Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Czwartek 18.07.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR ROKU DIARIUSZA
2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017

SZYBKI PRZEGLĄD
KRONIKA 2010    KRONIKA 2011    KRONIKA 2012    KRONIKA 2013    KRONIKA 2014    KRONIKA 2015    KRONIKA 2016    KRONIKA 2017    AKTUALNOŚCI

2012   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Styczeń 2012 r.
   Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

   poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

31 stycznia 2012
W Brukseli zakończyło się posiedzenie Rady Europejskiej. 25 państw członkowskich, wśród nich Polska, zgodziło się na tzw. pakt fiskalny noszący nazwę "Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Monetarnej". Ma on status umowy międzyrządowej. Zawarte w nim zasady dyscypliny finansów publicznych określają m.in. limity deficytu budżetowego i długu publicznego dla państw posługujących się wspólna walutą. Za przekraczania wartości granicznych mają być stosowane określone sankcje, które ma orzekać Trybunał Sprawiedliwości UE. Nie wyrazili zgody na przyjęte uzgodnienia przedstawiciele Czech i Wielkiej Brytanii. Należy żałować, że tego rodzaju regulacje nie towarzyszyły wprowadzeniu wspólnej waluty euro w styczniu 2002 r. Trzeba było poważnego kryzysu finansowego w strefie euro, aby szefowie państw europejskich zajęli się i uzgodnili konieczne od początku reguły. Oczekiwania Polski na uczestnictwo w charakterze obserwatora w posiedzeniach przywódców 17 krajów eurolandu nie zostały spełnione. Tutaj ustąpiliśmy. Ustąpili też inni. Uzgodnieniom dotyczącym reguły finansowej towarzyszyła - jak zazwyczaj w Unii - reguła kompromisu. Jak donosi PAP powołując się na wypowiedź Przewodniczącego Rady UE Hermana Van Rompuya: Zgodnie z osiągniętym kompromisem ws. zapisów o zarządzaniu eurolandem i szczytach w sprawie euro - czyli kwestii, która budziła najwięcej sporów między Francją i Polską - zdecydowano, że kraje pozostające poza "siedemnastką", które ratyfikują pakt będą uczestniczyć w szczytach dotyczących konkurencyjności oraz zmian w architekturze strefy euro, a także - jeśli to wskazane - w sprawie wdrażania paktu, nie rzadziej niż raz w roku. Nie będą natomiast uczestniczyć w szczytach państw eurolandu - poza salą obrad zostanie dziesiątka (w tym Polska) posługująca się walutami narodowymi. Nowa umowa międzyrządowa ma zostać podpisana w marcu br. i wejść w życie 1 stycznia 2013 roku, przy założeniu, że do tego czasu będzie ratyfikowana przez co najmniej 12 z 17 państw strefy euro. Zgodnie z postulatami Parlamentu Europejskiego i Polski, umowa zakłada, że w czasie najbliższych pięciu lat przywódcy podejmą próbę przeniesienia jej zapisów do nowego traktatu UE, licząc na odstąpienie w tym czasie od blokowania zawartych w umowie regulacji przez Wielką Brytanię. Tak jak na starcie wspólnej waluty tak i teraz mamy do czynienia z wątpliwą jakością koncepcji. Tworzenie wspólnoty we wspólnocie przeczy idei ojców założycieli oraz nie rozwiązuje kryzysowych problemów UE, których skala może jeszcze narastać.

30 stycznia 2012
Poniedziałek jest dniem otwartym Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), poświęconym rejestrom publicznym. Hasło dnia: "Co państwo wie o obywatelach?". Dostęp do rejestrów publicznych mają instytucje powołane do ochrony bezpieczeństwa publicznego, a także władze rządowe i samorządowe. Według GIODO granice przetwarzania danych obywateli przez administrację nie są łatwie do określenia. Wątpliwości rodzą się także na gruncie uchwalonych w 2011 r. - w ramach zmian w ustawie o informacji publicznej - zasad ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, tzn. przekazywania zasobów publicznych do wykorzystania przez inne podmioty (Dz.U. 2011.204.1195). W niedługim czasie ma dojść do zmian w unijnym i polskim prawie dotyczącym ochrony prywatności. GIODO finalizuje obecnie prace nad nowelizacją polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, która ma dostosować liczące już 20 lat przepisy do bardzo szybko zmieniających się warunków prawnych i technologicznych. Planowana jest np. likwidacja obowiązku rejestracji zbiorów danych jeżeli nie zawierają obe danych wrażliwych. Projekt ma być gotowy w marcu br.

28 stycznia 2012
Sejmowa komisja samorządu terytorialnego otrzymała projekt zmiany ustawy dotyczącej tzw. "janosikowego", przygotowany przez samorządy województwa mazowieckiego oraz Warszawy. Zawarta w projekcie zmiana algorytmu wyliczania owego solidarnościowego funduszu, na który składają się samorządy bardziej zamożne, a korzystają biedniejsze, zapewnia aby odpis nie przekraczał 30% dochodów tych bogatszych. W odróżnieniu od będącego już Sejmie projektu obywatelskiego - podpisanego przez 155 tys. osób w ramach inicjatywy "STOP janosikowe" - projekt samorządowy nie wskazuje przeznaczenia pieniędzy pozostających w gestii JST, podczas gdy ten wcześniejszy poza propozycją obniżeniem "janosikowego" o 20% optuje za przyjęciem modelu unijnego, tzn rozdzielania przekazywanych pieniędzy w ramach konkursów na konkretne projekty. Przepisy dotyczące "janosikowego" zawarte w obowiązującej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2010.80.526) zostały zaskarżone przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy w 2010 r. do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał ma rozpatrzyć tę skargę w bieżącym roku.

27 stycznia 2012
Posłowie sejmowej komisji samorządu terytorialnego w przyjętym dezyderacie poprosili ministra finansów o informację przedstawiającą skutki wprowadzenia mechanizmu ograniczającego deficyt samorządów, jednocześnie zwrócili uwagę na możliwą niekonstytucyjność propozycji resortu finansów polegających na ustawowej ingerencji w konstrukcję budżetów JST w trakcie roku budżetowego. Według symulację Krajowej Rady RIO, przyjęcie ustawy o finansach publicznych w obecnej wersji spowoduje obniżenie w tym roku inwestycji publicznych o 5,1 mld zł. Natomiast według resortu finansów przy podanym w projekcie ustawy budżetowej limicie deficytu 10 mld zł oraz realizowaniu obecnie deficytu na poziomie 60-70%, czyli 6-7 mld zł - trudno mówić o zagrożeniu realizacji tego deficytu, nawet jeśli jest to deficyt wyłącznie inwestycyjny. Resort przygotowuje zapisy ustawowe, które uwzględnią uzgodnienia przyjęte przez zespół finansów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Gdy będą gotowe sprawa ponownie ma trafić pod obrady KWRiST.

26 stycznia 2012
Jeden z wątków przygotowywanego w Kancelarii Prezydenta RP projektu ustawy samorządowej zwrócił szczególną uwagę mediów. Chodzi o przyznanie prezydentom miast prawa kandydowania w wyborach do Senatu (obecnie łączenie mandatów samorządowych i parlamentarnych nie jest możliwe). Prezydent miasta, a zarazem senator, byłby wówczas chroniony immunitetem. Druga kwestia to znaczne zaostrzenie warunku ważności referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Aby było ważne musiałoby w nim uczestniczyć nie mniej mieszkańców niż wzięło udział w wyborze tegoż prezydenta. Taki zapis uczyniłby z prezydentów praktycznie nieusuwalnych zarządców miast. W szykowanym projekcie - w pewnym sensie - powraca myśl tzw. inicjatywy "Obywatele do Senatu" lansowanej na jesieni 2011 r. przez prezydentów kilku metropolii, którzy nie mogąc startować (przy zachowaniu dotychczasowego stanowiska) zgłaszali popieranych przez siebie kandydatów. Z ich listy: Komitet Wyborczy Wyborców Unia Prezydentów - Obywatele do Senatu startowało 30 osób, mandat senatora zdobyła jedna. Jeżeli projekt ustawy samorządowej Prezydenta RP zostałby uchwalony - wyborcy musieliby decydować czy wolą w swoim mieście prezydenta skupionego na sprawach samorządowych, czy też obłożonego obowiązkami zarządzania miastem i obowiązkami na Wiejskiej w Warszawie.

25 stycznia 2012
Fundacja Rozwoju Rolnictwa, Wsi i Obszarów Wiejskich ogłosiła kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów z działania 8.3 POIG - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Od 13 lutego do 9 marca 2012 r. wnioski o dofinansowanie mogą składać: jednostki samorządu terytorialnego, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych, jest zapewnienie przez Wnioskodawcę dostarczenia sprzętu komputerowego i Internetu dla nie mniej niż 30 gospodarstw domowych z terenu jego gminy. Do grup docelowych zaliczone są: gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub systemu świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, rodziny zastępcze oraz jednostki podległe Wnioskodawcy (w tym: biblioteki publiczne, instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze, publiczne domy pomocy społecznej). Formularz kontaktowy.

23 stycznia 2012
Z kilkumiesięcznym opóźnieniem zakończone zostały prace nad Scentralizowanym Systemem Dostępu do Informacji Publicznej (SDIP). Przed udostępnieniem na zewnątrz jest on teraz testowany przez Centrum Projektów Informatycznych, które przeszło ostatnio z MSWiA pod nadzór Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. SDIP umożliwia standaryzację stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej, na ich budowanie oraz aktualizację bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Aplikacja będzie udostępniania nieodpłatnie. Projekt w 85% jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% z budżetu państwa.

22 stycznia 2012
Po podliczeniu 98% głosów oddanych w referendum unijnym w Chorwacji: 2/3 głosujących mieszkańców (66,24%) opowiedziało się za przystąpieniem ich kraju do Unii Europejskiej. Frekwencja wyniosła 43,5% - nie było jednak żadnego wyznaczonego progu dla ważności referendum. Wynik otwiera drogę do ratyfikacji traktatu akcesyjnego przez Chorwację i 27 państw członkowskich.

20 stycznia 2012
Polska Szerokopasmowa - to portal Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który zastępuje i rozszerza dotychczasowe Krajowe Forum Szerokopasmowe. Jest to serwis informacyjno-edukacyjny dla przedsiębiorców, obywateli oraz administracji publicznej, poświęcony problemom inwestycji szerokopasmowych, łączności cyfrowej, cyfryzacji, nowych mediów i szeroko pojętej komunikacji elektronicznej. Ma on mieć formułę otwartą i służyć także do wymiany doświadczeń oraz nawiązywanie kontaktów przez praktyków i profesjonalistów wywodzących się z różnych środowisk związanych z Internetem. Nowy portal jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

18 stycznia 2012
Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące utworzenia lub zmiany granic parku narodowego uzależniają podjęcie takiej decyzji od jej uzgodnienia z samorządami, na których terenie leży lub ma powstać park. Złożony w Sejmie obywatelski projekt zakłada zamianę zgody na opinię takiej decyzji przez JST. Oznacza to, że gminy nie mogłyby zgłaszać weta. Inicjatorzy zmiany - którzy zebrali pod projektem 250 tys. podpisów - uważają, że dzisiejsze prawo pozwala decydować o losie dobra wspólnego, jakim są parki narodowe, wąskiej grupie osób - lokalnej wspólnocie samorządowej. Starania o poparcie projektu i jego wniesienie do parlamentu wywołane zostało zablokowaniem powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego przez miejscowy samorząd.

16 stycznia 2012
Od 1 stycznia zwiększyły się kwoty zobowiązujące jednostki samorządu terytorialnego do opublikowania ogłoszenia o zamówieniu publicznym w Dzienniku Urzędowym UE. Według informacji Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenia takie są wymagane jeżeli wartość zamówienia jest równa lub większa: dla dostaw lub usług i konkursów: 200 tys. euro (wg średniego kursu stanowiącego od początku tego roku podstawę przeliczania euro/złoty równego 4,0196 zł próg ten wynosi 803 920 zł), dla robót budowlanych: 5 mln euro (20 098 000 zł).

14 stycznia 2012
Szwajcarska fundacja New7Wonders, która dopiero co zakończyła plebiscyt na Siedem Nowych Cudów Natury (nasze Mazury pokonały wszystkich konkurentów z Europy, plasując się w drugiej siódemce cudów światowych) ogłosiła nowy: o miano jednego z siedmiu najpiękniejszych miast na świecie. Do tej konkurencji wśród 1259 miast stanęło jedenaście polskich: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław i Zamość. W pierwszym etapie ? do 6 marca 2012 r. można głosować na wybrane jedno czy maksimum siedem miast z pełnej listy, w wyniku czego wybranych zostanie 300 miast do etapu drugiego. W listopadzie 2012 r. rozpocznie się konkurencja finałowa ? wybór siedmiu spośród 28 miast. Głosowanie na najpiękniejsze miasta świata potrwa do 6 grudnia 2013 roku.

12 stycznia 2012
Urzędy JST i instytucje zajmujące się programami unijnymi poszukują ponad 700 specjalistów z tego zakresu działań, w tym ponad 200 osób - urzędy marszałkowskie. W końcu I półrocza 2011 r. zatrudniano łącznie 11 596 wyspecjalizowanych w tym pracowników na 10 543 etatach. Oferowane obecnie wynagrodzenie od 2500 do 4500 zł brutto. Od kandydatów - poza wyższym wykształceniem - wymagany jest staż pracy od jednego roku do czterech lat, w zależności od wakującego stanowiska. Dla porównania, wynagrodzenia specjalistów zajmujących się funduszami strukturalnymi oraz Funduszem Spójności w ministerstwach wahają się od 5100 zł w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 7650 zł w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

10 stycznia 2012
Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, przedłożone przez ministra administracji i cyfryzacji. Określono w nim zakres informacji, które są gromadzone w bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG). W bazie PRG będą gromadzone informacje dotyczące m.in.: przebiegu granic państwa, granic trójstopniowego podziału kraju, granic podziału kraju ze względu na obszary działania służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych (Policji, Straży Pożarnej, Granicznej oraz szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin), granic pasa nadbrzeżnego, pól i powierzchni. Informacje gromadzone w PRG będą służyć organom administracji publicznej wszystkich szczebli oraz innym podmiotom, które wykorzystują dane geodezyjne i kartograficzne.

7 stycznia 2012
Na zlecenie MSWiA pracownia TNS Pentor przeprowadziła w dniach 18-24 listopada 2011 roku badanie: "Satysfakcja z obsługi i dostępu do informacji publicznej w urzędach Jednostek Samorządu Terytorialnego" - na 961-osobowej, reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Ankietowani wypowiadali się m.in. na temat terminowości załatwianych spraw, komunikatywności, kompetencji, uprzejmości i prezencji urzędników. W wielu aspektach ocena wypadła gorzej niż w latach poprzednich. Blisko połowa ankietowanych (49,2%) uznała jednak, że urzędnicy celowo przewlekają załatwianie spraw oraz są przekupni. Rok wcześniej odsetek tak twierdzących wynosił 35,8%. Natomiast 67,8% badanych przyznała, że pracownicy urzędów samorządowych załatwiają sprawy przede wszystkim wtedy, gdy ma się znajomości i protekcję (w 2010 r. tak uważających było 58,7%). Zmniejszył się też udział interesantów odnotowujących życzliwość urzędników ? z 67% przed rokiem do 58% obecnie.

4 stycznia 2012
Od początku roku ustawy i rozporządzenia publikowane są wyłącznie w formie elektronicznej i dostępne w internecie na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl. Tam również są akty ogłaszane w Monitorz Polskim. Zgodnie ze zmianą ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2011.117.676), samorządy od 1 stycznia br, mają obowiązek udostępniać nieodpłatnie Dziennik Ustaw i wojewódzkie dzienniki urzędowe jedynie w formie elektronicznej. Obecnie obowiązujące przepisy nakładają na wójtów i starostów obowiązek prowadzenia w postaci elektronicznej zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę i powiat. Nowy system został zbudowany w ramach projektu ePUAP2. Będą do niego przeniesione też rozporządzenia i ustawy z obecnie działającego systemu.

2 stycznia 2012
Od wczoraj obowiązują zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2011.152.897). Europejska promocja czystości obejmująca Polskę wprowadza odpowiedzialność gmin za wszystkie odpady komunalne z całego terenu gminy i od każdego jej mieszkańca, bez jakichkolwiek wyłączeń, i to w całym cyklu - od indywidualnego pojemnika na odpady do ich ekologicznego gromadzenia (składowania) i utylizacji. Obowiązkiem gminy staje się też zapewnienie możliwość sortowana odpadów przez mieszkańców w odpowiednio oznakowanych i powszechnie dostępnych pojemnikach. Jedynym kontrahentem mieszkańców w nowych warunkach gospodarki odpadami będzie gmina, a nie firmy odbierające śmieci. Mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną wyznaczoną w drodze uchwały stawką, niezależną od masy wytworzonych w danym okresie odpadów,. Mieszkańcy selekcjonujący odpady mają korzystać z obniżonych opłat.

1 stycznia 2012
Półroczną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej po Rzeczypospolitej Polskiej objęło Królestwo Danii. Dzisiaj mija też dziesięć lat od uzyskania przez euro statusu prawnego środka płatniczego - najpierw w dwunastu, a obecnie w 17 krajach UE. Emitentem banknotów i monet euro jest Europejski Bank Centralny. Swój jubileusz wspólna unijna waluta spędza w sporej niedyspozycji.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba