premierem Belgii. Z zapowiedzi wynika, że w tym półroczu zakończone zostaną negocjacje m.in. w sprawie patentu europejskiego, inicjatywy obywatelskiej umożliwiającej milionowi obywateli składanie petycji do KE z propozycją legislacyjną oraz dotyczące porozumienia z USA o przekazywaniu danych bankowych w ramach walki z terroryzmem. Po Belgii rotacyjne przewodnictwo obejmą Węgry, a po nich - równo za rok - Polska.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiącpoprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba