Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Środa 19.06.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2012  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Październik 2012 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 października 2012
Nowe programy unijne wejdą do Polski w 2015 roku. Tymczasem zdecydowana większość z ponad 2700 gmin ma do spłacenia spore zadłużenie wynikające z uzyskiwanych w bankach kredytów na wkład własny (zazwyczaj 20-procentowy) pozwalający realizować inwestycje z programów bieżącej perspektywy finansowej UE. Pozostało dwa lata na uporządkowanie finansów samorządów. W celu ograniczenia dalszego zadłużanie się JST Minister Finansów wprowadził ustawowy wskaźnik obsługi zadłużenia (do końca 2013 roku jest to 15% dochodów ogółem). Natomiast wskaźnik "zdolności kredytowej" samorządu ustalany jest ze średniej z trzech ostatnich lat, który wydatnie obniżają zobowiązania kredytowe. Samorządy starają się zdobyć finanse na spłatę kredytów emitując obligacje komunalne. Od początku tego roku zdołały już pozyskać blisko 4,5 mld zł.

30 października 2012
Po sprawdzeniu pilotażowym w roku szkolnym 2011/12 Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przystępuje do regularnej edycji programu "Na własne konto", skierowanego do uczniów gimnazjów oraz wychowanków świetlic środowiskowych w wieku gimnazjalnym z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Celem programu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej młodzieży oraz przekazanie jej umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej. Zgłoszenia można nadsyłać do 14 listopada br. Dodatkowe zajęcia będą prowadzone podczas ferii zimowych (w okresie: połowa stycznia - koniec lutego, w zależności od województwa) oraz podczas drugiego semestru - w formie pozalekcyjnej. Program "Na Własne Konto" jest realizowany przy współpracy z bankami spółdzielczymi, Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. M. Rataja oraz ze specjalistami ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W edycji pilotażowej - współfinansowanej przez Narodowy Bank Polski - uczestniczyło ponad 500 uczniów z 27 gmin.

29 października 2012
Szybko rozbudowuje się Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny Jana Kochanowskiego w Kielcach. Podjęta inwestycja, mająca termin całkowitego zrealizowania za trzy lata, należy do ważnych przedsięwzięć w ramach programu "Rozwój Polski Wschodniej". Ze środków tego programu finansowana jest 1/3 ogólnej kwoty ponad 160 mln zł preliminowanej na kompleks: Bibliotekę Główną, Uniwersyteckie Centrum Danych, Centrum Języków Obcych, sale wykładowe, laboratoria i pracownie, infrastrukturę teleinformatyczną ze Zintegrowanym Systemem Informatycznym. 26 października 2012 r. nastąpiło uroczyste otwarcie laboratoriów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

26 października 2012
Od 7 do 27 listopada br. przyjmowane będą wnioski do VII edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Zaiteresowane gminy i powiaty z terenami wiejskimi oraz małe miasta (do 20 tys. mieszkańców) mogą starać się o wsparcie na budowę dróg, zaopatrzenie wsi w wodę oraz inwestycje w oświatę. Limit środków dla tej edycji konkursu wynosi 10 mln zł. Oprocentowanie pożyczek wyliczane jest na podstawie średniej wartości wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego i obecnie wynosi 5,06% rocznie. W ramach zakończonych już pięciu edycji udzielone zostały 42 pożyczki na łączną kwotę 35,5 mln zł. Pożyczki w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego udzielane są bez prowizji i bez dodatkowych opłat. Może być zaciągnięta na sfinansowanie 100% wartości zadania inwestycyjnego brutto. Jej maksymalna wysokość wynosi 1 mln zł. Zgodnie z opinią Centrum Zamówień Publicznych, przy pożyczce z tego programu nie jest wymagane przeprowadzanie przetargu. Więcej informacji na stronie www.efrwp.pl

24 października 2012
Przesunięciu ulega termin wdrożenia dowodu elektronicznego i zmiany zasad ewidencji ludności. Ustawy dotyczące obu tych kwestii mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Rok później ma zniknąć obowiązek meldunkowy na pobyt czasowy do trzech miesięcy Polaków i innych obywateli UE, dotyczący obecnie wczasowiczów i turystów, ponadto zameldowanie w nowym miejscu ma powodować automatyczne wymeldowanie w miejscu poprzednim oraz zniesione zostaną sankcje karne za niedopełnienie zameldowania.

23 października 2012
Międzynarodowe Targi Poznańskie wspólnie z dziennikiem Rzeczpospolita organizują w dniach 21-22 listopada br. Kongres Samorządów GMINA 2012. Na Kongresie planowana jest dyskusja m.in. na tematy dotyczące finansowania inwestycji samorządowych zarówno ze środków publicznych (np. w nowym rozdaniu funduszy UE) jak i prywatnych (np. w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego), nowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, problemów związanych z oświatą czy służbą zdrowia. Uczestników obowiązują bilety wstępu upoważniające również do zwiedzania odbywających się w tym samym czasie targów. Więcej informacji.

22 października 2012
Tylko do końca tego tygodnia samorządy mogą ubiegać się w Ministerstwie Edukacji Narodowej o dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2012 r., czyli większej liczby uczniów przeliczeniowych w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. (kryterium II). Także do 26 października do MEN powinny trafić wnioski o dofinansowanie usuwania szkód powstałych w szkołach w wyniku wypadków losowych, jak pożar, grad czy uderzenie pioruna (kryterium III), potwierdzone kopią dokumentu wydanego przez państwowe organy nadzoru - inspekcje lub straże. Szczegóły na stronie MEN.

18 października 2012
Na konferencji "Prawdziwa Europa regionów a rozwój Polski Wschodniej", minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podkreśliła, że Program dla Polski Wschodniej na lata 2014-2020 będzie się koncentrował na wspieraniu specjalizacji regionalnych. Główny nacisk będzie położony na transfer wiedzy i komercjalizacja badań, rozwijanie powiązań i współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi a naukowo-badawczymi. Poprawie ma ulec dostępność transportowa województw objętych programem oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności położonych tam miast. Podobnie jak w obecnej perspektywie finansowej UE, osobny program dla wschodnich województw będzie dodatkowym wsparciem, obok programów krajowych i ogólnych regionalnych.

17 października 2012
Rząd przyjął kierunkowe założenia do ustawy dotyczącej wydobycia węglowodorów, w tym ze złóż niekonwencjonalnych (gaz z łupków). Powołany ma być Narodowy Operator Kopalin Energetycznych (NOKE). Będzie to strategiczna spółka Skarbu Państwa. Zyski NOKE będą przekazywane do budżetu państwa i Węglowodorowego Funduszu Pokoleń. Przewidziano wprowadzenie podatku od wartości wydobytego surowca: 5% dla gazu i 10% dla ropy naftowej. Zaplanowano również specjalny podatek węglowodorowy w wysokości 25% od nadwyżki przychodów nad wydatkami. Z Raportu Państwowego Instytutu Geologicznego (wykonanego w marcu 2012 r.) najbardziej prawdopodobne zasoby gazu łupkowego w Polsce zawierają się od 345 mld m3 do 768 mld m3. Jeżeli te szacunki zostaną potwierdzone w praktyce - Polska zyska potężny impuls rozwojowy, zwiększą się wpływy do budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych. Według wyliczeń ministerstwa środowiska: przy rocznym wydobyciu 2 mld m3 - gminy mogłyby liczyć na 29 mln zł wpływów z opłaty eksploatacyjnej, powiaty i województwa na 7 mln zł, przy wydobyciu 4,4 mld m3 - odpowiednio 63 mln zł i 16 mln zł, a przy wydobyciu 6 mld m3 - 86 mln zł i 22 mln zł. Takie proporcje pozwolą wydatnie wzmocnić gminy, ale również rozłożyć część profitów na całe regiony. Roczne zużycie gazu w Polsce wynosi obecnie 13,5 mld m3 (ponad 70% to import). Gaz ze źródeł krajowych to tańsza energia, nowe miejsca pracy, mniejsze uzależnienie od importu i większe bezpieczeństwo energetyczne państwa. Organizacje ekologiczne wskazują na możliwe negatywne skutki stosowania technologii szczelinowania złóż. Przyświeca im hasło: Dla gazu jest alternatywa - dla wody NIE. Aktualna wiedza na temat badań złóż gazu łupkowego w Polsce na stronie lupkipolskie.pl

15 października 2012
10 listopada br. w gmachu Politechniki Warszawskiej (Pl. Politechniki 1) w godz. 11.00-17.30 odbędzie się VII Kongres Obywatelski pod hasłem "Postawy i umiejętności kluczem do rozwoju Polaków i Polski". Obserwując naszą rzeczywistość coraz bardziej uświadamiamy sobie znaczenie systemu wartości oraz postaw i osobowych kompetencji dla poprawy naszego funkcjonowania w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. To w tej sferze leżą największe rezerwy rozwojowe Polski. Nie możemy ciągle konkurować niskimi kosztami pracy, podwykonawstwem, naśladownictwem, itd. Czas na zmianę, na inny model rozwoju. Model, który wymaga inwestycji nie tylko w infrastrukturę techniczną, ale także w kulturowo-mentalną, która jest fundamentem naszych zachowań w biznesie, polityce, administracji, edukacji, kulturze czy w życiu wspólnot lokalnych. Organizowany corocznie od 2005 r. Kongres jest płaszczyzną spotkań, dialogu, refleksji i samodoskonalenia Polaków organizowaną przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i indywidualnymi ze sfery gospodarki, nauki i sektora pozarządowego. Udział w Kongresie jest bezpłatny. Program i rejestracja udziału na stronie www.kongresobywatelski.pl

13 października 2012
Podczas wczorajszego sejmowego przemówienia premier Donald Tusk przedstawił m.in. koncepcję programu "Inwestycje polskie" i powiązanej z nim celowej spółki inwestycyjnej. Operatorem programu ma być Bank Gospodarstwa Krajowego. Do 2015 r. kapitał BGK zasili 40 mld zł w postaci udziałów w państwowych spółkach Skarbu Państwa, a w okresie sześcioletnim - ok. 90 mld zł. Program ma być realizowany bez naruszania bezpieczeństwa finansowego państwa, a więc bez obciążania deficytu budżetowego czy długu publicznego. Przedstawiona koncepcja zapowiada ofensywne przeciwstawienia się tendencjom kryzysowym oraz elastyczne przejścia od silnego wsparcia rozwojowego z funduszy UE do uruchomienia zwielokrotnionych wartości udziałów "zaparkowanych" obecnie w spółkach państwowych. Pozwoli to na kontynuowanie w kraju dużych programów infrastrukturalnych. Wobec propagowanych wcześniej antykryzysowych działań oszczędnościowych mamy tutaj do czynienia z działaniem zgoła odmiennym, także z odstąpieniem od zasad wolnorynkowych. W programie "Inwestycje polskie" mają się znaleźć oferty skierowana zarówno do przedsiębiorców, jak i do wszystkich samorządów w Polsce. Szczegóły polityki inwestycyjnej wymienionego programu określi Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z zapowiedzianą do powołania spółką.

12 października 2012
Norweski Komitet Noblowski przyznał pokojową Nagrodę Nobla Unii Europejskiej. Podkreślono przy tym, że europejski projekt, nie mający nigdzie swojego odpowiednika, przyczynił się do zagwarantowania po wojnie pokoju, stabilności i bezpieczeństwa na starym kontynencie. Wspólnota zainagurowana 55 lat temu przechodziła różne etapy, nie zdołała zapobiec konfliktom toczącym się w Europie poza jej obszarem, czwarty rok walczy z kryzysem wspólnej waluty, nad tym wszystkim góruje jednak ugruntowana zmiana filozofii politycznej we wzajemnych kontaktach między państwami - zastąpienie siły miecza siłą słowa, też siłą pieniądza. Po ogłoszeniu werdykt zyskał zarówno zwolenników jak i przeciwników. Ci ostatni podważają wybranie laureata, który właśnie teraz walczy z ogromnymi trudnościami, ci pierwsi - widzą w nagrodzie obok uznania dorobku Unii, zachętę do rozwijania idei pokojowej współpracy, przenikania się kultur i gospodarek oraz swobodnych kontaktów mieszkańców państw członkowskich.

10 października 2012
Urząd Komunikacji Elektronicznej zinwentaryzował i udostępnił na stronie Polska szerokopasmowa mapę pokrycia terytorium kraju istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi. Dane zostały zagregowane w sposób zapewniający zachowanie anonimowości oraz uniemożliwiają identyfikację operatorów, co pozwala na ochronę tajemnicy przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Mapa jest pomocna przy planowaniu rozbudowy infrastruktury szerokopasmowego internetu, którą koordynują dwa ministerstwa: Administracji i Cyfryzacji oraz Rozwoju Regionalnego. Budowę sieci szerokopasmowych w miejscowościach, w których liczba mieszkańców nie przekracza 5 tys. osób planuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; na ten cel przewidziano 59 mln euro.

9 października 2012
Od jutra na platformie internetowej Google Cultural Institute będzie można oglądać 42 interaktywne wystawy dotyczące wydarzeń historycznych XX wieku. Trzy z nich, dotyczące Holokaustu, powstały dzięki polskim instytucjom: Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau i Muzeum Historii Polski. Inne wystawy, które można obejrzeć w sieci dotyczą na przykład historii Apartheidu, lądowania Aliantów w Normandii, koronacji brytyjskiej Królowej Elżbiety II czy okresu Dolce Vita we Włoszech.

8 października 2012
Na mocy podpisanego 5 bm. przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzenia od 1 stycznia 2013 r. 79 sądów rejonowych o limicie etatów do dziewięciu sędziów włącznie zostanie przekształconych w wydziały zamiejscowe - cywilny, karny, rodzinny i nieletnich oraz ksiąg wieczystych - sąsiednich większych sądów rejonowych. Prezesom tych sądów pozostawiono decyzję o utrzymaniu w nowych wydziałach zamiejscowych biur podawczych i kas. Ustalając listę decydującym kryterium była liczba sędziów. Zgodnie z rozporządzeniem zniesione mają zostać wybrane sądy rejonowe z obszaru właściwości 35 sądów okręgowych. Najwięcej - dziewięć - z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu. Lista na stronie Ministerstwa. Przeciwne takiej regulacji koalicyjne PSL złożyło w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 20 pkt 1 ustawy o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001.98.1070 ze zm.) pozwalającego na znoszenie przez Ministra Sprawiedliwości sądów rejonowych w drodze rozporządzeń.

6 października 2012
Jedna trzecia rozdysponowanych w Polsce środków unijnych została pozyskana przez jednostki samorządu terytorialnego (ponad 67 mld zł). Inwestycje współfinansowane przez UE, realizowane przez gminy, powiaty i województwa, związane są niemal z każdym obszarem znajdującym się w sferze ich kompetencji: rozbudowywane są sieci wodociągowe i kanalizacyjne, powstają oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody, budowane i remontowane są drogi, poprawia się jakość funkcjonowania transportu publicznego, modernizuje się też sama administracja samorządowa, podnoszone sa kwalifikacje urzędników. W przyszłym okresie programowania wzmocniona zostanie pozycja samorządu wojewódzkiego w zakresie regionalnych programów operacyjnych.

4 października 2012
Współfinansowany z Programu Rozwój Polski Wschodniej nowy most na Wiśle w Połańcu wraz z dojazdami połączy powiaty staszowski (w świętokrzyskiem) i mielecki (w podkarpackiem). Dzięki tej przeprawie powstanie też alternatywna trasa Kielce-Rzeszów, a województwo świętokrzyskie uzyska nowe połączenie z Ukrainą i Słowacją. 1 października 2012 r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. Most wybuduje konsorcjum Mosty Łódź, Vistal Gdynia i Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Województwa świętokrzyskie i podkarpackie zapłacą za tę inwestycję 178 mln zł. Most długości 955 m oraz 6 km dróg dojazdowych (przebudowa dróg wojewódzkich 764 i 875) ma powstać w dwa lata - do październiku 2014 r. Kolejną inwestycją drogą z Programu Rozwój Polski Wschodniej będą trzy nowe obwodnice, most na Wiśle łączący Kamień (pow. opolski) z Solcem nad Wisłą (pow. lipski) i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747. Most stanie w miejscu zburzonego w czasie wojny. Będzie miał również ok. 1 km, połączy województwa lubelskiemazowieckie wspomnianą drogą, która poprowadzi od węzła komunikacyjnego w Konopnicy do Kamienia i dalej przez most i Solec nad Wisłą ku Iłży. Zbuduje go - również w dwa lata - konsorcjum trzech firm, w którym liderem jest Energopol Szczecin S.A. Ta inwestycja ma kosztować 215 mln zł, w tym 126 mln zł z UE.

3 października 2012
Do 30 września br. rozdzielono 78,5% funduszy (222,2 mld zł) dostępnych Polsce na lata 2007-2013. Na przedstawione dane istotny wpływ miały dobre wyniki Programu Infrastruktura i Środowisko (112% planu) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (132% planu). Podpisanych zostało 75374 umów. Beneficjenci zwrócili się o wypłacenie 167,6 mld zł, w tym 119,38 mld zł to dofinansowanie UE (ok. 42% środków na lata 2007-2013). Od początku uruchomienia programów z bieżącej perspektywy finansowej do końca pierwszego kwartału 2012 r. złożono 239,8 tys. formalnie poprawnych wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania 512,3 mld zł (razem środki unijne i krajowe).

1 października 2012
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji uruchomiło nową stronę internetową dotyczącą doświadczeń samorządów związanych z budżetem partycypacyjnym (zwanym też obywatelskim). Formuła ta polega na szerokich konsultacjach z mieszkańcami planowanych wydatków oraz pytaniu mieszkańców, które wydatki powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności. Budżet partycypacyjny od wielu lat stosowany jest w krajach Europy Zachodniej, znane są więc jego zalety. Do najważniejszych należy zwiększenie wpływu obywateli na finanse samorządu, wzrost zaufania społeczności do władz gminy, większa wiedza mieszkańców o lokalnych możliwościach finansowych. U nas już sięgają po model budżetu partycypacyjnego zarówno duże miasta - jak Poznań (przygotowuje się Łódź) oraz mniejsze - Sopot, Płock, a także Karpacz. Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego jest zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Mieści się w jego ramach jako "umowa społeczna" zawierana między mieszkańcami i radnymi, może być więc legalnie wprowadzany w gminach, dzielnicach i innych jednostkach samorządu. Więcej informacji.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba