Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 20.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Grudzień 2006 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 grudnia 2006
Ostatnie tegoroczne wydanie Dziennika Ustaw nosi numer 251, ostatnia pozycja - 1859, ostatnia strona - 12936; ma datę 29 grudnia 2006 r. W stosunku do roku 2005 liczba pozycji zmalała o 401, a do roku 2004 - o 1030, zaś objętość Dziennika zmniejszyła się - odpowiednio - o 4676 i 8098 stron (w 2004 r. ważyły akty dostosowujące nasze prawo do prawa unijnego). W kończącym się roku Sejm odbył 25 posiedzeń i uchwalił 200 ustaw, tyle samo co w roku 2005.

30 grudnia 2006
Rok 2006 zapisuje się jako czas przyspieszenia w wykorzystaniu pieniędzy przyznanych Polsce z unijnego budżetu na lata 2004-2006, a jednocześnie intensywnych prac resortu rozwoju regionalnego nad programami mającymi zapewnić sprawne wykorzystanie unijnych dotacji w latach 2007-2013. Od października 2005 r. do września 2006 r. stopień wykorzystania unijnej pomocy zwiększył się z 4,3% do ponad 23% i zachowuje tendencję przyspieszonego wzrostu. Pieniądze z lat 2004-2006 są nam dostępne do końca 2008 r. Zgodnie z ustawą o prowadzeniu polityki rozwoju (Dz.U. 2006.227.1658) programy wykorzystujące pieniądze z funduszy strukturalnych i spójności UE (w latach 2007-2013 może to być ok. 67 mld euro) będą realizowane na szczeblu krajowym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a na szczeblu regionalnym - przez 16 samorządnych województw. Należy jednak zaznaczyć, że ustawa ta wprowadziła prawo weta wojewodów wobec projektów rozwoju regionów dofinansowanych z UE od 2007 r., a wyłanianych w drodze konkursu przez samorządy województw. To prawne ograniczenie samorządności regionów wzbudza uzasadniony sprzeciw w wielu kręgach władzy.

27 grudnia 2006
U progu 2007 r. administracja samorządowa i rządowa poszukują specjalistów ds. pozyskiwania funduszy unijnych. Praca czeka dla blisko 4 tys. ekspertów, w tym dla ok. 3 tys. w samorządach. Od kandydatów oczekuje się m.in. wyższego wykształcenia, zwłaszcza prawniczego, administracyjnego bądź ekonomicznego, znajomości zagadnień dotyczących administracji publicznej i funduszy strukturalnych (pożądane kilkuletnie praktyczne doświadczenia w tym zakresie), biegła znajomość obsługi komputera i programów MS Office, znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym. Pozyskanie tak wykwalifikowanych i doświadczonych osób do zarządzania środkami unijnymi napotyka na duże trudności. Oferowana płaca, określona w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (maksimum brutto 3 520 zł plus dodatek funkcyjny 960 zł dla głównego specjalisty - Dz.U. 2005.146.1223, zm. 2006.39.272) - nie dla wszystkich stanowi wystarczającą zachętę przy wysokich wymaganiach i znacznym popycie na fachowców od optymalnego gospodarowania postawioną do naszej dyspozcji pulą unijnych pieniędzy w siedmioleciu 2007-2013.

22 grudnia 2006
Dobiega końca unijny program Kultura 2000, w ramach którego strona polska zrealizowała ponad 200 projektów (np. renowację średniowiecznego zabytku - Szpitala Jerozolimskiego w Malborku); w 37 z nich polskie organizacje kulturalne pełniły role lidera. Łącznie w realizacji programu uczestniczyło ok. 300 takich organizacji z naszego kraju. W styczniu 2007 r. rozpocznie się nowy program Unii Europejskiej na lata 2002-2013 - Kultura 2007. Podobnie jak poprzedni będzie adresowany do wszystkich instytucji prowadzących działalność w dziedzinie kultury - stowarzyszeń, fundacji, muzeów, bibliotek, teatrów, domów kultury, uczelni itp. Budżet nowego programu wynosi 400 mln euro. Wysokość udzielanego przez Komisję Europejską wsparcia - 50 do 60% całkowitego budżetu projektu. Resztę środków organizatorzy muszą zebrać sami. Realizowane mogą być projekty długoterminowe (trzy-pięcioletnie), krótkoterminowe (trwające do dwóch lat) i akcje specjalne. Zainteresowani uczestnictwem w programie zobowiązani są złożyć do końca lutego 2007 r. formularz aplikacyjny i budżetowy, a także specyfikację określającą rodzaj zaplanowanych prac i ich realizatorów. Ogłoszenie decyzji o przyznaniu grantów w lipcu 2007 r. Więcej informacji w internecie.

20 grudnia 2006
Zakończyło się kompletowanie obsady wójtów gmin i marszałków województw: w Gręboszowie (woj. małopolskie, pow. dąbrowski) Rada Gminy wybrała 14 grudnia na wójta Krystynę Świętek, a Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego - 18 grudnia - na marszałka Norberta Piotra Obryckiego (PO).

19 grudnia 2006
Kolejna prezentacja Wrocławia - miasta ubiegającego się o organizację EXPO 2012 - odbyła się w Paryżu (wcześniej m.in. w Berlinie). Zaproponowany przez nas temat wystawy "Kultura czasu wolnego w gospodarkach świata" ma odzwierciedlić przemiany, jakie zaszły w globalnym świecie w czasie ostatnich kilkudziesięciu lat, pokazać jak zmieniła się kultura pracy, postrzeganie czasu wolnego i formy jego spędzania. W Międzynarodowym Biurze Wystaw (BIE) w stolicy Francji obejrzało prezentację 98 ambasadorów państw zrzeszonych w BIE, którzy w grudniu 2007 r. będą wybierać organizatora tej światowej ekspozycji. Trwająca 40 minut i owacyjnie przyjęta prezentacja została wyreżyserowana przez Jarosława Szodę i Bolesława Pawicę, twórców wielu świetnych teledysków. Zebrani obejrzeli też odtworzone przesłanie premiera Jarosława Kaczyńskiego, a także wysłuchali wystąpień: przewodniczącego Międzyresortowego Komitetu Organizacyjnego EXPO 2012 we Wrocławiu - Kazimierza Michała Ujazdowskiego oraz prezydenta Wrocławia - Rafała Dutkiewicza. Kontrkandydatami Wrocławia są południowokoreańskie Josu i marokański Tanger.

18 grudnia 2006
Śląski Związek Gmin i Powiatów, Miasto Katowice, Związek Miast Polskich oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht są organizatorami zapowiadanej na 11-12 stycznia 2007 r. w Katowicach konferencji nt. polityki miejskiej w kontekście polityki spójności UE w latach 2007-2013, w tym możliwych źródeł jej finansowania. Uczestnictwo w Konferencji dla przedstawicieli samorządów miejskich jest bezpłatne. Więcej informacji w internecie.

15 grudnia 2006
Wszystkie nowe sejmiki wojewódzkie wybrały swoich przewodniczących, a także - z wyjątkiem zachodniopomorskiego - dokonały wyboru marszałków województw. Dolnośląskie: przewodniczący Sejmiku Leon Kieres (niezależny), marszałek Andrzej Łoś (PO); Kujawsko-Pomorskie: przew. Sejmiku Krzysztof Sikora (PO), marszałek Piotr Całbecki (PO); Lubelskie: przew. Sejmiku Andrzej Pruszkowski (PiS), marszałek Jarosław Zdrojkowski (PiS); Lubuskie: przew. Sejmiku Henryk Woźniak (PO), marszałek Lrzysztof Szymański (PO); Łódzkie: przew. Sejmiku Marek Mazur (PSL), marszałek Włodzimierz Fisiak (PO); Małopolskie: przew. Sejmiku Andrzej Sztorc (PSL), marszałek Marek Nawara (PiS); Mazowieckie: przew. Sejmiku Robert Soszyński (PO), marszałek Adam Struzik (PSL); Opolskie: przew. Sejmiku Bogusław Wierdak (PO), marszałek Józef Sebesta (PO); Podkarpackie: przew. Sejmiku Andrzej Matusiewicz (PiS), marszałek Zygmunt Cholewiński (PiS); Podlaskie: przew. Sejmiku Jan Chojnowski (PiS), marszałek Bogusław Dębski (PiS); Pomorskie: przew. Sejmiku Brunon Synak (PO), marszałek Jan Kozłowski (PO); Śląskie: przew. Sejmiku Piotr Zienc (PO), marszałek Janusz Moszyński (PO); Świętokrzyskie: przew. Sejmiku Tadeusz Kowalczyk (PSL), marszałek Adam Jarubas (PSL); Warmińsko-Mazurskie: przew. Sejmiku Miron Sycz (PO), marszałek Jacek Protas (PO); Wielkopolskie: przew. Sejmiku Lech Dymarski (PO), marszałek Marek Woźniak (PO); Zachodniopomorskie: przewodniczący sejmiku Michał Łuczak (PO), marszałek - vacat.

11 grudnia 2006
Wczoraj w 16 gminach z 10 województw przeprowadzono - odłożoną z powodu zmian w składzie kandydatów - II turę wyborów dwunastu wójtów, trzech burmistrzów i jednego prezydenta miasta (w Bytomiu). W informacji PKW zwraca uwagę, że mieszkańcy gminy Suchocin (pow. płoński, woj. mazowieckie) wybrali na wójta kandydata zamieszkałego we Wrocławiu. Dotychczas 2476 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybrali wyborcy, a burmistrza Rajgrodu - rada miejska. Na obsadzenie czeka jeszcze urząd wójta Gręboszowa - rada gminy ma dokonać wyboru 14 bm.

8 grudnia 2006
Sejm chwalił obszerna nowelizację ustawy o finansach publicznych, która m.in. włącza do budżetu państwa środki pochodzące z UE oraz z bezzwrotnej pomocy od państw EFTA. W myśl zmienionych przepisów pieniądze będą przekazywane z budżetu albo na bezpośrednie finansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, albo jako dotacje rozwojowe (lub zwrot wydatków) dla samorządów województw pełniących rolę instytucji zarządzających ich wykorzystaniem na swoim terenie. Uchwalona nowelizacja została przekazana do Senatu.

7 grudnia 2006
Prezydent RP Lech Kaczyński podpisał ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która przewiduje możliwość weta wojewody wobec planów wydatków samorządów finansowanych ze środków publicznych i funduszy unijnych. Artykół 28 ust. 3 tej ustawy stwierdza: W przypadku regionalnych programów operacyjnych nadzór nad wyłonieniem projektów zapisanych w ust. 1 pkt 3 (tzn. wyłonionych w trybie konkursu) sprawuje właściwy miejscowo wojewoda, który ma prawo weta w przypadku stwierdzenia udokumentowanych nieprawidłowości przy wyłanianiu projektów, co skutkuje wstrzymaniem procedury oraz zwołaniem kolejnego posiedzenia komisji konkursowej. W każdym posiedzeniu komisji konkursowej ma prawo uczestniczyć w roli obserwatora przedstawiciel wojewody. Zostało zatem przesądzone przepisami krajowymi, że urzędnik rządowy jakim jest wojewoda będzie miał prawo weta wobec projektów rozwoju regionów, finansowanych z wymienionych źródeł. Istnieją poważne wątpliwości, że takie uregulowanie nie jest zgodne z legislacją UE.

4 grudnia 2006
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji obwieścił wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które w 2005 r. przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (MP 2006. 80.813).

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba