Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 20.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2012  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Wrzesień 2012 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

28 września 2012
W Warszawie zakończył wczoraj dwudniowe obrady Samorządowy Kongres Oświaty zorganizowany przez ogólnopolskie korporacje samorządowe: Unię Metropolii, Unię Miasteczek, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich. Zgromadził około 1000 uczestników. Podczas obrad plenarnych oraz w trzech panelach tematycznych dyskutowano m.in. o Karcie Nauczyciela, organizacji i zarządzaniu oświatą, szkolnictwie zawodowym oraz roli nowoczesnych technologii w podnoszeniu jakości nauczania. Głównym celem kongresu było upomnienie się samorządowców z całej Polski o konieczną reformę edukacji, której nie można już dalej odkładać. Minister Edukacji Narodowej - Krystyna Szumilas - poinformowała zebranych, że jest zdeterminowana, aby do końca tego roku kalendarzowego przedstawić projekt zmiany Karty Nauczyciela, obiecała też bardzo wnikliwie przeanalizowanie przez resort propozycji zgłoszonych na Kongresie. Bezpośrednio po zakończeniu Kongresu została podsumowana kampania Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej "Stawka większa niż 8 mld" (zob. Diariusz REGIOsetu z 21 lipca 2012 r. ), kończąc jej pierwszy etap. Blisko ćwierć miliona obywateli podpisało się pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącej przywrócenia równowagi w systemie finansów samorządowych. Projekt ustawy wraz kompletem podpisów został złożony na ręce Marszałka Sejmu RP.

27 września 2012
Dofinansowanie "schetynówek" ma wrócić do poziomu 50% - obiecuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Obecnie 30% środków na realizację programu pochodzi z budżetu państwa, a 70% to wkład własny samorządów. Ruszyć ma także dodatkowy nabór wniosków oraz możliwość skorygowania dokumentów już złożonych. Początkowo Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych (czyli tzw. schetynówek) objął lata 2008-2011. Na jego realizację przez wymienione cztery lata wydano z budżetu państwa 2,9 mld zł. W 2011 r. zapadła decyzja, aby kontynuować przedsięwzięcie w latach 2012-2015. Założono, że w tym czasie program obciąży budżet państwa kwotą 3,2 mld zł. W roku bieżącym do dyspozycji samorządów postawiono 200 mln zł. Projekt ustawy budżetowej na rok 2013 przewiduje wydatki na realizację programu w wysokości 500 mln zł.

26 września 2012
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało projekcję wielkości PKB województw do roku 2020 przy założeniu że PKB na mieszkańca będzie rósł w UE27 w tempie 2,5% rocznie. Wynika z niej, że z grupy najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej (tzn. takich, które nie przekraczają 75% unijnego PKB) wyjdą trzy kolejne nasze województwa: w 2014 - dolnośląskie, w 2016 - śląskie i w 2017 - wielkopolskie; mazowieckie opuściło tę grupę już dawno. Dobrze, że się bogacą, ale jednocześnie fundusze unijne z perspektywy finansowej 2014-2020 będą ostatnimi, jakie zasilą te trzy regiony. Korzystanie ze wsparcia w ramach celu 1 "Konwergencja", na który dotychczas przeznaczano aż 86% środków Polityki Spójności, dostępne jest tylko dla regionów najbiedniejszych. Pozostałe dwanaście województw - wg tej projekcji - nie osiągną do 2020 r. progu 75% PKB 27UE. Sytuacja może się zmienić po wejściu do wspólnoty 28 członka - Chorwacji.

24 września 2012
Najpóźniej 1 stycznia 2013 r. muszą zacząć obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie każdej gminy, zgodne z przepisami ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011.152.897), która zmienia dotychczasowy model gospodarki odpadami komunalnymi i ustanawia nowe zasady finansowania, odbierania ich od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania. Rady gmin (miast, dzielnic) muszą podjąć stosowne uchwały ustalające m.in. stawki opłat oraz szczegółowych zasad ich ponoszenia i pobierania od właścicieli nieruchomości (indywidualnych, spółdzielni, wspólnot, administracji domów komunalnych), w zamian gmina ma zapewnić świadczenie kompletnych usług w omawianym zakresie. Aby wypełniać ten obowiązek, gminy muszą do tego czasu rozstrzygnąć przetargi i podpisać umowy z przedsiębiorcami realizującymi te usługi. To duża operacja organizacyjna, która narusza intersy wielu podmiotów oraz budzi zrozumiełe zainteresowanie mieszkańców czy opłaty dotychczasowe wzrosną czy zmaleją. Z pewnością będzie różnie. Termin 1 stycznia 2013 r. jest terminem ostatecznym. Gminy, które będą gotowe, mogą wprowadzić nowy system wcześniej. Termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do Marszałka Województwa to 31 marca 2013 r.

21 września 2012
Rozporządzenie Ministra Skarbu z 8 października 2008 r. (Dz.U. 2008.192.1186) wymienia siedem uzdrowisk skomercjalizowanych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa: Busko-Zdrój, Ciechocinek, Kołobrzeg, Krynicę-Zdrój, Lądek-Zdrój, Rymanów-Zdrój, Świnoujście - które nie będą podlegać prywatyzacji. Obecnie - chcąc spełnić ten warunek - Ministerstwo oferuje samorządom wojewódzkim komunalizację sześciu z wymienionych (z wyjątkiem Krynicy-Zdroju). Do końca września zainteresowane sejmiki mają złożyć w resorcie skarbu listy intencyjne. Skomercjalizowane dziesięć lat wcześniej trzy uzdrowiska zostały następnie sprywatyzowane: Nałęczów (w 2001 r. za 62,5 mln zł), Szczawnica (w 2006 r. za 20 mln zł) oraz Ustka (w 2010 r. za 14 mln zł). Przeprowadzone przez NIK kontrole w Nałęczowie i Szczawnicy wykazały utrzymanie profili leczenia oraz zwiększenie liczby kontraktowanych usług.

19 września 2012
Komisja Europejska zapowiedziała odblokowanie funduszy na projekty e-administracji, których wypłatę wstrzymała w kwietniu br., obawiając się niezgodnego z prawem wykorzystywania przyznanych na ten cel pieniędzy unijnych z Programu Innowacyjna Gospodarka. Niebawem wznowione zostaną płatności dotyczące dużych projektów z zakresu informatyzacji administracji oraz inwestycji przedsiębiorstw. Przeprowadzone kontrole i audyty wykazały, że system zarządzania i kontroli w Programie Innowacyjna Gospodarka funkcjonuje właściwie, a ewentualne nieprawidłowości są sprawnie wykrywane na poziomie krajowym. Dzięki temu nie ma zagrożenia, że środki z budżetu europejskiego zostaną wydane niegospodarnie czy nieefektywnie. Regularnie przesyłane do Brukseli informacje i wyjaśnienia przyjmowane pozytywnie, pozwoliły - przede wszystkim - potwierdzić naszą wiarygodność.

17 września 2012
Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło w ubiegłym tygodniu w Sejmie obywatelski projekt nowelizacji przepisów (łącznie z zebranymi pod nim 150 tys. podpisów), który ma zablokować planowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości reorganizację sądów (zob Diariusz REGIOsetu 8 lutego br. oraz 9 marca br.). Zdaniem resortu uchwalenie proponowanej przez PSL ustawy uniemożliwiłoby jakiekolwiek zmiany w systemie sądownictwa, a jedną z przesłanek reorganizacji sądów rejonowych jest - zdaniem ministra Jarosława Gowina - oczyszczenie wymiaru sprawiedliwości ze zbyt bliskich związków niektórych z prezesów sądów z lokalnymi środowiskami samorządowymi. Proponowana przez resort reforma miała początkowo dotyczyć ponad stu sądów rejonowych, obecnie liczba ta zmalała do 30 najmniejszych sądów tego szczebla.

14 września 2012
Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła audyt dotyczący wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Badane będą przebieg procesu koncesyjnego i jego bieżąca realizacja. W samorządach skontrolowane zostanie egzekwowanie opłat koncesyjnych. Izba przyjrzy się również szacowaniu przez instytuty i agendy rządowe wielkości zasobów gazu oraz planom zagospodarowania tych zasobów; sprawdzi plany inwestycyjne i wielostronne przygotowanie administracji do podjęcia wydobycia gazu zalegającego w łupkach. Wyniki audytu NIK przedstawi Sejmowi i opinii publicznej wiosną 2013 roku.

13 września 2012
Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny uznał, że Pakt Fiskalny i Europejski Mechanizm Stabilizacyjny (EMS) - podstawowe składniki racjonalnych działań antykryzysowych w strefie euro i budowania stabilnej sytuacji w UE - są zgodne z niemiecką konstytucją, gdy uwzględni się wprowadzone kwotowe ograniczenie (do 190 mld euro). Chcąc zaangażować się powyżej tej kwoty rząd niemiecki będzie musiał mieć zgodę Bundestagu. To dobra decyzja otwierająca oczekiwane działania naprawcze. Uzasadnienie Trybunału z Karlsruhe z pewnością będzie brane pod uwagę i wpłynie na ratyfikację dokumentów wprowadzających w życie Pakt i Mechanizm w pozostałych krajach UE, w tym w Polsce.

12 września 2012
Podpisana została umowa o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko projektu pn. "Port lotniczy Szczecin Goleniów - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej". Projekt otrzymał wsparcie unijne w wysokości blisko 38,2 mln zł. Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem: rozbudowę płyt postojowych, budowę nowych dróg kołowania, modernizację drogi startowej, budowę wydzielonego stanowiska odladzania, rozbudowę systemu odwadniania nawierzchni lotniskowych, rozbudowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków oraz budowę nowej głównej linii energetycznej zasilającej lotnisko w miejsce istniejącej. Dzięki tej inwestycji przepustowość portu lotniczego wzrośnie z 500 tys. do 1,3 mln pasażerów rocznie.

10 września 2012
Dzięki dofinansowaniu Programu Rozwój Polski Wschodniej realizowany jest projekt polskiego odcinka międzynarodowej drogi Via Baltica łączącej Helsinki przez Tallin, Rygę i Kowno z Warszawą. Po burzliwych dyskusjach z ekologami w sprawie zachowania stanu przyrodniczego doliny Rospudy - w granicach Polski wyznaczono trasę od przejścia granicznego z Litwą w Budzisku przez Suwałki, Ełk, Szczuczyn, Stawiski, Łomżę, Ostrów Mazowiecką do Warszawy. Dalej autostradą A2 do zachodniej Europy. Budowę obwodnicy Stawisk już rozpoczęto; w tych dniach podpisano umowę z wykonawcą obwodnicy Szczuczyna hiszpańską firmą FCC Construcción. Via Baltica wraz z linią kolejową Rail Baltica będą tworzyć transeuropejski korytarz transportowy pomiędzy krajami bałtyckimi a centralną częścią Unii Europejskiej.

8 września 2012
W przyjętym ostatnio przez rząd projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 zaplanowano dochody w kwocie 299,18 mld zł (wzrost o ,1,86% w stosunku do ustawy budżetowej na 2012 r.), wydatki - 334,78 mld zł (analogiczny wzrost o 1,85%), deficyt - 35,60 mld zł (wzrost o1,71%), powiększenie produktu krajowego brutto o 2,2%, deficyt finansów publicznych do 3,5% PKB, bezrobocie na koniec roku - 13%. Wcześniejsze ustalenia rządu dotyczące podatków w 2013 r. nie przewidują podwyższenia ich stawek, ale też nie podnoszą (kolejny rok z rzędu) progów podatkowych oraz wprowadzają zmiany w ulgach, m.in. ograniczają stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich i pokrewnych (wprowadzają roczny limit równy kwocie otwierającej II próg) oraz likwidują ulgę internetową. W 2013 r., w stosunku do roku bieżącego, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z PIT: z 49,11 do 49,27%, w przypadku CIT pozostaje 22,86%. Subwencja ogólna dla samorządów wzrasta o 2,7% i wyniesie łącznie 51,5 mld zł, w tym część oświatowa - 39,8 mld zł. Więcej informacji.

6 września 2012
Dolna Wisła będzie znacznie czyściejsza. Gwarantuje to pomyślny przebieg rozruchu największej powojennej inwestycji stołecznej - rozbudowanej oczyszczalni ścieków "Czajka" w dzielnicy Białołęka. Ścieki z lewobrzeżnej Warszawy tłoczone są pod Wisłą 600-metrowym tunelem o średnicy tylko o jeden metr mniejszej od średnicy tunelu metra, a dalej sześciokilometrową magistralą na miejsce do oczyszczalni. Inwestycję tę Unia Europejska wsparła kwotą 1 mld zł. Przed rozbudową "Czajka" oczyszczała ścieki z prawobrzeżnej części miasta, a oczyszczalnia "Południe" - położona w dzielnicy Wilanów - tylko część pochodzących z lewego stołecznego brzegu rzeki, swój udział ma także oczyszczalnia "Pruszków", do której przesyłane są ścieki Ursusa; reszta wędrowała z kolektora Burakowskiego prosto do Wisły. Teraz cała Warszawa objęta została nowoczesną technologią oczyszczania ścieków, z pożytkiem dla królowej polskich rzek niemal na połowie jej długości.

4 września 2012
Nowe wizje na trudne czasy. Europa i świat wobec kryzysu - pod takim hasłem rozpoczyna się dzisiaj XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju. Kryzys finansowy, kryzys zadłużenia, kryzys walutowy, kryzys dotykający modelu rozwoju Europy jako bytu politycznego - kryzysy stają się wyróżnikiem obecnej doby, są wyzwaniem dla rządów, samorządów, zwykłych obywateli. Wyzwaniem stają się także szybko rozwijające się sieci społecznościowe, które umożliwiają obywatelom reagowanie na decyzje i działania rządów w sposób niestandardowy, na podstawie własnej oceny rzeczywistości. Rodzi się nowa forma udziału obywateli w życiu państwa. Krynickie Forum Ekonomiczne 2012 ma być pomocne przy formułowaniu odpowiedzi na liczne pytania wynikające z oceny rozwijającej się sytuacji, która z pewnością wymaga nowych idei i nowych praktyk. Jak co roku o tej porze w stolicy Beskudu Sądeckiego spotykają się przedstawiciele świata polityki, gospodarki, nauki, środowisk analitycznych i organizacji pozarządowych. Forum jest i chce być dalej głównym centrum dialogu w całym regionie Europy Środkowej. Szczegóły.

3 września 2010
Kadencja władz samorządowych dobiega półmetka. Od 2010 r. wyborcy doprowadzili do zorganizowania 47 referendów w sprawie odwołania organów wybranych w wyborach powszechnych: wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i rady gminy (miasta). Tylko pięć powiodło się. Spełniony został warunek wymaganej frekwencji - 3/5 liczby biorących udział w danym okręgu (okręgach) w ostatnich wyborach samorządowych. Pomimo małej skuteczności liczba zarządzanych referendów wzrasta. W roku bieżącym odbyło się ich już 28, z tych skuteczne były trzy: odwołano wójta gminy Lewin Kłodzki (22.04), wójta gminy Wiżajny (29.04) oraz burmistrza Ostródy (04.06). Dotychczas najwięcej referendów przeprowadzono w województwach: dolnośląskim (8), pomorskim (6) oraz podlaskim i warmińsko-mazurskim (po 5). Bez takich form demokracji bezpośredniej obyły się dotąd trzy województwa: kujawsko-pomorskie, opolskie i podkarpackie. Najskuteczniejszymi przeciwnikami odwołania samorządowców tracących zaufanie wyborców są ci, którzy nie decydują się na udział w głosowaniu - brak głosu bardziej broni niż głos przeciw odwołaniu.

1 września 2012
1 września 1939 r. wielomilionowe Niemcy owładnięte w znacznej części ideologią nazistowsko-rasistowską rozpoczęły od ataku na Polskę militarny plan podboju Europy. Przez niespełna 22 miesiące działały w sojuszu ze Związkiem Sowieckim, wspólnie okupując ziemie II Rzeczypospolitej, wspólnie dokonując eksterminacji mieszkańców Polski. Po ataku Niemiec na ich wschodniego sojusznika 22 czerwca 1940 r. całość naszego terytorium znalazła się w rękach zbrodniczej III Rzeszy Niemieckiej. Dokładnie 73 lata temu Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler po zdobyczach w ekspansji dyplomatycznej zdecydował się na blitzkrieg Wehrmachu wobec Polski, nie wiele ryzykując na zachodzie i mając zapewniony "braterski" układ na wschodzie. Wojna i okupacja trwała w granicach II Rzeczypospolitej pięć i pół roku. Wojsko Polskie wykazało się dużą walecznością w nierównym boju z agresorem w Kampanii Wrześniowej; nie było aktu naszej kapitulacji. Polskie Państwo Podziemne przez cały czas organizowało walkę z okupantem i opór metodami konspiracyjnymi, otwarcie występując zbrojnie w lipcu 1944 r. w Wilnie, a w sierpniu i wrześniu w Warszawie. Totalitarna III Rzesza Niemiecka przestała istnieć 8 maja 1945 r. wraz z podpisaniem przez dowódców niemieckich bezwarunkowej kapitulacji.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba